Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trucks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2003 z. 2/49 5-20
PL Praca dotyczy badań zwrotnosci dwuosiowego samochodu ciężarowego. Jej celem było sprawdzenie jak duży wpływ na wartość promienia skrętu ma asymetryczne działanie układu hamulcowego i napędowego. Zastosowano metodę badań modelowych. Wykorzystano zweryfikowany eksperymentalnie program symulacyjny. Otr[...]
EN The paper deals with biaxial truck manoeuvreability during motion on flat horizontal rigid road surface. a concept of asymmetrical braking and propulsion forces application was examined for reducing tuning radius. experimentally verified simulation model was used as a tool of investigation. Simulat[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiona została problematyka dotycząca właściwości ruchowych samochodu ciężarowego z silnikiem zasilanym paliwami pochodzenia roślinnego i ich mieszaninami z olejem napędowym. Analizę przeprowadzono na podstawie badań symulacyjnych właściwości trakcyjnych samochodu Star 1142 z silnikiem [...]
EN The article discusses the issues concerning the properties of motor vehicle with an engine powered by fuels of vegetable origin and their blends with diesel. The analysis was based on simulation research car features traction-engine Star 1142 359th.
3
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2004 z. 3/54 61--70
PL W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań laboratoryjnych kilku typów ogumienia w aspekcie ich odporności na znoszenie boczne. Na podstawie wyników badań dokonano oceny możliwości przenoszenia siły bocznej przez koła osi jezdnej samochodu w ruchu krzywoliniowym. Wykazano, że zastosowanie nowy[...]
EN Comparitive research results of few truck tire types, in aspect of cornering resistance, are presented in this paper. Based on research results, the evaluation of side force transmission ability by one car riding axle during nonlinear motion were done. There are shown that application of new tire co[...]
4
88%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2002 z. 1/44 49-64
PL W pracy przedstawiono wyniki symulacji manewru prostoliniowego hamowania nieobciążonego samochodu ciężarowego średniej ładowności. Przednie koła samochodu były hamowane stałym momentem hamującym przyjmującym w kolejnych próbach różne wartości, jak również momentem zmennym oscylującym wokół zadanych [...]
5
75%
Diagnostyka
PL Pojazdy poruszające się po polskich drogach bywają częściowo niesprawne technicznie, zaś liczne samochody ciężarowe przewożą nadmierne ładunki, co skutkuje przyspieszoną degradację nawierzchni dróg. Postawiono hipotezę, że sygnał akustyczny przejeżdżających pojazdów można wykorzystać na potrzeby wni[...]
EN Vehicles circulating in Poland are sometimes partially unserviceable, when many trucks are overloaded provoking relatively quicker degradation of road pavements. The hypothesis has been made that the acoustic signal from passing by vehicles could be used for inferring their technical state and possi[...]
6
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In the paper the problem of optimization of controlling the work of a larry car in transport-warehouse systems is discussed from the theoretical point of view. The selection, functioning and rational operating of technical assemblies in systems of the so called "intelligent warehouse" is described, [...]
7
75%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2002 z. 1/44 37-47
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych ogumienia do samochodu ciężarowego średniej ładowności. Badaniom poddano trzy typy opon: 9.00R20 z kordem poliamidowo-stalowym oraz tzw. całostalowe o rozmiarze 9.00R20 i 255/70R22.5. Przedstawiono przebiegi charakterystyk przyczepności obwodowej [...]
EN Experimental research results of truck tires are presented in this paper. Three types of tires were teted: 9.00R20 with cord of nylon and steel, all-steel tires 9.00R20 and 255/70R22.5. Characteristics of grip due to longitudinal slip are presented. Basing on acquired characteristics, values of two [...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 133-142
PL W referacie przedstawiono problemy dotyczące modelu systemu informacyjnego o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla pojazdów ciężarowych, dostawczych oraz innych w Polsce. Potrzeba implementacji takiego systemu wynika z wymagań legislacji UE [1,2]. Aktualnie w Polsce brak jest takiego[...]
EN Paper refers some problems of information system model of safety and protected parking places or trucks, commercial and other vehicles in Poland. The need of implementation this kind of system is required by EU legislation. There is no actually mentioned kind of system and the number of parking plac[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1030--1037
PL W artykule dokonano oceny ergonomiczno-ekspolatacyjnej wybranych samochodów ciężarowych wykorzystywanych w rodzinnej firmie transportowej. Uwzględniony został przedział mocy od 206 KW do 397 KW. Zakres pracy obejmował analizę teoretyczno–praktyczną badanych samochodów ciężarowych z uwzględnieniem no[...]
EN The aim was operational and - ergonomic assessment truck used in the family business to carry freight transport on short and long-haul routes. Included is a power range from 206 kW to 397 kW. The scope of work included analysis of theoretical - practical surveyed trucks including modern technical so[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 25 41--53
PL W celu przestrzegania przepisów o drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa i przeciążenia pojazdów instalowany jest w Polsce inteligentny system dynamicznego ważenia pojazdów w ruchu – Weight in Montion (WIM). W artykule przedstawiono jego istotę oraz wybrane wyniki badań na temat przeciążenia [...]
EN In order to be in compliance with the provisions on public roads in the field of vehicle safety and overload, the dynamic weighting system Weigh in Motion is being installed in Poland. The article presents the essence of the system and selected research regarding the vehicle overload. The study was [...]
11
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problemy dotyczące modelu systemu informacyjnego o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla pojazdów ciężarowych, dostawczych oraz innych w Polsce. Potrzeba implementacji takiego systemu wynika z wymagań Dyrektywy2010/40/UE oraz Rezolucji Rady UE z 2010 roku ora[...]
EN The paper refers to some problems of information system model of safety and protected parking places for trucks, commercial and other vehicles in Poland. The need of implementation this kind of system is required by Directive 2010/40/EU and Resolution of the European Union Council from 2010. There i[...]
12
75%
Transport Samochodowy
2018 z. 2 55--62
PL Artykuł odnosi się do zmian definicji pojazdu ciężarowego zawartych w aktach prawnych związanych z procesem homologacji pojazdów. Prawo w tym zakresie było zmieniane wielokrotnie poprzez zmianę podstawowego aktu oraz jego wielu nowelizacji. Jednocześnie zmiany objęły wymagania odnośnie możliwości uz[...]
EN The article refers to the definition change of a light commercial vehicle prescribed in the legal acts relating to the type approval of vehicles process. In this respect the law has been amended several times by the change of a basic act and its amendments. At the same time, the changes applied to r[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 20 7--18
PL Instytut Transportu Samochodowego (ITS) już od początku lat 90. XX w. zajmuje się badaniem liczebności oraz struktury według marek i wieku krajowego parku samochodowego, w tym samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych siodłowych. Celem artykułu jest prezentacja i ocena zmian, jakie miały miej[...]
EN Motor Transport Institute (ITS), since the early 90s has been studying the size and structure of the national vehicles fleet, including trucks and semi-trailers tractors, arranged according to makes and age. Periodic character and regularity of the studies makes it possible to obtain valuable materi[...]
14
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2002 z. 1/44 21-36
PL Celem pracy jest pokazanie wpływu cyklicznego oddziaływania momentu tarcia w hamulcach na poziom i charakter drgań nadwozia i osi kół jezdnych. Dokonano analizy statystycznej wyników pomiaru hamowania ciagnika siodłowego Jelcz 317 z pneumatycznym układem hamulcowym. Analizowano przyspieszenie nadwoz[...]
EN The aim of this paper is to present the effect of cyclic influence on braking torque upon the level and characteristics of wheels and car body vibrations. The statistics analysis of results of braking of a truc equipped with pneumatic braking system was done. The acceleration of truck body and its w[...]
15
63%
Combustion Engines
PL W artykule przedstawiono najważniejsze rozwiązania techniczne stosowane w silnikach wysokoprężnych dużej mocy służących do napędu ciągników siodłowych, spełniających wymagania normy Euro 6. Dokonano również analizy porównawczej wybranych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych na przykładzie silni[...]
EN The article presents the most important technical solutions used in heavy duty diesel engines powering commercial vehicles – namely tractors – that meet the requirements of the Euro 6 norm. A comparative analysis of selected structural and operational parameters was also made on the example of engin[...]
16
63%
Logistyka
2014 nr 5 121--128
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane bezpieczeństwem użytkowania wojskowych pojazdów mechanicznych. Opisano podstawowe sposoby transportu żołnierzy na samochodach ciężarowych oraz najważniejsze czynniki wpływające na ich bezpieczeństwo. Przeanalizowany został wpływ umieszczenia żołnier[...]
EN The paper presents selected issues related to safety of use of military vehicles. Basic methods of soldiers transportation on military trucks was described as well as the most important factors affecting their safety. An impact of soldiers’ location on a truck on the level of their security was anal[...]
17
63%
Logistyka
2015 nr 6 1131--1142, CD
PL W pracy przedstawiono przykłady zastosowania technologii RFID w przedsiębiorstwie logistycznym. Zbadano przydatność oprogramowania ComAx, a także pokazano sposób modyfikacji magazynu przystosowując go do wykorzystania technologii RFID zautomatyzowanego systemu transportowego realizowanego przez auto[...]
EN The thesis presents the examples of the use of the RFID technology in the logistics company is, examines the usefulness of ComAx software, as well as a method of modification and adaptation of the warehouse to the use of RFID technology within automated transport systems implemented by autonomous tr[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Tradycyjnie, na początku grudnia, firma Scania podsumowała mijający rok na specjalnej konferencji z udziałem dziennikarzy. Konferencja ta odbyła się w przepięknym pałacu w Żelechowie - klasycystycznym budynku z końca XVIII wieku, znajdującym się na terenie parku krajobrazowego. Kolejny raz Scania uz[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 844--848
PL W artykule przedstawiono analizę przyczyn niezdatności układów wtrysku paliwa pojazdów ciężarowych. Opisano i omówiono najczęściej występujące w eksploatacji powody niezdatności. Praca powstała na podstawie danych pochodzących z praktyki reklamacyjnej i szkoleniowej wiodącej na rynku polskim firmy z[...]
EN The article presents an analysis of the causes of damage occurring in the injection systems of trucks. It described and most often used in the operation of damage to the moldings. It was based on data collected from practice complaint and training market leading company dealing with repair of inject[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 13 grudnia 2013 г. - na świątecznym spotkaniu z dziennikarzami - Scania podsumowała kończący się rok. Zdaniem Kjella Örtengrena – dyrektora generalnego Scania Polska S. A. - był to jeden z najlepszych okresów w historii Scanii w Polsce. Firma odnotowała przyrost sprzedaży samochodów ciężarowych, aut[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last