Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trucking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management Systems in Production Engineering
2011 nr 1 (1) 10-13
PL Stosowana w Rosji ocena zgodności przy certyfikacji produkcji (usług) zakłada ich podział tylko na dwie grupy "zgodne" i "niezgodne". Jednakże przy dążeniu do podwyższenia jakości jest to niewystarczające i dla konsumenta, i dla producenta. W artykule proponuje się zastosowanie bardziej zróżnicowane[...]
EN Assessment differentiation at the certification of goods and services propose it division only into two groups "conforming" or "nonconforming" applied in Russia. However it's not enough at aspiration to quality improvement both for the consumer and for the producer. An approach to the more different[...]
2
86%
Logistyka
PL Intensywność użytkowania jest ważnym parametrem opisującym proces eksploatacji samochodu. Miarą tego parametru jest liczba kilometrów przejechanych przez pojazd w określonym czasie (dzień, miesiąc, rok). Analizy intensywności użytkowania są przeprowadzane w celu oceny efektywności i innowacyjności d[...]
EN Vehicle use intensity is an important parameter which describes vehicle maintenance process. The parameter is measured by the number of kilometers traveled by a car within a specified period of time (day, month, or year). The analysis of data associated with the intensity of vehicle use is applied i[...]
3
86%
Logistyka
PL Jednym z najważniejszych parametrów procesu eksploatacji samochodów jest intensywność ich użytkowania. Miarę intensywności użytkowania stanowi liczba kilometrów przejechanych przez pojazd w pewnym okresie czasu (dzień, miesiąc, rok). Intensywność użytkowania wpływa na zysk uzyskiwany z usług transpo[...]
EN One of the most important parameters of vehicle maintenance is intensity of its use. The number of kilometers traveled by a car within a specified period of time (day, month, or year) is expressed by this parameter. The intensity of use affects the costs and the profits from transportation services,[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 22 281--294
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego na tle zmian zachodzących w transporcie ładunków w Polsce. Przedsiębiorstwa transportowe realizujące przewozy przy wykorzystaniu nowych technologii w Polsce stają się partnerami dla przedsiębiorstw z UE, rośnie bezpieczeństwo p[...]
EN This paper presents the conditions of development of intermodal transport against changes in the cargo transport in Poland. Transport undertakings carrying out transport operations with the use of new technologies in Poland are becoming business partners with the EU companies. The safety of freight [...]
5
86%
Logistyka
2013 nr 1 34--36
PL Celem przeprowadzonych badań było ustalenie głównych przyczyn powstawania uszkodzeń ładunków podczas transportu i przeładunków w firmach spedycyjnych oraz zaproponowanie rozwiązań pozwalających na ich ograniczenie lub wyeliminowanie. Przedstawiono zasadnicze rodzaje narażeń oddziałujących na opakowa[...]
EN The aim of the study was to identify the main causes of damage to cargo during transport and handling in shipping companies and to propose Solutions to reduce or eliminate them. It presents the basie types of exposures affecting the packagings and products in them during transport and handling. Crit[...]
6
86%
Logistyka
2014 nr 2 248--257
PL Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, nie można powstrzymać dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego, podstawową kwestią jest w jaki sposób ten proces ma przebiegać i czy da się nim sterować w celu wprowadzenia na preferowaną ścieżkę rozwoju. Jednym z czynników umożliwiających rozwój społeczno-go[...]
EN At the present stage of civilization development, it is impossible to stop the aspiration of socio-economic development. The basic issue is how the process should be running and if we can control it in order to put on the preferred path. One of the factors which makes socio-economic development poss[...]
7
86%
Logistyka
2013 nr 2 6--11
PL Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera klasyfikację i podział kosztów transportowych w różnych konfiguracjach, co pozwala na ich monitorowanie i dogłębną analizę w przedsiębiorstwie. Druga część, poparta licznymi wzorami matematycznymi i wyliczeniami, zawiera sposoby wyznaczania cen za [...]
EN The article consists of two parts. The first one contains the classification and división oftransportation costs in different configurations, which enables their monitoring and in-depth analysis in the company. The second part, backed willi mathe- matical formulae and calculations, contains differen[...]
8
86%
Logistyka
2014 nr 4 3737--3744
PL Celem badań było określenie zmian w poziomie i strukturze kosztów transportu samochodowego w Polsce. Szczegółową analizą objęto przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne. Koszty usług transportowych przedstawiono w układzie rodzajowym. Z badań wynika, że sytuacja ekonomicznofinansowa w branży transpo[...]
EN The aim of the survey was to determine changes in the level and structure of costs of road transport in Poland. A detailed analysis covered a transport company, from which the data for the years 2007-2011 was acquired. The costs of transport services were presented by nature system. The research sho[...]
9
86%
Logistyka
2014 nr 3 305--311
PL W artykule przedstawiono wyniki badań natężenia hałasu na ulicy stanowiącej drogę dojazdową do szczecińskiego portu. Mając na uwadze rozwój transportu intermodalnego w najbliższych latach, poddano analizie hałas generowany przez środki transportu samochodowego. Obserwowanie zmian poziomu hałasu drog[...]
EN In the article, there are presented outcomes of studies on noise intensity on the access road to Szczecin port. Having in mind intermodal transport development in the coming years, the studies analyzed noise generated by means of motor transport. Observations of noise level changes in the areas next[...]
10
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 391--400
PL W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po dokonanych w 1989 roku przemianach ustrojowych i przeobrażeniach gospodarczych. Przedstawiono rozbudowę sieci dróg krajowych w Polsce z uwzględnieniem autostrad. Wskazano na wiodącą rolę transportu ładunków w transporcie samoch[...]
EN An analysis for the motor-car transport development after the transformation of the political system and economy in Poland in 1989 was made in this article. The development of domestic roads in this country with taking into account the constructed highways was also presented in it. There was indicat[...]
11
86%
Logistyka
2015 nr 4 5590--5602, CD2
PL W publikacji przestawiono metodę optymalizacji przebiegu tras drogowych dedykowanych dla transportu ciężarowego. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu danych przestrzennych oraz oprogramowania typu GIS. Wybór optymalnego wariantu odbywa się na podstawie selekcji trasy spełniającej kryteria, o najwyższej[...]
EN The publication presents the method of optimization of routes dedicated to trucking. This method is based on spatial data and GIS software using. Choosing the best option is based on the selection of a route that meets the criteria of the highest importance. The paper shows how to automate select th[...]
12
72%
Archiwum Motoryzacji
2008 Nr 1 3-18
PL W artykule zamieszczono informacje dotyczące potencjalnego wykorzystania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa do silników z zapłonem samoczynnym oraz wynikające ograniczenia jego przydatności. Jednym coraz bardziej zyskującym na znaczeniu biopaliwem, stopniowo wprowadz[...]
EN The article contains an information about the use of rapeseed oil as a fuel for diesel engines and presents restrictions that result from its use. Nowadays, Fatty Acid Methyl Esters (FAME) become more important among other biofuels. These very esters are a mixture of methyl esters of fatty acids fro[...]
13
72%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Scharakteryzowano łańcuchy transportu kombinowanego towarzyszącego i nietowarzyszącego zwracając szczególna uwagę na ich uczestników. Przeanalizowano możliwe do zastosowania w warunkach polskich technologie przewozu jednostek ładunkowych z punktu widzenia przewoźników drogowych i operatorów kolejowy[...]
EN As regards the type of loading unit used in combined transport, we can recognize three kinds of them, variously wide-spread across Europe dependently on the allowance of the means of transport and on the nature of the haulage: the swap body and container are the most common loading units used in com[...]
14
72%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Zarządzanie transportem, kontrola kierowców oraz weryfikacji wykonywanych przez nich zadań, a także kontrola paliwa, to nieliczne z wielu czynności jakie należy do obowiązków kadry zarządzającej transportem. Jednymi z narzędzi wspomagających zarządzanie transportem, są systemy wykorzystujące nawigac[...]
EN Transport management, drivers' control and verification of the tasks performed by them, as well as fuel consumption control, are some of the many activities the realization of which belongs to the transport management staff. Systems using GPS satellite navigation, called GPS monitoring systems, are [...]
15
72%
Logistyka
2014 nr 3 2856--2861
PL Działania logistyczne są wykonywane przez wiele komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, które wzajemnie ze sobą współpracują. Dostarczenie produktu do klienta odbywa się z pomocą procesów dystrybucyjnych, a ich powodzenie nie byłoby możliwe, bez współpracy z magazynem, produkcją, a przede wszystki[...]
EN Logistics activities are carried out by many of the organizational companies that cooperate with each other. Delivery of the product to the customer is done with the help of distribution processes, and their success would not be possible without the cooperation of the warehouse, production, and abov[...]
16
72%
Logistyka
PL Transport jest ważną gałęzią gospodarki, która rączy ze sobą wszystkie pozostałe sektory gospodarki i umożliwia ich sprawne i efektywne funkcjonowanie. W Polsce podstawową gałęzi transportu jest transport drogowy z ponad 80% udziałem w przewozie ładunków ogółem. Mimo ważnej roli jaką transport odgry[...]
EN Transport is an important sector of the economy, that connects all the other sectors of the economy and makes possible them effective and efficient functioning. Road transport with over 80% share of the total freight transport is the primary mode of transport. Despite the important role in the econo[...]
17
72%
Logistyka
PL In accordance with title, the subject of research is the market potential for cargo transport using the longer and heavier vehicles (LHV) in Poland. The vehicles of EMS and Megatrailer types, have been defined and classified. The road transport market was examined, which in theory could be supported[...]
18
72%
Logistyka
2014 nr 2 170--175
PL Dwadzieścia pięć lat gospodarki rynkowej w transporcie drogowym ładunków spowodowało wiele zmian. W ramach tych zmian można wskazać na pewien porządek ułożony w czasie według trzech okresów (pierwszy lata 1989-1994; drugi lata1995-2001; trzeci do dnia dzisiejszego). W pierwszym okresie zmiany dotycz[...]
EN The market economy has caused a lot of changes in the road transport for twenty five years. It is possible to arrange these changes by dates into three periods: the first since 1989 to 1994, the second since 1995 to 2001, and the last one since 2001 until today. The changes in the first period conce[...]
19
72%
Logistyka
2014 nr 3 2294--2303
PL W Białej Księdze Transportu wydanej w 2011 roku przez Komisję Europejską, odnaleźć można zapis mówiący o optymalizacji działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez większe wykorzystanie bardziej energooszczędnych środków transportu. W księdze tej między innymi stwierdzono, że do 2[...]
EN In the White Paper of transport which was published in 2011 by the European Commission, can be find a clause to optimize the performance of multimodal logistic chains, through greater use of more energy-efficient means of transport. In this book o can be find that by 2030 about 30% of road freight o[...]
20
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1014--1019
PL W artykule przedstawiono metodę obliczenia reakcji podłoża układu podporowego żurawia w całym zakresie jego pracy. Przeprowadzono weryfikację modelu matematycznego z wykorzystaniem metody elementów skończonych MES. Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych wykorzystano do analizy stateczności układu prz[...]
EN The article presents a method for computing the ground reaction forces of the crane support system in the entire operating range. A verification of the mathematical model was performed using the finite element method. The results of numerical computations were used to analyze the stability of the mo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last