Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  truck
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Przemysłowy
2008 nr 1 (31) 55-57
EN First of all, we show how one can determine a mobile object position based on a measurement of an acceleration and time of motion. After thet we present a starter kit containing accelerometer with tri-axial inclinometer and sonar. Finally, we show preliminary results of the experiments.
2
100%
Transport Przemysłowy
2001 nr 4 (6) 9-12
PL W artykule przedstawiono analizę obciążeń dynamicznych , podstawowych układów napędowych i konstrukcyjnych dźwignic pracujących w zautomatyzowanych cyklach roboczych. Porównano obciążenia dynamiczne napędów mechanizmów obrotu i wypadu żurawia wypadowego, występujące przy sterowaniu klasycznym, opart[...]
EN The analysis of the dynamie loads of basic drives and construction systems of cranes working in automatie duty cycles has been presented in the paper. The dynamic loads of the simultaneously working and automatically controlled slewing and jib mechanisms of the jib cranes have been compared taking i[...]
3
100%
Transport Przemysłowy
2002 nr 4 (10) 46-50
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań laboratoryjnych pasów gąsienicowych, stosowanych w ciągnikach produkcji krajowej (hsw), wyposażonych w elementy niametalowe, wykonane z twardego poliuretanu. Celem badań laboratoryjnych było sprawdzenie, w jakim stopniu zastosowanie wykorzystywanych na skalę [...]
EN The results of laboratory experiments of HSW dozer tracks equipped with nonmetalic (made of hard polyurethane) elements were presented. The main goal of investigation was establishing of rate of flat shoe's thrust diminishining in comparison with standard shoe's thrust force. The brand new shape of [...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 156-159
PL W artykule opisano problematykę skażenia środowiska pyłem zawieszonym PM 10 w wyniku działalności transportowej. Przedstawiono wpływ samochodów ciężarowych dużej ładowności na wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych i określono główne czynniki determinujące go.
EN The paper describes the problems of environmental pollution by particulate matter PM 10 as a result of transport activity. Shows the effect of heavy duty trucks on the results of simulation studies and identifies the main factors determining it.
5
88%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/1 1053--1060
EN The paper analyses potential applications of modern car transport on farms with area over 20 ha agricultural land (AL). A vast majority of farms are capable of using transport by means of truck with load capacity between 8 and 10 tons. The greatest difficulty is a possibility of performing a safe 36[...]
6
88%
Journal of KONES
EN Development of new generations of supersize heavy-duty highway trucks for cargoes transportation on long and super long distances between Europe, Asia and Far East is actual now. New trucks shall reduce amount of transport on roads and quantity of drivers, involved in the transportation, will raise [...]
7
75%
Logistyka
PL Omówiono udarność, wytrzymałość na rozciąganie oraz wytrzymałość zmęczeniową złącz spawanych w ramach samochodowych. Dodatkowo opisano zawartość molibdenu w spoinie ramy pojazdu ciężarowego. Opisano wyniki przeprowadzonych badań dla dwóch różnych stopiw elektrodowych, wykonanych dwiema metodami char[...]
EN Strength and impact toughness of welded joins in car frames was discussed in the paper. The influence of the content of molybdenum in weld metal deposit on certain essential for the conditions of the exploitation of the truck frames properties (toughness) was described additionally. Results of condu[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2008 z. 1/68 61-72
EN This paper presents an official position worked-out by railway organisations and societies on the issue of introduction of 60t mass, 25m length mega trucks in Europe. This text has been presented on joint conference organised by UIC, CER, EIM, UNIFE and EFRA in paris on 20 July 2007.
9
75%
Logistyka
2014 nr 3 1836--1843
PL W artykule opisano awarię mechanizmu wywrotu i elementów układu napędowego samochodu ciężarowego Star 1142. Dokonano analizy powstałych uszkodzeń na podstawie których określono mechanizm powstania uszkodzeń podzespołów samochodu ciężarowego.
EN This paper describes the failure mechanism of the lift system and drivetrain components in truck Star 1142. An analysis of the damage incurred was made, based on which the mechanism of damage of truck components were verified.
10
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 173--174
PL Ramy nośne pojazdów ciężarowych to konstrukcje przestrzenne, które przenoszą obciążenia w każdym kierunku działania [1]. Oprócz przenoszonych obciążeń muszą zapewnić pojazdowi odpowiednią zdolność do pokonywania nierówności podczas jazdy. Najbardziej niebezpieczne dla konstrukcji ramy są obciążenia [...]
EN The paper presents an experimental identification of turning angle of the main frame of truck with 6x6 axle configuration. The results of experimental studies conducted in static conditions as well as in driving off-road conditions were presented.
11
75%
Logistyka
2014 nr 3 3276--3289
PL Zasadniczym celem referatu jest przedstawienie historycznych oraz istniejących uwarunkowań wdrażania systemów tramwaju towarowego oraz możliwości dalszego ich rozwoju. Omówiono warunki dotyczące współczesnego transportu towarów w obszarze miasta, głównie za pomocą samochodów ciężarowych. Taki transp[...]
EN The main objective of this paper is to present historical and existing conditions of implementation of current freight tram systems and possibilities of their further development. The paper depicts their present state regarding freight transport - mainly heavy goods transport - in urban areas. This [...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 3 172--177
PL W artykule zaprezentowano analizę emisyjności pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 40 000 kg. Przedstawiono aktualne wytyczne dotyczące nowych wymogów przeprowadzania badań pod kątem normy Euro VI Pomiar emisji składników szkodliwych spalin w przeprowadzono w warunkach rzeczywistej e[...]
EN The paper presents the analysis of vehicle emission in heavy duty car with a total mass vehicle 40 000 kg. Presents current guidelines for the new testing requirements for Euro VI emission. Measurement was carried out harmful ingredients asleep during the actual operating conditions. The test facili[...]
13
75%
Transport Samochodowy
2008 z. 3 5--15
PL Światowy park samochodów ciężarowych o średnich i dużych ładownościach. Przewozy i praca przewozowa transportu samochodowego oraz ich udział w globalnych przewozach transportu lądowego w ponad 20 krajach o najwyższym wolumenie przewozów. Wielkość i struktura geograficzna światowej produkcji samochod[...]
EN Global fleet of lorries with medium and large load capacities. Transport and motor transport volumes as well as their share in the global land transport in more than 20 top-volume countries. Size and geographical structure of the global production of lorries. Scale of liquid fuels consumption in fre[...]
14
75%
Transport Samochodowy
2007 z. 2 33--51
PL W artykule przedstawiono wybrane sposoby ograniczania emisji substancji szkodliwych spalin z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg dla spełnienia wymagań przepisów EURO 4 i EURO 5. Artykuł prezentuje w szczególności informacje na temat obniżania emisji NOX i cząstek stałych PM. W[...]
EN The paper includes selected ways of reduce harmful substances of exhaust gases front vehicles with gross weight over 3500 kg for performance of limits EURO 4 and EURO 5. Paper presents in particularly information about reduction of NOX and PM emission. There are present using nonconventional fuel an[...]
15
75%
Transport Samochodowy
2007 z. 4 15--27
PL Wariantowa prognoza do 2020 r. zapotrzebowania benzyn, olejów napędowych, LPG, CNG oraz prognoza emisji CO2, CO, NMVOC, NOX, PM przez zarejestrowane w Polsce samochody ciężarowe wg wyspecyfikowanych kategorii.
EN Alternative forecast, up to the year 2020, of demand for petrol, diesel oils, LPG, CNG and forecasted emissions of CO2, CO, NMVOC, NOX, PM by trucks registered in Poland, according to specified categories.
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 100--106
PL Pojazdy w wojsku są kluczowym elementem decydującym o jego mobilności. Od mobilności wojska zależy jego skuteczność, gdyż samo wyszkolenie żołnierzy oraz wyposażenie w ekwipunek wojskowy, nie jest wystarczające do prowadzenia skutecznie operacji wojskowych. Pojazdy, które są produkowane z przeznacze[...]
EN Vehicles in the army are a key element in deciding on its mobility. The effectiveness of forces depends on the mobility because only trained soldiers and military equipment are not sufficient to effectively conduct military operations. Vehicles that are produced for the purpose of military service m[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 189-191
PL System gospodarczy nowoczesnego państwa wymaga przede wszystkim sprawnego transportu samochodowego spełniającego zasadniczą rolę w komunikacji i przewozie towarów. Niestety rozwój motoryzacji pociąga za sobą szereg skutków negatywnych dla środowiska naturalnego, powodując zanieczyszczenie powietrza,[...]
EN Economic system of a modern state most of all requires an efficient road transport that serves a crucial role in communication and transportation of goods. Unfortunately, the development of the automotive industry entails a number of negative effects on the environment causing air, soil and water po[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2097-2102
PL Bezpieczeństwo ruchu drogowego, szczególnie w okresie zimowym, uwarunkowane jest możliwością uzyskiwania zadanych przez kierowcę parametrów ruchu pojazdu. Najistotniejszą cechą tego ruchu jest uzyskiwana wartość przyspieszeń determinująca osiągane prędkości oraz, co ważniejsze, długości drogi hamowa[...]
EN Road safety, especially during the winter months, subject to the possibility of obtaining the parameters selected by the driver of a vehicle. The most important feature of this movement is obtained that determines the value of the acceleration of the speed achieved and, more importantly, the stoppin[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 833--836, CD
PL W artykule przedstawiono analizę układów zasilania, stosowanych w pojazdach użytkowych. Usystematyzowano wiedzę na temat rozwiązań technicznych stosowanych w tych układach, jakie pojawiały się wraz ze wzrostem wymagań, jakie stawiane były przez normy ekologiczne oraz użytkowników tych pojazdów.
EN The article presents an analysis of the fuel systems for vehicles. It systematizes the knowledge of the technologies used which appeared with increasing demands placed by ecological standards and the users of those vehicles.
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 297-304
PL W referacie przedstawiono wyniki badań widoczności do przodu w przypadku dużych samochodów ciężarowych na przykładzie Renault Magnum i Volvo FM 12. Przedstawiono także przykłady zagrożenia innych uczestników ruchu drogowego podczas ruszania do przodu, na skutek ograniczenia widoczności przed samocho[...]
EN The paper shows the research results of forward visibility in the case of great heavy trucks on the example of Renault Magnum and Volvo FM 12. It gives some examples of a menace to other traffic participants in the process of forward start moving motion as a result of confined forward and sidecar [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last