Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  truck crane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 213-220
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dynamiki modelu laboratoryjnego żurawia samojezdnego, Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym obejmującym: platformę obrotowo zamocowaną na ramowej konstrukcji zastępującej podwozie, wysięgnik teleskopowy oraz siłownik zmiany wysięgu. Wyzna[...]
EN In the work results of experimental testing of dynamic laboratory model of the truck crane is presented. The testing were realized on the stand consist of: platform rotationally fixed on frame construction which replaced chassis, telescopic boom and hydraulic cylinder. Five selected frequencies and [...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 7-8 42-48
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy statycznej ustroju nośnego żurawia samochodowego. Przedstawiono budowę´ głównych zespołów żurawia. Modelowanie zespołów i obliczenia przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych i wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanego modelu wyznacz[...]
EN The results of the static analysis of the chassis frame of truck crane DST-0285 were presented. The main units of the machine were considered in the coupled model of the truck crane. The model was completed by the use of the COSMOS?M package with the application of the finite element method. On the [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stateczności dynamicznej żurawia samochodowego - na przykładzie żurawia DST 0285. Sformułowano i rozwiązano zagadnienie brzegowe drgań swobodnych żurawia oraz rozwiązano zagadnienie stateczności dynamicznej badanego obiektu. W utworzonym modelu wysięgnik przedstawi[...]
EN The dynamic sability of a truck crane as complicated discrete - continuous models was investigated. All the essential elements of the studied system in the computational model of a DST 0285 truck crane are considered. The telescopic boom is modeled as a beam. The rotating frame, chassis frame and hy[...]
4
100%
Transport Przemysłowy
2002 nr 4 (10) 32-35
PL Spośród jednostek transportowych w sieci dystrybucji duże znaczenie mają pojazdy samochodowe wyposażone w żurawie przenośne, szczególnie dogodne w przypadku obsługi paletowych jednostek ładunkowych. Powszechnie stosowane kryteria doboru żurawi sprowadzane są do jego dźwigu, producenta oraz ceny. Tak[...]
EN Truck loaders are used commonly in logistic distribution of palletised goods. This materials handling equipment is frequently chosen taking into consideration only main technical data, loader manufacturer and price and neglecting most of technical and operational factors. A procedure of setting up t[...]
5
100%
Transport Przemysłowy
2004 nr 4 (18) 36-39
PL W pracy rozważano zagadnienie sterowania ruchami roboczymi żurawia z równoczesnym działaniem układu zapewniającego jego stateczność. Interwencyjnyukład zapewniający stateczność zmniejsza wysięg żurawia w warunkach zagrożenia utraty stateczności. Działanie układu bazuje na zasadach logiki rozmytej
EN The problem of controlling of the working motions of a mobile crane with the simultaneons operation of the system assuing stability of the crane is coasidered in the paper. The intervening system assuring stability loss. The operation of the system bases on the principles of fuzzy logic.
6
100%
Transport Przemysłowy
2004 nr 4 (18) 20-22
PL W pracy przedstawiono trzy modele dynamiczne żurawia laboratoryjnego: model analityczny układu (dyskretno-ciągły), model MES oraz model modalny otrzymany e wyniku przeprowadzonego eksperymentu. Przeprowadzono porównania modeli poprzez zestawienie podstawowej częstości własnej i postaci drgań badaneg[...]
EN In the work the three dynamic models of laboratory model of truck crane are considered: the analytical model (beam and FEM) and modal model from the experiment. The results of the theoretical solutions represented by the frequency and node are compared with these from the experiment.
7
100%
Transport Przemysłowy
2004 nr 4 (18) 31-34
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie badania drgań swobodnych układu modelującego ramę podwozia i nadwozia żurawia samojezdnego. Rozważania przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonychi wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Przeprowadzono analizę wpływu położenia ramy obrotowej na częs[...]
EN The work the formulation and solution of the free vibration problem of the model consisting of the rotating and chassis frames of the truck crane are presented. The modelling and the numerical calculations have been completed by the use of finite element method and the COSMOS/M system. The influence[...]
8
100%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2015 Vol. 14, nr 2 111--122
EN This study formulates and solves the problem of transverse damped vibration in the system of changing the boom radius in a truck crane with advanced cylinder design for controlling the boom radius. The dissipation of vibration energy in the model adopted in the study occurs as a result of internal d[...]
9
100%
Machine Dynamics Problems
EN In this work both the theoretical and experimental models of the laboratory model of a truck crane are presented. The models consist of a telescopic boom, a hydraulic cylinder (changing the crane radius), rotational platform and a frame construction, which replaced chassis. An experimental and theor[...]
10
88%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 4 31-33
11
75%
Modelowanie Inżynierskie
2013 T. 16, nr 47 172--178
PL W niniejszej pracy przedstawiono model drgań układu zmiany wysięgu żurawia samochodowego z rozbudowanym modelem siłownika zmieniającego wysięg. Sformułowano i rozwiązano zagadnienie poprzecznych drgań tłumionych tego układu. Przyjęto, że rozproszenie energii drgań wynika z uwzględnienia oporów ruchu[...]
EN In the work a truck crane telescopic boom with a complex hydraulic cylinder vibration model was presented. The problem of transverse damping vibration of this system was formulated and solved. It was assumed, that the vibration energy dissipation is a result of taken into account the resistance moti[...]
12
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 121-128
PL Jednym ze sposobów zmniejszenia wahań ładunku przenoszonego przez dźwignicę jest zastosowanie w torze sterowania ruchem roboczym filtru korekcyjnego o transmitancji, której zera odpowiadają częstości drgań własnych wahadła, zaś bieguny są tak dobrane, że zapewniają inercyjny charakter obiektu regula[...]
EN The application of the input shaping filter in the system controlling the working motion of the overhead crane is the method ot the reducing of the suspended payload swings. The filter has the transfer function in the form in which zeroes are equal to the eigenvalues of the pendulum swings and the p[...]
13
75%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this paper, the modelling of and research into the vibrations of a truck crane are considered. The finite element method, using a COSMOS/M package, was applied to build the model and an analytical method was used to build a discrete-continuous model of the crane. The research concerns changes in [...]
14
75%
Machine Dynamics Research
EN In the paper the identification of the discrete-continuous model of the laboratory truck crane has been presented. In the theoretical model, the laboratory truck crane has been represented by three member type telescopic boom, hydraulic cylinder of crane radius change and the elastic support system.[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 112-117
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania komputerowego wspomagania projektowania na przykładzie wciągarki bramowej i podnośnika elektromechanicznego. Przeprowadzono modelowanie 3D oraz dokonano analiz naprężeń i odkształceń występujących podczas pracy zaprezentowanych dźwignic warsztatowych[...]
EN The paper presents the possibility of using computer aided design as an example gantry cranes and lifting electromechanical. Performed 3D modeling and analysis have been stresses and strains that occur during operation presented crane workshop.
16
75%
Modelowanie Inżynierskie
2016 T. 27, nr 58 123--131
PL W niniejszej pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie poprzecznych drgań tłumionych układu zmiany wysięgu żurawia samochodowego. Dyssypacja energii w czasie zmiany wysięgu następuje na skutek oporów ruchu w miejscach mocowania siłownika i wysięgnika do ramy obrotowej żurawia. Miejsca te zamodelow[...]
EN In the present work, the problem of transverse damping vibration of truck crane radius change system was formulated and solved. The energy dissipation during changes in overhang is a result of taken into account the movement resistance in the supports of the cylinder and crane boom to the bodywork f[...]
17
75%
Problemy Maszyn Roboczych
2008 Z. 32 5--14
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stateczności dynamicznej żurawia samochodowego - na przykładzie żurawia DST 0285. Sformułowano i rozwiązano zagadnienie brzegowe drgań swobodnych żurawia oraz rozwiązano zagadnienie stateczności dynamicznej badanego obiektu. W utworzonym modelu wysięgnik przedstawi[...]
EN The dynamic stability of a truck crane as complicated discrete - continuous models was investigated. All the essential elements of the studied system in the computational model of a DST 0285 truck crane are considered. The telescopic boom is modeled as a beam. The rotating frame, chassis frame and h[...]
18
75%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN In the present work a problem pertaining to the damped lateral vibrations of the truck crane radius change system with the developed hydraulic cylinder model that changes the radius has been formulated and solved. In the adopted model the vibration energy dissipation derives from the internal dampin[...]
19
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy sformułowano i rozwiązano, z użyciem formalizmu mnożników Lagrange 'a, zagadnienie drgań swobodnych w płaszczyźnie podnoszenia układu złożonego z trój członowego wysięgnika teleskopowego żurawia samojezdnego w połączeniu z siłownikiem zmiany wysięgu. Wysięgnik teleskopowy i siłownik hydrauli[...]
EN In the paper the problem of free vibrations of the system consisted of the three member type telescopic boom of truck crane and hydraulic cylinder of crane radius change has been presented. The telescopic boom and the hydraulic cylinder have been substituted by the discrete-continuous models. The fo[...]
20
63%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 7-8 22-27
EN Results of numerical solutions of motion equations for various models of mechanical systems. Stress was laid on analysis and assessment of the accuracy of the numerical solutions. Used for this purpose is the accuracy index of the numerical integration method. This index is determined during numeric[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last