Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trolleybuses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Science and Technology. Research Journal
EN Developing energy-saving solutions in vehicle construction and operation has become a priority in the automotive sector. For this reason, zero-emission and low-noise trolleybuses have started to play a significant role in urban public transportation. The paper discusses the methodology and results o[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1111-1119
PL W artykule opisano historię powstawania „Firmy Komunikacyjnej Źilina”. Zaprezentowano również współcześnie użytkowane pojazdy komunikacji miejskiej w tym: trolejbusy marki Skoda oraz autobusów marki Ikarus (słowackie Karosa). Omówiono także obecny stan taboru autobusowego i trolejbusowego. Zwrócono [...]
EN The article describes the history of the formation of "Companies Communication Źilina.”. Also presented recently used public transport vehicles including: Skoda trolleybuses and buses Ikarus (Slovak Karosa). Also discussed the current state of the bus and trolleybus fleet. It also drew attention to [...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono historię powstania pierwszych na świecie trolejbusów oraz ich wykorzystania w komunikacji miejskiej w Chille.
4
80%
Advances in Science and Technology. Research Journal
2015 Vol. 9, nr 26 152--156
EN One of the most important elements determining the assessment of the quality of trolleybuses and buses in public transport is the operating cost which comprises mainly the cost of power or fuel consumption. The knowledge of economic properties of new vehicles is justified when the decision about the[...]
5
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1121-1127
PL Transport rozumiany, jako celowe przemieszczenie osób i ładunków, stanowi warunek konieczny rozwoju gospodarczego oraz pomaga w pozostałych formach aktywności człowieka. Jest on jednym z głównych sektorów gospodarki zapewniających jej funkcjonowanie, ale coraz częściej jest jednak kojarzony z potenc[...]
EN Transport, understood as a deliberate movement of people and goods is a prerequisite for economic development and other forms of human activity. Demand for transport because of the way human life. It is one of the main sectors of the economy, providing jobs and prosperity for the population, but mor[...]
6
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono zarys historii komunikacji trolejbusowej w Słupsku, a także scharakteryzowano czynniki determinujące podjęcie decyzji o stworzeniu systemu komunikacji trolejbusowej i jego likwidacji. Analizie poddano zasadność działań władz miejskich w odniesieniu do sytuacji panującej w la[...]
7
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Projekt konwersji autobusów na trolejbusy jest oryginalną koncepcją niskobudżetowego pozyskania znaczącej liczby trolejbusów niskopodłogowych w celu wyrównania dysproporcji jakie pojawiły się między komunikacją trolejbusową a autobusową w Gdyni. Nowe trolejbusy znacząco wpłynęły na ocenę komunikacji[...]
8
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 252-263
PL W artykule przedstawiono informacje charakteryzujące rozwój historyczny trolejbusu jako środka komunikacji zbiorowej. Scharakteryzowano zalety i wady komunikacji trolejbusowej, fazy rozwojowe i stopień upowszechnienia tej komunikacji na świecie i w Polsce. Omówiono także perspektywy rozwoju komunika[...]
EN Some basic informations describing a historical development of the trolleybus public transport have been shown in the paper. Some advantages and disadvantages of this mean of the public transport have been presented. Development phases and a stage of the popularity of the trolleybus transport in the[...]
9
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Trolejbus stanowi pośrednie rozwiązanie między autobusem a tramwajem. System klasycznej komunikacji trolejbusowej nie wymaga tak znaczących nakładów inwestycyjnych jak w przypadku tramwaju, lecz nie jest porównywalnie elastyczny ruchowo. Komunikacja trolejbusowa uzależniona od zasilania trakcyjnego [...]
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmierza do radykalnego ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Sektor transportu został zidentyfikowany jako obszar, w którym osiągnąć można znaczne efekty do 2020 r. W tym celu należy podjąć działania w ramach polityki transportowej, przejść do niskoemisyj[...]
11
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W ostatnich kilku latach nastąpiła rozbudowa sieci trolejbusowej w Gdyni, Lublinie i Tychach. Planowana jest bu.dowa kolejnych tras. Wraz z rozwojem trakcji trolejbuso.wej, coraz większego znaczenia nabiera zagadnienie prawidłowego wymiarowania elementów trolejbusowego układu zasilania.
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 213--216
PL W artykule przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące komunikacji trolejbusowej, będącej alternatywnym, ekologicznym środkiem transportu. Omówione zostały trzy nadal funkcjonujące systemy trolejbusowe w Polsce, głównie pod kątem posiadanego taboru, jak również inwestycji, które zrealizowano w celu [...]
EN The article presents an alternative means of public transport such as a trolleybus as an example of an ecological vehicle. Three still functioning trolleybus systems in Poland were discussed, with reference to rolling stock, as well as investments that were implemented to develop trolleybus lines. T[...]
13
61%
Logistyka
2014 nr 4 3413--3423
PL Artykuł przedstawia transport trolejbusowy z punktu widzenia działań promocyjnych. Potrzeba promocji transportu trolejbusowego wynika z dynamicznego rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej, zwłaszcza baterii trakcyjnych. Trolejbus stanowiąc najbardziej dojrzały etap w dotychczasowym p[...]
EN The article describes trolleybus transport system from promotional perspective. The need for promotion of trolleybus transport was underlined as there is rapid development in power storage technologies, including traction batteries. The trolleybus, being the most mature stage of the e-bus, brings an[...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 48--51
PL Częstotliwość występowania awarii pojazdów jest ważnym zagadnieniem związanym z niezawodnością systemów transportowych. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej umożliwiają znalezienie wspólnych cech I różnic pomiędzy częstotliwością występowania uszkodzeń poszczególnych podzespołów trolejbusów. [...]
EN The failure rate of vehicles is a relevant task, which is strictly connected with the reliability of transportation systems. Methods of data analysis allow us to find similarity and differences between failure rates of several parts of trolleybuses. This paper deals with the statistic of failure of [...]
15
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 92 53--63
EN In many EU cities, trolleybuses are experiencing a period of revitalization. New lines, state-of-the-art designs, the use of auxiliary propulsion batteries, ecological values and other factors offer great opportunities for this kind of public transport as an effective tool to shape transport policy [...]
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1809--1813, CD
PL W artykule opisany jest początek trolejbusów w Lublinie, a także omówiony został rozwój trolejbusów w Lublinie od 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Środki unijne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoliły na modernizację i rozbudowę komunikacji trolejbu[...]
EN The origin of trolleybuses in Lublin and development of trolleybuses in Lublin since 2004 were discussed in this article, that is, since accession of Poland to the European Union. EU funds from European Regional Development Plan enabled to modernize and develop trolleybus transport in Lublin through[...]
17
51%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2012 nr 18 149--159
PL W artykule przedstawiono zarys rozwoju komunikacji trolejbusowej w Tychach oraz wybrane elementy krajobrazu kulturowego tego miasta roztaczające się wzdłuż tras linii trolejbusowych. Przebieg tras trolejbusowych daje możliwość poznania jedynego w swoim rodzaju miasta zaplanowanego i konsekwentnie re[...]
EN The article presents an outline of trolley-bus transportation in Tychy, as well as selected elements of the cultural landscape of the city extending along trolley-bus lines. The trolley-bus routes provide the possibility to get to know a city unique in its kind - designed and consistently developed [...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 3 22--26
PL W artykule przedstawiono zależności empiryczne, opisujące opory ruchu autobusów elektrycznych i trolejbusów. Przedstawiono szereg wzorów, opartych na równaniu Davisa, opisujących opór ruchu pojazdu jako kwadratową funkcję prędkości jazdy. Większość zależności związana jest z masą lub obciążeniem osi[...]
EN The article presents empirical formulae, describing the drag resistance of various types of traction vehicles such as electric busses and trolleybuses. It is presented formulas, based on Davis equation, describing the vehicle's resistance to motion as a square function of driving speed. Most of the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last