Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trolleybus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 101--106
EN The article analyses the performance characteristics and operating costs of the three types of trolley-buses equipped with alternative energy sources, which are used by the MPK (Municipal Transport Company) in Lublin. The selected applications are adapted for driving off traction in emergency mode a[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Obecnie w gdyńskiej sieci trolejbusowej eksploatowanych jest 85 trolejbusów, z czego 25% z nich wyposażonych jest w uktady hamowania rekuperacyjnego. Oszczędność energii, będąca efektem rekuperacji w tych pojazdach, jest rzędu 20%. W najbliższym czasie planowany jest zakup nowych jednostek taborowyc[...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zainteresowanie Solaris Bus & Coach produkcją trolejbusów sięga 1998 r. Wówczas Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej (PKT) sp. z o.o. w Gdyni podjęło działania zmierzające do pozyskania trolejbusów nisko-podłogowych.
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 27 czerwca br. w Gdyni został zaprezentowany kilkudziesięciu dziennikarzom z całej Europy 24-metrowy trolejbus Trollino 24. Trolejbus ten zaliczany jest do najdłuższych pojazdów kołowych obsługujących linie komunikacji miejskiej. W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązania techniczne i eksploat[...]
EN On June 27th in Gdynia 24 meters long Trollino 24 has been presented to European journalists. Trolleybus is one of the longest vehicles supporting public transport. In this article has been presented technical and operational solutions of Trollino 24, comparing to used by other manufacturers.
5
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Prace nad zastosowaniem kondensatorowych zasobników energii w pojazdach trakcji elektrycznej Instytut Elektrotechniki prowadzi od ponad dwóch lat, a od 2006 r. w ramach specjalnego projektu badawczego COST/260/2006, zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W artykule przedstawiono [...]
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 1 11-16
PL Czynniki warunkujące funkcjonowanie i rozwój komunikacji trolejbusowej na obszarach zurbanizowanych. Aktualny stan komunikacji trolejbusowej na świecie, w Polsce i w Gdyni. Perspektywy rozwoju tej komunikacji w Gdyni.
EN Factors depending trolley-bus transport operation and development in urban areas. Present state of trolley-bus transport over the world, in Poland and in Gdynia. Development perspectives for such transport in Gdynia.
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 9 22-29
PL Analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń komunikacji trolejbusowej w Tychach. Analiza SWOT - analiza „od wewnątrz na zewnątrz” oraz analiza TOWS – analiza „z zewnątrz do wewnątrz”. Wnioski z analizy dla Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o.
EN Analysis of weak and strong points and chances and threats for trolleybus service in Tychy. SWOT analysis – analysis “from inside into outside” and TOWS analysis – an analysis “from outside into inside”. Results for Tyskie Trolleybus Lines Ltd.
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1688--1693
PL Wszystkie środki transportu wykorzystywane przez przewoźników do realizacji zadania transportowego w regularnym przewozie osób muszą spełniać szereg warunków technicznych, co stanowi zakres tematyczny niniejszej publikacji. Opisano w niej również przykład spełnienia wszystkich wymagań przez jednego [...]
EN All means of transport used by carriers to carry out transport task in regular passenger transport must meet a number of technical conditions, which is the thematic scope of this publication. It describes the example of all the requirements for one of the Silesian carriers - Trolley lines of Tychy. [...]
9
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Trolejbus stanowi pośrednie rozwiązanie między autobusem a tramwajem. System klasycznej komunikacji trolejbusowej nie wymaga tak znaczących nakładów inwestycyjnych jak w przypadku tramwaju, lecz nie jest tak elastyczny na sytuacje drogowe co autobus. W celu uruchomienia komunikacji trolejbusowej nal[...]
10
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni od blisko piętnastu lat dokonuje sukcesywnej wymiany taboru na pojazdy niskopodłogowe. Pierwszy niskowejściowy trolejbus Jelcz M121MT został wprowadzony do eksploatacji w 1998 r. W latach 2001-2002 zakupiono cztery całkowicie niskopodogowe trolejbus[...]
11
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Gdynia jest, obok Lublina i Tychów, jednym z trzech polskich miast posiadających komunikację trolejbusową. Pierwsza linia trolejbusowa uruchomiona została w latach 1943-1944 na trasie Chylonia - Centrum - Orłowo, podczas okupacji niemieckiej. Decyzja o uruchomieniu w Gdyni komunikacji trolejbusowej [...]
12
75%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 2 55--59
PL Przedstawiony poniżej tekst opisuje historię powstania, rozbudowę oraz modernizację sieci trakcyjnej tyskich linii trolejbusowych. W artykule opisano też doświadczenia eksploatacyjne związane z wykorzystaniem trolejbusów wyposażonych w baterie trakcyjne, a także analizę możliwości ograniczenia strat[...]
EN The paper presents the history, development and modernization of the trolley traction grid in Tychy as well as the operational experience with trolleybuses fitted with a battery pack and the analysis of possibility to minimize power losses in the transmission system using a buffer battery pack.
13
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 27 43-47
PL Standardowym wyposażeniem współcześnie pro-dukowanych trolejbusów staje się pomocnicze źródło zasilania umożliwiające jazdę trolejbusu w przypadku awarii sieci trakcyjnej lub obsługę linii trolejbusowych, na fragmencie których nie jest zainstalowana sieć jezdna. W artykule przedstawiono przegląd tak[...]
EN Currently, auxiliary power sources are becoming standard equipment of trolleybuses. They allow a vehicle to continue in the event of damage to the overhead line or trolleybus service on bus lines. The article presents an overview of energy power sources used in trolleybuses (diesel generator, bateri[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przez ostatni rok pojawiło się wiele doniesień dotyczących chęci przystąpienia polskich miast do programu elektryfikacji taboru autobusowego. Nadarzyła się ku temu okazja dzięki wprowadzeniu programu rozwoju elektromobilności. Najprostszym i promowanym przez wiele środowisk rozwiązaniem jest wprowad[...]
EN There were a lot of information about Polish cities interested in electrification of bus units, last year. The opportunity to do so was the introduction of the electromobility development program. The simplest solution promoted by many environments is the introduction of electric buses of „plug-in” [...]
15
75%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 4 20--25
PL Dynamika rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni stymulowana była przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi (sytuacja na rynku paliw płynnych, dostęp do bezzwrotnych funduszy unijnych i rozwój transportu autobusowego) i polityką transportową miasta. Silna i stabilna pozycja rynkowa transportu trole[...]
EN Dynamics of trolleybus transport development in Gdynia was mainly stimulated by external factors (situation on liquid fuel markets, access to subsidies of European Union and development of the bus transportation) and transport policy of the city. Strong and stable market position of trolleybus trans[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 59--70
PL [...] Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań podejmowanych przez przedsiębiorstwa realizujące przewozy pasażerskie w Gdyni na rzecz ograniczenia substancji szkodliwych i emisji hałasu. Przedstawiono zalety eksploatowania trolejbusów jako ekologicznej formy transportu miejskiego. Ponadto zapre[...]
EN Nowadays we place a great emphasis on ecology in every area of human life. Modern cities are faced with a broad range of problems, which comprises many of ecological nature, including overcrowding, air and water pollution, traffic jams, noise. Increasing mobility of society is the main reason behind[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 248-252
PL Kongestia ruchu drogowego jest istotnym elementem związanym z zagadnieniami energochłonności transportu miejskiego. Ze względu na wieloatrybutowy charakter, wyrażenie kongestii ruchu drogowego w sposób ilościowy jest trudne do realizacji. W artykule przedstawiono sposób określenia kongestii ruchu dr[...]
EN Congestion of the road traffic is an important aspect related to the issues of energy consumption in public transport. Due to the multiattribute nature, the expression of traffic congestion in a quantitative valueis difficult to achieve. The article presents a method of estimation of traffic congest[...]
18
63%
Nowa Elektrotechnika
19
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Mała sprawność silników cieplnych umożliwia ogrzewanie wnętrza autobusów i innych pojazdów napędzanych paliwami płynnymi i gazowymi energią chłodzenia układu. W odróżnieniu od silników spalinowych, elektryczne układy napędowe charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną, która w obecnym rozwoj[...]
20
63%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 1 27-30
PL Charakterystyka projektu "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni". Funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni. Priorytety dla transportu zbiorowego w mieście.
EN The characterization of the project "Development of the ecological public transport in Gdynia". Performance of trolleybus transport in Gdynia. Priorities for public transport in town.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last