Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trigeneration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2014 Nr 1 66--72
PL W artykule opisano podstawowe zasady, jakim powinno podlegać projektowanie trigeneracji. Pokazano skutki niestosowania się do zasad.
EN A paper describes the principles, which should be utilized to design tri-generation. A consequences of non-compliance with the rules were shown.
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2018 R. 53, nr 2 36--40
EN In the paper the authors present the possible usage of absorption refrigeration machines in air-conditioning systems and tri- and cogeneration processes. One-stage and multi-stage absorption refrigeration cycles are described. The influence of temperature of cooling water or chilled water on refrige[...]
3
100%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN Combined heat and power (CHP) is a facility which uses one energy source to produce both electricity and thermal energy at the same time. CHP has an advantage when compared to conventional power plants which produce only electricity or thermal energy because it is much more efficient - it minimizes [...]
4
75%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 8 704-710
PL W artykule przedstawiono ideę trójgeneracji oraz opisano miejsca gdzie można instalować tego typu urządzenia. Przedstawiono funkcjonujące w Polsce uregulowania prawne wspierające wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Scharakteryzowano przykładowy układ trójgeneracyj[...]
EN In the article presented trigeneration idea and described places where we can set up that type of unit. Legal settlements supporting the production of electric energy and warm in the high-performance cogeneration which function in Poland were introduced. The example trigeneration system was characte[...]
5
75%
Archives of Thermodynamics
EN Solid sorption heat pumps and coolers have a good potential to be used in the air-conditioning, electronic thermal control and transport applications. Recent application is focused on a small-scale combined cold, heat and power system, which utilizes the motor waste heat for cold production (tri-gen[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 8 1476-1479
7
75%
Przegląd Górniczy
PL Wykorzystanie metanu w kopalniach podziemnych węgla kamiennego może stać się istotnym elementem oszczędności, a także może zredukować emisję tego gazu do atmosfery. W artykule przedstawiono ideę stosowania kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych układów energetycznych zasilanych metanem pochodzącym z pr[...]
EN The usage of methane in underground coal mines can be considered significant savings and it can decrease gas emissions to the atmosphere. This paper presents the concept of the use of cogeneration and trigeneration systems fueled by methane from coal mine. Two options for the utilization of devices [...]
8
75%
Instal
2018 nr 4 16--20
PL Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego do napędzenia urządzeń chłodniczych staje się atrakcyjną alternatywą dla urządzeń sprężarkowych. Technologie adsorpcyjne oraz bazujące na nich urządzenia chłodnicze mogą być zasilane ciepłem o temperaturze rzędu 60°C. Otwiera to nowe obszary zasto[...]
EN The use of low-temperature waste heat to drive refrigeration systems is becoming an attractive alternative to compressor devices. Adsorption technologies and refrigeration devices based on them can be supplied with heat at a temperature of 60°C. This opens up new areas of application that are beyond[...]
9
75%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 10 20--26
PL W artykule opisano propozycję zastosowania trójgeneracji w budynku sanatorium „Rolnik" w Nałęczowie. Ze względu na uwarunkowania prawne zaproponowano dwa warianty trójgeneracji, które w pierwszej kolejności mają pokryć całkowite zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną. Analiza ekonomiczna pok[...]
EN The article presents a proposition of application of tri-generation system in sanatorium building „Rolnik” in Nałęczów. Considering the legislation aspects two solutions of the system have been taken into account. In both of them main goal is foulfill the electric energy demand for the building. Eco[...]
10
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano możliwości poprawy efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w wyniku modernizacji węzłów cieplnych na cieplno - chłodnicze, polegające na ich wyposażeniu w trójzłożowe, adsorpcyjne agregaty chłodnicze. Umożliwia to rozszerzenie zakresu mediów dostarczanych odbiorcy o chłó[...]
EN Opportunities to improve the energy efficiency of urban district heating systems is described as a result of the modernization of such systems for thermal - cooling, consisting of triple-effect adsorption chillers in their equipment. This allows the extension of the media by supplying the recipient [...]
11
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono ideę trigeneracji, jako równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu, szczególnie predysponowaną do stosowania w dużych obiektach użyteczności publicznej. Wskazano, że do praktycznej realizacji tej idei nadają się szczególnie elektrociepłownie gazowe. Wykazano wyższość ta[...]
EN The paper presents the idea of trigeneration, simultaneous production of cooling, heating and power, in one process, especially found in huge groups of utility buildings. There were shown that for practical realization of such problem, gas heat and power plants are most suitable. It was also discuss[...]
12
63%
Environmental Biotechnology
EN The energy supply of Offenburg University of Applied Sciences (HS OG) was changed from separate generation to trigeneration in 2007/2008. Trigeneration was installed for supplying heat, cooling and electrical power at HS OG. In this paper, trigeneration process and its modes of operation along with [...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 105--108
PL Dynamiczny rozwój przemysłu, komunikacji oraz transportu kołowego i szynowego w ostatnich latach wymusił wzrost zapotrzebowania na moc oraz energię elektryczną. Natomiast rozwój terenów zurbanizowanych spowodował, że ochrona środowiska naturalnego stała się kluczową tematyką dyskusji oraz analiz nau[...]
EN The dynamic development of industry, communication and transport by road and rail in recent years has forced an increase in demand for power and electricity. While the expansion of urban areas has meant that environmental protection has become a key topic of discussions and scientific analyzes on al[...]
14
63%
Archives of Thermodynamics
EN The trigeneration systems for production of cold use sorption refrigeration machines: absorption and adsorption types. Absorption systems are characterized namely by better cooling coefficient of performance, while the adsorptive systems are characterized by the ability to operate at lower temperatu[...]
15
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 2 43--48
PL Względne straty przesyłania ciepła do odbiorców w sezonie letnim mają istotny wpływ na efektywność ekonomiczną i energetyczną Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej (PEC). Zapotrzebowanie na chłód do klimatyzacji i procesów technologicznych w kraju systematycznie rośnie, osiągając szczyt w okresie lata[...]
EN Relative heat losses during transportation of hot water to the consumers in the summer have a significant impact on the economic and energy efficiency of the District Heating Companies (DHC). The demand for process cooling, as well as air-conditioning, in Poland is steadily growing, reaching its pea[...]
16
63%
Archives of Thermodynamics
EN The paper is devoted to explication of one of the advantages of heat and electricity cogeneration, rarely considered in technical literature. Usually attention is paid to the fact that heat losses of the heat distribution network are less severe in the case of cogeneration of heat in comparison with[...]
17
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 8 327--332
PL W ostatnich dekadach światowe zużycie energii do produkcji chłodu znacznie wzrasta. W 2016 roku zużycie energii na potrzeby klimatyzacji budynków wyniosło w Europie ok. 150 TWh i jest najszybciej rosnącą składową łącznego zapotrzebowania budynków na energię. Obecnie, w zasadzie całe zapotrzebowanie [...]
EN Over the past decades, global energy consumption for cold production has increased significantly. In 2016, energy consumption for Air Conditioning (AC) of buildings in Europe amounted to about 150 TWh and is the fastest growing component of the total energy demand of buildings. Presently, nearly who[...]
18
63%
Instal
2017 nr 11 30--36
PL Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie instalacji trójgeneracji, czyli skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność hotelowo-biurową. Przedstawiono w sposób skrócony problematykę zagadnienia trójgeneracji oraz technologii wykorzyst[...]
EN The aim of the essay was to project a trigeneration installation which means combined generation of electrical energy, heat and chill, for a company which manage a business-hotel centre. There were shown shortaged characteristics of a cogeneration system and structures which accomplish it. The consi[...]
19
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2018 nr 4 69--82
PL W artykule przedstawiono rozwiązania techniczne i projektowe, zastosowane w zaprojektowanym w nowo powstałym w KGHM CUPRUM Zakładzie Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych trigeneracyjnym systemie przygotowywania wody lodowej do celów chłodniczych powietrza kopalnianego, bazującym na skojar[...]
EN The paper presents technical and design solutions applied in the KGHM CUPRUM's Underground Construction Engineering and Material Testing Department. Those methods were used for the trigeneration system of chilled water preparation for cooling purposes of mine air based on the combined production of [...]
20
63%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 453-467
PL W artykule przedstawiono zasoby metanu pokładów węgla w obszarze górniczym JSW S.A. tak kopalń czynnych, jak zlikwidowanych. Przedstawiono wykorzystanie metanu w instalacjach energetycznych Elektrociepłowni zgrupowanych w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A., a także instalacjach nowozrealizowanych [...]
EN Paper presents the resources of coal bed methane in the region of Jastrzębie Coal Company S.A. (JSW S.A.) coming from both active and abandoned coal mines. It is also presented how the gas is being used in heat and power plants grouped in Energy Company Jastrzębie SA and in new cogeneration and trig[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last