Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trietyloamina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności ozonowania trietyloaminy w fazie gazowej w funkcji czasu kontaktu, stężenia aminy i stężenia ozonu w zakresie .... . Stwierdzono, że wysoka skuteczność procesu wymaga odpowiednich czasów kontaktu i nadmiaru ozonu.
EN Trietyloamine ozonization. In the article it has been presented the tests results of the efficiency of trietyloamine ozonization tn the gas phase as a function of contact period, amine and ozone concentration in the range of ........ . It has been found that high efficiency of the process requires s[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 1 8-10
PL W artykule podano zależności na szybkość biodegradacji trietyloaminy w funkcji obciążenia złoża i stężenia trietyloaminy na tartacznym złożu odpadowym. Stwierdzono, że w zakresie stężeń odorantu C1=1= 90 mg/m3 i czasów kontaktu i = 5 = 90 s występuje praktycznie pełne oczyszczenie powietrza zawiera[...]
EN In the paper, relations for triethylamine bi.odegradation rate in the function of bed loading and triethylamine concentration in sawmill waste are given. It was found that in an odorant concentration range of C1 = 1. .. 90 mg/m3 and contact times T = 5 ...90 s comes practically to a complete purif[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania parabanianu N,N'-bis(hydroksymetylu) w reakcji kwasu parabanowego z formaldehydem. Proces prowadzono przy różnym wyjściowym stosunku molowym reagentów w obecności i bez udziału katalizatora (trietyloaminy). Przebieg reakcji analizowano, sto[...]
EN The results of investigation of the synthesis of N,N'-bis(hydroxymethyl) parabanate in the reaction of parabanic acid with formaldehyde are presented. This process was carried out at different molar ratios of reagents with or without presence of catalyst (triethylamine). The reaction has been analyz[...]
4
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2003 Nr 1 (35) 161--179
PL Trietyloamina (TEA)jest silnie zasadową cieczą, stosowaną głównie jako katalizator w procesach polimeryzacji oraz środek emulgujący, np. dla barwników i pestycydów. Pary TEA o dużych stężeniach działają drażniąco na błony śluzowe oczu i górnych dróg oddechowych. W postaci roztworów związek działa si[...]
EN Triethylamine (TEA) is a strong basic liquid used mainly as a catalyst in the polymerization process and as an emulsifying agent for dyes and pesticides. TEA vapours in high concentrations have an irritating effect on eye mucosa and upper airways. In the form of a solution the compound strongly irri[...]
5
63%
Challenges of Modern Technology
EN The paper is dedicated to the integrated process of the reactive extraction of citric acid from aqueous solution using supercritical CO2 and trioctylamine. The aim of this study is to investigate the influence of process parameters (concentration of reactants in phases, pressure, temperature, mixing[...]
6
51%
Wiadomości Chemiczne
2003 [Z] 57, 11-12 1133-1162
EN This review shows examples of application of Et3N in oxidations, eliminations, substitutions, and addition reactions. Triethylamine (Et3N) appears to be most popular organic amine base in organic synthetic chemistry. The popularity comes from its low price along with easiness of removal by distilla[...]
7
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 48--50
PL Rodanek sodu (NaSCN) oraz trójetyloamina (TEA) są często stosowane jako podstawowe składowe domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie cementu. Są to klasyczne domieszki „przeciwmrozowe”. W przypadku zapraw skuteczność tych domieszek, w zależności od zakresu dozowania, często nie jest precyz[...]
EN Sodium thiocyanate (NaSCN) and triethylamine (TEA) are frequently used as the basic components of admixtures which accelerate setting and curing of cement. These are classical "antifreeze" admixtures. Depending on the dosage (especially in case of mortars) their efficiency is often not precisely spe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last