Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 340
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tribology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Tribologia
2000 nr 5 847-876
PL Praca stanowi rekapitulację najważniejszych osiągnięć w zakresie tribologii i tribotechniki w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem stanu badań w Polsce. Autorzy dokonali również próby antycypowania kierunków rozwoju tribologii na początku XXI wieku. Stwierdzili, że wszystkie aktualne i przyszłości[...]
EN The paper comprises the most important achievements in the field of tribology in 20th century with special attention to the state of research work in Poland. The authors have made an attempt to predict the trends in tribology at the beginning of 21st century.They have stated, that all the perspectiv[...]
2
80%
Journal of KONES
EN In the paper the investigative results of lubricity and surface properties for four synthetic perfluoropolyether (PFPE) oils, comparing with the high quality gear oil Mobilube 1SHC 75W-90 and two base oils PAO-6 and SN-650, are discussed. The goal of the research was to identify anti-wear and anti-s[...]
3
80%
Journal of KONES
EN The beginnings and development of tribology at Military University of Technology are discussed in this paper. The origins of tribology in Poland and at the Military University of Technology are described. The surnames of people, who were present at the birth of this field of science, who were creato[...]
4
80%
Chemical and Process Engineering
EN The paper presents the properties of surface oxide layers with an increased content of carbon for tribological applications. The composite surface oxide layers were produced using a two-step technology through hard anodising of the surface of an aluminium alloy, followed by thermochemical treatment [...]
5
80%
Journal of KONES
EN A significance of tribology for construction and maintenance of machines, particularly in motorization, is discussed in the paper. Examples on negative and positive effects of friction are given. An attention has been paid to opportunities of preventing negative friction effects, based on tibologica[...]
6
80%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 3 787--796
EN The mechanism of heterogeneous catalysis is still under discussion. There is no clear theory which explains the mechanism of influence of materials on the rate of chemical reactions. All existing theories assume that specific materials, catalysts, decrease activation energy Ea. We hypothesize that f[...]
7
80%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 3 476--483
EN This work reports the results concerning formation and tribological properties of SiCxNy(H) layers deposited on Ti Grade 2 and polyurethane foil. Depending on the substrate, two variants of PACVD were used. The SiCxNy(H) layers on titanium were deposited with application of MWCVD (2.45 GHz, 2 kW). T[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 133-138
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na ścieranie folii okleinowych PCV. Folie klejone były do podłoża z tworzywa sztucznego za pomocą specjalnego trudnotopliwego kleju. Odporność na ścieranie badano metodą zaleconą przez zleceniodawcę badań według normy EN 438-2.
EN The paper shows results of experimental investigation on PCV sticker folis abrasion resistance. Foils were gluead to a plastic base with a special hardmelting glue. Abrasion resistance were investigated with a method recommended by mantador according to EN 438-2 standard.
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 127-132
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów adsorpcji materiałów ceramicznych o jonowym i kowalencyjnym wiązaniu chemicznym. Określono oddziaływania adsorpcyjne alkiloditiofosforanu cynku - ZDDP na reprezentatywnych powierzchniach ceramicznych - Al2O3 i SiC. Następnym etapem była ocena właściwości tribolo[...]
EN The article discusses results of investigations of adsorption of ceramics materials with ion and atomic assimilates. The research on adsorption antiwear additives - ZDDP on ceramic surfaces - Al2O3 and SiC. The next stage of the investigations qualify of the tribological properties were obtained on [...]
10
80%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Discussion of a selective transfer definition has been presented. Different mechanisms, explaining the selective transfer process are described. It is stated that an identification of the selective transfer phenomena and other copper and its compounds deposition process on rubbing surfaces with wear[...]
11
80%
Tribologia
2000 nr 5 923-947
PL Przedstawiono wyniki działań w obszarze systematyzacji teoretycznych i eksperymentalnych modeli tribologicznych. W pierwszej części referatu przedstawiono ogólną ocenę mozliwości metod obliczeniowych w zakresie wyznaczania naprężeń stykowych, identyfikacji wiodących procesów zużycia oraz określania [...]
EN The results of systematising efforts in the area of the theoretic and experimental tribology models have been presented. In the first part of this paper the general evaluation the theoretical methods in the field of the contact stresses calculation, identification of the main wear mechanisms and pre[...]
12
80%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W opracowaniu przedstawiono wybrane kierunki działań tribologii w silnikach spalinowych. Punktem wyjścia do ich określenia jest analiza sprawności silnika spalinowego. Drogą poprawy sprawności mechanicznej jest komponowanie nowych materiałów, które współpracują w obecności olei smarujących o stabiln[...]
EN In the papers presented are selected activity directions (activities) of tribology of combustion engines. Starting point to specify them is analysis of the combustion engine's efficiency. Engine's efficiency depends on of assumed thermal cycle (Otto, Diesel, Sabathe), real behavior of the combustion[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 277-283
PL W artykule scharakteryzowano na podstawie danych literaturowych wpływ chromu, niklu, wanadu, wolframu i molibdenu na proces tarcia i zużycia stali stopowych.
EN In this paper based on the literature dates the influence of the chromium, nickiel, wanad, wolfram and molibden on the friction and wear parameters of the staintess steels were analysed.
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 175-184
PL W artykule przedstawiono usystematyzowaną analizę literaturową strukturalno-energetycznego podejścia do podstawowych teorii tarcia. Szczególną uwagę zwrócono na teorię samoorganizacji systemów tribologicznych. Wyselekcjonowano wnioski dotyczące pracy części maszyn w okresach przejściowych ze szczegó[...]
15
80%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2003 Vol. 8, no 1 135-145
EN The King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok (KMITNB), founded in 1959 with the support of the government of the Federal Republic of Germany, is one of the premier higher education institutions in Thailand with a strong base in applied sciences, technology and engineering. The faculty of[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
2001 Nr 52 53-64
PL W pracy przedstawiono systemowe ujęcie dyscypliny naukowej -trybologii. W pierwszej części opisano miejsce trybologii wśród innych dyscyplin naukowych. W drugiej przedstawiono wewnętrzne struktury trybologii jako systemu. W trzeciej części omówiono charakterystyczne cechy trybologii jako systemu.
17
80%
Journal of Machine Engineering
EN This paper presents 3D FEM simulation results performed for the power law and JC (Johnson-Cook) material constitutive models for two sets of friction parameters. The friction conditions were tested using pin-on-disc tribometer. Machining tests were carried out using carbide cutting tools coated with[...]
18
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Investigations include alloying the PMHSS6-5-3 steel surface layer with carbide and ceramic powders WC, VC, TiC, SiC, Si3N4 and Al2O3, using the high power diode laser (HPDL). Laser treatment is especially promising for solving contemporary surface enginee[...]
19
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The authors attempted at examining the effect of heat treatment on abrasive wear resistance of metal composite castings. Metal matrix composites were made by infiltrating preforms created from unordered short fibers (graphite or silumin) with liquid aluminium alloy AlSi12(b). Thus prepared composite[...]
20
80%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy przedstawiono zagadnienia komputerowego wspomagania krajowych prac naukowo-badawczych z tribologii. Zwrócono uwagę na pierwsze zastosowania technik numerycznych oraz poddano analizie współczesne zastosowania metod komputerowych. Współcześnie najbardziej aktualne zagadnienia z tego obszaru to[...]
EN In the paper, the question of computer aid of national tribological investigations was introduced. The first uses of numeric techniques and the analysis of modern computer methods were presented. The contemporarily most current questions from this area are: modelling and the simulation of tribologic[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last