Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tribological tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Materials Science
EN In the paper the significance of surface treatment in creation of useable properties of the implants bas been discussed. Some results of the frictional and wear tests, which were carried out for Ti6A14V titanium alloy after different surface treatments, have been given. UHMWPE polyethylene and anima[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty praktycznego wykorzystania przetwornic częstotliwości w badaniach tribologicznych. Urządzenia te wykazują istotne zalety w zakresie możliwości sterowania napędem stanowisk trybologicznych. Trybologicznych ich zastosowaniem związane jest jednak występowanie za[...]
EN In the paper there has been presented usability of electric drives with frequency inverters in tribological test stands. Frequency inverters show significant advantages in the field of controlling drives of the test stands. However, usage of frequency inverters is connected with presence of electrom[...]
3
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1674-1676
4
75%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 supl. 132-135
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni po testach właściwości tribologicznych materiału kompozytowego typu FeAl-Al2O3. Badania wykazały, że zawartość fazy zbrojącej ma istotny wpływ na wartość parametru Ra i lokalizacj" odcinka "plateau". Zastosowanie powłoki niklo[...]
EN Results of investigations of surface texture after tribological properties tests of composite material type FeAl-Al2O3 is presented in the paper. The results show significant influence of intermetalic phase contents on parameter Ra value and "plateau" localization. Applying of nickel coating on Al2O[...]
5
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2013 R. 18, nr 6 34--36
PL Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania analizy spektralnej do określenia przemiany struktury smarów plastycznych podczas testów tribologicznych prowadzonych w warunkach stałych i zmiennych obciążeń węzła tarcia. Do identyfikacji zmian zastosowano spektrofotometrię w podczerwieni z transfo[...]
6
75%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 3 133-142
PL W pracy przedstawiono charakterystyki tarciowo - zużyciowe kompozytów metalożywicznych modyfikowanych dodatkami niskotarciowymi o budowie warstwowej: grafit, dwusiarczek molibdenu i zespół dodatków. Zaprezentowano również, posługując się mikroskopią skaningową, zmiany w składzie warstwy wierzchniej [...]
EN In this paper the authors have presented friction – wear characteristics of resino – metallic composites modified by laminar structured low – friction additives: graphite and molibdenum disulfide. It has also investigated the changes in the external layer composition of composites after tribological[...]
7
75%
Obróbka Plastyczna Metali
2014 T. 25, nr 2 127--138
PL W pracy omówiono oryginalną technologię wytwarzania łożysk ślizgowych z nowego materiału kompozytowego, opartego na proszku stali nierdzewnej 316L z dodatkiem Ni, Cr z modyfikowaną warstwą wierzchnią, przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach. Modyfikacja warstwy wierzchniej polega na utwardz[...]
EN This paper discusses an original technology of slide bearing production from a new composite material based on 316L stainless steel powder with the addition of Ni, Cr and with a modified surface layer. These slide bearings are destined for operation at high temperatures. Modification of the surface [...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 861--865
PL W artykule omówiono wpływ wybranych czynników charakteryzujących elementy węzłów ślizgowych oraz wybranych warunków eksploatacji na odporność na zużycie smarowanych węzłów tarcia. Przedstawiono wyniki badań tribologicznych realizowanych przy zróżnicowanej chropowatości powierzchni stalowej tarczy, w[...]
EN The effect of selected factors characterizing the elements of sliding pairs and the influence of selected exploitational conditions on wear resistance are described in the article. The results of tribological tests realized at different surface roughness of steel discs, Ra in the range of 0,05 – 0,2[...]
9
75%
Tribologia
2011 nr 5 129-135
PL W opracowaniu przedstawiono syntetycznie uzyskane w ostatnich latach w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej wyniki badań w zakresie identyfikacji procesów tarcia i zużycia na poziomie badań elementarnych przeprowadzanych na tribometrze Amslera. Na tym tribometrze realizowane są ba[...]
EN The paper presents synthetically obtained research in recent years at the Mining Mechanisation Institute of Silesian University of Technology on the identification of processes of friction and wear on the level of elementary tests conducted on an Amsler tribometer. Two samples of cylindrical rolling[...]
10
63%
Obróbka Plastyczna Metali
2012 T. 23, nr 3 181-195
PL W artykule zwrócono uwagę na waSną rolę badań tribologicznych w ocenie jakości biomateriałów i implantów. Podano wyniki badań tribologicznych implantów krążka międzykręgowego kręgosłupa, prowadzone na specjalnym symulatorze. Wyznaczono wpływ obciążenia i rodzaju materiałów na współczynnik tarcia i [...]
EN In this article, the important role of tribological tests in the evaluation of the quality of biomaterials and implants was emphasised. The results of tribological tests of intervertebral disk spinal implants, conducted on a special simulator, were presented. The influence of load and material typ[...]
11
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2013 nr 1 (32) 37--46
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia prototypowych nakładek metalowo-elastomerowych na ogniwach taśm gąsienicowych czołgu PT-91. Badania stopnia zużycia potwierdziły możliwość zastosowania badanego elastomeru na nakładki ogniw gąsienic szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych.
EN This paper presents the results of research on wearing of tank PT-91’s prototype metal-elastomer track pads. Tests of the wearing level confirmed the possibility of use of tested elastomer prototypes on track links’ pads for high-speed track vehicles.
12
63%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule opisano proces technologiczny wytwarzania tulei samosmarnej łożyska ślizgowego z modyfikowaną warstwą wierzchnią, przeznaczonego do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Modyfikację warstwy tulei przeprowadzono opracowaną w Instytucie techniką i metodą otrzymywania grafenopodobnych[...]
EN The article describes the technological process of production of a self-lubricating sleeve with the nanoparticle solid lubricant modified surface layer and the first results of friction and wear tests in exploitation conditions. The modification of the sleeve surface layer was carried out by pressur[...]
13
63%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W procesie eksploatacji ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych zachodzi potrzeba okresowego wykonania obsługi technicznej w zakresie naprawy łożyskowań mechanizmu korbowego silników spalinowych. Stosowane rozwiązania techniczne w zakresie obróbki wykańczającej, regenerowanych szlifowaniem czopów[...]
EN In the process of the operation of agricultural tractors and harvesters, it is necessary to perform periodical technical service related to the repair of the crankshaft bearings in Diesel engines. The solutions applied in machine finishing of crankshaft journals regenerated by grinding, make it nece[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 86 269--275
PL W artykule zaproponowano nową metodę oceny skuteczności działania płynów do płukania tkanin. Opracowana metodyka opiera się na badaniach tribologicznych – ocenie współczynnika tarcia pomiędzy tkaniną a tkaniną za pomocą testera tribologicznego. W celu weryfikacji tej metody wykonano badania efektu z[...]
EN This paper proposes a new method for evaluating the effectiveness of fabric softeners. The developed methodology is based on the tribological studies – assessment of the fabric – fabric friction coefficient using tribological tester. Standarized method of softening evaluating was used in order to va[...]
15
63%
Chemik
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu testów tribologicznych na zmianę plastycznego. W tym celu wykonano widma IR smarów wyjściowych i porównano je z widmami uzyskanymi dla smarów po działaniu wymuszeń. Zidentyfikowano pasma charakterystyczne dla badanych związków i oceniono zmiany w tym za[...]
EN The paper presents results of studies of the effect of tribological tests on changes in the composition of greases. To this end IR spectra of the unaffected greases have been registered and compared with the spectra of greases acted upon mechanically. Bands characteristic of the compounds studied w[...]
16
63%
Obróbka Plastyczna Metali
2014 T. 25, nr 4 333--346
PL W artykule przedstawiono najważniejsze kierunki badań naukowych z zakresu inżynierii biomedycznej, realizowane w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Najważniejsze z nich to: wytwarzanie nowych biomateriałów kompozytowych z zastosowaniem m.in. metalurgii proszków, modyfikacja właściwości mater[...]
EN The paper presents the most important directions of scientific research in the field of biomedical engineering realized by Metal Forming Institute in Poznan. The major ones are: manufacturing new composite biomaterials with the application of powder metallurgy, modification of the properties of the [...]
17
63%
Mechanik
2017 R. 90, nr 1 74--75
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej z użyciem – jako medium roboczego – kuleczek stalowych na własności tarcz wykonanych ze stali NC11 (X160CrMoV121). Testy tribologiczne z wykorzystaniem testera T-01 pozwoliły na określenie zależności pomiędzy czasem kulowania a współ[...]
EN The article presents the results of the effect of vibro-abrasive machining using as a working medium balls of steel-check on the properties of disks made of steel NC11 (X160CrMoV121). Tribological tests using the tester T-01 made it possible to determine the relationship of time of shot peening on t[...]
18
63%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 4 160-163
PL W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych nanokompozytowych powłok typu MoS2Ti oraz MoS2(Ti, W) otrzymywanych metodą rozpylania magnetronowego. Powłoki zostały wytworzone na stopie tytanu Ti-6Al-4V, utwardzonym dyfuzyjnie międzywęzłowymi atomami tlenu do twardości powierzchniowej ok. 33 HRC.[...]
EN The paper presents the study of corrosion properties of nanocomposite coatings MoS2Ti and MoS2(Ti, W) produced by magnetron sputtering method on titanium alloy Ti6Al4V. Corrosion resistances of the coatings were performed by means of voltametric measurements (polarization curves) carried out in the [...]
19
63%
Acta Mechanica et Automatica
2016 Vol. 10, no. 3 173--180
EN This paper presents the problem of thermal degradation of thermoplastic materials processed using the injection method. Attention was paid to the issue of the optimal selection of a dye for modifying the base materials. For the selected materials and dyes, derivatograph tests were performed in order[...]
20
63%
Inżynieria Materiałowa
2017 Vol. 38, nr 6 272--278
PL Celem badań trwałości zmęczeniowo-stykowej było określenie wpływu modyfikacji warstwy wierzchniej na walcowe łożyska toczne. Uwzględniając potrzeby badawcze wałeczkowych łożysk tocznych w warunkach modelowych z symulowanymi obciążeniami stałymi lub cyklicznie zmiennymi, opracowano w Wydziale Mechani[...]
EN Based on the pilot testing of cylindrical roller bearings, it might be concluded that the bearings quenched by volume and the secondary by laser show lower contact fatigue life in compare to bearings quenched only by volume (production conditions). One of the reason for this phenomenon might be of i[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last