Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tribological pairs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W opracowaniu przedstawiono metodę oceny niezawodności wybranej klasy obiektów pojedynczych. W przypadku analizowanych obiektów węzły tribologiczne stanowić mogą jedno z najsłabszych ogniw w łańcuchu działania. Uzyskanie przez pojedynczy złożony obiekt techniczny wymaganego poziomu niezawodności w f[...]
EN In the paper is presented the method of reliability estimation of the selected class of single objects. In the case of analyzed objects there are tribological pairs that have to make one of weakest links in the operational chain. The required level of reliability in the preliminary stage of work w[...]
2
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono koncepcję oceny niezawodności skojarzeń tribologicznych, wprowadzając pojęcia niezawodności procesów tarcia i niezawodności węzłów tarcia. Uzasadniono sensowność oddzielnego traktowania wyżej wymienionych pojęć i przeanalizowano wpływ oddziaływań czynników zewnętrznych na wy[...]
EN In the paper is presented the conception of the estimation of reliability of tribological pairs by putting into effect the idea of reliability of friction processes and reliability of friction pairs. The reasonableness of the separate consideration of the above said concepts has been justified. Ther[...]
3
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Procesy tribologiczne zachodzące w parach kinematycznych niższych i wyższych rzędów, które występują w różnych maszynach, w sposób decydujący wpływają na ich trwałość i niezawodność. W pracy przedstawiono najważniejsze postacie uszkodzeń pojawiające się w tych parach kinematycznych, zdefiniowano st[...]
EN Tribological processes in kinematic pairs of lower and higher order that are in machines affect in deciding way their durability and reliability. In the paper are presented the forms of defects that occur in the pairs and also were defined the boundary and criterion states. These concepts are usefu[...]
4
100%
Tribologia
1999 nr 6 1035-1052
PL Pomimo istnienia przesłanek wynikających ze stanu wiedzy do teoretycznego doboru materiałów na elementy skojarzeń tribologicznych nadal następuje to na drodze eksperymentalnej. Artykuł wyjaśnia niektóre przyczyny teoretycznego doboru materiałów na elementy skojarzeń tribologicznych. Generalnie właśc[...]
EN In spite of exsiting the przemissesoutcoming from the knowlwdge level in range of theoretical material selection for elements of tribological pairs still it follows in experimental way.This paper explain some reason of such behaviour and problems,which must be considered in range of theoretical mate[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1220--1223, CD
PL W niniejszej pracy przedstawiono odporność na zużycie ścierne kompozytów o osnowie metalowej (aluminium i jego stopu). Analizowano kompozyty o osnowie ze stopu aluminium odlewnicze i obrobione plastycznie. Krótko scharakteryzowano zjawisko tribologii. Porównano wyniki badań innych autorów oraz zapre[...]
EN In this work we elaborate on the resistance of metal matrix composites to abrasive wear, where the metals include aluminium and its alloys. We have examined cast and plastically worked aluminium matrix composites. We have briefly characterized the phenomenon of tribology. The work shows comparisons [...]
6
80%
Tribologia
2001 nr 4 591-598
PL W opracowaniu przedstawiono metodykę badań i oceny niezawodności węzłów tribologicznych w okresie wstępnej eksploatacji obiektu pojedynczego. Podlegające szybszemu niż prognozowane zużyciu i starzeniu, węzły tarciowe powinny być modernizowane w procesach konstrukcyjno-technologicznych odpowiednio do[...]
EN In the paper is presented the process of investigation and estimation of tribological pairs reliability in the period of initial operation of a singular object. Those pairs have been frequently wearing and ageing in the shorter time then it was predicted and therefore they should be modernised in de[...]
7
80%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Wskazano na znaczenie przebiegu ciśnienia w komorze roboczej maszyny tłokowej w sterowaniu i diagnozowaniu. Wymieniono możliwości i ograniczenia bezpośredniego pomiaru przebiegu ciśnienia. Wskazano na metody wyznaczania ciśnienia czynnika roboczego z przebiegów drgań elementów maszyny. Przedstawiono[...]
EN Rotational speed and torsional vibration in piston machinery depend on courses of working processes because course of pressure in working chamber determines forces acting on piston. Quality assessment of courses of working pressures can be done on the basis of courses of torsional vibration. There i[...]
8
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Analiza procesu eksploatacji koparek i ładowarek pracujących w kopalniach kruszyw mineralnych wykazała, że węzły tribologiczne stanowią jedne z najsłabszych ogniw w łańcuchu działania. Wymóg ciągłości pracy w sezonie wydobywczym, przy braku urządzeń rezerwowych, powoduje konieczność objęcia tych urz[...]
EN In the paper is presented the analysis of the exploitation process of the strippers and muckers working in the strip mines of crushed stones. Wearing and ageing of tribological pairs have been the reasons of the most damages and breaks. The investigation method proposed here let to estimate the qual[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last