Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tribocorrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2012 Z. 17 66-73
EN The need to select or design new surfaces for future equipment has led to demands for a much better understanding of surface degradation processes particularly when tribological components are operating in corrosive environments. This paper reviews the available knowledge relating to the tribocorros[...]
2
80%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2013 nr 16(2) 85--92
EN The paper presents the results of an experiment investigating the tribocorrosion of C45 steel samples which were chromosiliconized by the powder-pack method. The technological process was carried out at 1000oC for 6 hours. The layer was produced with the use of ferrochromium powder combined with SiC[...]
3
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy omówiono wyniki badań dotyczące budowy warstw chromokrzemowanych oraz ich właściwości tribologicznych w warunkach oddziaływania korozji. Przeprowadzono badania dyfuzyjnych warstw chromokrzemowanych, wytwarzanych metodą proszkową, na powierzchni stali C45. Badania tribokorozyjne przeprowadzon[...]
EN In work the results of examinations of the structure of chromosiliconized layers and their tribological properties in the environment of corrosion have been discussed. Diffusion layers produced in powder chromosiliconizing process on C45 steels surface have been studied. Tribocorrosion measurements [...]
4
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy omówiono wyniki badań dotyczące zużycia tribokorozyjnego warstwy chromokrzemowanej wytworzonej na stali C45 metodą proszkową. Proces technologiczny przeprowadzono w piecu laboratoryjnym Labotherm LH15/14 w temperaturze 1000°C przez 6 godzin. Do wytwarzania warstwy zastosowano mieszaninę pros[...]
EN The study presents the results of an experiment investigating the tribocorrosion of C45 steel samples which were chromosiliconized by the powder-pack method. The process was carried out in a Labotherm LH15/14 furnace at 1000°C for 6 hours. The applied powder mix had the following composition: ferroc[...]
5
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper presents results of a two-stage study on the tribocorrosive wear of ADI alloy cast iron containing Ni and Cu. In the first stage of the wear tests with use test rig type pin-on-plate, there were determined the parameters of the process of tribocorrosion of the ADI cast iron in 3.5% NaCl so[...]
6
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 3 1417--1422
EN In the case of mining machines, tribocorrosion damage is often observed. This type of consumption is caused by the joint action of mining environment factors such as abrasive and water. The search for methods to counteract tribocorrosion is of great practical importance, but it must be combined with[...]
7
80%
Tribologia
2010 nr 5 315-322
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużywania korozyjno-mechanicznego (tribokorozji) stali AISI 304 w 3,5% roztworze NaCl. Badania wykonano na specjalistycznym stanowisku z węzłem modelowym typu pin-on-disc, zaprojektowanym i wykonanym w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politec[...]
EN The paper presents the results on tests of corrosive and mechanical wear (tribocorrosion) of stainless steel AISI 304 in solution of 3.5% NaCl. The experiments were carried out on a technical stand with a model pair type pin-on-disc. The stand was designed and implemented in the Institute of Machine[...]
8
61%
Inżynieria Materiałowa
PL Praca prezentuje wyniki badań oceny właściwości użytkowych warstwy chromokrzemowanej. Warstwę dyfuzyjną wytworzono metodą proszkową na powierzchni stali C90U. Określono odporność korozyjną warstwy w środowisku przemysłu drzewnego (sok drzewostanu dębu i buku) oraz ich odporność tribokorozyjną. Przep[...]
EN The paper presents the evaluation results of functional properties of chromosiliconized layer. Diffusion layer was produced in powder chromosiliconizing process on C90U steel surface. Corrosion resistance in media of wood industry (the forest stand beech and oak sap) and tribocorrosion of the layer [...]
9
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The proposal of classification the tribocorrosion tests are described in this paper. The compare investigations of nitrided, chromized and thermal toughened steels was carried out. Tribological properties of such diffusion layers was estimated on the ground of results of the sliding friction tests a[...]
10
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The proposal of classification the tribocorrosion tests are described in this paper. The compare investigations of nitrided, chromized and thermal toughened steels was carried out. Tribological properties of such diffusion layers was estimated on the ground of results of the sliding friction ests by[...]
11
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1215-1218
PL W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań zużycia stref współpracy koła łańcuchowego ze stali 34CrNiMo z łańcuchem pod wpływem działania ścierniwa kwarcowego oraz skojarzonego działania ścierniwa kwarcowego i czynnika korozyjnego - wody. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono więk[...]
EN The paper presents results of comparative tests of the wear in the areas of mating between a chain wheel made of 34CrNiMo steel and a chain, resulting from the combined action of the quartz abrasive and corrosive agent (water). On the basis of the measurements, it has been found that the values of t[...]
12
61%
Tribologia
2011 nr 6 211-218
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużywania tribokorozyjnego stali AISI 304 w 0,5M roztworze H2SO4. Badania wykonano na prototypowym stanowisku typu pin-on-plate zaprojektowanym w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej. Węzeł modelowy stanowi twardy, nieodk[...]
EN The paper presents the results of tests of tribocorrosion wear of stainless steel AISI 304 in solution of 0.5M H2SO4. The experiments were carried out on a technical stand with a model pair type pin-on-disc. The stand was designed and implemented in the Institute of Machines and Motor Vehicles of Po[...]
13
61%
Tribologia
2014 nr 2 147--154
PL W artykule podjęto próbę aproksymowania wyników badań zużywania tribokorozyjnego stali odpornych na korozję AISI 304 i AISI 420 w 0,5 M roztworze H2SO4. Testy wykonano na specjalistycznym stanowisku z węzłem modelowym typu pin-on-plate. W poszczególnych seriach różnicowano nacisk w strefie styku (p)[...]
EN The article attempts to approximate the results of studies of tribocorrosion wear of stainless steel AISI 304 and AISI 420 in 0.5 M H2SO4 solution. The tests were performed in a specialized position of the node model pin-on-plate. In particular, a series of differentiated pressures in the contact zo[...]
14
61%
Tribologia
2010 nr 5 305-313
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu pasywacji stali AISI 420, AISI 430 i AISI 304 w 0,5M roztworze H2SO4. Eksperyment realizowano na dwóch etapach. W trakcie pierwszego etapu przez 15 minut polaryzowano powierzchnię próbki potencjałem katodowym (około 0,3 V niższym od potencjału stacjonarn[...]
EN The article presents the results of passivation process evaluation of different steels - AISI 420, AISI 430 and AISI 304 in a 0.5M solution of H2SO4. The experiment was carried out in two stages. In the first stage for 15 minutes, the surface of sample was polarised with cathodic potential (roughly [...]
15
51%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 1 83-90
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia korozyjno-mechanicznego stali AISI 430, AISI 321 i AISI 420 w roztworze 0,5M H2SO4. Eksperymenty wykonano z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska zaprojektowanego i wykonanego w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Pozn[...]
EN The paper presents the tests results of corrosive and mechanical wear of steel AISI 430, AISI 321 and AISI 420 in solution of 0.5M H2SO4. The experiments were performed with the use of a technical stand with a model pair type pin-on-disc. The stand was designed and executed in the Institute of Machi[...]
16
51%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 6 693--696
PL Stal dupleks należy do grupy stali odpornych na korozję, jednak jej zastosowanie w warunkach tarcia jest ograniczone ze względu na jej małą twardość. Dlatego jedną z metod poprawy tej właściwości jest proces niskotemperaturowego azotowania. Jednakże ze względu na dwufazową strukturę stali tworząca s[...]
EN Duplex steel belongs to the group of stainless steels. Its application in friction conditions is limited due to its low hardness. Therefore, one of the methods to improve this property is a low-temperature nitriding process. However, due to the two-phase structure of the steel the nitrided layer has[...]
17
51%
Inżynieria Powierzchni
2008 nr 1 9-13
PL Opracowano składy drutów proszkowych w otulinie aluminiowej wypełnionej NiBCrSi z dodatkiem cząstek dyspersyjnych B4C i SiC. Zbadano wpływ warunków natryskiwania łukowego na mikrostrukturę, mikrotwardość oraz na skład fazowy powłok. Stwierdzono, że uzyskiwane powłoki wykazują typowa lamelarną strukt[...]
EN New compositions for cored wires in an aluminum core with mixture of NiBCrSi and addition of fine depressive particles B4C and SiC have been obtained. Influence of coatings regime formation on their microstructure, micro hardness and phase composition are investigated. It was shown, that coatings ha[...]
18
51%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 619--622
PL W pracy omówiono wyniki badań zużycia tribokorozyjnego warstwy chromokrzemowanej wytworzonej na stali C90U metodą proszkową. Badania porównawcze wykonano dla warstwy chromowanej. Procesy przeprowadzono w temperaturze 1000°C przez 8 godzin w piecu laboratoryjnym Labotherm LH 15/14. Do wytwarzania war[...]
EN The study presents the results of an experiment investigating the tribocorrosion of C90U steel samples which were chromosiliconized by the powderpack method. The chromized layer was used as a reference standard. The processes were carried out in a Labotherm LH15/14 furnace at 1000°C for 8 hours. The[...]
19
51%
Inżynieria Powierzchni
2006 nr 3 32-38
PL W artykule przedstawiono wyniki badań tribo-korozyjnych wykonanych na stali 45 azotowanej w regulowanej atmosferze (g[mp], = 16,5 žm) i impregnowanej następnie preparatami olejowymi zawierającymi jeden z dwóch dodatków tribologicznych (DT): VAN i MOL oraz inhibitor korozji (IK) BS-43. Zaobserwowano [...]
EN The results of tribo-corrosion investigations are presented in the paper. Samples were made of 45 grade steel with thin nitrided layers (WL = 16,5 žm) obtained in controlled gas nitriding process and impregnated with multi functional oi1-based formulations containing corrosion inhibitor (CI) as well[...]
20
51%
Tribologia
2012 nr 3 193-199
PL W artykule przedstawiono mapę zużycia ilustrującą intensywność tribokorozji stali AISI 304 w 0,5M roztworze H2SO4 w zakresie nacisków od 1 do 45 MPa przy częstotliwości wymuszeń mechanicznych od 2 do 5 Hz. Dla skrajnych wymuszeń intensywność zużywania wyznaczono eksperymentalnie. Badania wykonano na[...]
EN The article presents the concept of the creation of wear maps for the tribocorrosion process in pin-on-plate combination for stainless steel. The developed wear map shows the rate of tribocorrosion wear for AISI 304 steel in 0.5M solution of H2SO4 in the pressure range of 1 to 45 MPA and the frequen[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last