Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trawy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 17 10-11
2
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano wpływ długotrwałego nawożenia mineralnego i wapnowania na stopień porażenia traw łąki górskiej przez choroby i szkodniki. Stosowane nawożenie znacząco wpłynęło na zdrowotność traw łąki górskiej. Długoletnie nawożenie mineralne zmieniło skład botaniczny runi łąkowej. Trawy wyraźnie dominowały [...]
3
100%
Ekoinżynieria
1998 nr 10 32-34
PL W gospodarce człowieka ogromną rolę odgrywają trawy i zbiorowiska trawiaste. Te ostatnie wykształciły się ok. 25 mln lat temu i dostarczając dużej ilości paszy umożliwiły szybki rozwój różnym gatunkom zwierząt. Obecnie w okresie dbałości o czyste środowisko oraz konieczności zwrócenia większej uwagi[...]
4
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 219-227
PL Zgodnie z Załącznikiem Rozporządzenia Rady (WE) 73/2009 (Załącznik... 2009), 1 stycznia 2012 r., zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące urządzania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. W związku z powyższym zachodzi potrzeba wskazania najodpowiedniejszych gatunków traw i roślin bobowatych, pr[...]
EN According to the Appendix to Council regulation (EC) 73/2009) (Załącznik... 2009) new rules on the organization of buffer strips along river courses have been in effect since 1. January 2012. Therefore, there is a need of selecting most appropriate grass species and legumes useful to make buffer str[...]
5
84%
Polish Journal of Ecology
EN In the present study, we selected a total of 26 Salix sphaeronymphe Gorz shrubs of various sizes on a cutover in the eastern Tibetan Plateau to evaluate the effects of shrub size on richness, cover and biomass of the understorey herbaceous community, grasses and forbs, as well as litter cover and bi[...]
6
84%
Journal of Water and Land Development
2000 no. 4 123-135
PL Wiele z rowów naturalnych cieków wodnych zarasta roślinnością trawiastą. Zmienia ona hydrauliczne właściwości koryt w tym także spadek hydrauliczny w korytach poddawanych zabiegom renaturalizacyjnym. Prowadząc obliczenia przepustowości takich koryt trzeba uwzględniać możliwość ich zarastania trawami[...]
EN The slopes of canalised brooks and ditches, which are the drainage water receivers, including open channels of other purposes are usually overgrown by grass. The slopes of naturalised channels are seldom if ever mowed. Therefore, when performing hydraulic calculations (for an average discharge at ve[...]
7
84%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2008 T. 11, nr 2 141-148
PL Południowe rejony Polski są jednymi z najbardziej uprzemysłowionych części kraju. W krajobraz wpisują się w dalszym ciągu wymagające podjęcia działań rekultywacyjnych zwałowiska po eksploatacji rud Zn/Pb stanowiące zagrożenie metalonośne. Poszukiwanie możliwości szybkiego, efektywnego i uzasadnioneg[...]
EN Southern regions of Poland belong to one of the most industrialized parts of country. The main part of the scenery are the zinc-lead dumping grounds which constantly require remediation activity results with heavy metals dusting danger. Looking for fast, effective and economically reasonable remedia[...]
8
84%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 7 616--619
PL Badania miały na celu określenie wpływu emitorów spółki akcyjnej FOSFAN SA w Szczecinie na zawartość kadmu w glebach i trawach. Wiosną i jesienią w latach 2009, 2010 i 2011 w wyznaczonych punktach pobrano próbki gleb z warstwy 0–20 cm oraz rosnących tam traw. W próbkach glebowych i zebranych trawach[...]
EN The objective of the study was to determine the impact of emission sources of the joint-stock company FOSFAN SA in Szczecin on the cadmium levels in soil and grass. In the spring and autumn of 2009, 2010 and 2011, soil samples from the 0–20 cm soil layer and grass samples were collected. Cadmium lev[...]
9
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 1 28--36
PL W pracy przedstawiono wpływ nawożenia gleby odpadem pofermentacyjnym, pochodzącym z biogazowni rolniczej, na zawartość biomasy żywych mikroorganizmów. Analizy laboratoryjne przeprowadzono na próbkach glebowych pobranych z poletek doświadczalnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w S[...]
EN The study shows the effect of fertilization with fermentation wastes from agriculture biogas plant on the content of live microbial biomass in soil. Soil samples collected from experimental plots of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin were analysed. The combination of two grass [...]
10
84%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN The aim of the research was to define the amount of lead in soils and common grasses, which were taken form polluted areas, and look for a relations between the total concentration in soils, their bioavailable parts and concentrations in plants. Study of accumulation properties of grass Agrostis cap[...]
11
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było określenie wpływu komunalnego osadu ściekowego, pochodzącego z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokółce, na zawartość magnezu i wybranych mikroskładników, tj. cynku, manganu, miedzi i żelaza w glebie i mieszankach traw gazonowych oraz na zawartość chlorofilu a i b w analizowanych ro[...]
EN The aim of this study was to analyze the influence of municipal sewage sludge from the Municipal Wastewater Treatment Plant in Sokolka on the content of magnesium and selected micronutrients such as zinc, manganese, copper and iron in the soil and lawn grasses and on the content of chlorophyll a and[...]
12
84%
Journal of Water and Land Development
2016 no. 29 67--74
PL Celem badań było doświadczalne zbadanie wpływu użytkowania ziemi na spływ powierzchniowy w skali mikro. Badania prowadzono w ramach eksperymentu polowego realizowanego metodą stacjonarnych i ekspedycyjnych pomiarów spływu z poletek. Poletka znajdują się w łuku pogórza Karpat, stanowią część eksperym[...]
EN The objective of this paper was to experimentally investigate the hydrological effect of land use on overland flow at micro-scale. The research was based on field experiments made with stationary and expeditionary measurements on runoff plots. Plots are located in the Curvature Subcarpathians, form [...]
13
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2005 Vol. 12, nr 12 1325-1342
PL Całkowita zawartość selenu w próbkach gleby, zbóż i traw w Austrii jest raczej niewielka. To powoduje konieczność dodawania do paszy zwierząt selenu i innych pierwiastków, takich jak Cu, Mn i Zn. W pracy omówiono zawartość selenu w paszach, także w stosunku do zawartości innych ważnych pierwiastków [...]
EN The total selenium level in Austrian soils, cereals and grass samples is rather low in general. This necessitates the addition of selenite to animal feeds in order to meet the requirements, together with other essential elements like Cu, Mn and Zn. The range of selenium and the proportions to other [...]
14
84%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Ważny problem na terenach skażonych stanowi eliminacja uprawy gatunków konsumpcyjnych na rzecz roślin alternatywnych. W serii doświadczeń prowadzonych przez Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy w latach 1986-1996, na podstawie zgromadzonej kolekcji traw, oceniano przydatność ponad 60 gatunków do rekul[...]
EN Suitability of perennial grass species for reclamation was evaluated during experiments on coal-dump areas in Bieruń near Katowice (high soil acidity) and around Nitrogen Plant in Puławy (poor, dry sandy soil and high nitrogen concentration). Materials for above testings were species selected from g[...]
15
84%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W doświadczeniu wazonowy, w którym zastosowano popioły z elektrowni (P) oraz wzbogacone torfem (PT), przeprowadzono badania porównawcze dotyczące kiełkowania i początkowego okresu wzrostu oraz rozwoju czterch gatunków traw. Były to Festuca rubra L., 'Nimba', Lolium perenne L., 'Niva', Poa pratensis [...]
EN The performed pot experiments used ashes from a power plant (P) and ashes enriched with peat (PT) and their aim was to compare germination and initial period of growth and development of four grass species: Festuca rubra L. 'Nimba', Lolium perenne L. 'Niva', Poa pratensis L.'Gol' and Agrostis canina[...]
16
84%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2004 T. 30, z. 2 141-152
PL Przeprowadzono badania zawartości talu w glebach i roślinach na obszarze oddziaływania Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w rejonie Bukowno-Olkusz-Trzebinia. Głównym źródłem talu na tym obszarze jest emisja pyłów hutniczych oraz oddziaływanie odpadów, szczególnie flotacyjnych, powstających z pr[...]
EN Study of thallium content in the soil land plant at the Zn-Pb industrial area of ZGH Bukowno in the Bukowno-Olkusz-Trzebinia region were carried out. The main source of Tl at this area are emission of the metallurgical dusts and wastes generated by the Zn-Pb ore processing. To determine the curren[...]
17
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Badania prowadzono w latach 2008-2010 w dwóch gospodarstwach produkujących kiszonki w dużych belach cylindrycznych. Celem badań była ocena wpływ stopnia przewiędnięcia zakiszanej runi łąkowej na jakość i wartość pokarmową uzyskanych kiszonek. Właściwy stopień podsuszenia zakiszanej masy roślinnej by[...]
EN During the years 2008-2010 the study in two farms ensilaging meadow sward in big bales was carried out. The aim of study was to asses the influence of dry matter content in ensilaged material on quality and nutritive value of obtained silages. Appropriate concentration of dry matter in ensilaged mat[...]
18
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Badania prowadzono w latach 1999-2008 w warunkach produkcyjnych. Celem badań była ocena wpływu wybranych komercyjnych preparatów bakteryjnych zawierających kultury bakterii kwasu mlekowego na jakość i stabilność tlenową kiszonek z runi łąkowej. Kiszonki sporządzano z podsuszonej runi łąkowej zakisza[...]
EN During the years 1999-2008 the study in production conditions was conducted. The aim of this study was to assess the impact of selected commercial bacterial inoculants containing lactic acid bacteria on quality and aerobic stability of grass silage. Pre-wilted meadow sward was ensilaged in big cylin[...]
19
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Badania realizowano w latach 2006-2011 w ZDITP w Falentach na łące trwałej na glebie organicznej, mułowo-torfowomurszowej. Doświadczenia założono w układzie losowanych bloków, w czterech powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 15 m2. Zaprojektowaną do użytkowania kośnego w gospodarstwie ekologiczn[...]
EN The study was conducted in years 2006-2011 in ZDITP in Falenty on permanent meadow on organic soil. The experiment in randomized blocks with four replications was designed, on plots with an area of 15 m2. Designed for mowing utilization in organic farming mixture (the model) was evaluated on the bac[...]
20
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem badań była ocena wpływu niedoboru wody w glebie oraz sposobu uprawy na plon suchej masy i białka oraz względną zawartość chlorofilu w liściach lucerny i festulolium. Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w latach 2012-2014 w hali wegetacyjnej IUNG-PIB w Puławach, w układzie kompletnie zrandomi[...]
EN The aim of the study was to assess the influence of water deficiency in the soil and cultivation method on dry matter and protein yields as well relative chlorophyll content of alfalfa and festulolium leaves. The pot experiment was conducted in the years 2012-2014 in the greenhouse of IUNG-PIB in Pu[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last