Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transshipment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 50 (122) 84--90
EN In many cases, sea ships are required to call at ports situated several hundred kilometers inland, including several different types of ship (freight, passenger, recreational). The main benefit of sea-river navigation is that ships may enter inland and carry cargo to the ports of other countries wit[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 739--748
PL Artykuł porusza istotną kwestię jaką jest usprawnienie procesu przeładunkowego odbywającego się w morskim terminalu przeładunkowym. Skupia się jednak jedynie na przeładunku jednego typu kontenerów, tj. kontenerów zbiornikowych. Wynika to z faktu, że obok kontenerów ponadgabarytowych są one najczęsts[...]
EN The article raises an important issue which is to improve the handling of the process of trans-shipment taking place in the marine transshipment terminal. However, it focuses only on one type of container handling - tank containers due to the fact, that apart from oversized containers, tank containe[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 115 203--212
PL W artykule przedstawiono koncepcję algorytmów optymalizujących ilość operacji przeładunkowych urządzeń dźwigowych w kolejowo-drogowym węźle intermodalnym. Opracowane algorytmy zostały zaimplementowane do zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami magazynowymi.
EN The article presents the concept of algorithms to optimize the number of transshipment operations of cargo- lifting equipment in an intermodal transport node. Algorithms have been implemented in an integrated system to support management of warehouse process.
4
100%
Logistyka
2013 nr 1 34--36
PL Celem przeprowadzonych badań było ustalenie głównych przyczyn powstawania uszkodzeń ładunków podczas transportu i przeładunków w firmach spedycyjnych oraz zaproponowanie rozwiązań pozwalających na ich ograniczenie lub wyeliminowanie. Przedstawiono zasadnicze rodzaje narażeń oddziałujących na opakowa[...]
EN The aim of the study was to identify the main causes of damage to cargo during transport and handling in shipping companies and to propose Solutions to reduce or eliminate them. It presents the basie types of exposures affecting the packagings and products in them during transport and handling. Crit[...]
5
84%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 157-162
PL Omówiono problematykę projektowania układów przeładunkowych dla terminali kontenerowych w perspektywie 2030 roku. Przedstawiono możliwości przeładunkowe obecnie stosowanych technologii. Omówiono konieczność uwzględnienia w zakresie projektowania cad nowych technologii opartych o trzecią generację be[...]
EN Addresses the issues of design, cargo handling systems for container terminals in the year 2030. Presents the current handling capacity of technology. Discusses the need to include in the cad design of new technology based on third generation of unmanned robot, commonly called AGV. Conducted argumen[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 70 85-94
PL W artykule przedstawiono analizę działań podjętych w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Odział Euroterminl w Sławkowie, mających na celu zmniejszenie własnych kosztów, związane z procesem przeładunkowym. Przeprowadzone w firmie analizy, dotyczące wydajności i wykorzystania własnego sprzętu w czasi[...]
EN The article presents the analysis of actions taken in Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (Centre for Metallurgy Supply, JSC) – department Euroterminal in Slawkow which aimed at lowering own costs connected with trans-shipment process. The analyses conducted in the company connected with the effici[...]
7
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 73-80
PL W artykule przedstawiono, wykorzystywany w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Oddział Euroterminla w Sławkowie, system organizacji transportu oraz prac przeładunkowych. Artykuł zawiera szczegółowy opis zastosowanej organizacji łańcucha cyklu realizacji kontraktów.
EN The article presents the system of transport and trans-shipment organisation used in Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (Centre for Metallurgy Supply, JSC) – department Euroterminal in Slawkow. The article presents a detailed description of the applied organisation of the cycle chain of contract e[...]
8
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
9
84%
Gospodarka Wodna
2018 Nr 11 346--350
PL Artykuł stanowi streszczenie wyników części analiz branżowych dotyczących popytu na przewozy żeglugą śródlądową i przeładunki w rejonie projektowanej platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, wykonanych w celu sporządzenia studium lokalizacyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Platform[...]
EN The article presents a summary of results of a part of sector-related analyses of the demand for inland navigation transports and transshipments in the area of the planned multi-modal Bydgoszcz-Solec Kujawski platform, carried out as part of preparation of the location study for the investment proje[...]
10
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 306--325
PL W artykule przedstawiono rolę i zadania morskich terminali kontenerowych jako ważnych elementów sieci logistycznych. Dokonano analizy i oceny funkcjonowania wybranych terminali BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Przedstawiono również perspektywy ich dalszego rozwoju.
EN The article are presented the role and tasks of the marine container terminals as important elements of the logistics network. An analysis and assesment of the functioning of the selected Terminals BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Also shows the perspective of further development.
11
67%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 42-45
PL W artykule scharakteryzowano istotę przewozów kolejowo-drogowych w Europie. Przedstawiono zalety transportu intermodalnego, a w szczególności transportu kombinowanego. Omówiono stan aktualny i przyczyny powolnego rozwoju transportu kombinowanego w Polsce. Zwrócono uwagę na takie zagadnienia jak stan[...]
EN In this paper has been presented road-rail transport in Europe. Presented advantages of intermodal/combined transport. Starting at a rather low level, combined transport has developed in Europe today an important alternative in freight transport. Discussed possibilities and limitations insufficient [...]
12
67%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 192--212
PL W pracy wykorzystano zmodyfikowaną metodę analizy strategicznej SWOT/M do oceny zdolności operacyjnych portu w Elblągu, jako głównego portu morsko-rzecznego na Zalewie Wiślanym. Badania prowadzono pod kątem planowanego przekopu Mierzei Wiślanej ukierunkowanego w dużej mierze na podniesienie rangi i [...]
EN The paper uses the modified SWOT/M strategic analysis methodology to assess the operational capacity of the Elblag port as the main sea-river port in the Vistula Lagoon. The study was conducted with a view to the planned spillway of the Vistula Spit directed to a large extent to increase the rank an[...]
13
67%
Logistyka
2014 nr 6 921--931, CD 2
PL W publikacji zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju technik transportu, przeładunku i składowania ładunków w europejskim systemie transportu oraz preferowanych multimodalnych łańcuchów transportowych i tworzenia w tym kontekście potencjału technicznego i usługowego portów mor[...]
EN The paper presents selected aspects on the directions of develop techniques transport, handling and storage of cargo in the European transport system and multimodal of transport chains and creating in this context, capabilities technical and service seaports. The analysis techniques for transport, h[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last