Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transportation services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 60 45-49
PL Artykuł podejmuje zagadnienie jakości postrzeganej w procesie adaptacji usług transportowych. Sytuacje odzwierciedlające adaptację jakości usług przedsiębiorstw transportowych zaprezentowano w postaci macierzy. Problematykę jakości postrzeganej omówiono przez pryzmat luki rzeczywistej i teoretycznej[...]
EN Article is undertaking issue of quality perceived in process of transport services adaptation. Situations which are reflecting services quality adaptation in transport companies are shown as matrix. Topic of perceived quality is presented thru the gap of reality and theory.
2
75%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono ogólną ideę optymalizacji oraz główne podejścia do optymalizacji systemu obsługi transportowej przedsiębiorstwa. Szczególnej analizie poddano problematykę optymalizacji tras przewozu, podając ogólne sformułowanie zadania optymalizacyjnego n-komiwojażerów przy uwzględnieniu w[...]
EN Article presents general idea of optimization and main approaches to transportation services optimization. Special analysis was provided to issues of transport routings optimization with a general formulation of optimization task for a n-traveling salesmen problem with practical assumption of limite[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 6 151--169
PL [...]W rozszerzonej UE, znajdującej się w zglobalizowanym, szybko zmieniającym się świecie, potrzebny jest obszerniejszy, bardziej elastyczny zestaw narzędzi polityki transportowej. Zakres możliwych rozwiązań obejmuje prawodawstwo europejskie i środki zapewniające jego jednolite stosowanie, instrume[...]
EN EC common transport policy has been realized by nearly over 50 years. Until now the basic objective of that policy- creation of common transport market has not been fully reached. The European Commission, institution responsible for EU common transport policy, carried out in 2006 mid- term review of[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 6 171--175
5
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 5 21--42
PL [...] Usługi traktować można jako wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, niesłnżące bezpośrednio do produkowania przedmiotów. [...]
DE Ein Artikel stellt die Produktionsprozesse im Verkehr dar, ihre Bedeutungen, Arte und die Wesen für die effektiven und ökonomischen Entwicklung dieser Branche. Verkehr, gleichfalls anderen Wirtschaftbranche, hat ein großes technisches und ökonomisches Produktionspotential. Produktionsprozesse im Ver[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 4 7--16
PL W artykule przedstawiono szanse i wyzwania, jakie stoją przed przewoźnikami transportu drogowego po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Wskazano, że podstawowym warunkiem funkcjonowania zintegrowanego rynku transportowego jest harmonizacja zasad dostępu do zawodu oraz przepisów regulujących funkcjonowan[...]
DE Die großen Chancen eines integrierten Verkehrsraumes durch die Erweiterung sollten genutzt werden. Wie zerrissen wirkt heute die frühere EU-Karte als noch Teile des Gemeinschaftsraumes wie Griechenland und Finnland weit aus einander lagen und zu deren territorialen Integration wir als Europaabgeordn[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 73--98
PL [...] Benchmarking stwarza ogromne możliwości porównania najważniejszych elementów i aspektów intermodalnego wykonania w sposób, któiy prowadzi do zrozumienia przyczyn zróżnicowanego funkcjonowania transportu intermodal- „eso oraz - w konsekwencji - do określenia tych sfer działalności, które wymaga[...]
EN The benchmarking process can provide comparisons of the most important dimensions of intermodal transport performance and lays the foundations for performance improvement. POLCORRIDOR intermodal system will consist of two main sub-system: sea link between the Nordic Region and Poland, Blue Shuttle [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 135--154
PL [...] Transport wodny śródlądowy w Polsce ma bardzo niski udział w rynku usług transportu lądowego (poniżej 1 % ). W żadnym z krajów europejskich posiadających żeglowne drogi wodne żegluga śródlądowa nie ma tak marginesowego znaczenia . W ostatnich pięciu latach średnieroczne przewozy tą gałęzią tra[...]
EN The marke, share of inland waterway transport in Poland is very low (about 1 %). There are many obstacles in development of this sector. The most tmportant, are: infrastructure of waterways, substructure of inland ports, barges and fiscal stringency. This paper contains characteristics of mention ab[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 9--21
PL [...] Przedmiotem tego artykułu są zagadnienia liberalizacji rynku usług transportu lądowego, ten rynek bowiem ma szczególne znaczenie z punktu widzenia oczekiwanych efektów integracji. [...]
EN Process of creation free and uniform transport market in European Union is not finished yet in spite of common transport policy, defined in Rome Treaty in 1957. It should be underline that EU common transport market is not fully harmonized, so conditions of competition are not equalized. Paper pre[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 23--31
PL [...] W artykule scharakteryzowano przede wszystkim wymagania proekologiczne dotyczące terenochłonności, zanieczyszczenia atmosfery i hałasu komunikacyjnego. [...]
DE Die wichtige Faktoren der Konkurrenz im Transportunternehmen sind ökologische Voraussetzungen. Im Artikel wurden vor allem pro-ökologische Forderungen bezüglich Umweltverschmutzung, Verkehrslärm und Terrainabnahme dargestellt.
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 670--674
PL Państwo polskie wydało olbrzymie pieniądze na rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych, które były potrzebne, ale już dziś znajdują się u kresu przepustowości. Alternatywą zapotrzebowania na szybkie usługi transportowe wydają się być koleje dużych prędkości. Kolej taka może odgrywać znaczącą rolę [...]
EN The Polish state has issued a lot of money on the motorways and expressways network development. It was needed before, but today they are at the end of efficiency. Alternative to the demand for the fast transport services seem to be highspeed railways. This type of railway can be very significant in[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1799--1804
PL W artykule omówiona została specyfika monitoringu jakości usług publicznych – czym jest oraz skąd się bierze jego coraz większe znaczenie w Polsce. Następnie przedstawiony został podział monitoringu jakości usług publicznych w różnych aspektach. Krótko wyjaśnione zostały też modele będące podstawą k[...]
EN The paper discusses the specificity of monitoring the quality of public services – what it is and where its growing importance in Poland comes from. Next the division of monitoring the quality of public services in various aspects is presented. The underlying models in shaping monitoring the quality[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 7 209--217
The paper presents the assumptions and development factors of partnership marketing development 011 the transport Services market. These are: the influence of information on creating the relations with environment, the importance of customer Service as a kcy factor of partnership marketing and condi[...]
PL [...]Na podstawie przeprowadzonej analizy rozwoju systemu informacji w marketingu partnerskim na rynku usług transportowych można wyodrębnić wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania tworzenia zintegrowanego systemu informacyjnego. Uwarunkowania wewnętrzne to przede wszystkim: ekonomiczne, techniczno-te[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 5 107--116
PL [...] Podstawowym zadaniem prowadzenia badań marketingowych w transporcie jest sprecyzowanie odpowiedzi na następujące pytania. 1. Jak często i dlaczego określona grupa odbiorców korzysta lub me z danej usługi transportowej? 2. Jakie są preferencje klientów w odniesieniu do różnych cech usługi. 3. J[...]
EN In the article was talked over a marketing research in range of buyers and sellers transport services, which could be using also for designing an optimal offer of companies. The CSI method or it an evaluation of particular companies offer or the whole transport branch in relation with an ideal offer[...]
15
75%
Transport Problems
PL W artykule opisano model oceny ekonomicznej efektywności samochodowych usług transportowych. W oparciu o ten model zostały przeprowadzone obliczenia komputerowe. W niniejszym artykule zaprezentowano i omówiono wybrane rezultaty.
EN This paper presents a draw up model for the assessment of the economic effectiveness of vehicle transport services. On the basis of this model, computer calculations have been made, the selected results of which are presented and discussed on in this article.
16
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2018 nr 54 (126) 95--102
EN In Japan, it is becoming difficult to move freight long distances using only trucks, owing to a shortage in truck drivers. In this context, there is a tendency to also actively utilize ferries or roll-on/roll-off (RORO) ships. Intermodal freight transport uses two or more suitable modes of transport[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 117 77--89
PL Artykuł przedstawia porównanie poziomu logistycznej obsługi klienta świadczonej przez dwóch przewoźników wykonujących usługi transportowe dla wybranej firmy XYZ. Zestawiono ze sobą parametry dotyczące czasu, niezawodności, komunikacji oraz wygody dostarczania. Poziom obsługi logi-stycznej u badanych[...]
EN The article presents a comparison of logistic customer service level provided by the two transporter operators for selected company XYZ. Time, reliability, communication and convenience of delivery were compared. The logistic services of the surveyed carriers were highly evaluated, yet operator A wa[...]
18
75%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono metodę badania wpływu preferencji nabywców usług transportowych na wybór dostawcy usług w korytarzu transportowym. W celu zbadania odpowiednich związków zbudowany został model matematyczny odwzorowujący zarówno preferencje, jak i ofertę przewozową. W artykule zaproponowano p[...]
EN The paper presents an examination method of influence of preferences of transportation services purchasers on selection of supplier in transport channel. In order to examine appropriate connections a mathematic model has be en constructed, projecting both preferences as well as conveyance offer. The[...]
19
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących potrzeby usług transportowych na terenach wiejskich i ich modelu. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 59,04% rolników widzi potrzebę usług transportowych i w miarę wzrostu wieku właściciela liczba odpowiedzi rośnie (grupa A 50% i grupa C 68[...]
EN This paper presents results of research on the need for transportation services and their forms. Based on a conducted survey it might be stated that 59.04% of farmers see a need for transportation service and the share in answers increases along with an increase in age of the respondents (50% for gr[...]
20
63%
Logistyka
PL W artykule zostały zaprezentowana rola europejskich węzłów transportowych w łańcuchach dostaw oraz sieciowych układach dostaw. Przedstawione zostały typy węzłów transportowych funkcjonujących w Europie. Dokonana została krótka charakterystyka takich węzłów jak: porty morskie, śródlądowe i lotnicze, [...]
EN The article presented the role of the European transport modes in the supply chain and supply network system. Presented the types of operating transport nodes in Europe. Made a brief characterization of such notes as seaports, inland and air, rail terminals, including dry ports, and intermodal termi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last