Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transportation network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL W pracy zaproponowano model służący do wyznaczania sumarycznych wielkości ruchu w sieci transportowej. Wielkości te stanowią wypadkową indywidualnych zachowań poszczególnych użytkowników sieci. Analiza tych zachowań pozwala na sformułowanie definicji klasy równowag sieci, podanie warunków istnienia [...]
EN The paper presents the proposal of the model describing the behaviour of individuals in transportation network. The aim of this model is to estimate the total amount of flows in the network.
2
80%
Logistics and Transport
EN In many situations, the model of the transportation network contains a very large number of nodes, so the algorithms operating on such a model may be too time-consuming. Therefore there is a need to simplify the model by reducing the number of nodes. The simplest approach using the physical neighbou[...]
3
80%
Archives of Transport
PL W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji sieci transportowych opartą na zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Proponowana metoda, bazująca na głębokiej analizie warunkowych przepustowości skrzyżowań, polega na usuwaniu wąskich gardeł sieci transportowe[...]
EN The article is presenting a new approach to methods for transportation network optimisation that are based on dependency between intersection capacity and traffic assignment. The proposed method is a deep analysis of the conditional capacities, which gives a good estimation of the network bottleneck[...]
4
80%
Archives of Transport
PL W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji sieci transportowych opartą na zależności przepustowości skrzyżowa6 od organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Proponowana metoda, oparta na głębokiej analizie warunkowych przepustowości skrzyżowa6, polega na usuwaniu wąskich gardeł sieci transportowej.[...]
EN The article presents a new approach to methods for transportation network optimisation that are based on dependency between intersection capacity and traffic assignment. The proposed method is a deep analysis of the conditional capacities, witch gives a good estimation of the network bottlenecks; an[...]
5
61%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL W pracy zaprezentowano model sterowania potokiem ruchu w sieci transportowej. W modelu tym przyjęto, że kolejne etapy przebiegu procesu sekwencyjnego utożsamiane są ze stanami systemu transportowego. W takim ujęciu celem pracy jest określenie procedury optymalnej dla procesu składającego się ze sko[...]
EN Paper presents traffic stream steering model in transportation network. Model assumes that following stages of realizing sequenced process are identified with transportation system states. According that article aims in determining optimal procedure for process containing finite number of stages (nu[...]
6
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2008 z. 64 177-184
PL W artykule przedstawiono podejście do modelowania usług logistycznych w obszarze działania centrum logistyczno-dystrybucyjnego. Zaproponowano formalizację opisu zapotrzebowań odbiorców i produkcji określonego towaru oraz zapis charakterystyk sieci transportowej. Na potrzeby rozwiązania problemu sfor[...]
EN Article presents an approach to modeling logistics services for logistics centre surroundings. Formal description of customer demands, production supply and transportation system structure is proposed. In order to solve the problem author provides formulation of transportation services modeling opti[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 305-315
PL W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. Proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie ich z naj[...]
EN The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenec[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 235-244
PL Niezawodność sieci ulicznej ma duży wpływ na ocenę układu komunikacyjnego miasta. Na podstawie różnych układów promienisto-obwodnicowych została określona zależność pomiędzy wybranymi parametrami strukturalnymi a niezawodnością sieci. Celem jest umożliwienie określenia niezawodności na podstawie tyl[...]
EN The calculation of reliability parameters is an essential part of the analysis of transportation networks. By means of different ring-radial-structures the relation between several structural parameters and the reliability of street networks is considered. The aim is to draw conclusions with respect[...]
9
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 279--290
PL W wielu sytuacjach model sieci transportowej zawiera bardzo dużą liczbę węzłów i algorytmy operujące na takim modelu mogą być zbyt czasochłonne. Istnieje więc potrzeba uproszczenia modelu polegająca na redukcji liczby węzłów. Najprostsze podejście polegające na wykorzystaniu geograficznego sąsiedztw[...]
EN In many situations, the model of the transportation network contains a very large number of nodes so the algorithms operating on such a model may be too time-consuming. Therefore there is a need to simplify the model by reducing the number of nodes. The simplest approach using the physical neighborh[...]
10
61%
Transport Problems
2015 T. 10, z. 2 69--74
EN Network reduction problem is formulated as follows: We are given a transportation network T, a set of important origin - destination relations R and a number q greater than 1. The goal is to find a subnetwork S of the given network T such that all shortest paths between all origin - destination pai[...]
DE Das Problem der Verkehrsnetzreduktion kann folgend formuliert werden: Es wird ein bestimmtes Verkehrsnetz T als die Menge der wichtigen Beziehungen Quelle-Ziel und die Grösse q größer als 1 gestellt. Das Ziel ist, solches Teilnetz S des gegebenen Netzwerkes T zu finden, in dem die kürzesten Wege z[...]
11
61%
Computer Science
2002 Vol. 4 7-19
PL Prezentujemy nową koncepcją modelowania sieci transportowych. Głównym, rozważanym przez nas problemem jest dostarczanie zasobów do konsumującego je środowiska oraz ich wpływ na jego ewolucję. Proponujemy dwie koncepcje oparte na paradygmacie automatów komórkowych (Cellular Automata). W pierwszym z p[...]
EN We present a new approach to modelling of transportation networks. Supply of resources and their influence on the evolution of the consuming environment is a principal problem considered. We present two concepts, which are based on cellular automata paradigm. In the first model SCAMAN (Simple Cellul[...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 973-981
PL Artykuł krótko charakteryzuje założenia i cele Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T – Trans European Transport Network). Również zaprezentowano zwięzły opis trzydziestu osi priorytetowych, założony czasach realizacji oraz koszt tych inwestycji. W drugiej części artykułu opisano jak, realizac[...]
EN Paper briefly characterizes the assumptions and objectives of the Trans-European Transport Network. Thirty priority axes was briefly described, their execution period and the cost of these investments. In the second part of the article was described issue, how implementation of two priority axes of [...]
13
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 189--200
PL Rozwijające się duże miasta borykają się ze wzrostem zatłoczenia motoryzacyjnego. Celem usprawnienia sieci transportowej duże miasta, w tym również kilka miast polskich decyduje się na wdrożenie narzędzia, które umożliwi im efektywne zarządzanie i sterowanie ruchem. Jeden z takich systemów został wd[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 74 49-58
PL Istnieją różne metody pozwalające na znalezienie struktury sieci transportowej optymalnej dla zadanych potrzeb transportowych. Niezależnie od zasady działania każda metoda wymaga budowy modelu sieci przy przyjęciu pewnych założeń upraszczających oraz dokonania przybliżeń, co prowadzi do rozbieżności[...]
EN There are various methods for the searching of the optimal transportation network structure for specified transportation needs. Apart from the principle, each method requires the construction of the network model with some simplifying assumptions and approximations, what leads to discrepancies with [...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 52 (124) 97--102
EN One of the possibilities when modelling a transport network is to use a graph with vertices and edges. They represent the nodes and arcs of such a network respectively. There are dozens of parameters or characteristics that we can describe in graphs, including the different types of domination numbe[...]
16
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 419--427
PL Badania zostały oparte na warstwach wektorowych Leśnej Mapy Numerycznej (LMN) takich jak: komunikacja, leśnictwa, oddziały, wydzielenia oraz elementach sieci komunikacyjnej Puszczy Niepołomickiej, pozyskanych na podstawie materiałów geodezyjnych. Na podstawie danych PZGiK na obszarze Puszczy Niepoło[...]
EN The research is based on the vector layers of a Digital Forest Map (LMN), such as: transportation, forest districts, departments, allotments, as well as vectorized elements of the transportation network of the Niepołomice Forest obtained from geodetic materials, mainly from topographic maps. Transpo[...]
17
51%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 1 11-15
PL Ruch w dowolnej sieci transportowej, w której rozwijane prędkości uniemożliwiają natychmiastowe zatrzymanie się w przypadku zagrożenia, musi być odpowiednio regulowany. W przypadku dróg na regulacje te składają się cztery poziomy: reguł postępowania zapisanych w prawie, znaków, sygnalizacji oraz syg[...]
EN Traffic in any transportation network where allowed velocities unable to stop the vehicle immediately in case of danger has to be regulated. As far as roads are concerned, these regulations consist of four levels: rules of action according to legal regulations, road signs, traffic lights and signals[...]
18
51%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 4 50-54
PL Trendy wzrostu przewozów ładunków niebezpiecznych powodują, iż chcąc zapewnić bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i człowieka, trzeba poszukiwać nowoczesnych rozwiązań logistycznych, do których zaliczyć należy przewozy intermodalne z odpowiednio dostosowaną infrastrukturą terminali.
19
51%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2010 nr 6 68-70
20
51%
Transport Problems
2006 T. 1, z. 1 97-107
PL W artykule prezentowane są metody optymalizacji sieci transportowej, która bazuje na fakcie zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu. proponowana metoda jest głęboką analizą warunkowych przepustowości, która daje dobrą ocenę wąskich gardeł, a w następnych krokach usunięcie ich. Wyka[...]
EN The article is presenting the new way of methods for transportation network optimization who are based on the fact that the dependency of intersection capacity from traffic assignment. Proposed method is deep analyze the conditional capacities, that gives the good estimation of the network bottlenec[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last