Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transportation costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN The article assesses the possibility of activation of transport and logistics services in relation Silesia – Trieste - Alexandria and by continuation towards India. The increasing demand for transport on this route, where the section will be located onshore in the sixth (and part of fifth) transport[...]
2
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 82 55-67
PL Przedstawiono koncepcję nowej generacji floty dostosowanej do obecnych i przewidywanych w przyszłości warunków nawigacyjnych na ODW. Podane zostały wymiary główne barek pchanych, motorowych i pchacza trasowego. W przypadku pchacza określono podstawowe parametry układu napędowego. Nowa flota może wsp[...]
EN In the paper, there is presented conception of a new generation of fleet adapted to the actual and predicted in future conditions for navigation on the ODW. There are given main dimensions of pushed barges, motor barges and pusher-tug. For the pusher-tug case the basic parameters of the propulsion s[...]
3
75%
Logistyka
PL Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wyznaczania planów przewozów w obszarach miejskich. Ze względu na znaczną złożoność problemu w artykule przedstawiono wybrane elementy opracowywanej metody VRPC oraz wyniki dotychczasowych analiz. Opisano próbę opracowania metody pozwalającej na sprawne wyznacza[...]
EN In the paper the problem of vehicle routing problem in cities has been shown. The logistic system contains a few levels e.g. central consolidation points and customers. Due to a high level of complexity of this problem only some aspect from recent work and outcomes are presented by authors. Authors [...]
4
75%
Logistyka
PL Przedstawiono koncepcję nowej generacji floty dostosowanej do obecnych i przewidywanych w przyszłości warunków nawigacyjnych na ODW. Podane zostały wymiary główne barek pchanych, motorowych i pchacza trasowego. W przypadku pchacza określono podstawowe parametry układu napędowego. Nowa flota może wsp[...]
EN In the paper, there is presented conception of a new generation of fleet adapted to the actual and predicted in future conditions for navigation on the ODW. There are given main dimensions of pushed barges, motor barges and pusher-tug. For the pusher-tug case the basic parameters of the propulsion s[...]
5
75%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W referacie przedstawiono problem wyznaczania planu przewozów z wykorzystaniem programu komputerowego "Optymalizacja tras odwozu". Problem rozwózki analizowany przy użyciu tego narzędzia bazuje na sformułowaniu zadania optymalizacyjnego, w którym odpowiednim środkom transportu przyporządkowywane są [...]
EN Company is producing and selling groceries such as preserves, juices, fresh vegetables and fruits. In the field of distribution, The Company is using the outside firms' services. The Company entrusted the outside transport to private haulier to increase the Company income, reduce costs and to simpli[...]
6
75%
Logistyka
2013 nr 2 6--11
PL Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera klasyfikację i podział kosztów transportowych w różnych konfiguracjach, co pozwala na ich monitorowanie i dogłębną analizę w przedsiębiorstwie. Druga część, poparta licznymi wzorami matematycznymi i wyliczeniami, zawiera sposoby wyznaczania cen za [...]
EN The article consists of two parts. The first one contains the classification and división oftransportation costs in different configurations, which enables their monitoring and in-depth analysis in the company. The second part, backed willi mathe- matical formulae and calculations, contains differen[...]
7
75%
Logistyka
2014 nr 4 3737--3744
PL Celem badań było określenie zmian w poziomie i strukturze kosztów transportu samochodowego w Polsce. Szczegółową analizą objęto przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne. Koszty usług transportowych przedstawiono w układzie rodzajowym. Z badań wynika, że sytuacja ekonomicznofinansowa w branży transpo[...]
EN The aim of the survey was to determine changes in the level and structure of costs of road transport in Poland. A detailed analysis covered a transport company, from which the data for the years 2007-2011 was acquired. The costs of transport services were presented by nature system. The research sho[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 3 2621--2627
PL Łańcuchy transportowe powstają w wyniku nieustannego poszukiwania najefektywniejszych tras przewozu towarów. Jest to spowodowane wzrostem gospodarczym oraz rozwojem międzynarodowej wymiany handlowej, realizowanej przy wykorzystaniu i łączeniu wszystkich dostępnych gałęzi transportu. O efektywności t[...]
EN Transport chains are the result constant search the most efficient routes for goods. It is caused by economic growth and the development international trade, implemented using and combining all available modes of transport. The effectiveness of the exchanges determine the transport costs of exports [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 149--157
PL [...] Znajomość kosztów przewozu ma istotne znaczenie przy opracowywaniu kolejowych taryf towarowych, przy czym z oczywistych względów stawki taryfowe, zawarte w taryfie, jak i wszelkie opłaty dodatkowe związane z realizacją kolejowego procesu przewozowego mają charakter średni dla całej sieci. Do p[...]
DE Die Frachtsätze, im Warentarif beinhaltet, werden als Mittelwerte für das ganze Bahnnetz bezeichnet. Die Kenntnis der Frachtkosten in konkreten Verhältnissen gibt die Möglichkeit, günstigere Frachtsätze anzuwenden, und damit auch eine mehr wirksame Konkurrenz auf dem Markt der Frachtdienstleistungen[...]
10
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 11 735--737
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących miejsca i roli transportu w przedsiębiorstwach branży metalowej. Uwzględniono takie zagadnienia, jak: transport dostaw, transport do odbiorców, koszty transportu, wykorzystanie własnych środków i zakup usług transportowych, wykorzystywane[...]
EN The paper present the role of transport in the activity of metal industry enterprises on the basis of research in the form of a questionnaire. The following were included: the transport of supply, transport to recipients, costs of transport, the use of own means and purchase of transport services us[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 116 169--179
PL Transport kolejowy - o zdolności do przewozów masowych - jest predestynowany do realizacji zadań przewozowych dużej ilości towarów na średnie i duże odległości. Również dużej liczby pasażerów w gęsto zaludnionych aglomeracjach oraz w przewozach między aglomeracyjnych, w tym międzynarodowych. Po okre[...]
EN Rail transport is very useful for medium and long distance mass transport of passenger and goods. After fascination period of motorization, when the external costs as well as transport capacity were accurate evaluated for different transport modes, the railways returned as friendly mode of journeys.[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 3566--3573
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości prognozowania czasu przejazdu, zużycia paliwa i związanych z tym kosztów przewozu na wybranym odcinku drogi. Ilość zużytego paliwa oblicza jest na podstawie danych dotyczących chwilowego zużycia paliwa w różnych stanach pracy silnika, bazy da[...]
EN The paper presents the results of research concerning possibility of forecasting travel time, fuel consumption and related costs of transport on the selected route. Amount of consumed fuel has been calculated from data of momentary fuel consumption in different operating conditions of the engine, a [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
2018 nr 1(110) 37--49
EN Controlling operating costs and reducing them is one of the most important elements of transport management in today’s highly competitive market. Actions taken by transport companies should be carried out in two ways. On the one hand, the company must strive to obtain new transport orders, on the ot[...]
14
63%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono analityczną metodę doboru optymalnego typu środków transportowych do wykonania zadania przewozowego określonego zasobu ze stałą intensywnością na ustaloną odległość. Jakość podjętej decyzji oceniana jest kosztem ponoszonym przez nabywcę usługi transportowej, przypadającym n[...]
EN This paper consists the analytical method of selection of optimal type of transportation units. They transport one kind of goods with constant intensity for known shipping distance. The costs per unit of time of transported shipment evaluates the decision quality. There are different method of fixin[...]
15
63%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono sposób wyznaczania kosztów funkcjonowania systemu przewozowego przypadających średnio na jednostkę czasu oraz na jeden środek transportowy. Koszty te zostały wyliczone z punktu widzenia właściciela systemu przewozowego z uwzględnieniem procesu eksploatacji środków transport[...]
EN The purpose of this paper is to present the method of measuring average transportation costs of vehicle exploitation per unit of time. Transportation costs are calculated from the perspective of the owner and take into consideration the vehicle ownership and vehicle operating costs. There are two wa[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W zglobalizowanym świecie, liderzy przemysłu samochodowego muszą planować lokalizację miejsc produkcji oraz prowadzić globalną politykę transportową. Od końca lat 80. organizacja i zarządzanie łańcuchem dostaw wpływały na wybór lokalizacji produkcji samochodów w krajach o niskich kosztach wytwarzani[...]
EN In a global world, the leaders of the automotive industry must think about the decisions of location of their production sites and their global transport policy. Since the end of the eighties, the "Supply Chain View" has influenced the location of the production sites in low cost countries (Christop[...]
17
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2008 z. 64 111-119
PL W pracy pokazano podstawowe struktury kosztów transportu, najczęstsze struktury taryf przewozowych umożliwiające ich porównanie oraz sposoby wyznaczania optymalnych partii dostaw w sieciach handlowych i dystrybucji towarów w zależności od obowiązujących taryf przewozowych.
EN Article presents basic structures of transportation costs and most common structures of freight tariffs enabling its evaluation and methods of determining oplimal delivery baths for retail stores and distribution networks in order to valid freight tariffs.
18
63%
Rynek Energii
2013 Nr 6 13--18
PL Z punktu widzenia relacji cen na amerykańskim i europejskim rynku oraz uwzględniając koszty transportu LNG z USA do Europy, amerykański gaz mógłby być konkurencyjny w Europie. Podaż skroplonego gazu na eksport do Europy z USA będzie, zgodnie z projekcjami najbliższych 10 – 15 lat, relatywnie mała. T[...]
EN Taking into account both American and European natural gas prices and LNG transportation costs, US shale gas could be competitive on European market. Nevertheless, supply of US gas for export to Europe, according to latest forecasts, will be relatively small in next 10 – 15 years. Therefore, impact [...]
19
63%
Logistyka
PL Celem badań było wykazanie zależności między ukształtowaniem rozłogu w gospodarstwie rolnym a kosztami transportu wyrażonych w wartości zużytego paliwa w przeliczeniu na jeden hektar użytków rolnych. Wyniki badań przedstawiono w podziale na dwa czynniki: liczbę działek w gospodarstwie i przeciętną o[...]
EN The aim of the study was to show the relations between the shape of farm expanse and transport costs expressed in the fuel cost per one hectare. The results were presented in terms of two factors: the number of parcels in the farm and the average distance from the farm center of the farm parcels. In[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 139--144
PL W artykule omówione zostały problemy transportowe w obrębie aglomeracji szczecińskiej. Dokonano analizy stanu istniejącego oraz zaproponowano rozwiązania problemów transportu towarowego na przykładzie istniejącej sieci logistycznej. Proponowana metoda polega na odciążeniu transportu drogowego przy w[...]
EN The article presents transport problems within the Szczecin area and analysis of the existing situation. The main goal is to propose solutions of the freight transport using the existing logistics network. The aim is to relieve part of road transport and move it to the rail using existing infrastruc[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last