Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2194
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2000 nr 11 351-353
PL Wniosek o zorganizowanie Kongresu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji na przełomie wieków, zgłosił na Zjeździe SITK w Świeradowie Zdroju w 1998 roku Oddział Krakowski. Wniosek został przyjęty przez Zjazd, a Oddział SITK w Krakowie podjął się oraganizacji Kongresu.
2
89%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 1 23-24
PL "Rola Polski w transporcie międzynarodowym w poszerzonej Unii Europejskiej" - to tytuł konferencji, która odbyła się 1 grudnia 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach I Dnia Transportu. Organizatorem imprezy było Studenckie Koło Naukowe Transportu, Spedycji i Logistyki.
3
89%
Archives of Transport
PL W pracy dokonano próby przedstawienia wyników dyskusji nad problematyką naukowo--badawczą w transporcie. Podano wyniki dyskusji prowadzonej w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk, zainicjowanej przez prof. Zbigniewa Smalkę. Przedstawiono również niektóre zagadnienia w relacji Komitet Badań Na[...]
EN The paper is an attempt to summarise and present results of discussion on scientific issues as referred to transport. The effects of the discussion initiated by Prof. Zbigniew Smalko and carried out within the Committee for Transport of the Polish Academy of Sciences have been given. Some issues hav[...]
4
71%
Logistyka
PL W artykule zostanie przeanalizowany dostęp do infrastruktury drogowej wraz z podziałem na sposoby poboru opłat. Na przykładzie wybranych krajów Europy przedstawione zostaną rodzaje opłat, które bezpośrednio wpływają na korzystanie z infrastruktury i zasilają system transportowy poszczególnych krajów[...]
EN In the paper will be analyzed the access to road infrastructure together with divisions on the manners of levies charges. On the example of chosen European countries will be presented the types of fees that directly affect the use of infrastructure and supply the national transportation system. This[...]
5
71%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Celem artykułu jest ocena społecznej świadomości zagrożeń bezpieczeństwa osobistego uczestników ruchu oraz ocena poczucia motoryzacyjnych zagrożeń dla środowiska. Opisano wyniki badań ankietowych nad indywidualną oceną uciążliwości i zagrożeń motoryzacyjnych w grupie ludzi młodych na przykładzie obs[...]
EN The purpose of this article is to estimate social awareness of personal safety danger of traffic participants and to estimate the sense of motor threats for the environment. It describes the results of public opinion poll over the individual troublesomeness and motor threats estimate on the young gr[...]
6
71%
Logistyka
2012 nr 1 62
PL W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności należy uwzględnić wszystkie aspekty i etapy procesu jej produkcji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje transport produktów rolno-spożywczych, traktowany jako ogniwo łańcucha dostaw, który może nieść za sobą wiele niebezpieczeństw. Najbardziej skuteczny[...]
EN In order to ensure the safety of food, it is necessary to consider all aspects of the food production chai n and all its stages. Among them the special attention is focused on a transport of farm and foodstuffs. It has to be understand as an important part of food chain supply system which may cause[...]
7
71%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Zleceniodawcy coraz częściej wymagają od transportu dużej elastyczności, szybkości działania, a także kompleksowej obsługi związanej z przewozem każdej ilości towaru o zróżnicowanych gabarytach, z i do różnych krajów, poprzez odprawę celną, magazynowanie oraz dystrybucję przesyłek. Spełnienie tych w[...]
EN Customers more and more often require transport to be very flexible, fast, and complex in terms of carrying every quantity of goods of different sizes, from and to different countries, through customs clearance, storing and distribution of shipments. Meeting these requirements depends on complex inf[...]
8
71%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 2(95) 99-104
EN Aim of the study was to analyze the influence of renewable energy sources on the well-to-wheel CO2 emission of the electric driven vehicle, especially with respect to the Polish electric energy supply structure. The main reasons of growing hybrid and electric powered vehicles share in the market are[...]
9
71%
Inżynieria Maszyn
PL Przedmiotem artykułu są wyniki analiz kierunków i perspektyw rozwoju transportu w aspekcie globalizacji rynku. Przedstawiono model systemu działania zorientowanego na transport oraz omówiono uwarunkowania rynku i ich wpływ na kierunki rozwoju w transporcie. Sformułowano kierunki działalności naukowe[...]
EN The paper is presenting results of analysis focused on directions and perspectives of transport development in global market. The functioning model of system addressed to the problem of transportation, as well as market conditioned by transport and progress directions (expansion and evolution) have [...]
10
71%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono krótką analizę, powszechnie stosowanych i wzbudzających kontrowersje, metod rozgrzewania silnika samochodowego w warunkach bardzo niskich temperatur. Autor rozważa aspekty eksploatacyjne i przedstawia fizykę działania elementów i podzespołów silnika w początkowej fazie jego [...]
EN The article presents short analysis of very commonly used and controversial methods of engine warm the car with very low temperatures. The author quotes operational aspects and the physics of elements and engine components in the initial phase of his work).
11
71%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL Zarówno wyniki badań i analiz teoretyków rozwoju regionalnego i przestrzennego, jak i podejście praktyków wyrażone w różnych dokumentach programowych są zgodne co do znaczenia infrastruktury transportu jako czynnika ważnego, ale niewystarczającego dla rozwoju regionów. Celem opracowania jest identyf[...]
EN Both results of research and analyses of theoreticians of spatial and regional development as well as experiences of practitioners expressing in many programming documents indicate that transport infrastructure is important but not enough for development of regions. The aim of the paper is to identi[...]
12
71%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL uropejska polityka transportowa ulegała znacznym zmianom zarówno pod względem zakresu merytorycznego jak i instrumentów realizacji od roku 1957. Współczesne realia sytuacji społeczno-gospodarczej warunkują istnienie szerokich interakcji pomiędzy zamierzeniami strategii Transport w roku 2050 a celami[...]
EN European transport policy has undergone significant transformations both taking into account its range as well as implementation Instruments sińce 1957. Contemporary conditions of the social and economic situation determine existence of wide interactions between objectives of the strategy Transport [...]
13
71%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 673-680
PL Rozwój zrównoważony. Transport wodny śródlądowy jako czynnik zrównoważonego rozwoju transportu, Transport wodny śródlądowy jako element kompleksowej gospodarki wodnej. Rozwój żeglugi śródlądowej a rozwój społeczno-gospodarczy. Wnioski.
EN Sustainable development. Inland water transport as a factor of sustainable development of the transport as well as complex water management. Development of inland navigation against socio-economical development. Conclusions.
14
71%
Recykling
2008 nr 5 14-16
PL We współczesnym świecie jest coraz więcej działań ludzkich wymagających wsparcia maszyn, narzędzi i urządzeń. Intensywna działalność eksploracyjna człowieka w połączeniu z rozwojem nauki i techniki w lepszy sposób organizuje transport oraz przeładunek masy towarowej.
15
71%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 4 29-31
PL 1-2 czerwca 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym Katedry Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja INTRALOG 2009, dotycząca współczesnych problemów rozwoju transportu. Artykuł jest przeglądem najważniejszych tez wystąpień wygłoszonych podczas ko[...]
EN On the 1st and 2nd June 2009 at the Economy Department of the Gdańsk University the 17. edition of the INTRALOG International Conference took place, which dealt with the current problems of transport development. The article is the summary of the event presenting the main points of all lecturers gi[...]
16
71%
Przegląd Górniczy
1999 nr 9 13-24
PL W artykule przedstawiono dwie metody obliczania niezbędnej pojemności kopalnianych zbiorników wyrównawczych. Każdą z nich zilustrowano hipotecznymi przykładami obliczeń. Praktyczne wykorzystanie obu metod uwarunkowne jest możliwością przeprowadzenia ciągłej lub okresowej rejestracji przepływu urobku[...]
EN Two methods of the necessary mine surge bunkers capacity calculation are presented. Each of them is illustrated by the hypothetical examples of the calculations. The practical use of the both methods depends on the possibility of carrying a continous or periodical registration of the run-of-mine flo[...]
17
71%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 2 20-24
PL System pobierania opłat za korzystanie z dróg, polegający na obciążeniu każdego kierowcy opłatą, której wysokość jest bezpośrednio związana z warunkami ruchu panującymi na drodze.
EN Road pricing system with price levels depended on traffic conditions on the road.
18
71%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 2 2-9
PL Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego w Łodzi do roku 2001. Działania podjęte w celu utworzenia Zarządu Dróg i Transportu oraz zadania nowej jednostki.
EN Evaluation of public transport performance in Łódź up to 2001. Actions undertaken for Road and Transport Authority formation and the tasks of new unit.
19
71%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 1 24-25
PL Opis metody rozporowej przykrycia rowu odwadniającego i budowy nad nim przystanku autobusowego wraz z wiatą przystankową. Rozwiązanie to zastosowano przy budowie przystanków w osiedlach peryferyjnych we Wrocławiu.
EN Description of ditch coping method using straining beams and location of bus stop with shelter over it. Such solution has been applied in some residential areas of Wrocław outskirts
20
71%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 2 25-26
PL Rozważania autora na temat możliwości wprowadzenia w Polsce opłat zależnych od stopnia zatłoczenia dróg. Przykłady tras w Warszawie, na których można by zastosować takie opłaty.
EN Author's considerations on the possibilities of congestion pricing implementation in Poland. Examples of road routes in Warsaw, where such solution could be applied.
first rewind previous Strona / 110 next fast forward last