Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport zrównoważony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 10 64-65
PL W dniach 25 sierpnia - 5 września 2001 r. odbył się kurs "Zrównoważony transport". Został on zrealizowany w ramach cyklu kursów "Zrównoważony rozwój energetyczny", sponsorowanego przez program TEMPUS Unii Europejskiej. Jego organizatorami są: Wydział Paliw i Energii, AGH Kraków, Polska Sieć Energie [...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 94-95
PL Należy podziwiać władze Kopenhagi za konsekwencje w planowaniu, prowadzonym praktycznie od 1947 r. czyli od czasu, gdy nikt jeszcze nie mówił o zrównoważonym transporcie. Nie oznacza to bynajmniej, że na przestrzeni lat nie wystąpiły zawirowania i chwilowe poddanie się modzie w postaci próby nadążan[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 6 63-64
PL Jednym ze sposobów zabezpieczających przed nadmiarem ruchu są opłaty drogowe. W 1975 r. opłaty drogowe wprowadzono w Singapurze na obszarze centralnym miasta, obejmującym 6,2 km² powierzchni. Na początku system polegał na pobieraniu opłat za wjazd samochodem osobowym wiozącym mniej niż 4 osoby do ce[...]
4
100%
Logistyka
2009 nr 5 43-46
PL Podstawowa cecha transportu zrównoważonego to wykorzystanie dodatnich cech każdego z istniejących systemów, które mogą pełnić fijnkcje przemieszczania w określonej relacji. Uwzględniając politykę transportową UE, wspierającą rozwój transportu kolejowego i wodnego Śródlądowego w Polsce, transport zró[...]
EN The article discusses possibilities of mass freight transport between Upper- Silesian Industrial Region and seaports of Szczecin and Świnoujście. Included analysis compares transport costs of railway and inland waterway transport. The calculations have been made using the tariffs of the biggest rail[...]
5
75%
Recykling
2009 nr 10 35-35
6
75%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Dynamika zmian uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego spowodowała przyjęcie w 2007 r. kolejnej "Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe zagrożenia asymetryczne i związane z tym wyzwania, dyktują potrzebę kompleksowego podejścia do organizacji systemu bezpieczeństwa [...]
EN The dynamics of changes in conditions of the international safety caused, in 2007, the reception of the next "National Security Strategy of the Republic of Poland". New asymmetrical risks and challenges connected with it, dictate the need of the comprehensive approach towards the organization of the[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 345-358
PL Sprawny transport ma kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej, bowiem zapotrzebowanie na usługi transportowe stale rośnie. W latach 1970 - 2000 przewozy towarów w krajach UE zwiększyły się dwukrotnie, a rynek przewozów pasażerskich zwiększył się trzykrotnie. Znacząco wzrosła mobilność społeczeństwa,[...]
EN Efficient transportation is of a key importance for the EU, as the demand for transportation services is still growing. In years 1970 - 2000 the cargo services in the EU countries grew two fold and the people transportation tripled. The mobility of the societies increased considerably as the average[...]
8
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono model systemu transportowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowano pojęcia zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego transportu. Zidentyfikowano podstawowe negatywne skutki wpływu transportu na środowisko naturalne tj.: zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu, hał[...]
EN The article presents a model of the transport system in the context of sustainable development. The concept of sustainable development and sustainable transport were defined. The main negative effects of the impact of transport on the environment, such as: air pollution, climate change, noise, conge[...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 4 3562--3569
PL W pracy oceniono funkcjonowanie systemu rowerów publicznych w ramach uzupełnienia sieci transportu miejskiego w Warszawie. Ukazano rolę rowerów publicznych we współczesnych systemach komunikacji miejskiej. Oceniono funkcjonowanie systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo iprzeprowadzono anki[...]
EN The functioning of public bicycles system as a complementation of the public transport network in Warsaw was evaluated in the thesis. The thesis demonstrates the role of public bicycles in contemporary metropolitan transport systems. The functioning of the Warsaw Public Bicycle Veturilo system was e[...]
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 487--499
PL W artykule przedstawiono wyniki badań komunikacyjnych osób podróżujących wykonanych na obszarze 19 miast konurbacji górnośląskiej. Subiektywna ocena systemów transportowych przez osoby podróżujące, a także ich preferencje w zakresie czynników mogących wpływać na podział zadań przewozowych mogą stano[...]
EN The article presents the results of surveys of people traveling carried out in the area of 19 towns of Upper Silesian conurbation. Subjective assessment of transport systems by travelers, as well as their preferences regarding factors that could affect the modal split can be an important support in [...]
11
75%
Logistyka
2015 nr 3 5502--5512
PL Celem niniejszego artykułu jest kompleksowe przedstawienie potencjalnych obszarów wdrażania innowacyjnych rozwiązań w transporcie oraz skonfrontowanie postrzegania innowacji na poziomie przedsiębiorstw oraz polityki Unii Europejskiej. Wyzwania ekonomiczne i społeczne współczesnego świata wymuszają w[...]
EN The purpose of this article is to present a comprehensive review of the potential areas for innovation in transport and to confront the perception of innovation at the level of enterprises and the policy of the European Union. Economic and social challenges of modern world require the implementation[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 9751--9760
PL W artykule opisano analizę dostępności transportowej dla transportu zbiorowego autobusowego na wybranych relacjach, pomiędzy dzielnicą miasta Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej a Czeladzią. Analizie poddano relacje z centrum Czeladzi do dzielnicy Sosnowca (Jęzor) oraz dzielnicy Dąbrowy Górniczej (Strze[...]
EN This paper describes the analysis of the availability of transport for public transport bus on selected routes, which are executed between Czeladź and the district of Sosnowiec or Dąbrowa Górnicza. The relationship from the center of Czeladź to the district of Sosnowiec (Jęzor) or the district of th[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 6 9761--9770
PL W artykule opisano analizę dostępności transportowej dla transportu zbiorowego autobusowego na wybranych relacjach, pomiędzy Czeladzią a dzielnicą miasta Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej. Przeprowadzone analizy dotyczyły relacji z dzielnicy Sosnowca (Jęzor) oraz dzielnicy Dąbrowy Górniczej (Strzemies[...]
EN This paper describes the analysis of the availability of transport for public transport bus on selected routes, which are executed between Czeladź and the district of Sosnowiec or Dąbrowa Górnicza. The relationship from the district of Sosnowiec (Jęzor) or the district of the Dąbrowa Górnicza (Strze[...]
14
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Continuously growing mobility which has been observed from many decades means that societies are increasingly More affected by the negative aspects of transport such as: accidents, emissions, vibration and noise causing social, Economic and environmental problems. With about 1.3 million people kille[...]
15
75%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 1 26--29
PL Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój miast ma bardzo silny wpływ na funkcjonalność układu drogowo-ulicznego. Powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych, wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych czy hal produkcyjnych jest znaczącym generatorem ruchu mającym bardzo silny wpływ na[...]
EN The dynamic growth of cities, which have been observing for last years, has an significant impact of the road network function. New traffic generators such as housing estates, commercial or industry developments, have visible impact on the street network traffic and public transport condition. Activ[...]
16
75%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 2 5--9
PL Zdecydowana większość podróży odbywana samochodem rozpoczyna się i kończy na parkingu, gdzie każde miejsce postojowe zużywa w przybliżeniu około 15 m2 powierzchni, a przeciętny kierowca w ciągu dnia wykorzystuje od 2 do 5 miejsc postojowych. Deficyt miejsc parkingowych powoduje, że kierowcy w poszuk[...]
EN The vast majority of travels made by car begins and ends at the parking lot, where each parking space consumes approximately 15 m2 of the surface, and average driver uses 2 to 5 parking spaces during the day. The deficit of parking makes drivers in search of free space resulting with the formation o[...]
17
75%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 11 37--41
PL Planowanie struktur mieszkaniowych i biurowych powinno uwzględniać możliwość powiązania obszaru z systemami transportowymi. Niezwykle ważne jest, aby lokalizacja dużych generatorów ruchu, jak zespoły biurowe, osiedla mieszkaniowe czy jednostki oświatowe była planowana w takich obszarach, które mogą [...]
EN Urban planning process, especially for housing and office buildings, should consider connection with the transport systems. It is essential to plan the location of traffic generators such as office complexes, residential areas and educational units close to the public transport and bicycle infrastru[...]
18
75%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 2 4--11
PL Bardziej efektywne i racjonalne wykorzystanie miejskiej powierzchni komunikacyjnej jest głównym celem rozwoju autonomicznych systemów wsparcia transportu drogowego. Zagadnienie to jest przedmiotem badań prowadzonych w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w ramach europejskiego projektu COST TU1102, o [...]
EN The main goal of the ARTS (Autonomic Road Transport Support Systems) EU project is to unite and align groups from transport studies, computer science and engineering into a world leading research community that will develop radically new ways of designing road transportation support systems based on[...]
19
75%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 1 21--25
PL W artykule przedstawiono propozycje rozwoju systemu komunikacji zbiorowej w Elblągu, które stanowią alternatywę dla obecnych założeń polityki transportowej w obszarze ścisłego centrum miasta. Zwrócono uwagę na problem omijania siecią połączeń publicznych obszarów zabytkowych, eliminując bezpośredni [...]
EN This paper presents proposals for the development of public transport system in Elbląg which are an alternative for present transport policy assumptions within the core city area. Attention has been paid to the problem of passing around the historic areas by network of public transport connections, [...]
20
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 7 11-15
PL W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych organizacje międzynarodowe, szczególnie w Europie, podjęły publiczną dyskusję o problemach w relacji transport środowisko. Wynika to z rosnącej świadomości tego, że transport jest jednym z głównych i co szczególnie niepokojące stale rosnących źródeł uciążliw[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last