Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport wojskowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Polskie Siły Zbrojne prowadzą działania bojowe w ramach NATO w Afganistanie, oraz w ramach kontyngentów pokojowych ONZ w Czadzie, Kongo oraz Bośni i Hercegowinie. Ochrona Życia ludzkiego zarówno własnych sił jak również ludności miejscowej jest podstawowym zadaniem pododdziałów wykonujących zadania [...]
EN Polish Armed Forces, as a NATO member, lead combat operations in Afghanistan and peacekeeping operations in Kongo, Chad, Bośnia-Hercegowina, as an ONZ member. One of the crucial tasks during these operations is local inhabitants' as well as soldiers' life protection. Presented IED threat, which is t[...]
2
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Przedstawiono normy określające stopień kuloodporności oraz odporności na działanie materiałów wybuchowych stawiane pojazdom. Omówiono oddziaływanie IED (Improwizowanych Ładunków Wybuchowych) na pojazdy samochodowe. Zaproponowano rozwiązania pozwalające na zmniejszenie skutków działania improwizowan[...]
EN The paper presents the standards of bulletproof rate and high explosive resistance for military vehicles. IED influence on vehicles has been discussed and the methods of decreasing IED effects have been suggested.
3
100%
Logistyka
PL Artykuł porusza problem zapewnienia transportu strategicznego w kontekście aktualnych wymogów operacyjnych. Wysokie koszty związane z przemieszczaniem sił w odległe rejony operacyjnego zainteresowania, jak również brak autonomicznych zdolności w tym zakresie większości krajów europejskich, w tym rów[...]
4
100%
Logistyka
2014 nr 5 44--53
PL Artykuł analizuje prawne aspekty związane z zapewnianiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym obcych transportów wojskowych przemieszczających się przez terytorium Polski. Strukturę artykułu wyznaczają poszczególne etapy przemieszczenia drogowego, poczynając od warstwy planistycznej, poprzez wydawanie zg[...]
EN The article analyzes the legal aspects relating to security in traffic of foreign military transports moving through Polish territory. The structure of the article is composed of three parts, corresponding to various stages of road military movement, from the planning to the execution phase. The las[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wojskowego systemu transportowego w aspekcie wojskowego systemu logistycznego oraz rodzajów sił zbrojnych. Zaprezentowano również charakterystykę wojskowych środków transportu samochodowego, wodnego, powietrznego i rurociągowego. Opisano utrzymanie techniczne[...]
EN In the article military transportation system characteristic in aspect of military logistics system and armed forces branches was presented. Characteristics of military means of automotive, water, air and pipeline transport were presented as well. Technical maintenance in aspect of military term was[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe AON
1998 nr 4(33) 119-128
EN Armies use up more and more means of materials in military conflicts. The development of military technology, the changes in tactics of actions and increased manoeuvrability caused the necessity to extend the transport network. Thus conducting combat actions requires a well extended transport infras[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe AON
2003 nr 1(50) 273-290
EN The aim of this article is to place economic aspects deciding on choosing means of transport to move forces within the alliance in the whole programme of regrouping logistic planning. In order to achieve this, the planning processes of logistic support for regrouped troops has been presented. Next a[...]
8
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 304-313
PL W ciągach dróg publicznych są użytkowane promy śródlądowe. W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania promów na cywilne i wojskowe cele transportowe. O możliwościach transportowych promu decyduje jego nośność oraz długość i szerokość użytkowa. W artykule przedstawiono c[...]
EN On public roads inland ferries are used. The paper presents the results of the research related to the possibilities of using ferries for civil and military transport purposes. The ferry’s carrying capacity, its length and usable width determine its forwarding possibilities. The author depicts chara[...]
9
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 4 255-265
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę wymagań Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie strategicznego przemieszczenia wojsk względem państw członkowskich. W drugiej na podstawie dogłębnej analizy procesu przemieszczenia PKW w rejon ostatnio realizowanych operacji (Irak, Afganistan, Czad)[...]
EN The first part of the article presents the requirements of the North Atlantic Alliance related to the strategic movement of troops. Further, on the basis of an in-depth analysis of the Polish troops movement process conducted into the area of recent operations (Iraq, Afghanistan, Chad) and of interv[...]
10
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2014 Nr 2 70--79
PL Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ogromnego wyzwania, jakie czeka logistykę naszych sił zbrojnych w perspektywie wycofania Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Afganistanu oraz wskazanie ewentualnych źródeł zagrożeń i problemów, z którymi zapewne przyjdzie nam się zmierzyć.
EN The main purpose of this paper is to introduce the huge challenges awaiting the Polish Military Contingent (PMC) in view of the planned withdrawal operation from Afghanistan. The author also indicates possible sources of threats and problems which should be overcome.
11
84%
Logistyka
2014 nr 3 5815--5821
PL W pracy omówiono kwestie dotyczące planowania i organizowania przemieszczenia towarów strategicznych na potrzeby zabezpieczenia operacji militarnych, reagowania kryzysowego i misji humanitarnych. W pierwszej części pracy przedstawiono zasadnicze problemy związane z transportem towarów strategicznych[...]
EN The paper discusses issues related to planning and organizing the movement of strategic goods in order to support military operations, crisis response and humanitarian missions. In the first part of the paper main problems were presented which refers to transport of strategic goods with particular e[...]
12
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 98 05--14
EN The cross-border transport of soldiers and military equipment is particularly difficult and characterized by a distinct difference with civil transport. For its implementation, political will is needed, in line with the tolerance of representatives of foreign armed forces on the territory of the sta[...]
13
84%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Transport lotniczy, kolejowy i samochodowy a w obecnych warunkach prowadzonych misji wojskowych Polski w ramach UE i NATO szczególnie transport wojskowy jest obecnie powszechnie stosowanym środkiem przemieszczania towarów, sprzętu i ludzi. Instalacje elektryczne w tych pojazdach powodują, że przepły[...]
EN The airplane, trains and car is a widely used transport mean. The problem is especially important in the light of Polish troop's participation in pace UN & NATO missions in Iraq, etc where clearing of mines is their basic involvement and where unknown types of detonators, even homemade ones, may be [...]
14
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1106--1113, CD
PL W artykule omówiony został wojskowy transport sił sojuszniczych i sił własnych. Przedstawione zostały podstawowe zasady i reguły planowania przemieszczenia sił wojskowych. Scharakteryzowane zostało wsparcie sojusznicze Host Nation Support. Przybliżono czytelnikowi oznakowanie kolumn wojskowych, poja[...]
15
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1097--1105, CD
PL W artykule omówiony został wojskowy transport kolejowy sił własnych i sojuszniczych. Przedstawione zostały podstawowe zasady planowania przewozów wojsk transportem kolejowym. Scharakteryzowano kolejowy proces przewozu ładunków. Przybliżono czytelnikowi podstawowe pojęcia oraz parametry w wojskowych [...]
16
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedmiotem pracy jest zagadnienie związane z minimalizacją pustych przebiegów w transporcie wojskowo-drogowym. Opisano problematykę związaną z zarządzaniem transportem w wojsku. Pokazano na przykładzie liczbowym przykład nieefektywnego wykorzystania środków transportowych. Przedstawiono etapy i spo[...]
EN The purpose of this article is to discuss an issue of empty mileages in military and road transport. The author describes problems related with management of transport in the army. A case of ineffective utilisation of means of transportation is shown on the numerical example. This article also prese[...]
17
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 688--700
PL Przedmiotem niniejszej publikacji jest zagadnienie związane z kalkulacją planowanych kosztów transportowych w zakresie realizacji przewozów wojskowych. Opisano problematykę związaną z zarządzaniem transportem w wojsku. Pokazano na przykładzie liczbowym możliwość wykorzystania różnych metod ilościowy[...]
EN The subject of the work is the issue related to the calculation of the planned transport costs in the transport of military. The author describes problems related to the management of transport in the army. Example of the use of various quantitative methods in the process of choosing the best transp[...]
18
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 57--69
PL Proces eksploatacji pojazdu wojskowego tworzą dwie zasadnicze kwestie. Jest to wykonywanie zleconych zadań przy wykorzystaniu posiadanego potencjału eksploatacyjnego oraz jego okresowe odtwarzanie zapewniające ciągłość zdolności do eksploatacji. O jakości procesu eksploatacji obiektu w największym w[...]
EN The process of exploitation of a military vehicle consists of two fundamental issues. It is performing ordered tasks using the existing exploitation potential and its periodic reproduction of capabilities into exploitation. The quality of exploitation process of the vehicle in greatest dimension det[...]
19
67%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 4 29-45
PL Intencją autora artykułu jest zaprezentowanie procesu przemieszczenia kontyngentu wojskowego na odległy teatr działań, z uwzględnieniem poszczególnych etapów jego realizacji w świetle obowiązujących standardów i wymagań sojuszniczych. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty ekonomiczne towarzyszące pro[...]
EN The main purpose of this article is to present the deployment process of a military contingent to an overseas theatre of operation in the light of NATO standards and requirements. In particular, attention has been drawn to the economic aspects associated with planning and executing an operation and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last