Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport wodny śródlądowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Tendencje zmian w transporcie wodnym śródlądowym w krajach Europy Zachodniej. Stan obecny, podstawowe problemy i cele rozwojowe polskiej żeglugi śródlądowej w odniesieniu do infrastruktury dróg wodnych i floty. Kierunki niezbędnych zmian. Propozycje dotyczące programu inwestycyjnego do 2013 r. i 202[...]
EN The tendencies of changes in inland water transport in countries of Western Europe. The present state, basic problems and aims of development of inland Polish navigation in reference to infrastructure of water routes and fleet. Directions of indispensable changes. Proposals apply to 2013 r. and 2020[...]
2
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The concept for modular rack stores with one-sided access, which allow therealisation of the „fi-fo" principle of package flow in partly or fully automated storage systems is presented. In accordance with the modular assumption, the storage system consists of repeatitive segments possessing independ[...]
3
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Emission regulations for diesel engines used in inland water transport are, among other rules, important factors to create right logistic systems. Here problems of design and maintenance ore of great importance. By fulfilling the project, funded by the European Community within the 5th. Framework Pr[...]
4
80%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 1 (37) 285--295
PL Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych dziedzin gospodarki, transportu, turystyki, energetyki, ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa i leśnictwa. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowy rozwój śródlądowych dróg wodnych jest wyzwaniem aktualnym i ważny[...]
EN Multipurpose development of the lower Vistula will benefit in various areas of the economy in: transport, tourism, energy, flood protection, agriculture and forestry (reduction of losses associated with drought). The aim of the work is to demonstrate that the multipurpose development of inland water[...]
5
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Początki regulacji Odrzańskiej Drogi Wodnej sięgajace XIX wieku. Modernizacja istniejącej zabudowy po 1945 r. Podział na odcinki, które można wyróżnić ze względu na: warunki nawigacyjne, zabudowę techniczną oraz gabaryty. Przeszkody ograniczające transport wodny śródlądowy. Inwestycje realizowane ob[...]
6
80%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 7-8 16-19
PL Podstawowym ograniczeniem rozwoju transportu wodnego śródlądowego jest zaniedbanie infrastruktury dróg wodnych. Polskie drogi wodne nie spełniają w znacznej części wymagań stawianych drogom o znaczeniu międzynarodowym. W Polsce pierwsze doświadczenia wynikające z uruchomienia rzecznych połączeń komu[...]
EN The main limitation of the development of inland water transport is the neglect of the infrastructure of the waterways. Polish waterways do not meet the requirements of a substantial part of roads of international importance. In Poland, the first experience resulting from the establishment of river [...]
7
80%
Logistyka
PL W artykule omówiono podstawowe atrybuty transportu wodnego śródlądowego, jego infrastrukturę liniową i punktową. Szczególną uwagę poświęcono funkcjom portów rzecznych. Głównym celem opracowania jest wskazanie znaczenia, jakie odgrywa lokalizacja centrum logistycznego w porcie żeglugi śródlądowej dla[...]
EN In the article are discussed the main attributes of inland shipping, their liner and point infrastructure. The important attention is given to the functions of river ports. The main goal of this paper is to present, how the building of logistic center in inland port can contribute to developing of t[...]
8
80%
Logistyka
PL Transport śródlądowy w krajach Unii Europejskiej ma duże znaczenie nie tylko ze względu na niskie koszty przewozu ładunków, ale również ze względów proekologicznych. Polskie rzeki żeglowne w znacznym stopniu odbiegają od standardów zachodnio europejskich. Należy mieć nadzieje, że sytuacja transportu[...]
EN Inland water transport in the European Union is very important not only because of the low cost of freight, but also for environmental reasons. Polish rivers navigable significantly differ from the modern standards of western Europe. It is assumed that the situation of inland waterway transport will[...]
9
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The effectiveness of inland water-borne transportation on the Oder Waterway is determined by the stretch of freely running Oder River, especially the stretch between Brzeg Dolny and the mouth of the Nysa Łużycka River. Sections of the lowest binding transit depth appear along this stretch. The depth[...]
10
70%
Logistyka
2015 nr 3 5792--5796
PL W krajach Europy Zachodniej rozwój transportu wodnego śródlądowego jest postrzegany jako jeden ze sposobów usprawnienia procesu funkcjonowania łańcuchów logistycznych. Ta gałąź transportu w związku z tym umacnia swoją pozycję na zapleczu portów morskich w obsłudze przewozów kontenerowych. W Polsce, [...]
EN In Western Europe, the development of inland waterway transport is seen as one of the factors that has to improve the functioning of logistics chains. This mode of transport, therefore strengthens its position in certain market segments. A particularly important role is played by inland navigation i[...]
11
70%
Logistyka
12
61%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 2 36--43
PL W artykule przedstawiono wstępną analizę możliwości rozwoju transportu wodnego na Kanale Gliwickim, z uwzględnieniem zarówno aspektów ekonomicznych, społecznych, jak i środowiskowych. Celem artykułu nie jest jednak jednoznaczne wskazanie optymalnego wariantu inwestycji, a raczej przedstawienie metod[...]
EN The paper presents a preliminary analysis of the possibilities of development of water transport on the Gliwice Canal, taking into account both economic, social and environmental aspects. The aim of the article is not clearly indicate the optimal variant of investments but rather the presentation of[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 30 129--140
PL W artykule podjęto problematykę ekonomiczno-społecznych i środowiskowych przesłanek rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Krytycznie odniesiono się do niewykorzystania szans stworzonych przez naturalne warunki. Przedstawiono efekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe zagospodarowania śródląd[...]
EN The purpose of this article is to show that there are important socio-economic and environmental conditions for the development of inland waterways. It is true, that other modes of transport can substitute inland waterway transport, but under-utilization of the opportunities of the natural system of[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 31 63--73
PL Celem artykułu jest analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz działań służących wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej tej gałęzi transportu na rynku usług transportowych Unii Europejskiej. Istniejące przykłady dobrych praktyk są związane z rozwojem inteligentnych s[...]
EN In the European Union can be found examples of good practice in the development of inland waterway transport and measures to strengthen the competitive position of this mode of transport in the transport market. They are related to the development of intelligent transport systems, the implementation[...]
15
61%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 1 (37) 323--333
PL Transport wodny śródlądowy stanowi ważny sektor aktywności gospodarczej UE. Charakteryzuje się cechami, które w warunkach dobrze rozwiniętych dróg wodnych pozwalają na konkurencję z gałęziami transportu lądowego, w zakresie kosztów eksploatacyjnych, jak i zewnętrznych. W rozwoju gospodarczym UE opar[...]
EN Inland waterway transport is an important sector of the EU economic activity. It has features that under the conditions of well developed waterways allow competition with land transport modes, in terms of operating costs, as well as external. In the economic development of the EU based on the sustai[...]
16
61%
Archives of Transport
EN Among different transportation modes, inland water transport is recognized as a low-cost, environmentally friendly way of transporting. The use of this mode in Poland encounters many challenges. Thus, the investigation of development possibilities by analysing the revitalization profitability and na[...]
17
61%
Problemy Transportu i Logistyki
2018 nr 3 (43) 61--71
PL Niskoemisyjna mobilność jest jednym z głównych celów europejskiej polityki transportowej. Polityki energetyczna i klimatyczna wzmacniają potencjał transportu do zmiany w kierunku mobilności niskoemisyjnej. Dodatkowo promocja multimodalności przyspiesza przesunięcie w kierunku niskoemisyjnych gałęzi [...]
EN The low emission mobility is one of the major goals of the European transport policy. Energy and climate policies accelerated the potential of transport to shift towards low emission mobility. In addition, promoting multimodality will strength the shift towards lower emission transport modes such as[...]
18
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 120 179--188
PL Obserwowane w ostatnich latach zainteresowanie transportem wodnym śródlądowym w Polsce uwypukliło niedoskonałości zarówno istniejącej infrastruktury, jak i floty jednostek śródlądowych. Zaistniała zatem konieczność dostosowania się do standardów unijnych, co wymaga podjęcia działań, które przyczynią[...]
EN The interest in inland waterway transport observed in recent years in Poland has highlighted the imperfections of both the existing infrastructure and the fleet of inland vessels. Therefore, it was necessary to adapt to EU standards, which requires taking actions that will improve the conditions of [...]
19
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 120 189--199
PL W artykule zaprezentowano znaczenie procesów integracji w funkcjonowaniu rynku transportu wodnego śródlądowego. Scharakteryzowano strukturę usług portowych oraz wyodrębniono ich poszczególne segmenty. Przedstawiono znaczenie i różnice integracji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej transportu wodne[...]
EN The article presents the importance of integration processes in the functioning of the inland waterway transport market. The structure of port services was characterized and their individual segments were distinguished. The meaning and differences of intra-and inter-branch integration of inland wate[...]
20
61%
Logistyka
2015 nr 3 5255--5264
PL Spośród dóbr ekonomicznych zasoby energii mają strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Dla gospodarki krajów UE znaczny problem stanowi zbyt duże uzależnienie od dostaw ropy naftowej. Szczególnie od dostaw ropy naftowej uzależniony jest sektor transportu. W 2012 r. udział ropy na[...]
EN Energy resources are of a strategic importance to socio-economic development. For EU’s economy, dependency on imported crude oil is an significant problem. Transport sector is especially dependent on crude oil supply. In 2012 the share of crude oil and its products in overall energy usage in transpo[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last