Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport w Unii Europejskiej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Pomoc publiczna udzielana sektorowi transportu w UE nie jest systematycznie monitorowana. Brak szczególnych informacji w tym zakresie powoduje, że nie wszystkie decyzje o wsparciu są racjonalne, prowadząc do negatywnych skutków na rynku transportowym. Dlatego Europejska Agencja Środowiska (European [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Traktat lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Tym samym zakończyły się kilkuletnie dyskusje na temat spraw instytucjonalnych w Unii Europejskiej. Traktat lizboński zmienia dwa najważniejsze traktaty UE: Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Ten ostatni zostan[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W okresie wzmożonych wysiłków Wspólnoty Europejskiej zmierzających w kierunku liberalizacji rynku energii i transportu oraz stworzenia jednolitego, wewnętrznego rynku, Komisja Europejska w coraz większym stopniu wykorzystuje przyznane jej kompetencje do prowadzenia działań regulacyjnych. Sprawy tran[...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zgodnie z zapisami traktatu unijnego transport jest obszarem wspólnej unijnej polityki gospodarczej. Oznacza to, że celem organów unijnych i rządów państw członkowskich jest stworzenie wspólnego europejskiego rynku transportowego. Rynek ten powinien podlegać wspólnym regulacjom prawnym a istniejące [...]
5
80%
Problemy Kolejnictwa
2002 Z. 135 5-23
PL Rynek transportowy w Polsce na przestrzeni lat 1989 - 2000 ulegał istotnym przemianom. Oprócz nowych reguł gry ekonomicznej przekształceń systemu regulacyjnego uczyniono wiele wysiłków, aby polski system transportowy, w tym także transport kolejowy, dostosować do norm i standardów obowiązujących w k[...]
EN In years 1989 - 2000 transportation market in Poland have undergone significant transformations. Despite new principles governing the economy and transformations in regulation system, efforts were made to adjust Polish transport system, including railways, to European Community standards. In their a[...]
6
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zgodnie z zapisami traktatu unijnego transport jest obszarem wspólnej unijnej polityki gospodarczej. Oznacza to, że celem organów unijnych i rządów państw członkowskich jest stworzenie wspólnego europejskiego rynku transportowego. Rynek ten powinien podlegać wspólnym regulacjom prawnym, a istniejące[...]
7
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 2001 r. Komisja Europejska wydała Białą Księge, która określała kierunki i instrumenty europejskiej polityki transportowej do 2010 r. W 2006 r. Komisja dokonała przeglądu realizacji europejskiej polityki transportowej. Zbliżając sie do końca okresu, na który opracowana została Biała księga, koniec[...]
8
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 10 86--87
PL Zmiany w regulacjach prawnych oraz nacisk społeczny w radykalny sposób wpłynęły na funkcjonowanie transportu w Unii Europejskiej (UE). Ochrona środowiska stanowi zasadniczy cel ustawodawców, dążących do wyeliminowania z użycia czynników chłodniczych o wysokim potencjale GWP, zmniejszenia emisji spal[...]
9
80%
Przegląd Komunikacyjny
10
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Druga część artykułu (pierwsza część artykułu - Autobusy 9/2005) dotyczącego rynku przewozów samochodowych Unii Europejskiej. W tej części opisano pomoc publiczną i jej wpływ na konkurencję w sektorze transportu.
11
61%
Logistyka
2012 nr 2 36--39
PL W wyniku realizowanych inwestycji infrastrukturalnych zmniejsza się poziom dystansu w rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w porównaniu z krajami UE. Mimo to, w odczuciach przedsiębiorców infrastruktura wciąż stanowi poważne zagrożenie dla efektywnego funkcjonowania łańcuchów logistycznych. Pr[...]
EN As a result of ongoing infrastructure investments the gap between transport infrastructure development in Poland and EU countries reduces. Despite this, according to the business sector’s opinion, the infrastructure still is a threat to the effective functioning of logistics chains. This problem als[...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ostatnie trzydzieści lat charakteryzowało się znacznym wzrostem mobilności Europejczyków. Zjawisko to spowodowało wprowadzenie dobrowolnych zobowiązań przewoźników do zapewnienia pasażerom określonych praw. W artykule przedstawione zostały przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej oraz projekty pla[...]
13
61%
Logistyka
2015 nr 3 5513--5521
PL Wiedza i innowacje są podstawowymi czynnikami wzrostu gospodarczego XXI wieku. Nie można osiągnąć założonych celów w tym obszarze bez zaangażowania znaczących środków finansowych. Celem niniejszego artykułu jest ocena poziomu finansowania badań i innowacji w transporcie w Unii Europejskiej ze środkó[...]
EN Knowledge and innovation are key factors for economic growth in the twenty-first century. It is not possible to achieve objectives in this area without providing significant financial resources. The aim of this article is to assess the scale of financing of research and innovation in transport in th[...]
14
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 290-296
PL Zarządzanie w dziedzinie transportu wymaga od władz publicznych uwzględnienia wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju, takich jak emisje, hałas, użytkowanie gruntów oraz różnorodność biologiczna. Niezbędne jest także oparcie przewidzianych do realizacji działań na długoterminowej wizji mobilności[...]
EN Sustainable transport management requires from public authorities supporting greater use of public and non-motorized transport and promotion of an integrated approach to policy making including policies and planning for land use, infrastructure, public transport systems and goods delivery networks, [...]
15
60%
Logistyka
2010 nr 1 9-13
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 104--111
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na tle obowiązującego stanu prawnego – obowiązków uczestników, które mają na celu eliminację zagrożeń, z natury rzeczy wiążących się z ich przemieszczaniem, zarówno w ruch[...]
EN The article presents the issues concerning the transport of dangerous goods in the Member States of the European Union - in the light of the legal status of the participants – the responsibilities of the participants, which are aimed at eliminating the inherent hazards associated with their movement[...]
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 112--118
PL W artykule omówione zostały problemy dotyczące stanu bezpieczeństwa transportu drogowego w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano infrastrukturę transportu UE, w tym drogowego. Dokonano analizy statystyk wypadków drogowych, ofiar i rannych oraz trendów w tym zakresie. Przedstawiono także wady i zalety[...]
EN Paper discussed problems of road transport safety system in European Union. Characteristics of road transport infrastructure (roadways and motorways), statistics of road accidents, dead and wounded people were presented. The advantages and disadvantages of road transport were stressed, especially te[...]
18
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Transport ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnej gospodarki. Nakłady na transport w krajach UE przekraczają 10% całkowitego produktu brutto (PBK) a sektor transportowy zatrudnia 10 mln pracowników. Sprawny transport ma więc zasadnicze znaczenie dla gospodarki. Jednak skala kosztów inwestycyjnych i pó[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last