Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport vibrations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2009 T. 4 69-74
PL Podano procedurę uwzględniania w projektowaniu budynków wpływu drgań komunikacyjnych na ludzi w budynku. Podano przykład zastosowania praktycznego tej procedury. Kryteria oceny przyjęto z [2]
EN The procedure of design of buildings taking influence of transport vibrations on people in buildings into consideration is given in the paper. Also an example of application this procedure in practice is presented. Evaluation criteria were taking from polish standart PN-88/B-02171 "Evaluation of vib[...]
2
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy omówiono źródła wpływów parasejsmicznych, jakie mogą wystąpić podczas budowy linii metra. Zamieszczono wybrane wyniki wieloletnich badań doświadczalnych drgań wywołanych przejazdami pociągów w tunelach metra płytkiego w Warszawie. Wykazano różnice w przebiegu propagacji tych drgań w gruncie [...]
EN Sources of paraseismic influences that may occur during subway construction process have been discussed in this paper. Some chosen results of long term experimental investigations of vibration caused by train passages in tunnels of a shallow subway in Warsaw have been presented. Differences in the p[...]
3
75%
Drogownictwo
2014 nr 6 212--215
PL W dobie coraz bardziej rozwijającej się infrastruktury drogowej oraz wzrostu świadomości mieszkańców budynków usytuowanych w pobliżu arterii komunikacyjnych może pojawić się problem szkodliwego oddziaływania drgań generowanych przez pojazdy. W niniejszym artykule podjęto temat inwentaryzacji uszkodz[...]
EN In times of increasingly expanding road infrastructure and increased awareness of the residents of buildings located close to arterial roads a harmful influence of vibrations generated by vehicles could be a problem. This paper considers the subject of an inventory of buildings damages as collateral[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 33--38
PL W artykule omówione zostały drgania w aglomeracjach miejskich oraz ich podział ze względu na stopień szkodliwości, wymagania normowe dotyczące oceny wpływu drgań na budynki, ludzi urządzenia w budynkach, diagnostyka wpływu drgań budynki i ludzi w budynkach oraz rozwiązania techniczne chroniące przed[...]
EN The article disscuses about the vibrations in urban areas and their division because of the degree of harm, the standarts requirements for assessing the effect of vibrations of buildings, people and equipment in the buildings, diagnostics of vibrations impact on building and people in buildings and [...]
5
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 3 29--34
PL W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu drgań komunikacyjnych na konstrukcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz na komfort przebywających w nim ludzi. Przeprowadzono pomiary przyspieszeń rzeczywistej konstrukcji i dokonano porównania z wartościami dopuszczalnymi wyznaczonymi według od[...]
EN Analysis of the influence of vibrations caused by road traffic on the structure of a building, as well as on human comfort has been presented in the paper. Measurements of accelerations on the real structure have been made, and then compared with the allowable values presented in standards. Addition[...]
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 7 25--31
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono badania drgań wybranych zabytkowych budynków zlokalizowanych w centrum Krakowa. Źródłem drgań były przejazdy tramwajów różnych typów. Oceniano szkodliwość zarejestrowanych drgań na konstrukcje budynków oraz na ludzi w nich przebywających według procedur opis[...]
EN The first part of the article refers to the research on vibrations of selected historical buildings located in the centre of Krakow. The vibrations were caused by passages of different types trams near the structures. Harmfulness of vibration for the structures as well as the influence on people sta[...]
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 7 9--16
PL Artykuł dotyczy problemu wpływu drgań generowanych przez metro na blisko położone budynki i na ludzi w tych budynkach. Wymieniono ustawy, wytyczne oraz uregulowania normowe dotyczące tych zagadnień. Podano algorytm ochrony budynków i ludzi w budynkach opracowany na podstawie doświadczeń z funkcjonow[...]
EN The article concerns problem of the effect of vibrations generated by the subway in nearly buildings and people in these buildings. Laws, guidelines and regulations by standards on these issues are presented. The algorithm protection of buildings and people in buildings developed on the basis of exp[...]
8
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy wpływu drgań generowanych przez komunikację podziemną na budynki i ludzi w budynkach. Omówiono krótko diagnostykę tych wpływów. Podano algorytm analizy tych wpływów w przypadku realizacji inwestycji komunikacyjnych. Zaprezentowano przykładowe zastosowania wibro[...]
EN Chosen problems of the influence of vibrations generated by underground transport to buildings and to people in buildings are presented in the paper. Diagnostics of these influences is also discussed. Algorithm of analysis of these influences in the case of transport investments is given. The exempl[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W pracy dyskutowany jest problem kompleksowej diagnozy zabytkowego kościoła z uszkodzeniami. Biorąc za przykład badania przeprowadzone w kościele św. Mikołaja w centrum Krakowa przedstawiono zakres badań diagnostycznych przewidzianych w celu ustalenia przyczyn wystąpienia uszkodzeń. Ponieważ poddana[...]
EN The problem of comprehensive diagnosis of a historic church with damages is discussed in this paper. Taking as an example investigations were carried out in the Church of St. Nicholas in Krakow city centre. The range of diagnostic tests designed to determine the causes of occurring damages is presen[...]
10
63%
Technical Transactions
2017 Vol. 1(114) 53--64
PL W normach światowych można znaleźć różne metodyki służące ocenie wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach. Dominują dwie metody ewaluacji: analiza RMS w pasmach 1/3 oktawowych oraz dawka (doza) wibracji VDV. W niniejszym artykule obydwie metody oceny wpływu drgań na ludzi zostały porównane n[...]
EN Different methodologies for the assessment of the influence of vibrations on people residing in buildings can be found in international standards. There are two dominant methods of assessment: the analysis of the RMS values in 1/3 octave bands and vibration dose VDV. In this article, these two metho[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last