Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport telematics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper refers to telematics theoretical basis, especially transport telematics. European and international institutions responsible for standardization in the aforementioned areas have been characterized. Furthermore, author has presented standardization publications on telematics and transport t[...]
2
86%
Archives of Transport System Telematics
EN The number of cars participating in highway traffic is still growing as well as the necessity of quick and fluent transport between different locations. Therefore, ensuring the fluency and safety in highway traffic is becoming an essential problem in recent times. If only the driver knew about a dan[...]
3
86%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2001 nr 3-4 99-110
PL W ostatnich latach w wielu krajach na świecie są podejmowane intensywne prace w zakresie rozwijania systemów inteligentnego transportu, tj. projektowania oraz budowy nowoczesnych informatycznych i telekomunikacyjnych rozwiązań w dziedzinie transportu. Powoduje to konieczność prowadzenia prac normali[...]
EN During past years intensified growth of interest on the information technology and telecommunications applications in transport is observed. It causes a need for standardization works respecting technical solutions applied in this area. In the paper premises of such a works are presented, standardiz[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 531-541
PL W referacie przedstawione zostały w sposób syntetyczny informacje dotyczące uwarunkowań prawnych związanych z wdrożeniem w życie postanowień Dyrektywy 2001/16/EC, dokumentów wykonawczych w postaci Technicznych Specyfikacji dla Interoperacyjności (TSI) z zakresu telematyki oraz ich wpływ i konsekwenc[...]
EN The paper deals with brief information about the law regulations due to applying covenants of the 2001/16/EC Directive, executing dicuments in the field of telematics including Technical Specifications for Interoperability (TSI), and their influence and consequences for managers and operators of the[...]
5
86%
Diagnostyka
PL Inteligentne systemy transportowe pracują najczęściej w zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych. Jako elementy biorące udział w procesie transportowym powinny zachować stan zdatności. Dlatego też tak istotne są opracowania z zakresu zapewnienia odpowiednich wartości wskaźników niezawodnościowo- ek[...]
EN Intelligent transport systems usually operate in diversified working conditions. As elements participating in the transport process, they should keep their usability. That is why the elaborations in the scope of ensuring proper values and indices of reliability and operation are so important. The ar[...]
6
86%
Journal of KONBiN
2012 No. 4 (24) 105--114
PL Analiza niezawodnościowa autostradowych systemów łączności alarmowej
EN Transport telematic systems related issues are discussed in the paper. Most focused on were highway emergency response systems. Their structure and operational characterisation were described. Methods of assessing their reliability were also presented.
7
86%
Journal of KONBiN
2015 No. 1 (33) 177--186
PL W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z autostradowymi systemami telematyki transportu. Zwrócono szczególna uwagę na autostradowe systemy łączności alarmowej. Opisano ich budowę oraz funkcjonowanie. Zaprezentowano także ich ogólny model niezawodnościowo-eksploatacyjny. Umożliwia on wyznacz[...]
EN This paper presents the issues connected with highway transport telematics systems. The particular attention is paid to the highway emergency communications systems. There is described their structure and functioning. It also presented the general reliability-exploitation model. It allows to determi[...]
8
86%
Logistyka
PL System telematyczny stanowi dla wprowadzającego go przedsiębiorstwa potencjał większy, niż można by sądzić. Decyzja o wprowadzeniu takiego systemu podejmowana jest zazwyczaj aby poprawić jakiś obszar działalności lub usunąć występujące problemy. Z tego powodu w tego typu projektach przedsiębiorstwa [...]
EN A telematics system has a bigger potential, for the introductory enterprise, than it might be expected. The decision to introduce such a system is usually taken to improve a business area or remove existing problems. For this reason, in this type of projects, companies often do not take into account[...]
9
86%
Archives of Transport System Telematics
EN Transport telematics systems integrate information technology with telecommunications applications for necessities of transport systems. The article presents the manual motorway toll system that is currently used in Poland for vehicles with the permissible laden weight below 3.5 tones. Then, an anal[...]
10
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1451-1456
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z systemami monitoringu wizyjnego zastosowanymi jako systemy telematyki transportu zwiększające poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Podano ich strukturę ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania sieci informatycznych do przesyłu informacji.[...]
EN This paper presents the issues related to Closed Circuit Television systems applied as transport telematics systems improve safety at railroad crossings. There is presented their structure with particular emphasis on the use of computer networks to transmit information. Special attention was paid to[...]
11
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 401--409
PL W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania telematyki transportu w transporcie miejskim. Zaprezentowany System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz system sygnalizacji świetlnej z priorytetem dla pojazdów komunikacji miejskiej stanowią podsystemy przyszłościowego dla miasta Radomia systemu ITS[...]
EN In the paper authors presented selected solutions of urban telematics transport. Presented Dynamic Passenger Information System and the system of traffic light with priority for buses in public transport are an example of future ITS in city of Radom.
12
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 185-193
PL W artykule omówiono narzędzia i systemy telematyki transportu (inteligentne systemy transportu), które odpowiednio wykorzystane, mogą pomóc w dążeniu do doskonalenia systemu transportu miejskiego, poprzez zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami mieszkańców i podmiotów gospodarczych a sposobem wykor[...]
EN The paper presents tools and transport telematics systems (intelligent transport systems) that properly used, can assist in efforts to improve urban transport system, by keeping a balance between the needs of inhabitants and business entities and the way of using the infrastructure and transport beh[...]
13
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 787--794
PL W artykule przedstawiono charakterystykę oraz klasyfikację pojazdów autonomicznych, szczegółowo przeanalizowano zalety i wady z zastosowania tej technologii na Polskich drogach.
EN The paper presents the characteristics and classification of autonomous vehicles, detailed analysis of the advantages and disadvantages of using this technology on Polish roads.
14
86%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawione zostały zagadnie związane z oceną jakości usługi realizowanej w jednym z systemów telematyki autostradowej, systemie łączności alarmowej. W ogólny sposób opisano istotę i zadania systemów telematyki transportu. Przedstawiona została architektura światłowodowego systemu łączn[...]
EN The paper presents problems of quantification for quality of service with respect to selected telematic systems that are applicable to roadway transportation. Presents issues related to the assessment of quality of service of one of the motorway telematics systems: the emergency communication system[...]
15
86%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 846--857
PL W artykule przedstawiona została charakterystyka sytemu telematycznego wspomagającego pracę przedsiębiorstwa budowlanego. Optymalizacja procesów transportowych poprzez zastosowanie systemu telematyki pozwala na stałe monitorowanie pracy każdego środka transportowego. Rozwiązanie to pozwala obniżać k[...]
EN The article shows the characteristics of the telematics system to assist the work of the building company. Process optimization through the use of transport telematics system allows for continuous monitoring of the work of each measure. This solution allows you to reduce the operating costs of vehic[...]
16
72%
Transport Samochodowy
2012 z. 3 61--78
PL W artykule opisano historię, strukturę, profil działalności, bazę laboratoryjną i przykładowe projekty zrealizowane przez Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego (CZT). Zakład rozpoczął swoją działalność w 1973 roku. Od tego czasu wielokrotnie zmieniał się jego[...]
EN The article describes the history, structure, business profile, laboratory facilities and sample projects implemented by the Management and Transport Telematics Centre (CZT) of the Motor Transport Institute. The department began to operate in 1973. Since then, its profile and name has changed severa[...]
17
72%
Logistyka
PL Zastosowanie systemów opartych na środkach telematyki transportu pozwala na bardziej efektywne zarządzanie transportem przez instytucje obsługujące duże imprezy masowe. W referacie scharakteryzowano problemy transportowe, które można rozwiązać dzięki zastosowaniu środków Inteligentnych Systemów Tran[...]
EN The application of transport telematics measures allows for more efficient management of transport by institutions operating special events. Transportation problems that can be solved through the use of ITS are described in the paper as well as the concept of the use of ITS technologies to improve t[...]
18
72%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Działania sił zbrojnych, zwłaszcza w zakresie szkoleń, podczas których wykorzystuje się ciężki sprzęt bojowy i transportowy oraz ostrą amunicję, mogą wpływać destruktywnie na środowisko. Nie da się tego uniknąć, można jednak i należy minimalizować negatywne oddziaływania. Konieczność przemieszczania[...]
EN Activities of the armed forces, particularly certain kinds of training courses, which require heavy combat and transport equipment as well as live ammunition, may have destructive impact on environment. It is unavoidable, but negative influence may and should be minimized. Necessity of relocating co[...]
19
72%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W referacie przestawiono metodę oceny efektywności eksploatacyjnej systemów telematyki transportu. W celu uzyskania w miarę ogólnej oceny działania systemów telematyki transportu, jako metodę oceny przyjęto analizę wielostanowego procesu eksploatacji. Następnie opracowano model procesu eksploatacji [...]
EN The article presents exploitation effectiveness assessment method for transport systems telematics has been presented. In order to obtain a reasonably general assessment of transport systems telematics operation, the multi-state exploitation process analysis has been adopted as an assessment method.[...]
20
72%
Logistyka
2000 nr 1 50-52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last