Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport taśmowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN Basing upon the chosen long distance conveyors the development in the field of belt conveying in mining has been presented. The designers have focused lately on lowering the operational cost by introducing energy-efficient improvements and increasing conveyor durability and reliability. The calculat[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podano informację o projekcie, rozwiązaniach konstrukcyjnych i obliczeniach przenośnika taśmowego z trasą krzywoliniową w KWB 'Turów'. Opisane rozwiązanie jest szczególnie interesujące za względu na parametry tego przenośnika tj. szerokość taśmy 1800 m i wydajności 8100 m3/h. W przenośniku krzywolin[...]
EN Information is given on the design and structural options of and calculations for curve-going conveyor in the Turów Mine. The described option is particulary interesting the parameters of this conveyor, i.e. the belt with of 1800 mm and the capacity of 8100 m3/h. A steel-cord belt is used in the cur[...]
3
100%
Transport Przemysłowy
2006 nr 4 (26) 16-21
4
100%
Transport Przemysłowy
2006 nr 4 (26) 22-24
5
80%
Transport Przemysłowy
6
80%
Transport Przemysłowy
2006 nr 4 (26) 51-55
PL W kopalniach surowców skalnych dominujacym rodzajem transportu jest transport samochodowy, ale w wielu przypadkach transport przenośnikami taśmowymi może okazać się korzystniejszą alternatywą. Ze względu na znaczne koszty transportu urobku zwłaszcza koszty energii, zwiększone zapotrzebowanie na suro[...]
7
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy przedstawiono systemy informatyczne wspomagające zarządzanie eksploatacją transportu taśmowego. Omówiono korzyści z zastosowania komputerowych baz danych w racjonalizacji gospodarki taśmami i badaniach statystycznych trwałości taśm. Wskazano na konieczność wdrożenia w praktyce opracowanych m[...]
EN The article presents information systems aiding management of belt transport exploitation. It discusses advantages of applying computer databases to rationalisation of management of belt carriers and statistic research on the belt life cycle. There is a necessity of implementation of the method of f[...]
8
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2015 Nr 2 6--11
PL Stan rozwoju techniki transportu taśmowego osiągnął poziom umożliwiający sukcesywne wprowadzanie rozwiązań inteligentnych. Rozwiązania w zakresie ciągłego monitorowania i diagnostyki taśm, a także innych podzespołów przenośnika, wsparte systemami decyzyjnymi, mogą stanowić o nowej jakości w eksploat[...]
EN The state of development of belt conveyors transport reached level of modernity allowing gradual introducion of smart solutions. Solutions for continous monitoring and diagnostic of conveyor belt and other conveyor components supported by decision−making systems can provide a new quality in the oper[...]
9
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono kierunki rozwoju transportu taśmowego w kopalni węgla brunatnego i współpracującej z nią elektrowni. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zmniejszenia zużycia energii przez wprowadzenie regulacji prędkości taśmy. Wskazano propozycje rozwiązań technicznych, które nadają się do realiza[...]
EN The work presents directions of development for conveyor transportation in a lignite mine and cooperating power plant. Particular attention is drawn to the possibilities of reducing the electricity usage by the means of belt speed regulation. The article shows suggestions for technical Solutions whi[...]
10
80%
Wiadomości Górnicze
PL Przekształcenia gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku, mające na celu przystosowanie przemysłu do wymogów gospodarki rynkowej, były stymulatorem wielu prac naukowych, technicznych i organizacyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono prace Autora w obszarze nowego modelu podziemn[...]
EN Economic transformations in the ninetieth of the past century, focused on adaptation of the industry to requirements of a market economy, were a stimulus of many scientific, technical and organizational works. In the present article the Author presents his works on a new model of an underground hard[...]
11
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W referacie przedstawiono ewolucje układów technologicznych w kopalniach węgla brunatnego, która w ostatnim 40-leciu XX wieku pozwoliła na zwiększenie wydajności w urabianiu i transporcie mas 7, rzędu 20 do ponad 300 min m3 rocznie. Węgiel brunatny strategiczny producent taniej energii el[...]
EN The paper presented evolution of equipmernt complexes in lignite mines. In last Tour decades of 20th century, this evolution allowed to increase mass excavating and handling, capacity from about 20 million m3 to more ilian 300 million m3 per year. To maintain this position, (he[...]
12
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2008 Nr 1 42--48
PL W artykule scharakteryzowano Dział Transportu Taśmowego, podano genezę jego powstania oraz omówiono aktualny schemat transportu taśmowego. Ponadto przedstawiono informacje na temat zmian zachodzących w eksploatowanych urządzeniach na przestrzeni 30 lat istnienia Działu Transportu Taśmowego O. ZG „Ru[...]
EN The present paper focuses on the department of belt transport and it explains the genesis of its creation and discusses current belt transport scheme. Furthermore, information about the changes occurring in the equipment having been operated throughout 30 years of the existence of the Belt Transport[...]
13
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 1 6--9
PL Opór obracania krążników jest składową oporów głównych, która w znacznym stopniu decyduje o mocy napędu głównego przenośnika taśmowego. W działaniach zmierzających do obniżenia energochłonności transportu taśmowego znajomość tej składowej ma ogromne znaczenie. Szczególnie istotny jest wpływ obciążeń[...]
EN The idler rotational resistance shares a substantial percentage of the main resistance to motion of a belt convеуоr which has the great impact on the belt соnvеуоr drive power. This resistance has to be controlled in order to undertake any efforts aiming to decrease the belt conveyors energy consump[...]
14
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 2 12--15
PL Przenośniki taśmowe stanowią powszechnie stosowany i ze względu na swoje zalety perspektywiczny środek transportu materiałów sypkich. Do najistotniejszych atutów tych maszyn należy zaliczyć niskie, w porównaniu z innymi urządzeniami transportującymi, koszty eksploatacji, ciągły sposób odstawy materi[...]
EN The article describes research for dependences between through geometry and their working load in static conditions. It presents a design of laboratory stand and its measuring capabilities. The authors describe the research process and its outcome and compare it to the theoretical model of basic met[...]
15
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 3 37--42
PL Krążniki jako elementy występujące w dużych ilościach w istotny sposób mogą wpłynąć na efektywność i funkcjonalność transportu taśmowego. Decydują o tym parametry konstrukcyjne krążnika związane z jego trwałością eksploatacyjną, kosztami wytworzenia oraz generowanymi oporami ruchu. Współczesne podej[...]
EN Large numbers of idlers are installed in a belt conveyor therefore they significantly influence the effectiveness and functionality of belt transportation. The most important are the design parameters of idlers that define their durability, production costs and resistance to motion. The state-of-the[...]
16
61%
Transport Przemysłowy
17
61%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono problemy transportu przenośnikowego w kopalniach surowców skalnych. Scharakteryzowano główne parametry stosowanych przenośników taśmowych w warunkach krajowych kopalń. Skoncentrowano się na najdroższym elemencie jakim jest taśma przenośnikowa i przedstawiono doświadczenia z jej eksploa[...]
EN The problems of belt conveying in the rock minerals mines have been presented. The key parameters of conveyor belts used in the domestic mines operating conditions have been characterized. The main focus has been put onto the most expensive element of a conveyor - a belt and the experience gained fr[...]
18
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Na podstawie wybranych układów sterowania przenośników taśmowych o zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych przedstawiono postęp w zakresie technologii transportu taśmowego w górnictwie. Skupiono się głównie na obniżaniu kosztów eksploatacyjnych poprzez wdrażanie rozwiązań energooszczędnych i zwięk[...]
EN Technical progress in the scope of belt conveyor mining transport on the basis of selected belt conveyors controlling systems working under variable conditions of exploitation has been presented. The work has been focused on exploitation costs reduction through implementation of energy saving soluti[...]
19
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2013 Nr 3 43--49
PL W ciągu ostatnich lat wymagania dotyczące krążników znacznie wzrosły. Oprócz długiej trwałości coraz częściej oczekuje się także możliwie jak najmniejszego oporu obracania. Aby sprostać tym ciągle zaostrzającym się wymogom, firma Artur Küpper GmbH & Co. KG w ramach długoletniej współpracy z kilkoma [...]
EN The demands placed on idlers have increased significantly over the past few years. In addition to a long service life, a lower rolling resistance is also increasingly a requirement. In order to meet these continually growing demands, the company ArturKüpper GmbH & Co. KG has partnered with several t[...]
20
61%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 11 118--121
PL Niniejszy referat dotyczy opisu modułu służącego do rejestracji zbiegania taśmy. W odróżnieniu od oferowanych na rynku rozwiązań, prezentowany rejestrator wykrywa położenie taśmy w sposób bezkontaktowy. Urządzenie ma charakter modułowy i może składać się z kilku pojedynczych czujników, rozmieszczony[...]
EN This paper applies the module description servant to make registration of convergence tapes . In contrast to the offered solutions on the market , presented recorder detects the position of the strip in a non-contact . The device has a modular character and can consist of several individual sensors [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last