Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 308
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport szynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W pracy przedstawiono zasady diagnostyki w zakresie oceny wpływu drgań komunikacyjnych na konstrukcję budynków oraz na ludzi przebywających w budynkach. Omówiono czynniki wpływające na poziom drgań generowanych przez pojazdy szynowe, wybrane wyniki pomiarów tych drgań oraz techniczne sposoby ogranic[...]
EN Some principles of evaluation of transport vibration influence on building structures and on people inside have been presented in the paper. The factors influencing on the level of transport vibrations generated by train passages have been also mentioned. Selected results of experimental investigati[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 91-98
PL Zmiany technologiczno-organizacyjne zachodzące obecnie w górnictwie powodują, że zwiększają się zadania kopalnianego transportu pomocniczego. Konieczność przemieszczania coraz większych mas zwiększa zagrożenia bezpieczeństwa pracy, szczególnie przy transporcie w wyrobiskach nachylonych. W referacie [...]
EN Technological and organisation changes in mining industry result in increased work tasks for the auxiliary transportation. Greater masses are moved thus the operational safety is in higher hazard condition, and particulary in inclined excavations transportation of the brake carriage which can secure[...]
3
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., w porozumieniu z władzami Miasta Stołecznego Warszawy, w czerwcu 2005 r. przystąpiły do prac związanych z oceną możliwości zastąpienia tradycyjnego zasilania tramwaju innymi rozwiązaniami, co umożliwiłoby w przyszłości ich wykorzystanie na trasach, na których sieć tr[...]
4
63%
Archives of Transport
PL Na odcinku Sk dla prędkości technicznej VI można dobrać masę składu wagonów oraz parametry pojazdu trakcyjnego w taki sposób, aby jednostkowe zużycie energii całkowitej odniesione do masy wagonów było minimalne. Takąjazdę nazwano ekstremalną, a parametry pojazdu trakcyjnego i masę wagonów optymalnym[...]
EN It is possible to select train-car draft mass and traction vehicle parameters for technical speed Vt along a segment Sk in such a way that unitary total energy consumption related to train-car mass would be the lowest. Such a running is called an extreme running while traction vehicle parameters and[...]
5
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Mechaniczne metody oceny wytrzymałości zmęczeniowej. Metody defektoskopowe a proces zmęczenia materiału. Definiowanie gatunków stali podatnych na badania magnetyczne. Magnetyczna miara uszkodzenia materiału. Podsumowanie.
EN Mechanical methods of the fatigue life evaluation. Detection methods and the process of the material's fatigue life. Definition of the grades of steel being susceptible on the magnetic researches. The magnetic measure of the material damage. Summary.
6
51%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Szynowe systemy transportowe są powszechnie używane do transportu ładunków masowych jak i znormalizowanych na duże odległości w transporcie przemysłowym i towarowym. Zagadnienie transportu kosmicznych środków transportu - rakiet i promów kosmicznych, zahacza o zagadnienia transportu przemysłowego ja[...]
EN In this article are shown technical application of the rail transport systems in ground logistics infrastructure of space flights as: heavy rail rocket transporters, rail launch-pads, service-control towers on railways, montage transporters on railways and strategic rail armored - rocket train. This[...]
7
51%
Pojazdy Szynowe
2011 Nr 2 14-19
PL W artykule przedstawiono nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania akumulacji energii w systemach transportu szynowego. Na szczególną uwagę zasługują nowe konstrukcje japońskich wagonów silnikowych o napędzie hybrydowym. Pierwsze trzy takie pojazdy zostały wprowadzone do eksploatacji przez East Japa[...]
EN Development of the systems utilizing energy storage in railway transportation. Some new solutions in the range of utilizing energy storage in rail transportation systems are presented in this article. A special attention should be paid to the new solutions of Japanese diesel motor wagons with a hybr[...]
8
51%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 4 9-16
PL Hamowanie odzyskowe jest powszechnie stosowane w nowoczesnych pojazdach trakcyjnych ze względu na szereg zalet. Wprowadzenie pojazdów wyposażonych w układy hamowania odzyskowego na odcinki funkcjonującej linii zelektryfikowanego transportu, na których taki tabor wcześniej nie był w użyciu powoduje k[...]
EN The regenerative braking is generally using in the modern traction vehicles considering the range of advantages. Introduction the vehicles eąuipped with the regenerative braking systems on the sections of the operating line of the electrificated transport, on that such railway rolling stock was not [...]
9
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W swojej pracy, autor przedstawia różne tendencje rozwojowe transportu szynowego. Swoją uwagę skupił na kolejach niekonwencjonalnych poruszających się na poduszcze magnetycznej. Opisuje systemy obecnie badane systemów: japońskiego IR Maglev oraz MLU (liniowego samochodu osobowego) i europejskiego ro[...]
EN The various development tendencies of railway transport have been presented in the paper. The unconventional railway moving on magnetic cushion has been presented in details. The systems investigated presently like Japan IR Maglev and MLU (linear private car) and European solutions M-Bahn and Transr[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 129-138
PL W referacie przedstawiono problematykę zastosowań zasobników energii w transporcie szynowym. Wskazano na przyczyny zainteresowania tymi technologiami, dostępne rozwiązania techniczne zasobników energii, a także przedstawiono kilka wybranyen konstrukcji pokładowych i stacjonarnych zasobników energii [...]
EN A question of the application of the energy storage devices in railway transpon has been presented in the paper. The reasons of the wide interest connected with this technology, SOIllt technical solutions of the energy storage devices as well as some technical solutions ofboih on-board and stationar[...]
11
51%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 3 197-209
PL W bieżącym roku mija osiem lat od rozpoczęcia stosowania we Wrocławiu mat wibro-izolacyjnych w torach tramwajowych. Referat jest próbą podsumowania pionierskiego okresu stosowania opisywanego rozwiązania. Dokonano w nim przeglądu dotychczasowych sześciu wdrożeń, oceniono poprawność ich funkcjonowani[...]
12
51%
Logistyka
2004 nr 1 51-57
PL Transport szynowy ładunków w obszarze miasta napotyka na szereg problemów wynikających z przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych, Transport ten może bazować na wykorzystaniu klasycznych wagonów kolejowych, platform logistycznych i tramwajów towarowych. Powiązanie wszystkich technicznych śr[...]
13
51%
Pojazdy Szynowe
2004 nr 3-4 95-98
PL Artykuł omawia zagadnienie wykorzystania transportu szynowego w planowanych we Wrocławiu strefach aktywności gospodarczej w świetle przyjętej w 1999r polityki transportowej miasta. Przedstawiono możliwości użycia taboru szynowego do przewozu ładunków specjalizowanych kolejowych składów zdawczo-odbio[...]
EN In this article using rail transport in planned business activity areas in Wrocław city at accepted in 1999 city transportation policy is showed. Is describe of possibility use the rail transport for cargo transporta­tion inside city area: specialized furnish-acceptance trains and cargotrams.
14
51%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono urządzenie do kontroli stateczności UKS-9, które służy do sprawdzania stateczności załadowanych platform i wozów transportowych na powierzchni i w podziemiach kopalń.
EN The UKS-9 Device for stability control, which is designed to control stability of loaded platforms and cars on mine surface and underground was presented in the paper. A summary of whole period of operation of this novelty solution in the Szczygłowice Colliery, which was successfully used in shearer[...]
15
51%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 2 19-21
PL W artykule przedstawiono urządzenie kontroli stateczności dla mas do 9 ton umożliwiające bezpieczne załadowanie transportowanych na platformach ładunków w granicach gwarantujących wymaganą stateczność załadowanej platformy.
EN The article presents stability control devices for loads up to 9-ton mass that enable safe loading of load pieces on platforms within the limits that ensure the required stability for the platform loaded.
16
51%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 195-204
PL W referacie zaprezentowano koncepcję wyznaczania sił osiowych występujących w szynach toru bezstykowego oraz możliwości oceny oporów podsypki. Omówiono możliwości wykorzystania i oprzyrządowania podbijarki torowej dla pomiarów charakterystyk toru. Przedstawiono wyniki badań toru z użyciem maszyn tor[...]
EN The paper presents concept for determination of basic mechanical characteristics of CWR track. In particular axial forces in rails as well as ballast resistance are taken into account. The possibilities of use or application of tamping machine for measurement of track characteristics have been descr[...]
17
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2002 z. 48 93-118
PL W artykule zamieszczono poszerzoną treść wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez autora podczas inauguracji roku akademickiego 2000/2001 na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Scharakteryzowano w nim znaczenie technicznej infrastruktury dla kolejowego i miejskiego transportu szynowego [...]
EN This paper presents the extendend content of the lecture delivered by author during the inauguration of academic year 2000/2001 at the Faculty of Transport of Warsaw University of Technology. The great importance of the technical infrastructure of railway and urban transport is stressed and the anti[...]
18
51%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 1 133-143
PL W artykule przedstawiono charakterystykę techniczno-eksploatacyjną wagonu cysterny typu 455R przeznaczonego do transportu materiałów niebezpiecznych - gazów skroplonych, w szczególności mieszanin propan-butan. Podano zakres badań homologacyjnych obejmujących badania i próby: wytrzymałościowe, bezpie[...]
EN The article presents technical and operational characteristics of the 455R rail transport means used for transporting dangerous materials such as liquefied gases, or propane-butane mixtures in general. The article deals with the whole range of certification tests, which cover strength tests, safety [...]
19
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono kierunki studiów i specjalności, w ramach których kształci się studentów w zakresie transportu szynowego w Politechnice Krakowskiej. Szczególną uwagę poświęcono studiom w specjalności DROGI KOLEJOWE, prowadzonej na Wydziale Inżynierii Lądowej w ramach kierunku budownictwo. [...]
EN The paper presents general information on education for the rail transport at Kraków University of Technology. Education problems for specialization RAILWAY TRACK are in detail described and analyzed. These problems are connected with choice this specialization by students and education process. The[...]
20
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rail Baltica to jeden z projektów kolejowych zdefiniowanych przez Grupę Wysokiego Szczebla i ogłoszonych w raporcie Van Mierta w czerwcu 2003 r. Projekt ten należy także do grupy 30 projektów priorytetowych w ramach sieci TEN, jakie zostały ogłoszone w decyzji nr 884/2004/WE z 29 kwietnia 2004 r. w [...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last