Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN The article presents the development of urban car-sharing systems. In recent years we have observed substantial increase in the number of such systems implemented all over the world. The number of users has also been rapidly growing which translates into the impact car-sharing services have on trans[...]
2
100%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono autorskie podejście, które skierowane jest na rozstrzygnięcie problemu podwyższenia efektywności działalności innowacyjnej w transporcie. Parametrem podstawowym zaprezentowanego podejścia jest innowacyjny potencjał każdego nowego projektu. Taki parametr daje możliwość określ[...]
EN The paper presents the author' s approach to the problem decision of efficiency increase for innovative transport activity. Base parameter (indicator) of the offered approach is the innovative potential of new transport systems' projects. Such parameter allows characterising not only the value, but [...]
3
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 225--233
EN Safety is a priority criterion of the transport systems operation referred to as a total of means and activities connected with the movement of people and cargo. The paper identifies the source of safety threats of transport systems as a result of weather conditions on people and technical means of [...]
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 81-86
EN The possibilities of development of mining transportation systems with use of drives with brushless synchronous motor with permanent magnets are presented in the paper. A review of solutions of drives used so far and comparative analysis of machines driven by electric motors and machines which use s[...]
5
80%
Inżynieria Maszyn
PL W pracy omówiono współczesne problemy rozwoju transportu. Przedstawiono próbę usystematyzowania technologii transportu intermodalnego ze względu na kryterium usytuowania urządzenia przeładunkowego oraz ze względu na rodzaj zintegrowanej jednostki ładunkowej. Przedstawiono podstawowe uwarunkowania st[...]
EN In the paper problems of intermodal transport development are discussed. Type of Integrated Load Unit and TYPE OF transshipment equipment are the criterions of transport technology classification. The main features o intermodal transport technologies are discussed using the preferences. As a summari[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania i problemy w zakresie eksploatacji systemu transportu w Porcie Lotniczym w Addis Abebie. Następnie sformułowano wymagania w zakresie technicznego i organizacyjnego doskonalenia systemu transportu ludzi i ładunków z uwzględnieniem możliwości ich impleme[...]
EN The paper will provide a series of observation and recommendations to ameliorate the current state-of-affairs and ways through which towards devolvement of advanced technology systems in Ethiopia especially Addis Ababa Bole International Airport (EAE) material handling system. This paper is devoted [...]
7
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na bezpieczeństwo eksploatacji systemów transportowych oraz transportowych systemów nadzoru. Aby zapewnić bezpieczeństwo transportu, szczególnie transportu kolejowego, systemy te powinny działać niezawodnie w obecności zaburzeń, zarówno wewnętrznych jak i zewn[...]
EN The paper presents the factors influencing the exploitation of systems for monitoring the means of transport. To ensure transport security, such systems should provide reliable operation in the presence of disturbances, both internal and external. The filter systems and screen systems are used for r[...]
8
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 79-81
EN In transport, as well as in other areas of our life, there are still used knowledge or experience proved in the past. Of course, these are modernized with progressing development as it is in the field of mass passenger transport and related bus trailers. At present, when the economic situation in ma[...]
9
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2002 z. 48 119-127
PL W artykule przedstawiono współczesny pogląd na teorię systemów transportowych. Wykazano, że teoria systemów transportowych, jak każda inna teoria, nie zajmuje się bezpośrednio badaniem zjawisk fizycznych, lecz badaniem modeli tych zjawisk. Model systemów transportowych jest odwzorowaniem rzeczywisto[...]
EN In the article a modern view on the theory of transport systems is presented. The theory of transport systems, like any other theory, is demonstrated not deal directly with investigating physical phenomena but rather to be concerned with studying models of these phenomena. A model of a transport sys[...]
10
80%
Logistics and Transport
EN The customers’ expectations towards companies providing transport services continue to grow. Nowadays, besides common tendency to minimize the costs of operation conducted while maintaining the required quality standards, the key role is played by the issue of ensuring the conditions for continuing [...]
11
80%
Logistyka
2014 nr 4 3437--3447
EN W artykule wskazane zostały przyczyny popularyzacji rowerów, jako środków transportu indywidualnego, a także ich rola i miejsce w intermodalnych łańcuchach mobilności, zwłaszcza w powiązaniu ze środkami komunikacji publicznej. Ponadto, zwrócona została uwaga na warunki, jakie muszą być spełnione, ab[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 4 216--230
EN In the study, the authors focused on determination of reliability indicators of the transport systems, which currently constitute the Polish Armed Forces’ equipment. The methods of research of car fleets composed of distinct types of vehicles are presented. The algorithms of reliability indicators’ [...]
13
80%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono niektóre własności znormalizowanego i uogólnionego rozkładu beta. Wskazano na możliwość zastosowania rozkładu beta do oszacowania niezawodności i bezpieczeństwa technicznych systemów transportowych. Przedstawiono możliwość wykorzystania analizy statystycznej w warunkach brak[...]
EN The paper presents the properties of normalized and generalised beta distributions. Possibility of the use of beta distributions to estimate the reliability and safety of technical transport systems is presented. Suggested is an approach to a method of supplementing the inadequate information with d[...]
14
80%
Archives of Transport
PL W artykule podano zasady metodologii obiektowej w zastosowaniach do modelowania systemów sterowania w transporcie. Wymagało to uwzględnienia potrzeb systemów czasu rzeczywistego poprzez wzbogacenie instrumentów modelowania o kapsuły, porty, kanały i protokoły. Przedstawiono model obiektowy systemu s[...]
EN The article provides object-oriented methodology principles as applied to modelling control systems in transport. This required taking into consideration the needs of real-time systems by enhancing modelling instruments to include capsules, ports, connectors and protocols. Object-oriented model of t[...]
15
70%
Journal of KONES
EN Prof. Jerzy Jazwinski is a creator of the Polish School of the Reliability and Safety which an idea was the joint treatment of these problems. Prof. Jerzy Jazwinski sat in on the organization of Winter-Schools of Reliability which determine the centre for the scientific promotion of many workers occ[...]
16
70%
Journal of KONES
EN The history beginning of School of Safety and Reliability in Poland is represented in paper. Authors of the School are among other Prof. Krystyna Ważyńska-Fiok, Prof. Jerzy Jazwiński, Prof. Jan Borgoń, Prof. Zbigniew Smalko, Prof. Józef Żurek, Dr. Tadeusz Salamonowicz, Prof. Tadeusz Szopa, Prof. Alf[...]
17
70%
Journal of KONES
EN Development scientifically - technical he is causing that satellite technologies are becoming inVolved in every sphere of activity of the man. In individual states diverse satellite systems are coming into existence e.g. SAPOS, SWEPOS, SWIPOS, BaltPOS, WAAS, MSAS, SNAS, the EGNOS. EUPOS is one of th[...]
18
61%
Logistyka
PL Transport śródlądowy w polityce transportowej UE odgrywa znaczącą rolę. Z uwagi na jego proekologiczny charakter wspierany jest jego rozwój. Zakłada się, że ten system transportowy wraz z transportem kolejowym pozwoli na zmniejszenie udziału transportu drogowego w całości pracy transportowej państw [...]
EN In EU's transport policy, inland transportation plays a significant role. Due to its environmentally friendly nature, its development is supported. It is assumed that this transport system and rail transport, will reduce the share of road transport in total EU transportation. The paper presents a br[...]
19
61%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 12 35-38
PL Wykorzystanie sieci komputerowych Ethernet w informatycznych systemach sterowania. Autorski system świadczenia usług sieciowych pomiędzy jednostkami komputerowymi pracującymi w komputerowej sieci Ethernet.
EN The usage of computer Ethernet network in computer control systems. Author’s system for providing network services between computer units working in computer Ethernet network.
20
61%
Napędy i Sterowanie
PL Coraz bardziej złożone i rozległe systemy napędowe w systemach transportowych oznaczają wzrost nakładów związanych ze spełnieniem wymogów zgodności elektromagnetycznej. Kwestia stosowania filtrów EMC i kosztownego okablowania silników przewodami ekranowanymi sprawia, iż w miejsce rozwiązań tradycyjn[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last