Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 129 487--496
PL Zasadniczy celem niniejszego artykułu jest ukazanie oceny i opinii przedsta-wicieli firm transportowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na temat znaczenia i wykorzystania innowacji produktowych w ich działalności. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania zrealizowanego prze[...]
EN The main purpose of this article is to present the assessment and opinions of representatives of transport companies operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship about the importance and use of product innovations in their activities. The study is based on the results of the study carried out by [...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Międzynarodowe przewozy drogowe w polityce UE. Dominująca rola transportu samochodowego w Polsce. Podmioty transportu drogowego krajowego i międzynarodowego. Prognoza przewozów. Regulacje prawne. Koszty funkcjonowania.
EN International road transport in EU policy. Predominant role of motor transportation in Poland. The subjects of road national and international transport. Prognosis of transport services. Law regulations. Costs of functioning.
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Specyfika kształtowania cen w usługach transportowych. Strategie cenotwórstwa. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ na poziom cen w poszczególnych gałęziach transportu. Stopniowy wzrost liczebności klientów gotowych zapłacić wyższą cenę za usługi transportowe lepszej jakości.
EN General principles of price fixing in transport services. Price-creating strategies. Internal and external factors influencing price levels in particular transport sectors. Gradual increase in the number of customers eager to pay more for better-quality transport services.
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Zarys przyjętej metodologii prac nad prognozą potrzeb przewozowych w okresie do 2020 r. Zagregowane wyniki tych prac w postaci prognozy popytu na usługi transportowe w podziale na wewnątrzkrajowe i międzynarodowe przewozy ładunków, a w przewozach pasażerskich - w podziale na transport zbiorowy i ind[...]
EN The outline of accepted methodology of works over prognosis of the transport - needs to 2020. Homogeneous results of these works in form of the prognosis of demand on transport services in division on national and international cargo transport, and in passengers transport - in division on public and[...]
5
88%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN The article has studied the current state of the transport services market in Ukraine, characterized features of the favorable geopolitical position of the country, identified segments of the market of transport and logistics services in Ukraine, made an analysis of the dynamics of freight transport[...]
6
88%
Problemy Transportu i Logistyki
2018 nr 3 (43) 81--89
PL W artykule przedstawiono zmiany w zakresie długości komunikacji autobusowej w Polsce w latach 2000–2016. Zgodnie z danymi statystycznymi w tym okresie nastąpiło dalsze ograniczanie ich długości, co należy łączyć ze zmianami społeczno-gospodarczymi, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku. Przede w[...]
EN The article presents changes in the length of communication lines in Poland in the years 2000– 2016. According to statistical data, in this period there was a further reduction in their length, which should be combined with socio-economic changes that took place in Poland after 1989. Above all the r[...]
7
88%
Information Systems in Management
EN The article addresses the problems related to the transport needs of seniors, including the potential role of ICT solutions in meeting these needs. It discusses the use of ICT by seniors, as well as their needs and expectations regarding the transport system. Attempt to assign the examples of ICT so[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 187--198
PL Transport to dziedzina mająca duży wpływ na inne branże. Umożliwia sprawne i efektywne funkcjonowanie całej gospodarki, przenikając niemal całą działalność produkcyjną i nieprodukcyjną. Działalność transportowa wywiera na gospodarkę wpływ integrujący, stając się jednocześnie motorem rozwoju. Na rynk[...]
EN Transport is a branch impacting to the other sectors. Influencing all the enterprises, it allows functioning an economy, exerts its effect on integration, becoming the engine of growth. Transport services market is susceptible to multi-segmentation, The result of these processes and the increasing r[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 75--85
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektów certyfikacji na rynku usług transportowych poprzez wskazanie różnic pomiędzy certyfikacją systemu zarządzania jakością w zakresie usług transportowych i certyfikacją usług transportowych, a zwłaszcza różnic w czynnościach wykonywanych przez jednostki cert[...]
EN The constant fight on the market of transport services caused the need of distinguishing services of individual subjects as the most popular form of distinguishing services a voluntary certification of the management system was recognised. Next the most often management system is a quality managemen[...]
10
75%
Logistyka
2013 nr 1 15--19
PL W artykule postawiono tezę, że w procesach analizy oraz podejmowania decyzji o zakresie, czasie trwania oraz głębokości współprac, w ramach outsourcingu w obszarze transportu niezbędne jest przestrzeganie szeregu reguł biznesowych ukierunkowanych na tak strategiczne, jak i operacyjne aspekty działal[...]
EN The paper presents the thesis that in the process of analy sis and decisionmaking on the scope, duration and depth of cooperation in the framework of outsourcing in the area of transport is necessary to follow a set of business rules-oriented, both the strategie and operational aspeds of business op[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 137-142
PL Celem artykułu jest przedstawienie zasad projektowania usług transportowych. Autor artykułu prezentuje uwarunkowania zagadnień związanych z projektowaniem jakości usług transportowych z punktu widzenia przedsiębiorstw realizujących usługi transportowe. Autor omawia problematykę projektowania jakości[...]
EN Purpose of the article is the principles of projection of qualities of transport service. Author of this article it presents conditionality of questions related from projection of qualities of transport services from the point of view enterprises realize of transport services. Author discusses probl[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 73-87
PL Celem artykułu jest przedstawienie obecnej oferty przewozowej polskich i zagranicznych przewoźników, którzy oferują swoje usługi transportowe z polskich portów lotniczych. Regionalny transport lotniczy jest w obecnych czasach formą przemieszczania się na średnie odległości konkurencyjną wobec transp[...]
EN Regional air transport is nowadays a competitive form of movement for the medium distance as compared to road and rail transport. Taking into account such parameters as the size of operated transport, the number of air operations and functions of the airports, were classifi ed in Poland 10 airports [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 50 173-180
PL W przypadku każdego rodzaju usług zasadne jest pytanie o walory nowego produktu, aby był on jednocześnie produktem nowoczesnym. W artykule przedstawiono wymagania wobec przyszłościowych ofert usług przewozowych. Wskazano zasadnicze atrybuty usługi transportowej spełniającej warunki nowoczesnego prod[...]
EN In case of any new services it is essential to as advantages of a new product if it is supposed to be modern as well. The paper presents requirements for future transport services. The basic attributes of a transport service as a modern market product were pointed out.
14
75%
Logistyka
2013 nr 5 183--185
PL Rozwój Internetu oraz technologii informacyjnych stanowi od lat jedno z bardziej istotnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw. Dotyczy to w dużym stopniu także przedsiębiorstw i instytucji funkcjonujących w sektorze TSL. Przykładem może tu być dynamiczny rozwój elektronicznych giełd transportowych.[...]
15
75%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 5 40--42
PL Temat wzajemnego oddziaływania taryfy i popytu na usługi transportowe jest niesamowicie szeroki. W tym artykule zostaną poruszone jedynie wybrane, bardzo wyraziste kwestie na przykładzie transportu szynowego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Poniżej zostaną opisane, na tle dotychczasowej polityki [...]
16
75%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 6 51--56
PL Bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest podstawowym kryterium oceny jego funkcjonowania i decyduje o sprawności, jak również szeroko rozumianej jakości oferowanej usługi przewozowej. Z uwagi na szczególny charakter prowadzonej działalności transportowej i związane z tym ryzyko bezpieczeństwo ruchu kole[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 9 89--98
PL Transport samochodowy jest gałęzią, która integruje poszczególne działy gospodarki oraz społeczeństwo, zaspokajając ich różnorodne potrzeb. Rynek usług transportowych jest rozwinięty, oferty przewoźników odpowiadają postulatom i preferencjom użytkowników transportu. Na rynku tym kreowane są także no[...]
EN The article presents theoretical aspects of definition of road transport. Road transport includes transport for hire and reward and transport for own account. The authors focus on transport for own account terminology, which is ancillary transport in manufacturing industry, agriculture, trade and se[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 25 lat temu rozpoczął działalność Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM). W ramach procesu zmian w obsłudze komunikacyjnej Gdyni i sąsiednich gmin utworzono jednostkę, której zadaniem jest organizowanie komunikacji miejskiej. Wyspecjalizowanego organizatora transportu miejskiego utworzono, dążąc[...]
EN Twenty five years ago, the Municipal Transportation Board in Gdynia (ZKM) was launched. As part of the process of changes in the transport service of Gdynia and neighboring municipalities, a unit was created to organize public transport. A specialized urban transport organizer has been set up to imp[...]
19
75%
Logistyka
2014 nr 6 9024--9032
PL Efektywność systemów przewozowych ma duże znaczenie, jako obszar badawczy, gdyż w znacznym stopniu wpływa na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego oraz poziom świadczonych usług przewozowych. W artykule przedstawiono problematykę efektywności systemów przewozowych w rożnym ujęciu[...]
EN The efficiency of transport systems has a great importance as an area of research, because it greatly affects the proper functioning of the transport company and the level of transport services provided by this company. The article presents the issues of the transport systems efficiency under differ[...]
20
75%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 2 31--33
PL Autor pisze o zmianach popytu na usługi w transporcie zbiorowym w korelacji z takimi zmiennymi, jak: struktura wiekowa mieszkańców, liczba zarejestrowanych samochodów, struktura gospodarstw domowych, geografia przestrzenna miasta, gęstość zaludnienia czy przyzwyczajenia mieszkańców. Tendencja spadku[...]
EN The author writes about changes of demand for services in the public transport correlated with such variables as: the age structure of residents, the number of registered cars, the households structure, the city spatial geography, the density of population or the residents habits. The trend towards [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last