Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport service
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
CER
TTS Technika Transportu Szynowego
2
88%
Journal of KONES
EN The article characterises essential issues applicable to the evaluation of the transport services quality. While quoting appropriate literature, the article discusses the term of transport service quality and its influence on the social and economic development. The objective of the quality evaluati[...]
3
75%
Logistyka
PL W artykule omówiono znaczenie jakości usług transportowych w obliczu wielu zagrożeń dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa i jakości przewozów. Uwagę zwrócono na podstawowe problemy jakości, charakteryzując różne jej definicje. Przedstawiono główne postulaty zarówno klientów, jak i przewoźników[...]
EN The article discusses significance of the quality of transport services in view of many dangers concerning mainly safety and quality of the haulage. The attention has been paid to the essential quality problems, with various definitions of them characterised. There are main recommendations of the cl[...]
4
75%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia rolę transportu wodnego śródlądowego w obsłudze przewozu ładunków polskiego handlu zagranicznego w pierwszych latach XXI wieku. W artykule zidentyfikowano uwarunkowania obecnej pozycji tej gałęzi transportu w przewozach transportowych ładunków polskiego handlu zagranicznego. Głów[...]
EN This article presents the role of inland freight water transport in Poland in the twenty-first century, identifying the current status of various modes of transport in the export of Polish foreign trade. The article focuses on an analysis of the size, structure and direction of Polish foreign trade [...]
5
75%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 5 2--6
PL Zmiany w otoczeniu i strukturach transportu zbiorowego w miastach. Wartość pasażera (klienta) a wartość dla pasażera. Projektowanie i operacyjne nadzorowanie wartości usługi przewozowej świadczonej dla pasażera. Mierzenie wartości dla pasażera.
EN Changes of surroundings and structures of public transport in cities. Value of passenger versus value for passenger. Designing and operational control of transport service value for passenger. Measurement of value for passenger.
6
75%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Celem pracy jest przedstawienie i analiza systemu transportowego z uwzględnieniem ponoszonych kosztów na przykładzie firmy Formaplax Polska Sp. z o.o. W pracy scharakteryzowano transport i usługę transportową oraz przeprowadzono analizę otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa, analizę sytuacji we[...]
EN A show and analysis of the transport system are a purpose of the work including incurred costs on the example of the Formaplax company Poland sp. z o.o. At the work a transport and a transport service were characterized as well as analysis of the competitive environment of the enterprise, the situat[...]
7
75%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
EN Worldwide changes such as technological advances, internationalization, computerization, deregulation, globalization, etc. in recent years have led to radical changes in the marketing environment. Consumers require higher quality products at a lower, or at least the same prices, higher consumer valu[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 417-424
PL Linie kolejowe dużych prędkości zbudowane w krajach Europy Zachodniej osiągnęły znaczący sukces zarówno w poprawie podziału modalnego podróży, jak też ekonomiczny; budowa tych linii w Polsce pozostaje więc kwestią czasu. Graniczne położenie Polski na skraju Unii Europejskiej może spowodować, że poda[...]
EN High speed railway lines built in Western Europe proved to be a success, both in modal split improvement and economy; therefore construction of such lines in Poland is only a matter of time. Since Poland is a border country of European Union, the capacity of the high speed lines might not be fully u[...]
9
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie dokonano krytycznej analizy przewidywanych skutków nowego podejścia do regionalizacji transportu pasażerskiego. Zwrócono uwagę na powiązanie funkcji planowania i struktury organizacyjnej na poziomie regionalnym oraz problem powiązań między regionami a regionalizację.
EN The critical analysis has been made on expected results of new approach to the problem of passenger transport services regionalisation is presented in the paper. The attention is also drawn on connections between planning functions and organisational structure at regional level and the problem of re[...]
10
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 2 2-5
PL Funkcja planowania a struktura organizacyjna na poziomie regionalnym. Problem powiązań między regionami a regionalizacja. Przewidywane skutki nowego podejścia do regionalizacji transportu pasażerskiego.
EN Function of planning versus organisation structure at regional level. Problem of connections between regions and regionalisation. Predicted results of new approach to passenger transport regionalisation.
11
75%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2007 Nr 1-2 16-31
PL W pracy przedstawiono potencjalne możliwości centrum logistycznego w Sławkowie (MCL) na tle zadań realizowanych przez podobne jednostki krajowe i zagraniczne. Rozbudowa istniejącego terminalu ważna jest tak dla przedsiębiorstw mogących uczestniczyć w jego rozbudowei i wyposażeniu, jak i jego przyszl[...]
EN In the paper are presented potential possibilities of logistic Centre in Slawkow (MCL) against a background of similar national and foreign units. Enlargement of existing terminal is important for companies being able to participate in its development and for future users. Extension can also influen[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 3 1864--1876
PL Podstawową usługą na rynku usług logistycznych wynikającą z konieczności przemieszczania dóbr lub osób z miejsca na miejsce jest usługa transportowa. Wiąże się ona z przekazaniem przez zleceniodawcę ładunku, natomiast podstawowy zakres czynności jest wyznaczony przez zadanie zmiany lokalizacji tego [...]
EN The basic service on the market of logistic services, which is results of transport people and goods in place to place is transport service. It is connected with transfer ordering party of freight, in turn the basic extent of activities is determined by function of change location this freight in po[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 3 1877--1882
PL W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych badań dotyczące przydatności wdrożonych systemów zarządzania i standardów, w tym systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w zakresie transportu chłodniczego. Analiza obejmowała osiem systemów zarządzania jakością,[...]
EN In this paper was presented results of conducted research connected with usefulness implemented quality management systems and standards in company to specialize in the field of refrigerated transport. Analysis was involved nine management systems including standards, such as: Good Distribution Prac[...]
14
75%
Logistyka
2014 nr 3 5444--5452
PL W pracy przedstawiono problematykę występowania i wpływu zaburzeń losowych na czas międzynarodowej obsługi transportowej. Opracowano wskaźniki efektywnościowe oraz opisano szczegółowo wszystkie składowe czasu międzynarodowej obsługi transportowej z uwzględnieniem czasów głównych zaburzeń procesu. Pr[...]
EN The paper presents the problem of the occurrence and impact of disturbances on time of the international transport service. Efficiency indicators have been developed. The time of international transport service and all of components of this time describes in this article. The calculation of relevant[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 3 5118--5124
PL Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynia się do systematycznego wzrostu bezpieczeństwa oraz efektywności we wszystkich rodzajach transportu, w tym w transporcie morskim. O ile wcześniej koncentrowano się głównie na udostępnianiu informacji, to rozwijane obecnie konc[...]
EN The implementation of uptodate information and communication technologies contributes to the increase of safety and efficiency in all modes of transport, including shipborne trade. While previously the focus was on providing information, concepts increasingly developed today are concentrated on prov[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 90 149--164
PL Artykuł analizuje prawny aspekt funkcjonowania zarządu służb komunikacyjnych w Królestwie Polskim w latach 1842-1854, czyli w czasach gdy formalnie podlegały one rosyjsko-tatarskiemu księciu Teniszewowi. Przedstawienie wielu ustaw dotyczących lokalnego Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych, zamieni[...]
EN This article examines the legal aspect of functioning of the board of communication services in Kingdom of Poland during period of 1842-1854, ie. At a time when they were formally subjected to the Russian-Tartar prince of Tenishev family. Presentation of a series of introduced law bills concerning l[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 315-324
PL W artykule przedstawiono problematykę wpływu przejść granicznych na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na efektywność obsługi transportowej. Scharakteryzowano zewnętrzną granicę Unii Europejskiej zlokalizowaną na terenie Polski. Omówiono infrastrukturę pod kątem przepustowości przejść granicznych[...]
EN The article presents the issues of the impact of border crossings at the external border of the European Union on the efficiency of the transport service. The article characterizes the external border of the European Union located on Polish territory. Infrastructure are discussed in terms of the cap[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wydawać by się mogło, że wysunięte na daleką północ obszary Norwegii, Szwecji i Finlandii rządzą się swoimi prawami. Niska gęstość dróg, mała gęstość zaludnienia oraz utrzymująca się przez większą część roku pokrywa śnieżna są głównymi atrybutami tych terenów, stanowiącymi jednak poważne bariery dla[...]
19
75%
Logistyka
2015 nr 4 1357--1364, CD2
PL Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej wszelkiego typu jest uzyskanie jak największego zysku. Jest wiele dróg prowadzących do osiągnięcia tego celu. Jedną z nich jest ograniczanie kosztów na wszystkich polach, na których jest to dopuszczalne. Do takich pól niewątpliwie należy szeroko po[...]
EN The main purpose of doing business of any kind is to achieve the highest possible profit. There are many routes to achieve this aim. One of these is to reduce the costs at all the fields where this is acceptable. These fields undoubtedly should be broadly understood cost of the transport service. It[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wejście w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym zmieniło warunki realizacji regionalnych przewozów pasażerskich. W artykule przedstawiono znaczenie efektywnego transportu w regionie oraz jego wpływ na osiąganie celów strategii zrównoważonego rozwoju.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last