Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 95
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 1 269--277
EN The current accident hazard caused by road transport of goods has been analysed, with the location (road categories) and time circumstances (specific days of the week) having been additionally taken into account. Calculations were done that made it possible to quantify this hazard, which is chiefly [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Negatywne oddziaływanie sytuacji kryzysowych w takim samym stopniu dotyczy zwierząt, jak i ludzi. Jednak w przeciwieństwie do ludzi zwierzęta mają w kryzysowych sytuacjach minimum szans na przeżycie i większość z nich zginęłaby bez ludzkiej pomocy. Ewakuacja zwierząt służąca zabezpieczeniu miejsca j[...]
EN The negative impacts of emergency events affect the animals as well as the man. In case of emergency event the animals, unlike the man, have minimum chance to survive and majority of afflicted animals would perish without the human help. Animals´ evacuation to secure place is one of the form of anim[...]
3
100%
Logistyka
PL Procesy integracyjne w bezpieczeństwie transportu, podobnie jak w innych dziedzinach, przyczyniają się do skuteczności działań profilaktycznych i ratowniczych. Potrzeba zintegrowanego podejścia do rozwiązywania różnych problemów bezpieczeństwa uprawnia do tworzenia koncepcji i wizji zmian struktur f[...]
EN It is assumed that just like in other spheres of life, safety of transport will also benefit from integration as a result of more effective prevention and rescue efforts. The need for an integrated approach to many aspects of transport safety legitimizes proposals to change the relevant functional a[...]
4
100%
Archives of Transport System Telematics
EN A particular example that illustrates the application of telematics is modern transport. The transport telematics covers the systems, which allow, due to the transmission of data and their analysis, to influence the behaviour of the traffic participants or the operation of the technical elements in [...]
5
88%
Journal of KONES
EN Each day more than 3,000 people are killed in the transport system worldwide, most of whom are victims of road accidents. Poland, just like the other EU countries, experiences a disproportion between the number of road accidents and other transport accidents. Each mode has a different safety managem[...]
6
88%
Journal of KONES
EN The aim of the paper was to compare the influence of the applied fill on the energy absorbed by the energy ubsorbing structural elements made of composite, steel and from composite with fill foam. The experimental tests were carried out on an INSTRON universal testing machine at the speed rate of th[...]
7
75%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 3 (7) 9-11
PL Rozwój przemysłu transportowego w Federacji Rosyjskiej stanowi aktualny problem bezpieczeństwa transportowego, świadczącego usługi przewozu dóbr oraz pasażerów, kontrolę techniczną oraz naprawy pojazdów. Certyfikacja to podstawowy mechanizm, w ramach którego nie powinno dokonywać się wyłącznie oceny[...]
EN The transport industry development in the Russian Federation makes urgent the problem of transportation security, rendering qualitative services in the goods (passengers) transportation field, checkup and repairing motor transport vehicle and etc. Certification is the basic mechanism the work of whi[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
2011 Z. 8 45-59
PL W artykule poruszono zagadnienia związane z predykcją warunków meteorologicznych, w ujęciu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W pierwszej części pracy podsumowano najważniejsze wnioski oraz rezultaty przeprowadzonych studiów literaturowych oraz, na ich podstawie, dokonano obserwacji określonych artefak[...]
EN The weather, especially its fluctuations, has a significant impact on the road driving conditions - leads to a number of collisions and as a consequence to hundreds of deaths, thousands injured and millions of economic losses. The article briefly specifies the methods of particular weather elements [...]
9
75%
Logistyka
PL Potrzeby integrowania systemów bezpieczeństwa transportu wynikają ze współczesnych wymagań cywilizacyjnych i systemowych. Warunkiem realizacji tych potrzeb jest silne wsparcie procesów integracyjnych wiedzą ukierunkowaną na typowe dla systemu transportu zjawiska powstawania wypadków i awarii, techni[...]
EN The need to integrate transport safety systems results from modern civilization and system requirements. The condition for satisfying these needs is a strong support of the integration processes by the knowledge aimed at typical for transport system phenomena of accidents and failures appearance, th[...]
10
75%
Logistyka
2013 nr 5 121--124
PL Współczesne łańcuchy dostaw charakteryzują się często dużą złożonością oraz wiążą się z koniecznością pokonania przez towar znacznych odległości za pośrednictwem różno-rodnych gałęzi transportu. Realizację tego typu procesów logistycznych ułatwia wykorzystanie kontenerów jako zunifikowanych jednoste[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowany materiał w syntetycznym ujęciu opisuje technologie oraz narzędzia pomiarowe stosowane w preselekcyjnych systemach ważenia pojazdu. W artykule przedstawiono zarówno aktualnie wykorzystywane rozwiązania, jak również propozycje systemów będących na etapie badawczo-projektowym. Kluczowym [...]
EN Presented material, in the synthetic approach, describes the technologies and measurement instruments used in preselection vehicle weigh in motion systems. The article presents the currently implemented solutions, as well as proposals for systems that are still at the stage of design and research. [...]
12
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
13
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 5 (17) 46-53
14
75%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 6 13-18
PL W opinii pasażerów konieczność przesiadania się jest związana z dłuższym urwaniem podróży oraz utrudnieniami związanymi ze zmianą środka transportu. Niestety nie jest możliwe bezpośrednie połączenie wszystkich ważnych źródeł i celów podróży. Dodatkowo rola przesiadki zwiększa się w dobie wzrastające[...]
EN In the opinion of passengers necessity to change is connected to longer duration of the journey and difficulties related to the change of the transport mean. Unfortunately direct connection between all important beginnings and destinations is not possible. Additionally, the importance of the change [...]
15
75%
Logistyka
PL Silnie rozwijający się ruch drogowy prowadzi do niekorzystnych zjawisk dotyczących nie tylko zanieczyszczenia środowiska, czy bezpieczeństwa uczestników ruchu ale tez zmiany stylu życia współczesnych społeczeństw. Zagrożenia te zyskują sobie coraz większą uwagę różnorakich instytucji, również samorz[...]
EN Intensively developing vehicular traffic leads to unfavourable phenomena in not only environmental pollution or in the safety of roads users but also in changes in the lifestyle of modern societies. These threats are more and more taken care of by different institutions, also local governments. It r[...]
16
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
17
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule w syntetycznym ujęciu przedstawiono zagadnienie predykcji pogodowej, ze szczególnym uwzględnieniem detekcji zagrożeń atmosferycznych w ruchu drogowym. W kolejnych punktach opracowania opisano podstawy prognozowania pogodowego, scharakteryzowano przykładowe modele matematyczne oraz zapreze[...]
EN In the article summarized the issue of predicting the weather hazards, with particular emphasis on the detection of dangerous atmospheric conditions in road traffic. In the following sections the basis of weather forecasting, mathematical models and the authors inference system about hazardous road [...]
18
75%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
2000 nr 10 15-32
EN The commercial air transport industry is growing with the current approximately 14,000 aircraft expected to double in number by 2018. Unless the current basic accident rate (0.2 per 100,000 hours) is decreased it is anticipated that there will be a major air disaster with this large number of planes[...]
19
75%
Logistyka
2014 nr 3 1406--1409
PL Produkty lecznicze to substancje lub mieszanina substancji, posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie fa[...]
EN Medicinal products are substances or mixture of substances having properties for treating or preventing disease in human beings or animals or administered in order to make a diagnosis or to restoring, correcting or modifying physiological functions by exerting a pharmacological, immunological or met[...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 4 2801--2810
PL Problem bezpieczeństwa współczesnych przewozów jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę wzrost wskaźnika motoryzacji oraz mobilności polskiego społeczeństwa. Dążąc do uzyskania optymalnego poziomu wskaźnika bezpieczeństwa, należy podejmować z jednej strony działania odnoszące się do tworzenia i wp[...]
EN The security issue of contemporary transports is particularly substantial taking into consideration the height of the indicator of the motorization and mobilities of the Polish society. Aspiring for getting the optimum level of the indicator of the safety one should from one side take action refer f[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last