Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport rolniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Artykuł omawia nowy w Europie elektryczny układ hamulcowy stanowiący bezpieczną opcję technologiczną, zwłaszcza dla małych naczep (naczep typu 'gęsia szyja') i przyczep oraz ciągników rolniczych. Autorzy omawiają wymagania Regulaminu nr 13 EKG, Załącznik 14 i wskazują na potrzebne zmiany w układach [...]
EN The paper discussesnew in Europe electric brake system as a modem, technological much safer option, especially for small trailers, semi-trailers (gooseneck trailers) and agricultural tractors. The autors present the new recommendations of EU Regulation No 13, Annex 14 and underline the needed change[...]
2
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Omówiono przemiany jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu w dziedzinie metod oraz w konstrukcji maszyn i urządzeń stosowanych do zbioru, oczyszczania i załadunku buraków na środki transportowe. Wskazano na główną tendencję rozwojową, polegającą na odchodzeniu od pracochłonnych metod zbioru buraków [...]
EN The changes which took place in the last years in the field of machines designs and methods used in harvesting, cleaning and loading beets on transport vehicles are described in the paper. The main development trend here is the process of giving up the use of one and two-row low effective beet harve[...]
3
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Podstawową cechą ciągników i maszyn rolniczych przeznaczonych na łąki i gleby podmokłe o dużej wilgotności jest mały nacisk jednostkowy kół jezdnych i gąsienic. Obiektami analizy były samojezdne maszyny, wyposażone w ogumienie niskociśnieniowe, wykorzystywane do nawożenia, ochrony roślin i transport[...]
EN The main feature of agricultural tractors and machinery for the grassland and wetland soils with high humidity is a low value unit pressure of driving wheels and caterpillars. The analysis focused on the self-propelled machinery equipped with low pressure tires used for fertilization, plant protecti[...]
4
75%
Logistyka
2015 nr 4 2661--2665, CD2
PL Jednym ze sposobów obniżenia kosztów transportu w gospodarstwach rolnych jest poprawa parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń oraz stosowanie wielozadaniowych maszyn transportowych. W artykule przedstawiono charakterystykę systemu nadwozi wymiennych, omówiono ich budowę oraz możliwość wykorzys[...]
EN One way to reduce transport costs on farms is improvement operating parameters of machinery and equipment and use multi-role transport machinery. Article presents characteristics of the system swap bodies, discussed their construction and ability to use on farms. Particular attention was paid to the[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Transport rolniczy jest jednym z podstawowych i kosztownych elementów produkcji rolniczej. Jedną z dróg obniżenia tych kosztów jest poprawa parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń oraz poszukiwanie wielozadaniowych maszyn transportowych. W artykule przedstawiono charakterystykę przyczep sprzęg[...]
EN Agricultural Transport is one of the basic and expensive components of agricultural production. One of the ways to implement to reduce these costs is to improve the operating parameters of machinery and equipment as well searching of multi-purpose transport machinery. The article presents the charac[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę przyczep objętościowych. Szczególną uwagę zwrócono na ich budowę i możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych.
EN The article presents the general characteristics of volume trailers. Special attention has been paid to possibility of using these trailers and the construction of the fundamental working units of the trailer volume.
7
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Funkcje jednostek ładunkowych w rolnictwie oraz zakres ich stosowania. Charakterystyka technologii z zastosowaniem jednostek ładunkowych. Ocena przyszłego rozwoju technologii opartych na jednostkach ładunkowych. Czynniki, które wpłyną na przyspieszenie rozwoju zunifikowanych technologii transportu n[...]
8
75%
Przegląd Komunikacyjny
9
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy omówiono wpływ ciągników rolniczych w transporcie w aspekcie oddziaływania na bezpieczeństwo pracy, ekonomię i ochronę środowiska. Zdaniem autorów w większości przypadków ten rodzaj transportu powinien być zastąpiony przez zestaw samochodu dostawczego z lekką naczepą samochodową ze sprzęgiem[...]
EN The paper discuses agricultural tractors, widely used as haulage vehicles and their impact on safety, economy and ecology. In majority transport cases, these tractors ought to be replaced by small and medium trucks (pickups) with gooseneck trailers. It has been proved that there is need for such tra[...]
10
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule zaprezentowano wstępne wyniki prac obejmujących analizę zastosowania lekkich naczep samochodowych ze sprzęgiem typu 'gęsia szyja' w rolniczym transporcie kołowym. Przedstawiono podstawowe założenia konstrukcyjne przyjętej koncepcji lekkiej naczepy i wyszczególniono zakres badań niezbędnyc[...]
EN The paper presents preliminary results of works concerning application analysis of light gooseneck trailers into the agricultural transport technology. The brief fordesign of the gooseneck trailer was presented as well as the range of R&D works, needed for implementation of new transport technology [...]
11
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na ocenę proponowanych wariantów przewozów dla modelowego gospodarstwa o powierzchni 25 ha, w kontekście ponoszonych kosztów i nakładów robocizny na transport. Analiza zaproponowanych wariantów może stać się pomocna przy planowaniu przewo[...]
EN The investigations conducted and analysis of obtained results enabled to assess proposed transport variants for a model farm of 25 ha acreage with respect to the costs and lab our inputs born on transport. Analysis of proposed variants may be instrumental in planning transport on the farm in relatio[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 11--15
PL W artykule przedstawiono analizę wypadków, które miały miejsce podczas czynności związanych z transportem rolniczym w gospodarstwach indywidualnych województwa zachodniopomorskiego w latach 2008-2015. Dane opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie. [...]
EN In the article is presented an analysis of accidents that occurred during the activities related to transport in agricultural farms in West Pomeranian Province in 2008-2015. Data were elaborated on the basis of information provided by the Department of Regional Agricultural Social Insurance Fund in [...]
13
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu od 1998 roku prowadzone są prace na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu w sektorze rolniczym. W pracach tych starano się uzyskać poprawę bezpieczeństwa w możliwie kompleksowy sposób. Z jednej strony w PIMR proponuje się zastosowanie znanych [...]
EN Since 1998 year, Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań conducts R&D works on improvement of safety of transportation in agricultural sector. These works have goal to improve transportation safety in possibly thorough way. On one hand PIMR proposes use of technologies well known [...]
14
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono ocenę stanu i jakości dróg transportu rolniczego w rejonie równinnym i podgórskim. Oceny przeprowadzono na podstawie odległości dojazdowych do pól, wskaźnika zagęszczenia dróg, klasy drogi, nachylenia drogi, współczynnika trudności transportu oraz odległości przeliczeniowej. W rejonach[...]
EN There was presented evaluation of quality and condition of agricultural transportation roads in flat and hilly areas. Studies were carried out on the base of analysis of the following parameters: access distance to the fields, density of road net, road quality class, inclination of road, value of tr[...]
15
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wyniki badań w 641 gospodarstwach indywidualnych rejonu Polski południowej pozwalają stwierdzić, iż eksploatowane w gospodarstwach własne środki transportowe charakteryzują się: niskim wykorzystaniem w ciągu roku, wynoszącym 32,2% vykorzystania normatywnego, niskim obciążeniem środków, vynoszącym śr[...]
EN Paper presented the studies concerning the effectiveness ot using own transport means by 641 family farms in the region of southern Poland. According to obtained results the exploitation of farms' own transport means could be characterized as follows: - law utilization level of the transport means[...]
16
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na ocenę wielkości jednorazowo przewożonych partii - wielkości ładunków w zależności od rodzaju transportu i wielkości gospodarstwa. Stwierdzono zdecydowany wzrost jednorazowo przewożonych ładunków w miarę wzrostu powierzchni gospodarstwa[...]
EN The conducted research and analysis of obtained results made it possible to evaluate sizes of load batches transported one time as related to total size of loads, depending on type of transportation and size of agricultural farm. It indicated a positive increase in the loads transported one time wit[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last