Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport regionalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W dniach 10-11 maja 2007 w Falentach pod Warszawą odbyło się spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji. Spotkanie producentów autobusów i komponentów połączono z konferencją na temat "Miejsce dworca autobusowego w systemie realizacji polityki transportowej".
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule prezentujemy wyniki badań jakości usług w przewozach regionalnych zrealizowanych w 2001 roku w ramach pracy dyplomowej przygotowanej przez Marzenę Krzywicką pod kierunkiem Tadeusza Dyra w Zakładzie Logistyki i Marketingu na Wydziale Transportu Politechniki Radomskiej. Badaniami[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano modele zarządzania transportem regionalnym w wybranych krajach europejskich (Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Przykłady te mogą stanowić wskazówkę przy kształtowaniu polityki regionalnej, a w szczególności przy kreowaniu polskiego modelu zarządzania i finansowani[...]
4
80%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 3 1-7
PL Stan transportu kolejowego w Polsce. Czynniki rozwoju transportu kolejowego, w tym kolei dużych prędkości. Syntetyczny opis programu wieloletniego : cele, struktura, zasady organizacyjne, warunki realizacji. Wyniki realizacji programu dla kraju i sektora transportowego.
EN Condition of railway transport in Poland. Determinants of railway transport development, including high-speed railways. Synthetic description of the multiannual program: objectives, structure, organizational principles, the conditions of implementation. The effects of implementation of the program f[...]
5
80%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 6 15-18
PL Analiza koncepcji integracji taryfowej transportu regionalnego w Pradze, Kolonii i Madrycie. Założenia efektywnej i realnej w polskich warunkach integracji taryfowej podsystemów transportowych w regionie.
EN The analysis of tariff integration ideas in the field of regional transport in Prague, Koln and Madrid. Assumptions for effective and realistic tariff integration within regional transport in Poland.
6
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL 6 listopada 2014 roku na Dworcu Głównym w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Kolei Małopolskich, czyli nowego przewoźnika kolejowego utworzonego przez władze województwa małopolskiego. W trakcie wydarzenia po raz pierwszy zaprezentowane zostały również nowe elektryczne zespoły tr[...]
EN On the 6th November 2014, at the Central Station in Kraków was an inauguration ceremony of Koleje Małopolskie - the new railway company established by the provincial government of Małopolska. During the event for the first time has been presented new electric multiple units for regional and agglomer[...]
7
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Komitet Unii Europejskiej w Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) opublikował w 2003 r. dokument "Organisation and major players of short distance public transport - New developments in the European Union". W artykule przedstawiono zawarte w dokumencie informacje na temat modeli i organ[...]
8
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zaspokajanie potrzeb przewozowych ludności w zakresie dojazdów do pracy, szkół, ośrodków administracyjnych, kulturalnych, opieki zdrowotnej czy obiektów handlowych jest podstawowym zadaniem transportu zbiorowego. W ruchu regionalnym będzie to dojazd z obszaru ciążenia do określonego centrum, i odwro[...]
9
80%
Przegląd Komunikacyjny
10
61%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 11 27--28, 40
PL Transport kolejowy w obsłudze przewozów pasażerskich na obszarach aglomeracji miejskich. Charakterystyka systemu kolejowego we Wrocławiu. Koncepcje wykorzystania kolei aglomeracyjnej.
EN Rail transport servicing passengers’ carriage in the areas of urban agglomerations. Characteristics of rail system in Wrocław. Conceptions of exploitation of the agglomeration rail.
11
61%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 5 11--15
PL Funkcjonowanie transportu regionalnego jest nieodłącznym elementem systemu transportowego poszczególnych województw. Świadczenie usług przez przedsiębiorstwa działające na tym rynku wymaga zaspokojenia potrzeb przewozowych potencjalnych klientów, co wiąże się również z koniecznością ciągłego podnosz[...]
EN Functioning of regional transport is an integral part of transport system in Polish voivodeships. The provision of services by companies operating in this market requires to meet the transport needs of potential customers which is also connected with the need of constant improvement of its quality. [...]
12
61%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 1 14--17
PL Wyniki dotychczasowych badań ewaluacyjnych. Doświadczenia transportu miejskiego. Koncepcja zintegrowanych projektów rozwoju transportu regionalnego oraz bariery organizacyjne ich wdrażania.
EN The results of former evaluation research. The experiences of city transport. The conception of regional transport development integrated projects and some organisational hindrances of their implementation.
13
61%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 11 19-21
PL System transportowy w regionach. Kształtowanie systemów transportowych w regionie. Powiązania między rozwojem gospodarczym, a rozwojem transportu w regionach.
EN Transportation system in regions. Creation of transportation system in regions. The connections between economic development and the development of transport in regions.
14
61%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 9 22-28
PL Cele działalności transportowej. Ogólny profil regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Podział środków finansowych z funduszy unijnych.
EN The aims of transport activity. The general profile of regional operational programmes on term 2007-2013. The division of EU funds
15
61%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 12 31-36
PL Charakterystyka ogólna miejskiego transportu zbiorowego w Zakopanem. Zmienność potoku pojazdów i pasażerów obserwowana w Kuźnicach. Napełnienie pojazdów linii korzystających z przystanku w Kuźnicach. Punktualność odjazdów pojazdów z Kuźnic.
EN The general characteristics of public urban transport in Zakopane. Fluctuability of vehicles and passengers flows observed in Kuźnice. Number of passengers in buses stopping at Kuźnice stop. Punctuality of vehicles departing from Kuźnice.
16
61%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 9 33--35
PL Integracja lokalnych linii kolejowych z systemem tramwajów miejskich. Porównanie Mittelgebirgsbahn i Stubaitalbahn pod względem podstawowej charakterystyki oraz miejsca w systemie transportowym regionu miejskiego Innsbrucku.
EN The integration of railway routes and urban tramway system. A comparison of Mittelgebirgsbahn with Stubaitalbahn in regard to basic characteristics and place in transportation system of the urban region of Innsbruck.
17
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 173-187
EN The regional road transport functions in a competitive surrounding. It plays a signifi cant role in the creation of development of regions. Its functioning and development should be arranged with taking into consideration all the crucial conditionings such as the formal-legal regulations with distin[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 215-236
PL Jednym z czynników konkurencyjności regionów w dobie globalizacji i regionalizacji gospodarki pozostaje transport regionalny i lokalny. W tych warunkach rośnie znaczenie polityki transportowej regionów, a przejawem tego procesu są podejmowane w jej ramach coraz to nowe wyzwania. W artykule, nawiązuj[...]
EN Regional and local transport is continually one of competitiveness factors of regions in present market economy. The meaning of transport policy of regions growing up in globalisation and regionalisation process of market economy. New challenges observed in transport policy of regions are the sympto[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 365-371
PL W pracy omówiono problemy związane z wykorzystaniem badań napełnień w projektowaniu oferty transportu regionalnego. Zwrócono uwagę na możliwość wygaszenia lub pobudzenia popytu na przewozy, bez związku z rzeczywistymi potrzebami transportowymi ludności. Zaproponowano ograniczenie negatywnych skutków[...]
EN In the article the problems connected with using the analysis of fullness in process of creating an offer of regional transport have been described. The attention was paid on the opportunity for suppressing or activating the demand for transport without a connection with real transportation public n[...]
20
61%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 10 32-37
PL Charakterystyka obsługi miast i gmin północno-zachodniej części Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej transportem lądowym i wodnym. Uwarunkowania obsługi regularnym transportem wodnym omawianego obszaru. Założenia obsługi obszaru tramwajami wodnymi. Wyniki eksploatacyjne i ekonomiczno-finansowe tramwajó[...]
EN Characteristics of public transport service in towns and communes in North-West part of bay of Gdansk and Bay of Puck with land and water transport. Conditions of regular water transport at mentioned area. Assumptions of service for the area with water transport. Exploitative and economical-finance [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last