Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 546
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport publiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Komisja Europejska opracowała w tym roku nowe, poprawione projekty rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące służby publicznej w kolejowym i drogowym transporcie pasażerów. Ten poprawiony tekst stwarza pewne i przejrzyste ramy dla organizacji przez samorządy własnego transportu public[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Druga część artykułu odnosząca się do opracowania przez Komisję Europejską nowych, poprawionych projektów rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące służby publicznej w kolejowym i drogowym transporcie pasażerów. Ten poprawiony tekst stwarza pewne i przejrzyste ramy dla organizacji prz[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ramach francusko-polskiej współpracy na rzecz utworzenia organizatora transportu publicznego w regionie Mazowsza odbyło się w Paryżu seminarium na ten temat. W trakcie seminarium odbyło się 10 warsztatów, 3 wizyty techniczne oraz 3 spotkania z przedstawicielami francuskich przewoźników regionalnyc[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ramach francusko-polskiej współpracy na rzecz utworzenia organizatora transportu publicznego w regionie Mazowsza odbyło się w Paryżu seminarium na ten temat. W trakcie seminarium odbyło się 10 warsztatów, 3 wizyty techniczne oraz 3 spotkania z przedstawicielami francuskich przewoźników regionalnyc[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego są strukturami dialogu na szczeblu wojewódzkim i mają charakter opiniodawczy. W artykule przedstawiono powstanie, zadania oraz tryb pracy tychże Komisji.
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Aktualnie dostępne środki i technika pozwalają na wieloaspektowe oddziaływanie w kierunku poprawy wizerunku jak i sprawności komunikacji zbiorowej.
7
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 10 92-92
PL W Polsce przedsiębiorstwa transportowe występują w trzech formach zarządzania: samorządowej, cywilno-osobowej oraz kapitałowej. Publiczne formy przedsiębiorstw reprezentowane są w głównej mierze przez własność państwową oraz komunalną. Do tej właśnie grupy należą przedsiębiorstwa pasażerskiego trans[...]
8
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Podstawowe założenia i cele projektu. Kluczowe znaczenie "organizatora transportu publicznego" i zakres jego działania. Umowy z przewoźnikami. Plan Transportu Publicznego. Źródła finansowania, w tym - jako novum - opłata transportowa. Decyzje o sposobie wykorzystania środków finansowych - w rękach s[...]
EN The main brief foredesigns and targets of the project. The key importance of the "passenger transport organizer" as well as the scope of his activity. The contracts with the carriers. The Plan of the Passenger Transport. The sources of the financing, including the truckage as a "novelty". The decisi[...]
9
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Analiza obecnego stanu komunikacji zbiorowej w regionie zachodniopomorskim. Prognozy potrzeb przewozowych. Koncepcja zintegrowanego systemu publicznego transportu kolejowo-drogowego w tym województwie oraz propozycja terminów i etapów jego wdrażania.
EN Analysis of the collective transport condition, at present in the West Pomeranian region. Transport demand prognosis. Concept of the integrated public railway and road transport system in this voivodeship and the proposal of its both terms and stages implementation.
10
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 4 25-27
PL W artykule zaprezentowano aktualny stan zintegrowanego systemu transportu na terenie Republiki Słowackiej. Zaprezentowano także analizę podstaw prawnych, rodzaje oraz zalety i wady tego systemu transportu. Artykuł prezentuje także podstawowe warunki techniczne, jakie muszą być spełnione i ustalone w[...]
EN The paper deals with current state of integrated transport systems in the Slovak Republic (SR). There is an analysis of legislative framework of transport system (ITS), description of ITS attributes, advantages and disadvantages of ITS operating in SR in the paper. The paper also points out underlyi[...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule autorzy opisali funkcjonowanie systemu transportowego w regionie Akwizgranu. Wskazują na rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania transportem jakie można by wdrożyć w Polsce.
12
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2305-2313
PL W referacie przedstawiono inteligentne rozwiązanie uprzywilejowania transportu publicznego poprzez czasowe, dynamiczne wydzielenie pasów autobusowych. Na podstawie doświadczeń z innych krajów opisano założenia dotyczące funkcjonowania DPA. W celu określenia efektywności nowego rozwiązania w warunkac[...]
EN The paper presents the intelligent prioritization of public transport, using dynamic assignment of bus lanes. Based on experience from other countries assumptions on the operation of the DBL are described. This paper also presents the proposed research methodology to verify the effectiveness of appl[...]
13
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Na początku listopada 2002 r. MPK Poznań Sp. z o. o. wspólnie z warszawską firmą AS – Kontakt uruchomiło nową usługę polegającą na sprzedaży biletów komunikacji miejskiej za pomocą telefonu komórkowego. Rozwiązanie to objęło wszystkich operatorów sieci komórkowej, dzięki czemu stworzono równy dostęp[...]
14
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono rolę pasażera w systemie przewozów publicznym transportem. Podano przykłady z krajów Unii Europejskiej oddziaływania organów samorządowych na transport pasażerski w regionie oraz określono koncepcję "zarządzania transportem w województwie".
15
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) przyjął w kwietniu 2002 r. nazwę 13816:2002 "Transport-Logistyka i usługi - Publiczny transport pasażerski - Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług". Polski Komitet Normalizacyjny uchwałą z dnia 04.11.2003 r. uznał tę normę za Polską Normę nadając je[...]
16
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Pierwszy okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej wskazuje, że absorpcja środków z funduszy strukturalnych napotyka na szereg barier i ograniczeń, stanowiąc zagrożenie dla ich efektywnego wykorzystania. Problemy te są przedmiotem rozważań artykułu.
17
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W Gdyni proces przystosowania transportu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych rozpoczął się wraz z jego restrukturyzacją. Gdynia stała się wówczas miastem otwartym dla osób niepełnosprawnych w zakresie transportu także dzięki wprowadzeniu do eksploatacji nowoczesnych, niskopodłogowych autob[...]
18
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Pierwsze próby z napędem elektrycznym Cacciamali przeprowadziło na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to w silnik elektryczny i baterie akumulatorów wyposażono minibus bazujący na pięciotonowym Iveco Daily. Obecnie wraz z rozwojem baterii oferujących większą pojemność, krótszy czas ładowania i [...]
19
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule podjęto rozważania dotyczące funkcjonowania jednego z przedsiębiorstw PKS – przedsiębiorstwa PKS w Hrubieszowie – będącego przewoźnikiem na rynku regionalnych przewozów autobusowych. Omówiono charakterystykę oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa, personel, a także tabor auto[...]
20
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł jest kontynuacją zagadnień opublikowanych w numerze7/8 z 2004 roku, dotyczących normy regulującej zagadnień dostosowywania jakości usług w publicznym transporcie pasażerskim do oczekiwań pasażerów.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last