Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Transportation systems belong to the category of systems whose operation safety depends on many factors including: technical state of transport means, behavior of people involved in the system operation and maintenance and its environment, and finally the environmental factors. The system environmen[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 99-105
PL Z punktu widzenia procesowego podejścia do systemu transportowego można zidentyfikować trzy procesy podstawowe: proces kształtowania infrastruktury, świadczenia usług transportowych oraz kreowania polityki transportowej. Każdy z powyższych procesów prowadzi do wytworzenia konkretnego efektu. W proce[...]
EN Essential assumption of the process approach to transport system is identification of three fundamental processes, i.e. provision and development of transport infrastructure, provision of transport services and creation of transport policy. Each process leads to specific result. The process of provi[...]
3
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 3 421--428
EN A paper concerns the problems of information ordering in intelligent transport systems accord-ingly their role and meaning for various transport processes. There is given an attempt to rules of classifica-tion of information, their standardisation questions, reduction of redundancy and false specime[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2018 nr 10 187--196
EN The paper will present weaknesses of a management process being diagnosed in a transport company and the implementation of logistic instruments for the purposes of ma king improvements and showing an aspiration to effectively manage a company. This topic is significant in respect of socially general[...]
5
75%
Inżynieria Maszyn
PL Zadaniem każdego procesu gospodarczego jest dostarczenie dobra lub usługi o oczekiwanej przez klienta wartości, w odpowiednim czasie i miejscu po akceptowalnej cenie. Takie założenie rodzi w warunkach konkurencji konieczność poszukiwania sprawnych rozwiązań w zakresie realizacji procesów gospodarczy[...]
EN Every economic process leads to produce new value - new product or service. The effect of economic processes is satisfaction of needs. There is a need of proper supply at the entry of process, monitoring in every moment of processing and delivery of final product to the right receiver, in satisfying[...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 545--553
PL W artykule przedstawiono zagadnienie dynamiki procesu transportowego. Zaprezentowano najistotniejsze pojęcia dotyczące programowania dynamicznego. Zidentyfikowano elementy systemu transportowego w aspekcie ich wpływu na dynamikę procesu. Odwzorowano strukturę i charakterystyki sieci transportowej i [...]
EN The most important dynamic features of transport system are presented in a way allowing using dynamic programming in modelling. The selected elements of transport system are identified in aspect of their influence on transport process dynamics. Structure and appropriate characteristics of transport [...]
7
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1469-1480
PL Analizowano przebieg procesów transportowych w obszarze przyściennym na podstawie średnich i lokalnych charakterystyk otrzymanych doświadczalnie dla mieszalnika z niecentrycznie umieszczonym mieszadłem HE 3. Zbadano wpływ położenia i średnicy mieszadła na osiowe i kątowe profile współczynników wnika[...]
EN Transport processes near the wall region have been analysed on the basis of the global and local characteristics obtained experimentally for a stirred tank equipped with an eccentrically located HE 3 impeller. The effects of the eccentricity and the diameter of the impeller on the axial and angular [...]
8
75%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2013 nr 2(1) 15--25
PL W związku z rosnącym zapotrzebowaniem odbiorców na paliwa płynne istnieje potrzeba organizowania ich transportu i dystrybucji. Od ponad wieku funkcjonują firmy zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem ropy naftowej i dystrybucją jej produktów na poziomie hurtowych ilości na potrzeby danego kraju. W [...]
EN Due to the growing demand of customers for liquid fuels, there is a need to organize their transport and distribution. For over a century, there are companies engaged in the extraction, processing and distribution of crude oil and its products at wholesale quantities to the needs of the country. In [...]
9
75%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2013 nr 2(1) 41--49
PL Zbiorowy system transportu miejskiego polega na usługach przewozowych na określonym terenie miasta, jednakże również w ustalonych obszarach mu podległych, jak np. dzielnica miasta. Wymogami stawianymi tego typu systemom są bezpieczeństwo i bezawaryjność w trakcie wykonania usługi przewozowej w okres[...]
EN The collective urban transport system performs transportation services in a specific area of the city, but also in established areas of his own subordinates which satisfy analogous functions such as city district. The demands of such systems are safety and reliability during the accomplishment on of[...]
10
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 656--663, CD
PL W artykule omówione zostały zagadnienia związane z organizacją i realizacją przewozów. Proces główny to planowanie przewozów oraz wszystkie czynności związane z zestawianiem i przejazdem pociągów. Obejmuje on także procesy wspomagające takie jak: planowanie wykorzystania drużyn trakcyjnych i taboru [...]
EN The article discusses the issues related to the organ-ization and realization of transport. The main process is the transport planning and all activities associated with compiling and driving of trains. It also includes supporting processes such as traction crew scheduling and rolling stock circulat[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1742--1747, CD
PL W artykule omówiona została organizacja procesu transportowego w relacji Gdańsk – Płock. Przedstawiono inwentaryzację istniejącej infrastruktury punktowej oraz liniowej wybranych rodzajów transportu wraz z analizą obecnych połączeń transportowych między miastami. Przeanalizowano pilotażowy, badawczo[...]
EN The organization of the transport process in the Gdańsk-Płock report discusses the inventory of the existing point and line infrastructure of selected transport modes together with an analysis of the current transport connections between cities. A pilot, research and promotional voyage on the Vistul[...]
12
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 11 27--37
PL Złożony system logistyczny, zróżnicowane procesy oraz specyfika produktu FMCG przekładają się na potrzebę zapewnienia dużego wachlarza usług oraz spełniania przez usługodawców szeregu wymagań. Przedsiębiorstwa przewozowe, jako ważne ogniowo łańcucha logistycznego, pragną oferować klientom usługi k[...]
EN The complex logistics system, different processes and specificity of FMCG translate into the need for a large range of services and fulfillment service providers a number of requirements. Transport companies, as an important dip logistics chain, want to offer customers comprehensive services, and at[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 768--775
PL Rozwój gospodarczy wywołuje coraz większą potrzebę przemieszczania odpadów. W związku z tym gospodarowanie odpadami nierozerwalnie wspierane jest poprzez działania logistyczne. Menadżerowie mając również świadomość, że transport odpadów wymaga skrupulatnych planów logistycznych, tworzonych w celu ni[...]
EN Economic development evokes an increasing need to transport waste. Therefore, waste management is inextricably supported by logistics activities. Being aware that transport of waste requires meticulous logistics plans, created not only to provide services at the highest standards, but also to effici[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 994--997
PL W 2017 roku zauważalny jest wzrost przewozów ładunków transportem kolejowym. Prowadzona przez Unię Europejską polityka transportowa, inwestycje infrastrukturalne oraz możliwości związane z Nowym Jedwabnym Szlakiem wskazują na dalszy rozwój tej gałęzi transportu. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE[...]
EN There is a noticeable increase in rail freight shipment in recent years. European Union’s transport policy, infrastructure investments and opportunities given by the New Silk Road, point to new possibilities for development in this field of transport. Commission Implementing Regulation (EU) 402/2013[...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 2 712--719, CD1
PL W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu m[...]
EN During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. However, a very[...]
16
75%
Logistyka
2015 nr 2 838--845, CD1
PL W artykule przedstawiono Metodę sieci faz umożliwiającą modelowanie procesów transportowych. Zdefiniowano pojęcie fazy procesu i zdarzenia. Przedstawiono opis struktury sieci faz i jej charakterystyk, a także przekształcenie procesu transportowego w sięć faz, zaproponowano zbiór ograniczeń [...]
EN Article presents method of net of process phases allowing modelling transport processes. The process phase and event were defined. Full description of structure of process phases and its characteristics is provided as well as procedure of transforming transport process into net of phases. Appropr[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 6 5616-5626
PL W artykule przedstawiono częściowe wyniki prac zrealizowanych w Wyższej Szkole Logistyki, w ramach szerszego projektu badawczego zatytułowanego „Instrumenty informacyjne wspierające optymalizację procesów transportowych w łańcuchach dostaw”. W celu stworzenia standardów procesów w łańcuchach dostaw,[...]
EN The article presents a partial results of the work carried out at the Poznan School of Logistics, within a wider research project entitled "Information instruments supporting optimization of transport processes in the supply chain." In order to standardize the processes in the supply chain, a review[...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 3 5542--5548
PL Poprawa efektywności funkcjonowania transportu miejskiego może zwiększyć atrakcyjność jego korzystania przez mieszkańców miasta. Zrozumienie wskaźników niezawodności jest konieczne, aby posiąść nową wiedzę i informacje, które poprawią usługi transportowe w danym mieście. Na świecie przeprowadzanych [...]
EN Improving the reliability of bus service has the prospective to enhance the attractiveness of public transit to city inhabitants. An understanding of reliability parameters is necessary to develop strategies that help transit agencies provide better services in current city. Many studies all over th[...]
19
75%
Logistyka
2015 nr 4 1543--1552, CD2
PL Systemy informatyczne coraz powszechniej wdrażane we wszystkich gałęziach gospodarki, coraz częściej również stają się narzędziem scalającym poszczególne etapy procesu transportowego, gałęzie transportu oraz ofertę przewozową różnych podmiotów działających na rynku. Coraz częściej wykorzystywa-nym n[...]
EN IT systems, implemented ever more widely in all branches of the economy, also increasingly become tools for integration of various stages of transport process, transport modes, and transport offer of different entities functioning on the market. E-ticketing technologies are increasingly used as tool[...]
20
63%
LogForum
PL Rozwój zrównoważony oznacza możliwość zaspokajania bieżących potrzeb w sposób niewykluczający możliwości zaspokajania tych samych potrzeb w przyszłości. Jest to zdolność utrzymywania równowagi pomiędzy określonymi procesami lub stanami w obrębie systemu. W odniesieniu do działalności gospodarczej je[...]
EN Sustainable development means that it is possible to organize current needs in the way, which does not eliminate the possibility of organizing the same needs in future. It is the ability to maintain a balance of a certain process or state in any system. In business activities, it is the ability to m[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last