Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 168
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Tekst opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury dokumentu, przygotowanego do przedstawienia Parlamentowi. Cele i założenia Polityki Transportowej Państwa. Trendy i problemy do rozwiązania. Prognozy popytu na usługi transportowe. Priorytety krajowej polityki transportowej. Kierunki rozwoju transpor[...]
EN Text of a document elaborated in Ministry of Infrastructure for presenting in Parliament. Objectives and assumptions of National Transport Policy. Trends and problems to solve. Prognosis of demand for transport services. Priority of national transport policy. Directions of transport development. Ins[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Logistyka odgrywa dziś niezwykle istotną rolę nie tylko w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw. Coraz częściej wskazuje się na jej bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania na gospodarkę. Poza tym globalizacja produkcji i związanych z nią łańcuchów dostaw powoduje zwiększenie znaczenia lo[...]
EN Nowadays logistics plays a very important role, not only in the functioning of separate companies. More and more often one can point out its direct and indirect influence on economy. Beside this, globalization of production and associated supply chains makes it even more significant in international[...]
3
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono dyskusję nad polityką transportową UE w realizacji integracji transportu. Opisano rolę i lokalizację zintegrowanych węzłów logistycznych i transportowych. Przedstawiono istniejące i proponowane rozmieszczenie centrów logistycznych i dystrybucyjnych w sieci TEN-T. We wnioskac[...]
EN The paper presents UE transport policy discussion for realization of transport integration purpose. The role and localization of logistics and transport nodes were described. It was presented current and planned localization of logistics and distribution centres in TEN-T network. As the conclusion t[...]
4
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Autor opisuje powody słabnącej pozycji kolei i na tej podstawie przedstawia szereg technologii i systemów zarządzania w kolejnictwie. Przedstawia narzędzia prawne służące do osiągnięcia celów polityki transportowej. Omawia warunki potrzebne do rewitalizacji transportu kolejowego.
EN The causes of weakening position of railways and at these basis several technologies and management systems for railways have been described in the paper. Some legal remedies allowing to obtain the aims of transportation policy have been presented. The conditions necessary for railway transport rev[...]
5
80%
Logistics and Transport
EN The only solution to the growing problem of transport infrastructure congestion is the intermodal transport. With the sharply increasing number of vehicles on the roads and the ever decreasing possibilities for creating enough new resources to cater to demand, road traffic threatens to come to a gri[...]
6
80%
Logistics and Transport
EN This article deals with issues describing the conditions and chances of starting port activity in selected urban centres on the Polish section of the international E-70 waterway. In addition to the overall economic characteristics of the Lubuskie district, the economic conditions and an analysis of [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 80 137--143
PL Trzeci sektor, czyli organizacje non profit, to dynamicznie rosnący obszar gospodarki w Europie. Także w Polsce ten sektor staje się aktywnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego. W szczególności organizacje tego sektora mogą odegrać dużą rolę w kształtowaniu polityki transportowej. Obecnie je[...]
EN Non-profit organizations is a rapidly growing area of the economy in Europe. Also in Poland, the non-profit sector is an active participant in economic and social life. In non-profit organizations can play an important role in forming policy. It is now marginal, but the third sector will increasingl[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 183-191
PL W artykule przedstawiono komponenty procesu formułowania programu polityki transportowej w wymiarze regionalnym. Na etapie identyfikacji problemów do rozwiązania, podejmowanych w ramach polityki transportowej regionów, proponuje się zastosowanie metod analizy kontekstowej. Są one dotychczas wykorzys[...]
EN Components of formation process of regional program transport politics have been shown in article. Context analysis methods have been proposed to identify problems of transport politics of country regions. This methods are use in methodology of other science such as social sciences, geography and so[...]
9
80%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 4 32-40
PL Zasady tworzenia polityki transportowej dla małych miast. Przykład praktycznej realizacji tych zasad na podstawie dokumentu opracowanego dla Wągrowca, powiatowego miasta w województwie wielkopolskim.
EN The rules of creation transportation policy for small towns. Practical example of execution of these rules basing on the act elaborated for Wągrowiec, a county seat in Wielkopolska province.
10
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 5 22--25
PL Komisja Europejska przygotowuje się do śródokresowej oceny europejskiej polityki transportowej z 2011 r. Obecnie trwają szerokie konsultacje społeczne, mające na celu zebranie opinii różnych interesariuszy odnośnie do Białej księgi „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dąże[...]
EN The European Commission has been preparing to midterm evaluations of the European transport policy since 2011. At present broad social consultation remain in order to collect the opinions of different stakeholders, concerning the White Paper "Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a c[...]
11
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Przesłanki tworzenia i cele europejskiej polityki transportowej - historyczne i aktualne. Sukcesy i niepowodzenia w realizacji tej polityki. Kierunki postulowanych zmian systemowych w transporcie Wspólnoty. Gałęziowa struktura transportu. Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i zracjonalizowan[...]
EN The premise of creation and aims of European transport policy - historical and current. Successes and failure in realization of this policy. Directions of postulated system changes in Community transport. Branch structure of transport. Working on improvement of competitiveness and rationalization of[...]
12
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Znaczenie transportu dla UE-25 i dla Polski. Działalność Parlamentu Europejskiego w nowej kadencji. Krytyczny przegląd rozpatrywanych obecnie projektów rozporządzeń i dyrektyw UE. Zamiary i wysiłki UE a ochrona własnych rynków transportowych i interesów przez państwa członkowskie. Potrzeba zdynamizo[...]
EN Meaning of transport for EU-25 and for Poland. Activity of European Parliament in the new presidency. Critical review of currently considered decree projects and EU directives. EU intentions and efforts vs. own transport market protection and interests of member states. Need of dynamic development o[...]
13
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 3 9-16
PL Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy sektora transportowego w Australii oraz dokonanie oceny polityki transportowej w tym kraju pod kątem możliwości sprostania uwarunkowaniom rozwojowym sektora transportowego oraz osiągnięcia celów społecznych, ekonomicznych, środowiskowych (czyli celów wyzna[...]
EN The objective of this article is to analyse the transport sector in Australia and to evaluate Australians transport policy in view of: facing the opportunities and threats, as well as weak and strong points of the transport sector; reaching social, economic and environmental goals (i.e. goals set by[...]
14
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 165--177
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z bezkrytycznego lub nieuzasadnionego przenoszenia założeń, zaleceń i zasad polityk transportowych formułowanych w dokumentach na szczeblu ponadkrajowym i krajowym na poziom polityki transportowej województwa, powiatu i gminy. Nieracjonaln[...]
EN The purpose of this article is to pay attention to the risks arising from indiscriminate or unjustified transfer of assumptions, guidelines and principles of transport policies formulated in the documents at the level of supranational and national level onto transport policy at the voivodeship, coun[...]
15
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 1(100) 261--268
PL Na podstawie doświadczeń i wiedzy pozyskanej z 13 lat zarządzania drogami i ruchem, wdrożenia i administrowania SPP w Poznaniu, oraz autora opracowanych i wdrożonych projektów organizacji nowych i usprawnień już funkcjonujących stref w ça 30 miastach - referat udziela odpowiedzi na pytania występują[...]
EN Based on years of experiences and knowledge gained from 13 year of road and traffic management, implementation and administration of the SPP in Poznan and on author’s designed and implemented projects on organization inside the new paid parking zones and improvements inside already existing parking [...]
16
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 37 (109) 95--100
EN The European Commission adopted a comprehensive strategy for a competitive transport system that will increase mobility, remove major barriers in key areas and fuel growth and employment. At the same time, the proposals will dramatically reduce Europe's dependence on imported oil and cut carbon emis[...]
17
70%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 1-2 25-31
PL Traktat lizboński wszedł wżycie 1 grudnia 2009 r. Tym samym zakończyły się kilkuletnie dyskusje na temat spraw instytucjonalnych w Unii Europejskiej. Traktat lizboński zmienia dwa najważniejsze traktaty (JE: Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Ten ostatni zostan[...]
18
61%
Logistyka
2012 nr 1 9--14
PL Po latach zaniedbań infrastruktury transportowej w Polsce, w tym śródlądowych dróg wodnych, dzięki polityce transportowej UE powstała szansa na przywrócenie drogom wodnych ich parametrów, a żegludze śródlądowej pozycji, która umożliwiłaby łagodzenie dotychczasowych negatywnych skutków rozwoju transp[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2012 Nr 3 75-101
PL Autor artykułu przedstawił analizę geopolityczną istniejącego przebiegu sieci autostrad na obszarze naszego kraju. Tekst zawiera rys historyczny powstania sieci autostrad, analizę dokumentów strategicznych, dotyczących ich planowania, przedstawia przyczyny ich obecnego przebiegu oraz analizuje potr[...]
EN The author of the article presents the geopolitical analysis of the current arrangement of motorways in Poland. The article includes a historical outline of establishing the network of motorways and an analysis of strategic documents concerning their planning. The article also shows the causes of th[...]
20
61%
Archives of Transport System Telematics
EN A fundamental element of creating a common European market is the transport policy aiming at developing infrastructure and transport corridors, also involving neighbouring non-EU member countries in this process. In this article, some challenges in creating sustainable transport policy are discussed[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last