Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN This research is a case study based on Lion Brewery Ceylon PLC, Biyagama, which is a famous beer company and the market leader in Sri Lanka. Researcher identifies that, currently Company outbound logistics is consisted with a decentralized distribution and a redistribution process for bottles and ca[...]
2
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 2 277--286
EN The efficient and affordable transport systems are necessary for economic development and for the need to mitigate adverse externalities to health and the environment. Countries all over the world should support greater use of public and non-motorized transport and promote an integrated approach to [...]
3
75%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 7/8 15--18
PL Dylematy związane z koncepcją w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia systemu transportu zbiorowego, w szczególności szynowego. Rozważania prowadzone są na przykładzie konkretnych tras tramwajowych.
EN The dilemmas referring to the conception of Local Development Plan for Wroclaw, in particular to rail transport development. The considerations have been presented on the case of some selected tramway routes.
4
75%
Logistyka
PL Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wyznaczania planów przewozów w obszarach miejskich. Ze względu na znaczną złożoność problemu w artykule przedstawiono wybrane elementy opracowywanej metody VRPC oraz wyniki dotychczasowych analiz. Opisano próbę opracowania metody pozwalającej na sprawne wyznacza[...]
EN In the paper the problem of vehicle routing problem in cities has been shown. The logistic system contains a few levels e.g. central consolidation points and customers. Due to a high level of complexity of this problem only some aspect from recent work and outcomes are presented by authors. Authors [...]
5
75%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono proces przygotowania ładunków do wysyłki oraz sposób organizacji transportu w firmie Rafako SA, która zajmuje się produkcją kotłów parowych i wodnych dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz urządzeń ochrony środowiska. W opisie tego fragmentu systemu logistycznego firmy[...]
EN This paper presents cargo preparation to shipment process and shows how transport processes are organized in Rafako company, which is a manufacturer of industrial and power generation boilers. The main aspects of logistic system which are describe here are wrapping type used by Rafako, shipper chara[...]
6
75%
Total Logistic Management
2008 no. 1 25-31
PL W artykule przedstawiono zastosowanie modelowania całkowitoliczbowego do planowania transportu prowadzonego równolegle przez dwóch przewoźników, którzy stosują różne typy taryf transportowych. Podstawą zastosowanego sformułowania był model podziału zbioru odbiorców rozwiązywania zadań wyznaczania tr[...]
EN This paper presents the application of integer programming to planning transport services carried out in parallel by two different shipping companies using different transport tariffs. Formulation of the problem is based on a set partition model which is used to set transport routes. The paper concl[...]
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 531--543
PL Obecne uwarunkowania prawne organizacji przewozów drogowych sprawiają istotne utrudnienia podczas planowania oraz realizacji przewozów, zwłaszcza na duże odległości. Znajomość ograniczeń prawnych nakładanych na przedsiębiorców w tym zakresie jest niezbędna dla prawidłowej oraz efektywnej realizacji [...]
EN Current legal organization conditions in road transport causes significant difficulties while planning and realizing transport, especially for long distances. Knowing legal restrictions on businesses in this area is necessary for proper and effective implementation of transport processes. The articl[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 689--692
PL Artykuł opisuje obszar rozwiązań, które wspomagają zarządzanie procesem transportowym. Ponadto ukazano rynek transportowy jako mechanizm regulacji działalności sektora transportu. Przedstawiono również istotę kształtowania cen usług oraz kosztów w procesie planowania przewozu. W artykule skupiono si[...]
EN The article presents a range of solutions, which supports management in transportation processes. It depicts the transport market as a regulatory mechanism of operations within the transport sector. It has also been shown to influence the shaping of transport prices and expenses when planning carria[...]
9
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 57--73
PL Obecnie każde większe miasto w Polsce doznaje dużych utrudnień w ruchu samochodowym w godzinach szczytu. Próby zmniejszania zatłoczenia motoryzacyjnego zwykle dotyczą wdrażania wielu inżynierskich rozwiązań, które w sposób doraźny rozwiązują problem kongestii. Pożądane jest poszukiwanie takich rozwi[...]
EN Currently, each larger city in Poland is experiencing substantial traffic difficulties during rush hours. Any attempts to decrease traffic congestion usually pertain to implementation of the multiple engineering solutions which offer short term solutions to the problem of congestion. These solutions[...]
10
75%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 4 5--9
PL Punktem wyjścia rozważań są wymagania poprawy funkcjonalności węzła przesiadkowego w naziemnym miejskim transporcie publicznym (integrującego tramwaje, autobusy, ewentualnie trolejbusy). Poprawa funkcjonalności ma tu dotyczyć przede wszystkim zwiększenia przepustowości węzła (umożliwienia obsługi wi[...]
EN The requirements to improve the functionality of the interchange node in above-ground urban public transport (integrating trams, buses or trolleybuses) are the starting point for the considerations. The improvement of functionality is to be mainly related to increasing the capacity of the node (enab[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2017 nr 9 73--81
PL Praca ma na celu przybliżyć pojęcia z zakresu metod probabilistycznych w zadaniu planowania trasy przejazdu w systemach telematycznych. W zadaniu klasyfikacji zastosowano model bazujący na probabilistycznym klasyfikatorze Bayesa i funkcji gęstości prawdopodobieństwa. W części pierwszej pracy zostały[...]
EN This paper aims to familiarize readers with notions related to probabilistic methods used for planning routes in telematics systems. The classification task made use of the model based on probabilistic Bayes’ classifier and the probability density function. The first part of the paper describes prob[...]
12
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 4 9-13
PL Ogólne założenia procesu kreowania polityki transportowej. Analiza barier i problemów jako podstawa do określania celów rozwoju transportu miejskiego. Znaczenie konfiguracji stosowanych instrumentów polityki transportowej. Ocena efektów prowadzonej polityki transportowej.
EN General assumptions for the process of transport policy creation. Analysis of barriers and problems as a basis of determination the targets for urban transport. Sense of configuration transport policy instruments in use. Assessment of transport policy results in progress.
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2018 Nr 78 245--260
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pasami postojowymi dla taksówek w Poznaniu. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania pasem drogowym oraz niespójności jego oznakowania. W celu analizy właściwego wykorzystania pasa drogowego wybrano 11 różnych postojów taksówek, dla [...]
EN The article presents issues of taxi bays in Poznan city. The purpose of this article is characteristics of management of the road lanes and proper markings of the road signs. In order to analyse the proper use of the road lane, the measurements were made for 11 several taxi bays (passengers taxi sto[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2019 nr 58 (130) 61--66
EN The paper presents the impact of the weather on inland navigation conditions. Each mode of transportation depends on the weather, but inland navigation is the one most affected by it. Inland navigation is strongly dependent on the water level in a river bed, which is a result of weather conditions. [...]
15
63%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 39-43
PL Istota koncepcji zarządzaniem popytem na transport. Zarządzanie popytem jako instrumentem wpływania na podział zadań przewozowych i promowania intermodalności. Nowe podejście do rozwoju transportu na terenach zurbanizowanych.
EN The idea of transport demand management. The demand management as the instrument influencing on modal split and promoting the intermodality. The new approach for transport development in the urban area.
16
63%
Inżynieria Maszyn
PL W pracy przedstawiono model recyklingu odpadów poprodukcyjnych sieci geograficznie rozmieszczonych przedsiębiorstw i stacji utylizacji wyeksploatowanych samochodów osobowych. Rozważany problem sprowadza się do poszukiwania sposobu wyznaczania dopuszczalnych wariantów obsługi transportowo-magazynowej[...]
EN The thesis describes a model of the production waste recycling in the geographically located enterprises net an utilization station of the exploited cars (wracks). The considered problem leads to search for a method choosing the available variants of logistic service for recycling system in the limi[...]
17
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Niniejszy artykuł przedstawia znaczenie prognoz ruchu dla przeprowadzanych w Polsce zróżnicowanych analiz oddziaływań w opracowaniach środowiskowych. Pokazano wiele zróżnicowanych aspektów wpływających na wielkość ruchu na drogach i ulicach dla najczęściej obecnie wykonywanych analiz ruchowych i śro[...]
EN The importance of road traffic forecasts for various impact analysis carried out as part of environmental studies in Poland has been presented in the paper. It has been shown several different factors liable to influence the traffic volumes on roads and streets that are used in the most common types[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 11 145--155
PL [...]Im więcej zleceń i pojazdów, tym trudniejszy problem optymalizacyjny (w przypadku 50 miejsc załadunku i 40 pojazdów należy rozpatrzyć 4000 połączeń, spośród których trzeba wybrać 40). Liczba możliwych wariantów może być limitowana przez ograniczenia czasowe (czas, w jakim dane zlecenie może być[...]
EN The optimization of Full Truck Loads carriages in practice is a very diffi cult task because of many factors that have to be taken into consideration. There are methods which allow fi nding optimal solutions. In some cases however they have to completed with certain costs components and take in to c[...]
19
63%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 4 39--48
PL Wpływ sektora transportowego w odniesieniu do zużycia paliw kopalnych i emisji szkodliwych gazów oraz cząstek stałych jest w zakresie od 20% do 40%. W tym kontekście działania mające na celu zmniejszenie niekorzystnych skutków są bardzo ważne. Wiele obszarów miejskich stara się przyjąć strategie pla[...]
EN The impact of the transport sector is in the range of 20%-40% in terms of consumption of fossil fuels and emissions of greenhouse gases and particulate matter. In this context, policies aimed at reducing these effects are very important. Many urban areas are trying to adopt planning strategies aimed[...]
20
63%
Transport Problems
PL Polityki zrównoważonego transportu miejskiego są bardzo różne pod względem kosztów i spodziewanych korzyści. Skutki polityk i ich kombinacje są trudne do przewidzenia na podstawie czysto intuicyjnej i czasem efekt może być sprzeczny z oczekiwaniami (np. polityka zmierzające do zmniejszenia zanieczys[...]
EN The urban sustainable transport policies are very different in terms of costs and expected benefits, and the effects of these policies and their combinations are difficult to anticipate on a purely intuitive basis and sometimes the end effect could be contrary to intuitive expectations (e.g. policie[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last