Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 2 32-33
PL Zbieranie i transport odpadów to rodzaje działalności nazywanej przez Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) "gospodarowaniem odpadami". Ustawa pojęcie to rozumie szeroko, obejmując nim zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a także na[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 8 33-34
PL Tytuł zapewne brzmi nieco intrygująco, zwłaszcza dla osób przyzwyczajonych do widoku mniejszych lub większych samochodów wożących odpady komunalne nieraz na duże odległości. Zasadniczo zagadnienie nie jest ani nowe, ani rewolucyjne. Warto tu podkreślić, że często to, co pojawia się w piśmiennictwie [...]
3
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 7-8 60-62
PL Oferta sprzętu do zbiórki i transportu odpadów stałych jest bardzo szeroka i w zasadzie zaspokaja potrzeby służb komunalnych. Nie jest jednak rzeczą prostą dokonanie odpowiedniego wyboru. Najczęściej decydującym kryterium wyboru oferty jest cena sprzętu, co w wielu przypadkach prowadzi do zakłócenia[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 3 106-107
PL Podstawowym celem wprowadzonego ustawą o opakowaniach obowiązku naliczania i pobierania kaucji na opakowania niektórych substancji niebezpiecznych było objęcie zorganizowanym systemem zagospodarowania wszystkich odpadów opakowaniowych powstających w wyniku stosowania substancji szczególnie niebezpie[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 27 43-55
PL System usuwania odpadów komunalnych z jednostki osadniczej wymaga rozwiązania różnych zagadnień począwszy od zdefiniowania przyjętego do rozważań zagadnienia, aż do opracowania odpowiedniego programu komputerowego. W pracy przedstawiono analizę i ocenę stanu istniejącego oraz potrzeb w zakresie grom[...]
EN The system of communal waste disposal from a municipal unit requires a solution to be found for different problems, beginning with a definition of the problem till the formulation of an adequate computer programme. In this paper the analysis and the estimation of the present state together with the [...]
6
100%
Ekoinżynieria
1999 nr 1 26-29
PL W publikacji przedstawiono przykładowe rozwiązania problemu usprawnienia transportu odpadami. System ten można zainstalować w większości krajowych zakładów przemysłowych. Przynosi on bardzo korzystne dla środowiska efekty. Przedmiotem zastosowania proponowanych rozwiązań jest dobór właściwych odbio[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 11 20--21
PL Sejm uchwalił 20 lipca br. kilka ustaw wprowadzających zmiany do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992, ze zm., dalej jako u.o.). Jedną z nich były zmiany mające na celu "uszczelnienie" przepisów odnoszących się do transportu odpadów, przygotowane niezależnie i wcześniej, wp[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 11 66-67
PL Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy o obowiązkowych zadań własnych gminy. W szczególności obowiązek ten dotyczy odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy. Gminy obowiązane są do zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z gospoda[...]
9
88%
Przegląd Komunalny
2009 nr 10 24-25
PL Szczególnym obowiązkiem posiadaczy odpadów, przewidywanym przepisami art.36 i następnych Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), jest konieczność prowadzenia odpowiedniej ewidencji odpadów. Obciąża on posiadaczy odpadów, czyli w rozumieniu art. 3 ust. 3[...]
10
88%
Przegląd Komunalny
2015 nr 10 70--73
PL W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6d ust. 1 zawarto informację, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodaro[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 23--37
PL W 2015 roku ma zostać oddany do użytku Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 576 mln zł. Roczna zdolność przerobowa ZTUO ma wynieść 150 tys. t odpadów rocznie prz[...]
EN The paper presents the possibility of transport of waste from the Szczecin Metropolitan Area to the planned incineration plant in Szczecin by different modes of transport. The internal and external costs are taken into account. Also analyzed the elements included in the external costs of transport a[...]
12
75%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr III/2 1039--1050
PL W artykule przedstawiono analizę struktury kosztów transportu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, odbieranych z terenu miasta Krakowa oraz 13 gmin podmiejskich. Do analiz wybrano 4 pojazdy odbierające tzw. segregację z gospodarstw domowych (gromadzoną w różnokolorowych workach). Pojazdy te[...]
EN This paper reports the analysis of transport costs for segregated municipal solid waste (MSW) collected from the Krakow city and the 13 municipalities bordering the main town of Małopolska Region. There were 4 selected vehicles (garbage trucks) analyzed (collected segregated waste from households) T[...]
13
75%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 1 32--33
PL Przełom roku 2017 i 2018 obfitował w szereg zdarzeń zapowiadających kolejne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących prawa odpadowego. „Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana” – sentencja ta idealnie odnosi się do przepisów dotyczących szeroko rozumianego prawa odpadowego. Zmiany w nim są pewne i [...]
14
75%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2017 nr 10(5) 33--38
PL Rosnąca ilość odpadów, ich selekcja i zbiór stały się globalnym problemem, którego rozwiązanie wymaga zarówno zaangażowania logistycznego, jak i prawnego. Ich transport jest elementem gospodarki odpadami. Transport odpadów to proces przenoszenia ładunku z miejsca jego wytworzenia do miejsca jego prz[...]
EN The increasing volume of waste has become a global problem, solution of which requires logistic and legal engagement. Waste transport is the management of elements of the economy. It is also the process of relocation of cargo from the place of generation to the place of storage. Transportation servi[...]
15
75%
Logistyka
PL Powstałe odpady komunalne przemieszczane są za pomocą taboru samochodowego bezpośrednio z miejsca nagromadzenia do miejsc ich selekcji lub utylizacji. Przewóz ten wymaga spełnienia wielu różnorodnych przepisów prawnych oraz wymagań technicznych. Dotyczą one nie tylko samego środka transportu, ale ta[...]
EN Municipal waste arising are moved by rolling the car directly from the accumulation to the places of their selection or utilization. This conveyance is subject to the wide variety of legal and technical requirements. They concern not only the means of transport, but also the mode of transport. There[...]
16
75%
Logistyka
2015 nr 3 4029--4036, CD 1
PL W artykule sformułowano problem nagromadzenia odpadów na terenie jednostek samorządu terytorialnego w kontekście zachowania zrównoważonego rozwoju. Na podstawie zgromadzonych danych o systemach logistycznych w gospodarce odpadami na terenie wybranych gmin w województwie mazowieckim, dokonano analizy[...]
EN Problem of collecting waste on the area of self-government units in the context of preserving the sustainable development was formulated in this article. Based on gathered details about logistic systems of communes in the waste disposal on the area chosen in the Mazovian province, they affected the [...]
17
75%
Postępy Techniki Jądrowej
18
63%
Recykling
2001 nr 11 25-25
19
63%
Informacja Instal
PL Problem odpadów staje się zmorą władz lokalnych w skali zarówno metropolii jak i małych struktur terytorialnych. Stosowana powszechnie technologia lokowania odpadów na odpowiednio przygotowanych wysypiskach dobiega kresu swych możliwości: istniejące lokalizacje wypełniają się w szybkim tempie, a uzy[...]
20
63%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 3 161--169
PL W artykule zdefiniowano pojęcie systemu zarządzania środowiskowego, określono ramy organizacyjne przedsięwzięcia związanego z ekotransportem odpadów. Scharakteryzowano składowe zarządzania środowiskowego, w tym zidentyfikowano aspekt środowiskowy. Poddano je interpretacji w aspekcie zmniejszenia pre[...]
EN The paper presents environmental conditions for the selected location of a landfill site on the area of Stary Sącz designated for deposing neutral waste from the installation for secondary segregation of waste. Based on the productivity of the selected municipal waste parameters of accumulation indi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last