Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport multimodalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Kolejowy
1998 Nr 4 4-7
PL Centra logistyczne w Europie Zachodniej są ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Wpływają one na uporządkowanie przepływu dóbr oraz przyczyniają się do wzrostu wydajności korytarzy transportowych. Przy zwiększającej się corocznie liczbie przewozów centra dystrybucji, lokalizowane na obrzeżach duż[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 38 111-118
PL W artykule przedstawiono zagadnienia ogólnego rozumienia transportu multimodalnego. Scharakteryzowano jednostki ładunkowe i określono znaczenie terminali logistycznych w rozwoju tego rodzaju transportu. Omówiono także problematykę transportu multimodalnego w Europie, kładąc szczególny nacisk na nasz[...]
EN In the article was explaining questions of multimodal transport's common understanding. There was characterised loading units and defined importance of logistics terminals in development of this type of transport. Author was described problems of multimodal transport in Europe, and especially in Pol[...]
3
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2010 Z. 24 85-97
PL Przewóz multimodalny jest procesem niezwykle skomplikowanym, wymagającym zaangażowania wielu środków materialnych oraz szerokiej wiedzy organizatorów na temat transportu ładunków z wykorzystaniem różnych gałęzi i środków transportu. W przewozach na duże odległości, szczególnie międzykontynentalnych,[...]
EN In the article on the basis of statistical data were introduced the characteristics of contemporary delivery services, a state of the world container fleet with taking into consideration of the influence on it the 2008 crisis and the world container park. The article is focusing on the subject matte[...]
4
80%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Śląskie Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach jest przykładem centrum logistycznego, które zostało zainicjowane w sposób ewolucyjny, a realizacja budowy odbywa się na wzór modelu włoskiego (za wyjątkiem jednego warunku). Główną cechą, która odróżnia ŚCL S.A. od innych centrów logistycznych jest jego ws[...]
EN Śląskie Centrum Logistyki S.A. (The Silesian Logistics Centre) in Gliwice is an example of the logistics centre that was initiated in an evolutionary way and in its construction it follows the Italian model: it was he public sector that initiated its construction - the town of Gliwice; the joint-sto[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 29 129--134
EN Multimodal Transport Systems ensure flexibility by enabling transport users to select the most appropriate transport mode within the speed pyramide. The real advantage of multimodality appears in situations of unattended disturbances (machine failure, onset of winter, floodwater, strike or risk of p[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2011 Nr 2 13--21
PL Artykuł przedstawia najważniejsze cechy transportu multimodalnego. Ten system transportu jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku usług przewozowych. Warunkiem rozwoju transportu multimodalnego jest jednakowa infrastruktura i jej modernizacja techniczna. Transport multimodalny jest konkurencyjnym [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 7 (79) 161-162
PL Unia Europejska, Europejska Konferencja Ministrów Transportu i Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych uznały, że transport multimodalny może odgrywać znaczącą rolę w kreowaniu europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju transportu. Działania związane z promowaniem rozwoju [...]
EN The European Union, the European Conference of Transport Ministers and the European Economic Commission of the United Nations have recognized that multimodal transport can create a significant role in creating European policy of balanced transport development. Activities connected with promoting the[...]
8
61%
Archives of Transport System Telematics
EN Real-time transit management systems that can inform the public about transportation options and availability are gradually being deployed in many parts of the world. While many larger cities have been able to provide this information on web sites or through automated telephone systems for several y[...]
9
61%
Archives of Transport System Telematics
EN Multimodal transport implementation allows connecting the point of origin and the point of destination in an optimal way. The goal of multimodal transport is to maximize the efficiency in connecting the economic elements of various traffic branches, i.e. their operations related to transport and com[...]
10
61%
Logistyka
PL Powiązanie różnych środków transportu w sprawnie działający łańcuch multimodalny pozwala na uzyskanie wyższej efektywności ekonomicznej, przy jednoczesny ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednak rozwój integracji międzygałęziowej w Polsce, podobnie jak w Europie, przebiega wol[...]
EN Connecting different transport modes into efficient and coherent multimodal network allows not only higher economic effectiveness but also curbing negative effects on natural environment. However, the process of multimodal transport development in Poland as well as in Europe, is rather slow. This pa[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 195--209
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu stosowania konwencji CMR do drogowego odcinka przewozu multimodalnego. Analizie poddano dotyczące tej kwestii orzecznictwo sądów zagranicznych oraz podjęto próbę sformułowania wniosków o charakterze ogólnym.[...]
EN The aim of the article is to present the problem concerning the application of the CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) to the road leg of multimodal transport. The problem is of great importance because there is no international convention regulating such[...]
12
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 687-697
PL Możliwości przeładunkowe głównych portów morskich. Możliwość obsługi portów morskich śródlądowego transportu wodnego. Wnioski.
EN Trans-shipment possibilities of main sea ports. Possibilities of services for inland water waterway transport by sea ports. Conclusions.
13
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 19-31
PL Opracowanie podejmuje tematykę związaną z opisem mulimodalnego łańcucha transportowego oraz identyfikuje ilość dokumentów przewozowych występujących w omawianym procesie transportowym.
EN The study enters upon the matter description of multimodal transport chain and identification quantity of freight documents which appear in this one.
14
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 53--60
PL [...] Jedną z najbardziej charakterystycznych cech europejskiej polityki transportowej jest zasada zrównoważonego rozwoju. Cele tej polityki mają byc osiągnięte poprzez zwiększanie udziału alternatywnych dla transportu drogowego gałęzi transportu, przede wszystkim kolejowego, wodnego i kombinowanego[...]
EN The article presents basic matters connected to the development of combined transport. The factors of the poor development of this form of transport have been analyzed.
15
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 99--109
PL [...] W warunkach globalizacji gospodarki wzrasta znaczenie transportu i usług logistycznych. Zmienia się również podejście do analizy problemów systemu transportowego i rynku usług transportowych. Definiowanie i rozwiązywanie ich w przestrzeni regionu, kraju, ugrupowania państw czy kontynentu staje[...]
EN This paper is focused on some issues concern barriers of multimodal transport development. The following areas were analysed: technology and information, security and safety, equipment, legal aspects, access to the market. The question under consideration are essential for reduction of transport cos[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 25--40
PL [...] Globalizacja rynku, która powoduje między innymi skracanie się cyklu życia produktów i technologii, odzwierciedla dążenia przedsiębiorstw do poszukiwania jak najszybszego sposobu dostarczania swoich wyrobów do klienta. Warunek ten spełnia coraz bardziej popularny i potrzebny transport multimo-[...]
EN Multimodal transport is answer of each countries on their connected problems with capacity, „bottlenecks”, with ecology, with safety of traffic. Look,ng on investments of countries of European Union in development of combined transpo, : - especially our of western neighbour - only exit for Polands i[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1409--1414
PL W artykule przedstawiono znaczenie portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu jako krajowych i regionalnych (bałtyckich) węzłów transportu multimodalnego oraz śródlądowego transportu wodnego jako dostawcy i odbiorcy ładunków z tych portów. Wskazano na aspekty ekonomiczne i ekologiczn[...]
EN The article presents the importance of sea ports of Gdansk, Gdynia, Szczecin and Świnoujście as national and regional (Baltic) multimodal transport nodes and inland water transport as a supplier and recipient of goods from these ports. They pointed to the economic and ecological aspects of water tra[...]
18
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 249--258
PL Zrównoważony rozwój transportu stanowi ważny element wspierający realizację polityki podejmowania działań na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego w Unii Europejskiej. W ramach realizacji kolejnego etapu projektu ChemMultimodal przeprowadzono analizę czynników kształtujących elementy systemu [...]
EN Sustainable development of transport is an important element in supporting the implementation of the policy of taking action to improve the quality of the environment in the European Union. Within the framework of the next stage of the ChemMultimodal project an analysis was made of the factors deter[...]
19
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Podczas gdy samo zagadnienie dotyczące integracji transportu rowerowego i szynowego jest dosyć dobrze opracowane, wciąż brak usystematyzowanej wiedzy na temat wpływu obecności roweru na kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym tych w okolicy dworców kolejowych. Wybran[...]
EN The main aim of this paper is to analyse forms of chosen bicycle parks in the context of railway station plazas. When many scientific texts deal with integration rail and bicycle transport, there is still lack in knowledge about creating urban spaces by bicycles. It turns out that it is possible to [...]
20
61%
Transport Problems
EN This paper includes a problem-oriented survey addressed at rail and multimodal freight, where the main objective is to discuss recently published works and documents dealing with drayage, rail haul, transhipment and standardisation. The general concepts are outlined and questions for further discuss[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last