Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 347
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport morski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W niniejszym artykule autor wskazuje na rolę transport morskiego w funkcjonowaniu gospodarki UE i przedstawia obecne i przyszłe ograniczenia w obszarze pozyskiwania ropy naftowej. Istotę artykułu stanowi prezentacja wybranych, ewolucyjnych i innowacyjnych sposobów ograniczania zużycia paliwa w trans[...]
EN In this paper the author indicates the role of a maritime transport in the EU’s economy and presents the obstacles in supplying oil nowadays and in the future. The clue of this paper is the presentation of selected evolutionary and innovative means of mitigation the oil’s usage in a maritime transpo[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano charakterystykę i funkcjonowanie systemów i narzędzi informatycznych służących usprawnieniu przebiegu procesów logistycznych w transporcie morskim. Skupiono się na elektronicznych systemach administracji morskiej (e-maritime), aplikacjach nawigacyjnych (enavigation) i innyc[...]
EN In the article shows the characteristics and functioning of the systems and IT tools for improving the conduct of logistics processes in maritime transport. Focuses on electronic systems, maritime administration (e-maritime), navigation applications (e-navigation) and other programs of IT increasing[...]
3
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Nieprzerwana znajomość pozycji użytkownika jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie transportu każdego rodzaju, a w szczególności transportu morskiego, śródlądowego oraz samochodowego. W artykule opisano jaki wpływ na bezpieczeństwo transportu mają i mieć będą systemy n[...]
EN The continuous information of the user’s position is one of the most important elements, which determines the safety of each mode of the transport; The influence of the satellite navigation systems and satellite basedaugmentation systems on the transport safety, today and in the future, is presented[...]
4
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2007 nr 1 87-111
EN This article is to give some basic information on the transformation of world economy and evelopment of main cargo groups in the world sea trade. The forecast of the sea trade determines needed ships in the world merchant fleet till year 2010.
5
100%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1999 nr 10 10-10
6
100%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1999 nr 11 20-21
7
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2000 Z. 10 170-178
8
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Szybki i sprawny przerzut stanów osobowych i techniki wojskowej w rejon kryzysu militarnego czy też nie militarnego świadczy o mobilności sił zbrojnych państwa jak i wiarygodności jako sojusznika. Przerzucenie i rozwinięcie sił w rejonie działań, jak i utrzymanie ciągłości ich zaopatrywania wymaga p[...]
EN The rapid and efficient transfer of soldiers and military equipment in the area of military or non-military crisis, testifies to the mobility of the armed forces and the credibility of the State as an ally. Transfer and development of forces in the district action and maintaining continuity of suppl[...]
9
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Tendencje rozwojowe transportu morskiego w krajach UE. Transport morski w systemie transportowym Polski i w polityce państwa. Stan floty i portów. Porty a ich zaplecze lądowe. Współpraca z innymi gałęziami transportu. Cele rozwojowe polskiego transportu morskiego do 2013 r. i 2020 r. Prawne, organiz[...]
EN The developmental tendencies of water transport in EU countries. The water transport in Polish transport system and in state policy. Condition of fleet and harbours. Harbours and their land base. The co-operation with different branches of transport. The developmental aims of Polish water transport [...]
10
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Omówiono Dyrektywę Unii Europejskiej 95/64/EC, nakładającą obowiązek zbiera-nia danych dotyczących transportu morskiego przez kraje członkowskie Unii Europej-skiej. Zaprezentowano główne zasady klasyfikacji portów, ładunków i statków oraz strukturę danych, które przesyłane są do Urzędu Statystyczneg[...]
EN The article presents the European Union 95/64/EC Directive, which imposes the obligation of gathering data concerning marine transport by member countries of the European Union. There have been presented the main principles of classifying ports, cargoes and ships, and structure of data to be transmi[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 4 (76) 167-186
PL Na tle historycznych powiązań i współzależności między polityką gospodar-czą i rozwojem transportu morskiego, wykazano istotne znaczenie transportu morskiego dla polskiej gospodarki. Dokonano również weryfikacji podstawo-wych czynników stymulujących i ograniczających rozwój tej gałęzi transportu w w[...]
EN Against the background of historical connections and interdependences between economic policy and marine transport development, the essential significance of marine transport for Polish economy has been demonstrated. Verification has also been made of the basic factors stimulating and restricting th[...]
12
80%
Logistyka
PL Centra logistyczne w realiach współczesnej gospodarki spełniają coraz istotniejszą rolę, wychodząc naprzeciw rosnącym zapotrzebowaniom klientów, chcących w sposób szybki i pewny zapewnić sobie właściwą obsługę transportową. Przykłady funkcjonowania centrów logistycznych wykorzystujących transport ko[...]
EN Satisfying Individual customer needs creates a need to depart from the traditional understanding of transport services crossing the threshold of the existing standards and implementation of market orientation in the company. Therefore It should be noted the growing role of logistics centers. This ar[...]
13
80%
Logistyka
PL Zaopatrywanie okrętów na morzu traktowane jest jako wsparcie działań sił bojowych wyznaczonych do wykonania zadań operacyjnych. Znaczna grupę środków zaopatrzenia, dostarczanych na okręty stanowią ładunki drobnicowe. Zalicza się do nich zarówno zapasy ogólnookrętowe jak i środki bojowe. Przekazywani[...]
EN Replenishment at sea is regarded as support of activities of combat forces designated to perform operational tasks. Large group of ships supply, are provided for general cargo. These include both ships stocks and munitions. Transfer of cargo between ships of these require the use of different types [...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Morze Bałtyckie ze względu na specyficzną budowę charakteryzuje się wyjątkową wrażliwością na zanieczyszczenia, głównie zanieczyszczenia chemiczne. Z tego między innymi powodu w świetle zapisów konwencji MARPOL 1972/78 Bałtyk uznany został za akwen specjalny, na którym obowiązują zaostrzone przepisy[...]
EN Due to its geographical characteristics the Baltic Sea is exposed to pollution, especially by chemicals. Following the MARPOL 1972/78 Convention the Baltic is regarded as a special water are and subject to rigorous regulations concerning its use. The aim of the decision was to reduce the amount of p[...]
15
80%
Logistyka
PL Transport morski jest zdecydowanie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w przypadku przewożenia dużych ilości żywności na dalekich dystansach. Jednak długi czas trwania wymaga zachowania optymalnych warunków w trakcie transportu produktów łatwo psujących się gdyż przy przewożeniu dużych ilości zeps[...]
EN Transport by sea is the most economical for the long distance transport of large quantities of food. The long time of transport of perishable commodities requires maintain optimal conditions. Fruits and vegetables should be transported in controlled atmosphere which can reduce deterioration and exte[...]
16
80%
Logistyka
PL Akty terroru morskiego oraz piractwo morskie powodują istotne zakłócenia w światowej Żegludze morskiej, które z kolei generują znaczne straty zarówno w sferze materialne jak i niematerialne. Jednak wymiaru ekonomicznego tych zagrożeń nie można sprowadzić jedynie do kosztów bezpośrednich, które jakko[...]
EN The asymmetric threats (piracy and maritime terrorism) have an important impact on security of modern shipping. These threats are the main reason of disturbances in goods' flow on shipping routes all over the world. The piracy and terrorism generate additional costs for the world shipping industry. [...]
17
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono genezę transportu gazu drogą morską oraz podstawowe problemy związane z jego transportem do terminalu gazowego w Świnoujściu. Scharakteryzowano statki służące do transportu skroplonego gazu. Przedstawiono właściwości LNG i LPG w kategoriach ładunku niebezpiecznego. Przedstaw[...]
EN The article presents the genesis of gas transport by sea and the main problems associated with transport to the gas terminal in Swinoujscie. Characterized ships for carrying liquefied gas. Presents the characteristics of LNG and LPG in categories of dangerous cargo. Presents security problems of mar[...]
18
80%
Logistyka
PL W strategicznym transporcie morskim przewóz środków zaopatrzenia realizowany jest pomiędzy morskim portem załadunku i morskim portem wyładunku. Morski port wyładunku jest usytuowany w rejonie prowadzonej operacji, w porcie morskim lub na przystosowanym do rozładunku odcinku nieuzbrojonego brzegu. Gł[...]
EN In the strategic maritime transport transportation of supplies is carried out between the seaport of embarkation and seaport of debarcation. Seaport of debarcation is located in the operational area in a well equipped sea port, in small harbour or in a bare stretch of coast adapted to unloading. The[...]
19
80%
Logistyka
PL Bezpieczeństwo transportu morskiego w XXI wieku jest obok bezpieczeństwa międzynarodowego jednym z najistotniejszych elementów światowego ładu i porządku. Bardzo szybko postępujące procesy globalizacyjne, powstanie gospodarki o zasięgu światowym, wymaga pewnych i niezakłóconych dostaw surowców i pó[...]
EN Maritime transport is one of the most important elements of international security in the XXI Century. Globalization, which is growing very fast, is responsible for starting global markets and global economy. This fact forces continuous and undisturbed deliveries of natural resources especially oil [...]
20
80%
Logistyka
PL Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy obserwowany od 2005 r. "renesans" piractwa w rejonie Somali i Zatoce Adeńskiej (ogólnie możemy mówić o wschodniej części Oceanu Indyjskiego), jest w stanie zagrozić międzynarodowym łańcuchom dostaw morskich w ich globalnym wymiarze. Omówiono w artykul[...]
EN The article is an attempt to answer the question whether the observed since 2005. "renaissance" of piracy in the Somali region and the Gulf of Aden (in general, we can speak of the eastern part of the Indian Ocean), is in a position to threaten the international chains of supplies in their global di[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last