Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 598
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport miejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W czerwcu 2003 r. częstochowski przewoźnik wprowadził na próbę, na podmiejskiej linii 52, wsiadanie do autobusu wyłącznie przednimi drzwiami. Miało to umożliwić kierowcom kontrolę biletów pasażerów i w ten sposób wyeliminować ewentualnych „gapowiczów”. W artykule opisano przebieg nowego systemu, kt[...]
2
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Podstawowym elementem oferty przewozowej w transporcie miejskim jest rozkład jazdy, obejmujący trasę, przystanki i godziny odjazdów. Musi być opracowany według określonych zasad, zapewniających jego dostosowanie do potrzeb przewozowych i warunków ruchu. W artykule omówiono zasady konstrukcji zintegr[...]
EN The main element of urban transport offer is timetable, that include the route, stops and time of departure. Timetable must be draw up by using particular rules that ensure its adjustment to transport needs and traffic conditions. In this article, were described the rules of structure, integrated in[...]
3
100%
Logistyka
2006 nr 2 11-13
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 59-64
PL W referacie dokonano krótkiego przeglądu systemów informacji dla pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej. Opisano funkcjonowanie modelu systemu informacji audiowizualnej. Zaprezentowano proces tworzenia bazy nagrań dźwiękowych z zastosowaniem jednoukładowego rejestratora/odtwarzacza komunikatów[...]
EN In this paper a short review of passenger information systems in public transport vehicles is made. The operation of model audio-visual information system is described. A process of forming the sound recording base with using single-chip voice record/playback device is shown, as well as some aspects[...]
5
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Popyt na usługi transportu miejskiego w Polsce. Klasyfikacja potrzeb przewozowych oraz ich cechy. Ruchliwość komunikacyjna mieszkańców miast. Potoki ruchu pasażerskiego.
EN Demand on the municipal transport services in Poland. Classification of the transport needs and their characteristics. Communication mobility of inhabitants. Streams of the passenger traffic.
6
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Problemy transportowe obszarów zurbanizowanych. Transport zbiorowy (publiczny) a indywidualny. Stan komunikacji w polskich miastach. Transport miejski w polityce państwa i samorządów terytorialnych . cele, zadania i warunki realizacji. Kolej w obsłudze aglomeracji. Od czego zależy rozwój i poprawa f[...]
EN The transporting problems of urbanized areas. Urban (public) and individual transport. The condition of transport in Polish cities. The urban transport in the state policy and territorial councils - aims, task and cases of realization. The railway in agglomeration service. From what depends the deve[...]
7
80%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2012 Nr 3 16-19
PL Systemy transportowe umożliwiają zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczeństwa związanych z przemieszczaniem się oraz zaopatrzeniem ludności. Stanowią one podstawę rozwijania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Społeczeństwo oczekuje zapewnienia dogodnego transportu[...]
EN Transporting systems satisfy the basic needs of society related to movement and supply of the population. They constitute the basis for the economic growth and they also improve quality of life. Society expects convenient transportation for commuting to work, school and for recreation. Using a car t[...]
8
80%
Archives of Transport System Telematics
EN Not only the opinions of experts point to the increasing number of cars in central areas of cities, but this fact is also perceived by the city residents themselves. They experience it every day when they move around the city. Congestion at the junctions and sometimes a total collapse of traffic cau[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono problem zanieczyszczenia atmosfery spalinami w wielkich aglomeracjach miejskich. Opisano metodę pomiarową oraz zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono na typowym stanowisku hamownianym. Badania te objęły trzy rodzaje paliwa: normalny olej napędowy ON, olej zimowy IZ 4[...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 3-A s. 7--23
PL Z aktualnych dokumentów planistycznych Krakowa wyłania się spójna na ogół wizja przyszłego rozwoju miasta. Autorzy zgodni są m.in. co do tego, że rozwój przestrzenny winien być zrównoważony i podporządkowany zasadom ładu przestrzennego, że zarządzanie rozwojem winno uwzględniać oszczędną gospodarkę [...]
EN From the current planning documents of Krakow emerges a rather consistent vision for the future development. The authors agree that urban development should be sustainable and should support consistent urban form, that growth management should involve effective use of resources and that good accessi[...]
11
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z wdrożeniem systemu zrównoważonego transportu za pomocą programu CiViTAS. Przedstawiono w nim rodzaj i zakres zadań mających na celu uzyskanie wyników w postaci bardziej efektywnego wykorzystania transportu miejskiego, zmniejszenie emisji spalin oraz b[...]
EN The problems with the implementation of sustainable transport system were presented in the article. Type, extension and basic results of the measures implementation were illustrated by chosen graphs as results of decrease exhaust gases emissions and healthier mode of live the citizens of Szczecinek.[...]
12
80%
Logistyka
PL Szybka Kolej Miejska w Trójmieście jest określana mianem "kręgosłupa komunikacyjnego" aglomeracji gdańskiej. Praktycznie od lat 50. XX wieku kursuje ona w niezmienionej formie pomiędzy Gdańskiem Głównym i Wejherowem. Tymczasem zmieniły się preferencje pasażerów oraz struktura urbanistyczna i komunik[...]
EN Rapid Urban Railway (Szybka Kolej Miejska, SKM) is often referred to as the backbone of Gdańsk agglomeration communication system. Connecting Gdańsk and Wejherowo, SKM practically has not been changed since 1950's. However, it must be emphasized that in the meantime transit preferences of passengers[...]
13
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano historię wprowadzenia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie autobusów najmniejszej pojemności. Po dziesięciu latach eksploatacji, autobusy klasy mini stały się nieodzowną częścią struktury taboru MPK w Krakowie.
14
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Znaczenie gospodarcze i społeczne transportu powoduje konieczność prowadzenia przez państwo odpowiedniej polityki transportowej odnoszącej się do wszystkich szczebli zarządzania działalnością transportową, w tym również pasażerskiego transportu miejskiego poddanego wielu oddziaływaniom regulacyjnym.[...]
15
80%
Logistyka
PL W artykule przeprowadzono analizę układu komunikacyjnego miasta, wykorzystywanego taboru w transporcie miejskim w Tczewie, ofertę przewozową i taryfową oraz przychodowość poszczególnych linii. Na tej podstawie określono kierunki rozwoju transportu miejskiego w tych wszystkich zakresach.
EN In this article are analyzed the communication system of the city, the type of busses used in urban transport in Tczew, transportation offer and tariff offer and also income of individual lines. On this basis the trends of urban transport in all these areas are shown.
16
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w ostatnim okresie w transporcie miejskim w zakresie informacji udostępnianej pasażerom a także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji. Zwrócono dodatkowo uwagę, na edukacyjną rolę informacji przekazywanej pasażerom, gdyż informacja o skutkach fun[...]
EN The article presents the changes that have occurred recently in urban transport in the field of information made available to passengers. Also are presented new types of information. There is also shown the educational role of information given to passengers. Because the information on the effects o[...]
17
80%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 3 29-32
PL Charakterystyka systemów kolei linowo-terenowej (budynki stacyjne, układ napędowy z liną napędową, konstrukcja jezdna wraz z jej elementami, wagony). Kolej linowo-terenowa w Innsbrucku - Hungerburgbahn. Kolej linowo-terenowa w Bilbao.
EN Characteristics of cable railways systems (station buildings, driving system with driving rope, rolling stock, cars). Cable railway in Innsbruck - Hungerburgbahn. Cable car in Bilbao.
18
80%
Logistyka
PL Jednym z najczęstszych problemów z jakimi borykają się współczesne miasta jest zatłoczenie komunikacyjne. Wśród przykładów działań, związanych z rozwiązaniem tego problemu jest wzrost wykorzystania komunikacji miejskiej. Polacy niechętnie zamieniają swoje samochody na środki transportu publicznego. [...]
EN Traffic jams are one of the most common problems in modern towns and cities. The increase of public transport usage is an example of different activities which can solve the problem. However, Polish people are not willing to change their commuting habits and use the means of public transport instead[...]
19
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problematykę wdrożenia zadania związanego z rozwojem transportu publicznego przez wprowadzenie ekologicznych minibusów przez lokalnego przewoźnika publicznego w ramach realizacji zadania w programie CiViTASRENAISSANCE. Przedstawiono w nim rodzaj i zakres działań mających na [...]
EN The problems with the development of public transport by ecological minibus implementation were presented in the article. Type, extension and basic results of the measures implementation were illustrated by chosen graphs as results of decrease exhaust gases emissions. As well the results of the base[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 51-58
PL Wykorzystanie podstaw zarządzania marketingowego w transporcie miejskim jest warunkiem jego przetrwania i rozwoju w środowisku konkurencyjnym. Podstawowe narzędzia służące kształtowaniu wizerunku to instrumenty public relations. Umiejętna współpraca ze środkami masowego przekazu jest strategicznym e[...]
EN Utilisation of elementary marketing management concepts in public transport is the condition of its survival and development in the competing market environment. The basic tools used for the image shaping are the public relations instruments. A skilful co-operation with the media is a strategic ele[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last