Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport międzynarodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2007 nr 1 87-111
EN This article is to give some basic information on the transformation of world economy and evelopment of main cargo groups in the world sea trade. The forecast of the sea trade determines needed ships in the world merchant fleet till year 2010.
2
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W referacie zaprezentowano zagadnienia odnoszące się do roli usług zarobkowego transportu drogowego rzeczy w okresie postępującej globalizacji powiązań gospodarczych. Wskazano także najistotniejsze aspekty dotyczące transportu w procesie kształtowania się oraz rozwoju powiązań kooperacyjnych w logis[...]
3
100%
Drogownictwo
2004 nr 3 99-101
PL Dnia 1 grudnia 2003 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja o tematyce "Rola Polski w transporcie międzynarodowym w poszerzonej Unii Europejskiej".
4
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 1 43-50
5
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jedną z najbardziej istotnych przeszkód w transkontynentalnym i międzynarodowym transporcie kolejowym jest zróżnicowanie szerokości torów. Większość państw europejskich ma tory szerokości stephensonowskiej 1435 mm. Jednak koleje Europy Wschodniej - Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawi, Rosji i [...]
6
80%
Logistyka
2017 nr 5 40--41
PL Rozmowa z kierownikiem Katedry Transportu dr Jackiem Kurowskim, na temat przygotowania kadr menedżerskich do pracy w obszarze transportu, spedycji i logistyki oraz edukacji w tym zakresie.
7
80%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 181--184
EN Development of Polish international road transport of goods after Poland's accession to the EU. Haulage work carried out between 2005 and 2015. International transport in the context of haulage carried out by the remaining EU transport. Transport arranged by types of haulage in 2005 and in 2015. Dev[...]
8
80%
Przegląd Komunikacyjny
9
80%
Przegląd Komunikacyjny
10
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł jest próbą przybliżenia projektu mającego na celu zbadanie możliwości utworzenia kolejowego korytarza transportu towarowego między Holandią i Polską, a także próbą oceny stanu i perspektyw rozwoju transportu towarowego między tymi krajami wraz z identyfikacją istniejących barier i propozycją[...]
EN There is in the paper an attempt at description of the project exploring the possibilities of creating rail goods transport between Netherlands and Poland and an attempt at not only an assessment of present stage and prospect of goods transport development but an identification of existing barriers [...]
11
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wymiany międzynarodowej. Pokazano głównych partnerów Polski w handlu zagranicznym oraz kształtowanie się obrotów w ostatnich latach. Dokonano analizy międzynarodowych przewozów ładunków realizowanych transportem samochodowym i kolejowym oraz przedstawio[...]
EN In the article was describe international trade issues. Was showed polish main international trade partners and range of international trade during past few years. In the article was made analysis of road and railway international freight transportation and was showed freight capacity of border cros[...]
12
61%
Logistyka
2003 Nr 3 10-13
13
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 91--104
PL Internacjonalizacja i globalizacja działalności gospodarczej wywołuje zapotrzebowanie na usługi podmiotów gospodarczych o dużej skali działania oraz dysponujących dużymi sieciami usługowymi. Globalny obrót towarowy wzrósł w okresie ostatniego 50-lecia ponad 10-krotnie, generując ogromne potrzeby tra[...]
EN Internationalisation and globalisation of economic activities cause of the demand for services of the firms with large scale of production and disposal of large scale of service networks. The customers require the unique services or services fitted to their individual requirements and preferences, w[...]
14
61%
Logistyka
2013 nr 2 59--62
PL Celem artykułu jest przedstawienie zasad organizacji wypoczynku zwierząt w punktach kontroli, podczas transportów' długotrwałych. Artykuł zawiera podstaw'ow'e informacje na temat istniejących punktów' kontroli w Polsce i UE. Omówiono praw- ne i organizacyjne aspekty postępowania ze zwierzętami w pun[...]
EN The purpose of this article w'as to present the role of control post in long - distance animal transportation. The paper contains a basie information about control posts in EU and in Poland and outlines the legal requirements for the control post equipments, and its management.
15
61%
Transport Samochodowy
2006 z. 4 45--57
PL W artykule omówiono cel i potrzebę poprawy struktury parku pojazdów samochodowych pod względem spełniania norm ekologicznych oraz uregulowania prawne dotyczące tych norm. Przedstawiono źródła informacji statystycznych o ciężarowych pojazdach samochodowych w Polsce dotyczące spełniania norm ekologicz[...]
EN In this paper me author discuses the aim and the need to improve the structure of the fleet of motor vehicles as far as ecological norms are concerned. The article also tackles legal regulations connected with the above-mentioned norms. Sources of statistical data on Polish trucks meeting ecological[...]
16
61%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono problematykę planowania tras w transporcie międzynarodowym. Przyjęto, że główną barierą wpływającą na czas obsługi transportowej są granice państwowe. Przedstawiono model strukturalny obsługi transportowej. Przedstawiono główne założenia do budowy modelu matematycznego opisując[...]
EN The paper presents the problem of planning the international transport. It was assumed that the main barrier affecting on duration of transport service are country borders. The structural model of the international transport was presented. The paper presents the main assumptions for the construction[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1893--1894
PL W artykule przedstawiono analizę zjawisk i problemów, które pojawiają się w trakcie tworzenia międzynarodowych systemów logistycznych transportu (ITLS). Sformułowano również propozycje strategicznych kierunków efektywnego formowania międzynarodowego rynku transportu i logistyki.
EN The analysis of the characteristics and problems that arise in the course of formation of international transport logistics systems (ITLS) are shown in the article. The proposition of strategic directions of the effective formation of the international transport and logistics market are also present[...]
18
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 689--692
PL Artykuł opisuje obszar rozwiązań, które wspomagają zarządzanie procesem transportowym. Ponadto ukazano rynek transportowy jako mechanizm regulacji działalności sektora transportu. Przedstawiono również istotę kształtowania cen usług oraz kosztów w procesie planowania przewozu. W artykule skupiono si[...]
EN The article presents a range of solutions, which supports management in transportation processes. It depicts the transport market as a regulatory mechanism of operations within the transport sector. It has also been shown to influence the shaping of transport prices and expenses when planning carria[...]
19
61%
Logistyka
2015 nr 3 2246--2251, CD 1
PL Na skutek wprowadzenia w życie nowych przepisów ustawowych o płacy minimalnej w Republice Federalnej Niemiec (Mindeslohngesetz) nastąpiła zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie przedsiębiorstwa na terenie Niemiec. Nowe przepisy obejmują wszystkich pracowników wszystkich [...]
EN As a result of the enforcement of statutory new regulations about the minimum wage in the Federal Republic of Germany (Mindeslohngesetz) a variation of the terms of the conducting business activities took place by Polish enterprises in Germany. New regulations are embracing all employees of all indu[...]
20
61%
Transport Problems
PL Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie alternatyw systemów informatycznych używanych do zarządzania, przetwarzania i oceny informacji związanych z pojazdami firmowymi. Zwracamy szczególnie uwagę na rejestrowanie, przekazywanie i przetwarzanie informacji o ruchu pojazdu na drodze w transporci[...]
EN The objective of this contribution is to characterize alternatives of information systems used for managing, processing and evaluation of information related to company vehicles. Especially we focus on logging, transferring and processing of on-road vehicle movement information in inland and interna[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last