Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport materiałów niebezpiecznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
2001 Nr 9 233-236
2
100%
Chemik
2001 Nr 9 244-253
PL ANWIL SA we Włocławku; ELANA SA w Toruniu; Firma Chemiczna DWORY SA; Zakłady Azotowe PUŁAWY SA; Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA; Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA; Zakłady Chemiczne ZACHEM w Bydgoszczy; Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA SA.
3
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2007 Nr 3 20-32
PL Autor przedstawił problematykę dotyczącą przewozu towarów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR z uwagi na jej kolejną nowelizację, która obowiązuje od 1 lipca 2007r., szerzej przedstawiono wybrane przykłady pomocne w szkoleniu personelu logistycznego jednostek wojskowych.
4
80%
Napędy i Sterowanie
PL Tankowce Scot w dużej mierze spełniają dzisiejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych, takich jak chemikalia czy ropa naftowa. Tym samym przedsiębiorstwo żeglugowe Wappen w Hamburgu bardzo wysoko podnosi poprzeczkę w kwestii jakości. Dotyczy to każdego pojedy[...]
5
80%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Przedstawiono problematykę zagrożeń jakie stwarza przewóz towarów niebezpiecznych. Na przykładzie materiałów klasy I ADR wskazano na szereg czynników wpływających na bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych, od przygotowania do transportu, przez znakowanie i szkolenie osób przewożących. [...]
EN It the problems of threats was introduced was what the transmission of goods creates dangerous. It materials for example class I ADR were showed was on row of factors influencing on safety of transportation of dangerous materials, from preparation to transportation, by marking and persons' training [...]
6
80%
Chemik
2000 Nr 6 169-171
PL Przedstawiono zadania Komitetu Ekspertów ONZ ds, przewozu materiałów niebezpiecznych o-raz zbiór zaleceń ONZ „Recommendations on the Transport of Dengerous Goods" i jego nowelizację „Model Regulations" z 1999 r. Omówiono nową wersję przepisów ADR, w tym wymaganie zatrudnienia w firmach, które zajmuj[...]
EN Tasks of UN Expert Committee for the transport of hazardeous materials, a set of ťRecom-mendation on the Transport of Dangereous Goods" and its 1999 _Model Regulations" revision are presented. A new version of ADR provisions including the demand for employing safety advisers in companies being conce[...]
7
80%
Chemik
2001 Nr 9 237-243
PL Opisano historię ratownictwa chemicznego w Polsce i historię europejskich systemów ratowniczych. Omówiono System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych -SPOT - historię jego powstania, strukturę organizacyjną oraz wykaz zakładów - członków Systemu SPOT. Przedstawiono także europejski system[...]
EN The history of chemical rescue in Poland and European rescue systems are presented. Moreover, the A-id System for the Transportation of Dangerous Materials - SPOT- history of its creation, organizational structure and list of facility - members of the SPOT system are featured. Also, the European inf[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 36 27-34
PL Transport materiałów niebezpiecznych stanowi poważne zagrożenie ekologiczne. Warunki dla kolejowego transportu tych materiałów zostały ustalone w Regulaminie międzynarodowym RID. Polska ustawa o dozorze technicznym określa dodatkowe wymagania w odniesieniu do wytwórców zbiorników do materiałów niebe[...]
EN The transport of hazardous goods generates ecological danger. The conditions for the railway transport of these goods are specified in the international regulations RID. The Polish law about technical supervision specifies furthermore the requirements to the producers of the vessels for dangerous go[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 1 126-135
PL Autor przedstawia problematykę dotyczącą zarówno przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele w myśl Umowy ADR po jej nowelizacji, która obowiązuje od 1 lipca 2007 r. jak i zasady bezpieczeństwa przy budowie tzw. długich tuneli – powyżej 500m. Ponadto w artykule przedstawiono, klasyfikację tuneli, [...]
10
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł został opracowany na podstawie prac badawczych, prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, dotyczących oceny niezawodności i efektywności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm. Efektywność tych systemów uzależniona jest istotnie od metody zmi[...]
EN The paper is based on the research work done at the Institute of Rail Vehicles, Cracow University of Technology, on the assessment of the reliability and efficiency of the 1435/1520 mm track gauge change systems. The efficiency of these systems depends considerably on the gauge change method relatin[...]
11
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rodzaje przewożonych materiałów niebezpiecznych. Dyrektywy unijne. Mechanizmy ich wprowadzania do polskiego systemu prawnego. Ujednolicanie prawa w zakresie drogowych i kolejowych przewozów ładunków niebezpiecznych oraz ujednolicanie procedur kontrolnych.
12
80%
Przegląd Komunikacyjny
13
61%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2009 nr 1 (24) 129--134
PL W artykule przedstawiono budowę nowego pojazdu do transportu materiałów wybuchowych przeznaczonego dla wojsk inżynieryjnych. Omówiono wyniki pierwszych testów eksploatacyjnych i przyjęte dalsze kierunki prac rozwojowych.
EN The paper presents the design of new vehicle for transporting explosives destined for engineering armies. Results of the first operation tests and accepted directions of development works have been discussed.
14
61%
Logistyka
2015 nr 5 493--498, CD1
PL Transport logistyczny materiałów niebezpiecznych w dzisiejszej dobie jest możliwy po spełnieniu określonych przepisów oraz wymagań stawianych w stosunku do środków transportu, urządzeń, i ich opakowania oraz człowieka. Istnieje potrzeba stworzenia spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu transpor[...]
EN Transport logistics of hazardous materials in today's era is possible under certain regulations and requirements in relation to the means of transport, equipment, and packaging and man. There is a need to develop a coherent and well-functioning transport system covering the whole of hazardous materi[...]
15
61%
Logistyka
2015 nr 5 535--540,CD1
PL W artykule scharakteryzowano podstawowe zagadnienia związane z logistycznym przygotowaniem transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Poddano analizie zagrożenia związane z ich transportem. Przedstawiono klasyfikację materiałów niebezpiecznych i jej znaczenie. Zaprezentowano rodzaje i znaczeni[...]
EN The article describes the fundamental issues of the logistical preparation road transport of hazardous materials. An analysis of the risks associated with their transport. The article presents the classification of hazardous materials and its importance. Presented types and importance of packaging f[...]
16
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 649--661
PL W artykule podjęto próbę ustalenia wpływu współczynnika geometrycznego na dokładność wyznaczenia współrzędnych pozycji z pomiarów namiaru i odległości. Analizie poddano strukturę nawigacyjną składającą się z jednego i czterech znaków. W jej wyniku opracowano grafiki dokładności oraz obliczono, zesta[...]
EN This article attempts to determine the effect of the geometric factor on the accuracy of the coordinates to designate the position of the bearing and distance measurements. Analyzed navigational structure consisting of one or four marks. As a result, developed graphics of accuracy and calculated , n[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2008 Nr 63 91-96
PL W artykule podjęto próbę zidentyfikowania przyczyn pierwotnych powstawania zagrożeń w transporcie materiałów niebezpiecznych. Przedstawiono sytuację krajowych przewozów materiałów niebezpiecznych oraz prognozy na najbliższą przyszłość. Opisano rolę człowieka w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu tran[...]
EN The paper presents some attempts of idenlification of the primary causes of threals in carriage of dangerous goods. Usually the direct reasons of any events in transportation systems arę generally well-known recognized. Definilely less attenlion has been given lo primary causes. However usually Ihis[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1637--1642
PL Materiały niebezpieczne różnego pochodzenia, np. paliwa, produkty chemiczne czy odpady biologiczne, stanowią rosnącą grupę ładunków w towarowym transporcie samochodowym. W związku z lokalizacją zakładów produkcyjnych, a także potrzebami indywidualnych odbiorców, ładunki takie często są przewożone pr[...]
EN Dangerous materials of various kinds, eg. fuels, chemical products or biological waste are a growing group of cargo in freight road transport. Due to the location of plants, as well as the needs of individual consumers, these goods are often transported through urban areas. This poses a potential th[...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 99--106, CD
PL W artykule omówiono zasady bezpieczeństwa gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów niebezpiecznych podczas operacji transportowych związanych z oczyszczaniem terenu w strefie brzegowej. Wzrost liczby i zakresu wszelkiego rodzaju zagrożeń stał się nieodłącznym element[...]
EN The article discusses the principles of security guarantees to minimize the risks arising from the transport of hazardous materials during transport operations associated with the purification of the land in the coastal zone. The increase in the number and scope of all kinds of threats has become an[...]
20
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 486--493, CD
PL W czasach kiedy transport jest tak szybko rozwijającym się ogniwem i pełni jedną z ważniejszych funkcji człowieka, niezwykle ważne jest, aby był przede wszystkim bezpiecznych dla ludzi i środowiska. Szczególnie w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych, których dotyczą rygorystyczne wytyczne w[...]
EN In the days when transportation is so fast-growing link, and has one of the most important function in human life, it is extremely important that it is first and foremost safe for humans and the environment. Especially, in the case of transport of dangerous goods, covered by strict guidelines in min[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last