Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2010 Z. 24 5-16
PL Systemy transportowe są przedmiotem regulacji. Regulowana jest nie tylko działalność transportowa, a więc procesy gospodarcze realizowane w sferze realnej systemu transportowego, ale również sfera instytucjonalno-organizacyjna, techniczno-technologiczna i prawno-ekonomiczna systemu oraz jego relacje[...]
EN Contemporary transport systems are subject to many forms of regulation. There is regulated not only transport activity, i.e. all economic processes carried out in the real sphere of transport systems, but its institutional, organizational, technical, technological as well as legal and economic areas[...]
2
100%
Transport Problems
PL Przedstawiono uogólniony model rynku usług transportowych. Opracowano modele konfliktowych sytuacji między uczestnikami rynku usług transportowych. Dla oceny optymalnych strategii uczestników rynku określone są odpowiednie funkcje wypłat.
EN A generalized model of the transportation services market is presented. The models of conflict situations between transportation services market participators are developed. The payoff functions are defined to assess the optimal strategies of market participators.
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Niezawodoność oraz redundacja są kluczowymi sprawami we współczesnym rynku transportowym oraz przemyśle. Przerwane połączenia między danymi punktami infrastruktury systemu może mieć fatalne skutki.
4
75%
Logistyka
2012 nr 3 32--34
EN Transport markets and their rationalization as a result of sustainable development of transport and logistics
5
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 195--208
PL System transportowy Unii Europejskiej, składający się z wielu podsystemów narodowych, przeszedł w ostatnich latach istotne przemiany, czego efektem jest utworzenie tzw. jednolitej przestrzeni transportu UE. Likwidacja barier związanych z dostępem do rynków (liberalizacja) oraz zniesienie kontroli gr[...]
EN The transport system of the European Union, composed of numerous national subsystems underwent significant transformation in recent years. As the result, a so-called the single area of European transport has been created. Very often, this space is concerned as the transport market, being a subject t[...]
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 3 27-33
PL Struktura rynku transportowego. Procesy strukturalne na rynkach transportowych. Powiązania konkurencji i konkurencyjności w transporcie. Wpływ integracji transportu na konkurencję.
EN Transport market structure. Structural processes at transport markets. Competition and competitiveness bounds in transport. Transport integration influence on competition.
7
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 23-38
EN Included in this article an analysis of chosen paragraph of the Act of collective public transport, in terms of their impact on the reduction of market failures regional bus indicates that it does not add signifi cant, new quality. Small opportunities are expected by the public carriers „tidying up”[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 16 173-187
EN The regional road transport functions in a competitive surrounding. It plays a signifi cant role in the creation of development of regions. Its functioning and development should be arranged with taking into consideration all the crucial conditionings such as the formal-legal regulations with distin[...]
9
75%
Inżynieria Maszyn
PL Globalizacja światowej gospodarki, procesy integracyjne w światowym handlu i transporcie, rozwój lądowo -morskich łańcuchów transportowych, rozwój konteneryzacji i multimodalizmu, zastosowanie koncepcji logistycznej w transporcie, wzrastająca konkurencja na rynku usług transportowych, utrzymywanie s[...]
EN Globalization of world economy, processes of integration in the world marketing and transportation development of sea-land transportation chains, development of containerization and multimodality, use of logistics in transportation, an increase in competition on the transportation market as well as [...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 3 3200--3205
PL Transport intermodalny ma wiele zalet. Przede wszystkim odciąża zatłoczone drogi, obniża koszty oraz jest mniej wrażliwy na warunki pogodowe. A jednak istnieje wiele barier, które ograniczają jego rozwój. Transport intermodalny był dotychczas jedną z najbardziej popieranych form transportu w program[...]
EN Transport intermodalny ma wiele zalet. Przede wszystkim odciąża zatłoczone drogi, obniża koszty oraz jest mniej wrażliwy na warunki pogodowe. A jednak istnieje wiele barier, które ograniczają jego rozwój. Transport intermodalny był dotychczas jedną z najbardziej popieranych form transportu w program[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 11 31--37
PL [...]Segment przewozów kabotażowych na rynku transportowym został najpóźniej zliberalizowany. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pod naciskiem wielu państw podjęto ochronę wewnętrznych rynków przewozowych (np. niemieckiego). Okres ochronny wyniósł 3 lata z możliwością przedłużenia o następne 2 l[...]
EN Author, in his report tells about the phenomenon of cabotage services in transport. He presents it, in contekst of road and rail transport. Cabotage in rail transport refers to entering in life directive 2007/58/WE with concerns opening of market for international passengers transit. He describes it[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 4 167--193
PL [...] Auf dem europäischen Verkehrsmarkt und auch auf seinen nationalen Teilmärkten ist eine Entwicklung zu erkennen, die als ungleichgewichtig bezeichnet wird. Die Zunahme des Straßen- und des Luftverkehrs bewirkt eine Überlastung der entsprechenden Verkehrsinfrastruktur, während auf der anderen Se[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 135--154
PL [...] Transport wodny śródlądowy w Polsce ma bardzo niski udział w rynku usług transportu lądowego (poniżej 1 % ). W żadnym z krajów europejskich posiadających żeglowne drogi wodne żegluga śródlądowa nie ma tak marginesowego znaczenia . W ostatnich pięciu latach średnieroczne przewozy tą gałęzią tra[...]
EN The marke, share of inland waterway transport in Poland is very low (about 1 %). There are many obstacles in development of this sector. The most tmportant, are: infrastructure of waterways, substructure of inland ports, barges and fiscal stringency. This paper contains characteristics of mention ab[...]
14
75%
Logistyka
2016 nr 3 200--209, CD1
PL W artykule przeanalizowano sytuację polskiego transportu w aspekcie zmian zachodzących w jego strukturze gałęziowej oraz określono trendy i dynamikę rozwoju rynku. Przybliżono podstawowe tendencje cechujące poszczególne gałęzie, wskazując na ich korelację z założeniami idei zrównoważonego rozwoju tr[...]
EN The article analyses the situation of Polish transport in terms of changes in its branch structure. It also specifies the trends and dynamics of the market. It approximates basic trends characterized by individual branches, pointing their correlation with the assumptions of objectives of sustainable[...]
15
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2014 R. 21, nr 9 10--14
PL Wielkość przewozów pasażerskich realizowanych w Polsce transportem publicznym od końca lat 70. Ubiegłego wieku systematycznie spada. Dotyczy to w szczeWielkość przewozów pasażerskich realizowanych w Polsce transportem publicznym od końca lat 70. Ubiegłego wieku systematycznie spada. Dotyczy to w szc[...]
EN The general analysis of the market of railway transportation was executed In the report in Europe. Founded correlations were examined among chosen the method changing explanatory and explained. Conducted analyses allowed to the accomplishment of the general opinion of the size of transports and tran[...]
16
75%
Logistyka
2015 nr 6 1275--1284, CD
PL W niniejszym artykule zaprezentowano sytuację polskiej branży TSL na rynku krajowym oraz europejskim. Omówiono uwarunkowania dla działalności transportowej na obu rynkach europejskim oraz polskim, a także zobrazowano statystycznie udziały przedsiębiorstw ze środowiska TSL w Europie i Polsce. Ponadto[...]
EN This article presents the situation of Polish TSL sector in domestic and European levels. Discusses conditions for transport operations on both the European and Polish markets, as well as illustrated statistically shares of companies with TSL environment in Europe and Poland. In addition, an analysi[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 11 109--119
PL [...]Rozwiązanie problemów środowiskowych transportu może przynieść rozwój technologiczny, w tym rozwój nowoczesnych technik informacyjnych wykorzystywanych w transporcie pomocny w racjonalizacji wykorzystania środków transportu i infrastruktury. We wdrażaniu inteligentnych systemów transportowych ([...]
EN In Europa müssen eine Reihe erheblicher Schwierigkeiten überwunden werden, damit das europäische Verkehrssystem seiner Aufgabe, dem Mobilitätsbedarf der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft zu entsprechen. Um die angesichts der Dringlichkeit der Probleme erforderlichen raschen Fortschritte zu er[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 375--386
PL W artykule przedstawiono badania oraz zaproponowano metodykę organizacji pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych w aspekcie pozyskiwania zleceń transportowych z giełd transportowych i platform przetargowych. Istotnym argumentem przyjętej metodyki jest ograniczenie czas[...]
EN The article presents research and proposed methodology of work organization in small and medium shipping companies in the aspect of obtaining transport orders from transport exchanges and tender platforms. An important argument of the adopted methodology is time limitation in decision-making.
19
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 57-65
PL Zarysowano przeobrażenia w systemie transportu osób w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Przedstawiono podstawy prawne zmian i scharakteryzowano zmiany na rynku przewozów pasażerskich.
EN Some transformations in the passenger transportation system in Poland in last twenty years have been defined. The legal basis of changes has been presented and the changes at passenger transport service market have been featured.
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 45--50
PL W artykule autorzy zaprezentowali zagadnienia transportu intermodalnego w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego. Przedstawiono charakterystykę gałęzi transportu stanowiących elementy struktury systemu transportu intermodalnego. Omówiono czynniki odpowiedzialne za procesy degradacji środowiska natura[...]
EN In the article the authors presented the issues of intermodal transport in the aspect of ecological safety. The profile of branches of transport witch create the structure of intermodal transport’s system was presented. The factors responsible for processes of environmental degradation were discusse[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last