Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Referat zawiera analizę przypadku, gdzie przedsiębiorstwo w którym zarządzający transportem dalekim menadżer kontroluje czas pracy kierowców. Zadań w tym zakresie przybywa na stanowisku pracy, osób wykwalifikowanych, które potrafią znając przepisy tę analizę prowadzić się nie zatrudnia, a właściciel[...]
EN Paper examines the case where a company where the transport manager far manager controls the working time for drivers. Tasks in this area arrive at the workplace, skilled people who are able to know the rules to carry out this analysis does not employ, and the owners wanting to get rid of the troubl[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano na czym polega organizator publicznego transportu zbiorowego oraz plan transportowy. Przedstawiono również przykładowy dostęp do przystanków i dworców w oparciu o ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z grudnia 2010 r. Jest ona kolejnym aktem prawnym regulującym rynek przewozó[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przedstawiono analizę wybranych przepisów zawartych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Niewielkie są możliwosci oczekiwanego przez przewoxników publicznych "uporządkowania" rynku przewozów pasażerskich oraz wyeliminowania bądź chociażby ograniczenia negatywnych zjawisk na tym rynku. Zale[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
EN Competitive environment and market internationalization offers to transport new opportunities, where transport enterprises have possibility to apply entrepreneurially idea, strengthen to actual competitiveness and obtain to advantageous position on market. The paper deals with assess of actual possi[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 103-108
PL W referacie opisana została struktura sterowania i zarządzania ruchem kolejowym w oparciu o nowoczesne urządzenia srk oraz techniki transmisji danych. Przykładowa organizacja oparta została na rozwiązaniu wdrażanym przez kolej niemiecką DB. Struktura ta składa się z Centrum Zarządzania Ruchem we Fra[...]
EN New electronic and data transmissions open new possibilities of railway traffic management and control. Today, we have really safe computer solutions, we can observe very fast development of this technology. Management centralisation gives many advantages as well for railway operators and railway cu[...]
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 1 13-18
PL Przesłanki rozwoju systemów zarządzania transportem publicznym. Podstawowe elementy systemów zarządzania transportem publicznym. Metoda oceny efektywności systemów zarządzania ruchem pojazdów transportu publicznego. Wymierna korzyści po wprowadzeniu systemów zarządzania ruchem pojazdów transportu pu[...]
EN The premises for development of public transport management systems. The general elements of public transport management systems. The method for assessment the active management systems in pubic transport. The advantages after the active management system implementation in public transport.
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 12 9-14
PL Kierunki wprowadzonych reform w organizacji i zarządzaniu transportem zbiorowym w miastach. Model komunikacji zbiorowej w Radomiu. Zakres kompetencji organizatora komunikacji zbiorowej w Radomiu. Finansowanie komunikacji zbiorowej w Radomiu.
EN The directions of reforms implemented in organization and transport management in cities. Model of public transport in Radom. The range of competences of public transport organizer in Radom. Financing of public transport in Radom.
8
75%
Logistyka
2011 nr 1 36-38
PL W 2010 roku rozpoczął się w Wojsku Polskim program pilotażowy mający określić możliwości wprowadzenia outsourcingu w obszarze transportu. Ma on na celu zebranie doświadczeń, na podstawie których wypracowane zostaną systemowe rozwiązania dla całej armii. Koncepcja zakłada szeroką współpracę wojskowo-[...]
EN In 2010 in the Polish Army has been starting pilot program designed to determine the feasibility of outsourcing in the area of transport. Its purpose is to collect experiences from which the system will be worked out solutions for the whole army. The concept involves extensive collaboration between [...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiona została sprzętowa i programowa realizacja układu sterowania ruchem mostu suwnicy pomostowej, w którym algorytm sterowania oparty na regulatorze rozmytym z wnioskowaniem typu Takagi-Sugeno-Kang (TSK) został zaimplementowany na sterowniku programowalnym PLC.
EN The paper presents software and hardware solution of an overhead crane's bridge movement control system in which control algorithm was based on fuzzy controller with Talagi-Sugeno-Kang (TSK) inference system and implemented on programmable logic controller PLC.
10
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 nr 4 303-307
PL Omówiono budowę centrum zarządzania systemu transportowego przeznaczonego do działań w sytuacjach kryzysowych. Współpraca centrum z systemem powinna opierać się na zasadach przyjmowanych w komputerowych systemach dowodzenia, kierowania i łączności klasy C4I. Przedstawiono podstawowe wymagania dotycz[...]
EN The article describes a command and control centre of transport system in-tended for crisis management. Such system should operate as a Command, Control, Communication, Computers and Intelligence (C41) systems. Hardware software and communication architectures are characterised.
11
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 105--113
PL Stworzenie optymalnych warunków do dobrej i partnerskiej współpracy w ramach przygotowania i realizacji regionalnej polityki transportowej wymaga jasnego podziału odpowiedzialności za realizację zadań publicznych między szczeblami samorządu terytorialnego – województwem, powiatem i gminą, przy zacho[...]
EN The article deals with facets of management in a regional passenger system of transportation as the most essential net of the civilians. The quality of transportation services in the region has a considerable influence on activating a social-cultural and economic life, enabling the educational and c[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 49--62
PL [...]Podstawowym narzędziem intraregionalnej polityki społeczno-gospodarczej regionu zachodniopomorskiego jest Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015 , uchwalona przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w październiku 2000 roku. W tym dokumencie programowym zapisano, że[...]
EN Monitoring and assessment of the effectiveness of implementation of all phases of the project require managers to adopt a comprehensive approach. One of the methods ensuring a comprehensive view on planning, actual implementation, and assessment of the degree of implementation of particular goals of[...]
13
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2014 R. 21, nr 4 40--46
PL Potrzeba zwiększenia stopnia integracji realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) była podnoszona niejednokrotnie przez polityków ze szczebla lokalnego jak i krajowego, ekspertów oraz organizacje pozarządowe. Kilkukrotnie pojmowane były inicjatywy na rzecz wprowa[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 556--561
PL W pracy przedstawiono metodykę oceny środków transportu zbiorowego w miastach. Określono trzy grupy czynników, wzajemnie ze sobą powiązanych, które w sposób zasadniczy wpływają na ocenę pracy środków komunikacji miejskiej. Ponadto określono zbiór warunków eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej.[...]
EN The paper presents a methodology for evaluating modes of transport in cities. Identifies three groups of factors, interrelated, which fundamentally affect the appraisal of public transport. It also specifies a set of operating conditions of public transport vehicles. They also formulated criteria fo[...]
15
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 265--276
PL Referat prezentuje doświadczenia z budowy, wdrażania i eksploatacji innowacyjnego operatorskiego systemu zarządczego obejmującego ok. 1500 pojazdów (autobusy, radiowozy, i pojazdy techniczne) MZA. Przedstawiono klasyfikacje systemów zarządzania transportem publicznym i ponad 30-to letnie doświadczen[...]
EN The paper presents the experience of the design, implementation, and operation of an innovative operator management system for approximately 1500 vehicles (buses, coaches, and technical vehicles) of Warsaw Municipal Bus Company. The covers the classifications of public transport management systems a[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 6 3423--3430
PL Metoda DEMATEL stanowi uniwersalne narzędzie wspomagania decyzji umożliwiające identyfikację powiązań przyczynowo-skutkowych zachodzących między elementami złożonych systemów gospodarczo-społeczno-środowiskowych. Przedstawione w referacie przykłady pokazują zastosowania metody w zarządzaniu transpor[...]
EN DEMATEL is a unique decision suport technique. It is especially capable of providing solutions to problems which deal with imperfect information influence. The original goal of DEMATEL was concerned with the identification of cause-effect relations between economic, social and environmental componen[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Z dniem 31 grudnia 2016 r. kończy się okres przejściowy dotyczący zasad przekazywania rekompensaty, w tym dopłat do ulgowych przejazdów w pozamiejskim transporcie autobusowym. Wypłata tych świadczeń będzie możliwa po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym tr[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono istotę zarządzania flotą pojazdów transportowych w firmie. Omówiono zadania przewozowe w dystrybucji towarów oraz kryteria składające się na proces rozwózki. Zaprezentowano również koncepcję inteligentnych systemów transportowych. Ostatnia część artykułu poświęcona została o[...]
EN The paper focuses on transport vehicles fleet management in an organization. Transport tasks in goods distribution as well as criteria concerning the delivery process were presented. Furthermore, the concept of intelligent transport systems was discussed. The final part deals with outsourcing i.e. u[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1753--1760, CD
PL Celem artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie daje posiadanie gestii transportowej w zarządzaniu lądowo-morskim łańcuchem transportowym, jako elementem zintegrowanego łańcucha dostaw. W artykule przedstawiono praktyczną stronę realizacji kontenerowego morsko-lądowego procesu transportowego w [...]
EN The aim of this paper is to present the possibilities of-fered by transport management of land-sea transport chains. The paper presents the practical side of the containerized transport process in relation to commercial conditions. As a result of the research, four types of transport chain models we[...]
20
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 11 145--150
PL Wzrost konkurencji na rynku wymusza na przedsiębiorcach poszukiwanie nowych rozwiązań, które podniosą poziom jakości usług oraz poszerzą ofertę bez konieczności dużych nakładów inwestycyjnych. Najczęściej zaleca się zastosowanie do realizacji usług niebędących podstawowym przedmiotem działania przed[...]
EN The system analysis is an instrument for effective management in transport processes. It allows paying particular attention on factors affecting the extension of time of material flows. The application of new information technologies in supply chain allows recognizing situations of unfavorable devia[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last