Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 353
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2004 nr 2 62-64
PL Transport zwierząt jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych spraw związanych z ochroną zwierząt. Od dawna stanowił przedmiot zainteresowania opinii publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w Polsce.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
1998 z. 39 3-92
PL W pracy rozpatrywana jest problematyka przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym za pomocą specjalnych, dyżurujących układów i systemów zabezpieczających w lotniczych systemach transportowych. Dokonano opisu funkcjonowania urządzeń i systemów dyżurujących. Opracowano symboliczne modele niezbędne do [...]
EN The problems of dangerous situations counteraction by means of speciaI emergrency and protective systems in aviation transport are considered in the work. The operation of emergency systems and devices is described. Symbolic models necessary for safety, reIiabiIity and avaiIabiIity analysis of syste[...]
3
100%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Referat dotyczy ogólnej charakterystyki oraz sposobu funkcjonowania Tanich Linii Lotniczych. Sformułowane zostały dwa kluczowe problemy dotyczące specyfiki funkcjonowania Tanich Linii Lotniczych czyli: propagacja zakłóceń ruchu oraz zagadnienie rozmieszczenia baz obsługowych jak również poprawnego p[...]
EN The paper describle the most specific segment of airfreight - low cost airlines. Formulate become two key problems concerning specificity function low cost airline i.e.: propagation disturbance of movement and question about accommodation base operation as well as correct planning of reviews.
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Transport lotniczy w świetle raportów i sprawozdań ICAO i innych organizacji międzynarodowych za 2003 r. Przewozy pasażerów i towarów z podziałem na regiony swiata, kraje i linie lotnicze. Skromne miejsce Polski w rankingach świata.
EN Air transport as presented in the ICAO and other international organizations' reports of 2003. Passenger and freight transport from the regional and national angle as well as from the point of view of particular airlines. Poland's modest position in the world ranking.
5
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Omówienie raportu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO za 2005 r. Udział regionów świata w regularnych przewozach pasażerów, pracy przewozowej (pkm i tkm) oraz w wykonanych rejsach. Rozkładowe przewozy międzynarodowe. Ranking krajów według pracy przewozowej. Wyniki linii lotniczych [...]
EN Discussion of the International Civil Aviation Organization report for 2005 year. The contribution of the world's regions in regular passenger services, transport work, also in the flights executions. International distribution carriages. Classification of countries according to transport work. Prop[...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1785-1796
PL W artykule dokonano analizy funkcjonowania rynku przewozów niskokosztowych, przedstawiono główne instrumenty (czynniki) osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku przewozów lotniczych, a następnie wskazano główne kierunki i perspektywy rozwoju rynku przewozów niskokosztowych.
EN This article analyzes the market of low-cost market. The paper presents the main instruments (factors) to achieve competitive advantage in the air transport market. Presents the main trends and prospects for low-cost market.
7
80%
Logistyka
PL W procesie rozwoju polskich portów lotniczych istnieje szereg czynników mających duży wpływ na kształtowanie planów strategicznych. Jednym z takich instrumentów jest informacja, która właściwie zinterpretowana, może przyczynić się do odniesienia sukcesów rynkowych przez podmioty zarządzające infrast[...]
EN The row of factors havings of the large influence on the formation of strategic plans exists in the process of the development of polish airports. Information is one of such instruments, which practically interpreted, can contribute to the reference of market successes by subjects manageresses the a[...]
8
80%
Logistyka
PL W transporcie lotniczym wraz z rozwojem procesów globalizacyjnych oraz zakładanymi perspektywami rozwoju rynku następuje szybki rozwój procesów technologicznych. Zastosowanie technologii RFID przyczyni się do podniesienia efektywności zarządzania obsługi pasażerów, samolotów oraz bagażu.
EN In air transport, together with the development of globalization and the assumed market growth prospects for rapid development of technological processes. Application of RFID technology will contribute to improving the management efficiency of passengers, aircraft and baggage.
9
80%
Logistyka
PL Relacje pomiędzy kosztami i cenami jako podstawowymi kategoriami ekonomicznymi stanowią o efektywności przewozów lotniczych. Decydują więc o celowości prowadzenia działalności gospodarczej w tej gałęzi. Prowadzenie efektywnej gospodarczo, przynoszącej zyski działalności lotniczej wydaje się oczywist[...]
EN The relationship between costs and prices as are the basic categories of economic efficiency of air transport. Therefore determines the desirability of doing business in this industry. Airports diversify sources of revenue. Today, in many Polish airports revenues from aviation activities are at a le[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania i problemy w zakresie eksploatacji systemu transportu w Porcie Lotniczym w Addis Abebie. Następnie sformułowano wymagania w zakresie technicznego i organizacyjnego doskonalenia systemu transportu ludzi i ładunków z uwzględnieniem możliwości ich impleme[...]
EN The paper will provide a series of observation and recommendations to ameliorate the current state-of-affairs and ways through which towards devolvement of advanced technology systems in Ethiopia especially Addis Ababa Bole International Airport (EAE) material handling system. This paper is devoted [...]
11
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Referat dotyczy wybranej charakterystyki eksploatacji statku powietrznego ze szczególnym uwzględnieniem stanu obsługiwania. Został również przedstawiony program komputerowy, którego działanie pozwala na poprawne planowanie prac obsługowych dla statku powietrznego.
EN The paper concerns the choosen aircraft operation characteristic, which highlights operation conditions. Moreover, it is also described the computer programme, which enables to plan precisely the maintenance works for aircrafts.
12
80%
Czysta Energia
2009 Nr 6 22-23
13
80%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Rozwój transportu lotniczego wymaga nowych metod zarządzania ruchem lotniczym. Precyzyjne planowania trajektorii lotu zwiększy konkurencyjność przewozów lotniczych.
EN The development of air transport requires new methods of air traffic managing. Precise planning flight trajectory increase the competitiveness of air transportation
14
80%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W pracy przedstawione zostało rozwiązanie zadania, polegającego na znalezieniu optymalnych obszarów specjalizacji elementów wielozadaniowego systemu lotniczego. Metodę i algorytm rozwiązywania zagadnienia optymalnego rozkładu zadań, opracowano wykorzystując ogólne własności zbioru realizowanych zada[...]
EN The solution of the optimum specialization fields determination problem for multitask air transportation system was presented in the paper. Method and algorithm of optimum tasks distribution problem solution was worked out with using general properties of the tasks set and whole system efficiency co[...]
15
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2001 nr 3/4 55-67
16
80%
Logistyka
2003 Nr 2 54-55
17
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 113-122
PL Autor przedstawił prognozę rozwoju portu lotniczego Katowice-Pyrzowice uwzględniającą wyniki analizy systemowej oraz metodę analogii rozwoju istniejących portów lotniczych w Europie. Prognozę poprzedzono charakterystyką portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. Zwrócono uwagę na wyjątkowo korzystne położ[...]
EN Author presented prognosis of the development of Katowice-Pyrzowice airport. Attention has been paid to the exceptionally favorable conditions of airport lcation and no limitations for the future development.
18
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 70 77-84
PL Bezpieczeństwo pasażera oraz personelu kabinowego jest głównym wymaganiem w obsłudze statku powietrznego. Ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa jest nie tylko zadaniem biur projektowych, producentów samolotów, sektora usługowego ale również przedmiotem szkoleń i edukacji. Poniższy artykuł koncentruje si[...]
EN The passenger and aircraft crew safety is the major requirement of the aircraft operation. Its continuous enhancement is the major task not only for design bureaus, aircraft manufacturers, services, but is also the subject of training and educational activities as well. Presented article focuses on [...]
19
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 3 67-80
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2010 z. 79 [273] 231-232
PL W pracy uzasadniono potrzebę utworzenia portalu informacyjnego z infrastrukturą dostosowaną do zbierania bieżących informacji dotyczących lotniczych przewozów pasażerskich. Wskazano również na potrzebę bieżącego przetwarzania tej informacji na uogólnione wskaźniki pozwalające ocenić rentowność, term[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last