Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
EN Research of the closed exponential queueing structure with one-type messages and the income is conducted. The differential equation in partial derivatives for an income distribution density is received. The ordinary differential equation for its expected income is constructed at particular starting [...]
2
80%
Logistyka
2013 nr 1 2--6
PL Problem wykorzystania metod prognozowania stanu w logistyce środków transportu jest rzadko poruszany w literaturze naukowej dotyczącej realizacji procesów logistycznych w transporcie. Z tego też powodu istnieje konieczność pogłębionej analizy rozważanego zagadnienia. Celem opracowania jest analiza m[...]
EN The problem of using prediction methods in transport, logistics is rarely discussed in the scientific literaturę concerning the implementation of logistics processes in transport.. There is a necessity for deeper analysis of considered issue for this reason. Analysis of possibility of using common m[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 439-446
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z transportem. Scharakteryzowano jego podstawowe rodzaje, zwrócono uwagę na infrastrukturę transportową, niektóre operacje i procesy transportowe, oraz aspekty logistyczne z tym związane. Przedstawiono wybrane przykłady modelowania procesów transpor[...]
EN The article presents some aspects connected with transport. The authors have presented its basic types, taking into consideration the transport infrastructure, some transport operations and process and the logistic aspects connected with these issues. Chosen examples of transport processes modeling [...]
4
80%
Logistyka
2011 nr 6 27-29
PL Funkcjonowanie logistyki transportu paliw płynnych jest wspomagane odpowiednimi procesami, które zapewniają wysoki standard ich realizacji. Niestety, nawet w tym obszarze, zdarzają się sytuacje niepożądane, do których w opisywanym przypadku należą mikro i makro zmieszania paliw płynnych podczas real[...]
EN Functioning of logistics transport for liquid fuels is supported relevant processes, which ensure a high standard of the-ir achievement. Unfortunately, even in this area, happend undesirable situations, in our case include micro and macro-mix of liquid fuels which take part during the process of loa[...]
5
70%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2010 Vol. 9, nr 2 153-172
EN The article deals with the technique allowing to estimate and forecast expected incomes, logistics transport systems subjects warehouse squares. The technique is based on application of HM (Howard-Matalytski) - queueing networks with incomes.
6
70%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2016 Vol. 5, No 3 95--100
EN Each primary model of the linear programming problem has a corresponding dual model. It is widely accepted that the simplex method, in addition to determining the optimal solution for the original problem, also allows specifying a solution to the dual problem. So far, the dual problem solution has m[...]
7
61%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN This paper presents the modeling of energy intensity of vehicles in terms of loss of kinetic energy during driving on a motorway, dual carriageway and national road. The analysis was based on elements of mathematical statistics on the prevalence of sensitivity of the total speed and variation of its[...]
8
61%
Napędy i Sterowanie
PL Artykuł prezentuje nowoczesne podejście do zagadnień identyfikacji i lokalizacji środków transportu w podziemnych wyrobiskach górniczych jako narzędzia wspomagającego prowadzenie efektywnego zarządzania posiadanymi zasobami transportowymi, pozwalając także na optymalizację prowadzonej gospodarki mat[...]
EN Article presents a modern approach to the identification, localization and supervision of transport in underground mining, as a tool to support effective management of its transport resources, allowing economic optimization of material management. It also presents the hardware and software platform [...]
9
61%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono problem wpływu rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i eksploatacji środków transportu na środowisko naturalne. Poruszono aspekt postępującej degradacji przyrody i szeroko zakrojone działania organizacji państwowych na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
EN The article presents problems automotive industry and exploatation of transport resources impact on environment. Presents problem progressive degadation of nature and all government organization action for emission gas reduction too.
10
61%
Logistyka
2014 nr 3 7123--7130
PL Rozwój gospodarczy świata oraz szybki przepływ kapitału i informacji wymusił nowe metody zarządzania logistycznego w zakresie transportu. Posiadanie własnej floty pojazdów stało się nie efektywne finansowo. Koszty całkowite utrzymania systemu transportowego uwzględniające: koszty pojazdów, koszty pr[...]
EN Economic development of the world and fast capital flow as well as information flow has forced new methods of logistic management in the field of transport. Possessing own fleet of vehicles became financially inefficient. Full maintenance costs of transport system which include: costs of vehicles, c[...]
11
61%
Logistyka
2014 nr 4 2827--2837
PL Przedmiotem badań jest system transportowy budowany na bazie strategii zrównoważonego rozwoju. Autor stawia hipotezę, iż realizacja tej strategii, prowadząc do tworzenia ładu zintegrowanego w sektorze transportu, opartego na ładzie ekonomicznym, ekologicznym, technicznym, przestrzennym i społecznym,[...]
EN The subject of the research is the transport system build in line with the already used strategy of sustainable development. The author presents the hypothesis that the implementation of this strategy, leading to the formation of an integrated order in the transport sector based on economic, environ[...]
12
61%
Logistyka
PL Sytuacje kryzysowe, mające charakter losowy, są coraz częstsze. Wynikają one zarówno z działania natury oraz ludzi. Dlatego powstaje konieczność należytego przygotowania ludzi i sprzętu do przeciwdziałania ich skutkom. W artykule opisano właściwe przygotowanie służb ratowniczych pod ką[...]
EN Crisis situations are more and more frequent and of random charakter. They result from an action of the nature and from people activities. Therefore appropriate people and equipment preparation is necessary to counteract their effects. This article describes the proper preparat[...]
13
61%
Logistyka
2016 nr 3 65--69
PL Pod koniec II wojny światowej przywódcy zwycięskich mocarstw Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii uzgodnili, że każda ze stron powinna zajmować po części podzielonych Niemiec jako strefę okupacyjną. Ponadto, w trakcie negocjacji uzgodniono, iż zarządzanie strefami okupacyjn[...]
14
61%
Logistyka
2014 nr 6 6719--6726
PL Tematyka artykułu dotyczy zastosowania badań operacyjnych do optymalizacji przewozów w jednostopniowej sieci dystrybucji. W fazie dystrybucji realizowane są dostawy dóbr np. z magazynu centralnego do magazynów regionalnych lub z magazynów regionalnych do punktów sprzedaży hurtowej lub detalicznej. W[...]
EN The subject of the article concerns the application of operations research to optimize transport operations in single-stage distribution network. In the phase of distribution supplies of goods are being carried out, for example from the central warehouse to the regional magazines, or from regional m[...]
15
61%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 1 413--420
EN The numerous logistics problems occurring in power train and transport industry lead to wear of vehicles and trains as well as the road or tracks length. The choice of the proper transport requires selecting the kind of the optimum length of the way. For facilities for transport of bulk commodity, v[...]
16
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1215-1219
PL W artykule przedstawiony został ogólny zarys działalności transportowej wybranego przedsiębiorstwa. Realizację zadań transportowych podmiotu warunkuje między innymi dostosowanie transportu własnego do wymogów odbiorcy, właściwy dobór i dostosowanie taboru transportowego zarówno podczas procesu produ[...]
EN The article presents an overview of the transport activity of chosen enterprise. Realization of transportation tasks of the entity determines, inter alia, the adaptation to the customers requirements, the proper selection and adjustment of transport fleet, both in the production, as well as unloadin[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1221-1226
PL W artykule przedstawiony został ogólny zarys działalności transportowej wybranego przedsiębiorstwa. Realizację zadań transportowych podmiotu warunkuje między innymi dostosowanie transportu własnego do wymogów odbiorcy, właściwy dobór i dostosowanie taboru transportowego zarówno podczas procesu produ[...]
EN The article presents an overview of the transport activity of chosen enterprise. Realization of transportation tasks of the entity determines, inter alia, the adaptation to the customers requirements, the proper selection and adjustment of transport fleet, both in the production, as well as unloadin[...]
18
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1189-1192
PL W artykule omówiono metodę rozwiązania problemu utrzymania zdatności środków transportu przy wykorzystaniu procedur prognozowania stanu. W tym celu opracowano i przedstawiono algorytm wyznaczenia zbioru parametrów diagnostycznych, prognozowania wartości parametru diagnostycznego oraz sposobu szacowa[...]
EN The article discusses the method for problem solving regarding the maintenance of transportation vehicles usability by means of the procedures forecasting the condition state. Therefore, the algorithm of diagnostic parameters set, the value forecast of diagnostic parameter, as well as the way of est[...]
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1571--1575
PL W artykule omówiony został proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem ładunku szybko psującego się – na przykładzie ryby mrożonej w postaci filetów – o wadze 21 ton planowanego do przewozu na trasie Otterndorf (Niemcy) – Bydgoszcz (Polska). Artykuł składa się z czterec[...]
EN Requirement of transport grows along with development of evolution of globalization evenly. It puts development of (evolution of) road infrastructure as very thick network of way road transport element economic growth many state in respect generation more significant improving correcting. Capability[...]
20
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1576--1579
PL W artykule omówiony został proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem ładunku szybko psującego się – na przykładzie ryby mrożonej postaci filetów – o wadze 21 ton planowanego do przewozu na trasie Otterndorf (Niemcy) – Bydgoszcz (Polska). Celem drugiej części artykułu [...]
EN The problem of proper planning is a basic transport operation and optimal element in the correct execution of the order of transport by a transport company. Selection of appropriate technology transport and the transport system will bear witness to the reliability of road transport. Research and ana[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last