Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport kruszyw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 1-2 64--69
PL Transport kruszyw jest w Polsce dosyć mocno rozwinięty. Na kruszywach mineralnych oparta jest niemal cała branża budowlana. Położenie niektórych złóż surowcowych blisko dużych aglomeracji miejskich sprzyja rozwojowi transportu materiałów będących podstawowymi składnikami betonu, kostki brukowej czy [...]
EN The transport of aggregates is in Poland fairly developed. Nearly whole building branch is based on mineral aggregates. The location of some of the raw material deposits in the vicinity of large agglomerations, cause the development of transport of these materials which constitute the primary ingred[...]
2
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono skalę wydobycia surowców skalnych na Dolnym Śląsku oraz problemy transportowe związane z degradacją dróg kołowych spowodowaną ruchem ciężkich samochodów ciężarowych wywożących surowce z kopalni do odbiorców finalnych lub do bocznic kolejowych. Warunkiem poprawy sytuacji na d[...]
EN The paper is abort rock field withdrawal in Lower Silesia region. Shows problems of carriage goods by heavy lorries. First of all the problem is in degradation of road usually not prepared for increased traffic. Necessary condition to break the way is to increase rail rate in carriage rock yield on [...]
3
75%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 62--66
PL Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej widoczny jest coraz większy jej udział w unijnym budżecie na lata 2007-2013. Stwarza to szansę przekazania środków na modernizację i rozwój wielu gałęzi gospodarki w Polsce. Znaczne nakłady zamierza się skierować na infrastrukturę drogową. Jednak [...]
EN Since Poland’s joining the EU, the increasing participation of Poland in the European budget for the years 2007-2013 has been visible. It gives the opportunity to invest the resources in modernizing and development of the numerous branches of economy in Poland. Substantial means are to be used in ro[...]
4
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 3 20--25
PL Rozbudowując drogi wodne środlądowe oraz poszerzając zakres usług żeglugi w ramach systemu just in time nie tylko o kruszywa, ale także o inne materiały Polska zyskać może na wielu płaszczyznach. Warto więc zastanowić się, czy samochody ciężarowe nie mogłyby zostać w niektorych przypadkach zastąpion[...]
5
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2018 Nr 1 48--52
PL Przenośniki taśmowe z napięciowymi przekształtnikami częstotliwości, instalowanymi w kontenerowych stacjach napędowych, są szczególnie predysponowane do zasilania zieloną energią (tzw. hybrydowe systemy zasilania). W artykule omówione zostaną główne korzyści eksploatacyjne przenośników o regulowanej[...]
EN Achieving the global share of electricity from renewable sources at 27% in relation to conventional sources until year 2030 (15% in 2020) is possible with the participation of different sectors of the economy. Drive converters with voltage PWM inverters offer not only the regulation of belt speed an[...]
6
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 1 26-31
PL Zaniedbania i brak inwestycji na drogach wodnych doprowadziły do marginalizacji tego systemu transportowego w Polsce. Jest to sprzeczne z ogólnymi tendencjami występującymi w państwach Unii Europejskiej. Dlaczego tak się dzieje, skoro przewóz śródlądowy jest ekonomiczny i generuje najniższe koszty w[...]
7
63%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 9 13--19
PL Złoża kopalin skalnych są powszechne i wystarczające do zaspokojenia popytu w możliwym do przewidzenia czasie. Kruszywa pozyskiwane są w sposób ciągły, choć w różnych ilościach, zależnie od zapotrzebowania. Łatwe warunki występowania i eksploatacji sprawiają, że głównym składnikiem kosztów mierzonyc[...]
EN Deposits of rock minerals are widespread and sufficient to meet demand in the foreseeable time. Aggregates are acquired continuously, but in different amounts, depending on demand. Easy conditions of occurrence and operation make the cost of transport, usually expressed as a function of distance whi[...]
8
63%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 2 104--107
PL Zróżnicowane potrzeby transportowe są pochodną różnorodnych procesów produkcyjnych i związanego z nimi przemieszczania ładunków. Rozwój poszczególnych gałęzi transportu można także oceniać na podstawie udziału w nich wyspecjalizowanych technologii przewozowych. Transport, który odpowiada zasadom zró[...]
EN Diversified transportation needs derive from various production processes and the associated transportation of cargo. The development of particular modes of transport can also be assessed on the basis of the share of specialized transportation technologies. Transport which corresponds to the princip[...]
9
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 5-6 146--150
PL Praca poświęcona jest wyznaczeniu granic bilansowania produkcji kopalń surowców skalnych w odniesieniu do stref popytu celem minimalizacji pracy transportowej na jego pokrycie. Rozwiązanie tego problemu zależy od lokalizacji miejsc wydobycia i lokalizacji odbiorców, a także od kosztów transportu sam[...]
EN The thesis is devoted to determining the boundaries of balancing the production of rock materials mines with the demand in order to minimize transportation work to cover it. The solution to this problem depends on the location of extraction sites and the location of recipients and also on the costs [...]
10
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 2 48--51
PL Problem powstawania konfliktów towarzyszących wywozowi surowców skalnych z rejonu Dolnego Śląska jest zjawiskiem stale aktualnym. Wśród daleko idących planów przekształceń dolnośląskiej sieci drogowej brakuje obecnie innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających godzenie interesów branży górniczej oraz m[...]
11
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 6 72-75
PL Region Dolnego Śląska stanowi na mapie Polski ważny ośrodek produkcji surowców skalnych. Utrzymanie wysokiego poziomu wydobycia oraz transportu kopalin jest jednak niezwykle problematyczne, biorąc pod uwagę ich niekorzystny wpływ na otoczenie. Pogodzenie interesów branży górniczej oraz mieszkańców r[...]
12
51%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2019 Nr 4 5--11
PL Kopalnie są często zlokalizowane w terenie górzystym i urobiony materiał jest transportowany z rejonu wzgórza do doliny - na plac składowy przy drodze publicznej lub bocznicy kolejowej. Stosowany jest wtedy najczęściej transport oponowy, ze względu na swoją niezawodność, ogromną elastyczność oraz do[...]
EN Mines are often located in hilly terrain, from which the mined material is hauled from the hill to the valley - to the depot near the public road or railway sidetrack. Then, truck haulage is the most often used because of its reliability, great flexibility and availability in the form of outsourced [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last