Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1083
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w transporcie kolejowy m jest najważniejszym postulatem stawianym wykonawcom tego rodzaju usług na rynku transportowym. Waga problemu spowodowała, że Drugi Pakiet Kolejowy jest w dużej mierze poświęcony sprawom interoperacyjności i bezpieczeństwa. Artykuł omaw[...]
EN The observance of the safety rules in rail transport is the most important postulate lie down operators at transportation market. The consequence of the problem causes that the Second Rail Package refers to interoperation and safety. The act deals withproblems how to adjust transport service market [...]
2
63%
Logistyka
2010 nr 4 45-49
PL W artykule przedstawione zostały rynkowe uwarunkowania rozwoju jed- i nego z operatorów kolejowych, Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o. (jedynej w Polsce linii kolejowej o parametrach zgodnych z parametrami sieci kolejowej Ukrainy, Rosji, Azji Mniejszej i Dalekiego Wschodu), a także dokonano o[...]
EN The article shows the role of polish rail company PKP LHS. in new market environment and introducing its flinction in realization of transports on East West direction. The attention was tumed on identifying market possibilities of use PKP LHS in East -West corridors through Transsyberian Transportat[...]
3
63%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów w porcie lotniczym skutkuje rosnącą kongestią, co pogarsza jego dostępność. Od kilku lat obserwuje się rozwój szynowych połączeń dolotniskowych, które staja się remedium na kongestie transportową i przyczyniają się do zwiększenia obszaru ciążenia portu lotniczeg[...]
EN Growing congestion of airports is a result of development of passenger operations which deteriorates its availability. For last few years there is observed development of rail links between centre of the cities and its major airport that slows down the congestion and expands its gravity area. In the[...]
4
63%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono główne przesłanki zastosowania metod logistyki w działalności zakładów linii kolejowych PKP S.A. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę zastosowania tych metod w wojskowym rozumieniu logistyki do planowania i realizacji operacji ratunkowych.
EN In this article author had shown major circumstances for logistics methods applying in railroad sections of PKP SA. Special notice was to draw the attention for applying this methods (in military meaning of logistics) for planning and realizations of rescue operations.
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1999 Nr 49 5-25
PL W artykule przedstawiono ocenę stanu badań niezawodności obiektów w systemie transportu kolejowego. Ocenie poddano prace drukowane w materiałach wybranych konferencji naukowych. Zestawiono wszystkie prace wzięte do analizy. Podano charakterystykę materiału badawczego. Wskazano na zainteresowania w b[...]
EN Evaluation of the state-of the art in the field of reliability in rail transportation system has been presented. This evaluation has been carried out on the grounds of a survey of papers presented at selected scientific conferences. All analyzed papers have been collected and the research material h[...]
6
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Transport kolejowy jest istotnym elementem systemu transportowego kraju. Udział transportu kolejowego w ogólnych przewozach pasażerów waha się w granicach 28%, według pasażerokm - 40,4%. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat obserwuje się systematyczny spadek udziału transportu kolejowego w ogólnych pr[...]
7
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Referat zawiera główne informacje o możliwej wykonalności modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław - Poznań do prędkości pociągów V=160 km/h, zebrane w oparciu o studia prowadzone w tej sprawie w latach 1994 - 2004 przez Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu. Podana jest charakterystyka [...]
EN The paper contains the principal information on possible feasibility of the modernization of the E-59 railway line on the section Wrocław - Poznań up to train speed V=160 km/h. The information was collected by Biuro Projektów Kolejowych in Poznań in the years 1994 -2004 as a result of the studies co[...]
8
63%
Logistyka
2004 nr 4 63-63
PL Aktualna taryfa towarowa PKP Cargo SA w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej stała się jedyną taryfą towarową stosowaną przez narodowego przewoźnika kolejowego przy sprzedaży usług przewozowych, niezależnie od rodzaju komunkacji, krajowej lub międzynarodowej, także[...]
9
63%
Problemy Kolejnictwa
2006 Z. 142 37-52
PL Przemiany spoleczno-gospodarcze na kontynencie europejskim oraz w skali globalnej powodują wzrost mobilności społeczeństw. Kolej, chcąc sprostać coraz wyższym wymaganiom konkurencyjności na europejskim i krajowym rynku transportowym, musi zapewniać podróżnym najlepszą ofertę przewozową wdrażając now[...]
EN Social and economic transformation in Europe and in global scale result in the increase of social mobility. Railways have to ensure the best offer for passenger by implementation of modern solutions in area of technology and service management in order to meet increasing demands of competitiveness i[...]
10
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Niezbędnym warunkiem rozwoju transportu stają się usługi o nowym charakterze jakościowym. Najważniejszym kryterium oceny jakości funkcjonowania transportu jest kompleksowość obsługi klienta. Kompleksowość ta obejmuje nie tylko bezpieczny przewóz, załadunek czy wyładunek towarów, magazynowanie, konfe[...]
11
63%
Transport Problems
EN There are very many different laws of distribution (for example), bell-shaped (Gaussian) distribution, lognormal, Weibull distribution, exponential, uniform, Poisson's, Student's distributions and so on, which help to describe the real picture of failures with elements in various mechanical systems,[...]
12
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Relacja z konferencji pt. "Regionalny transport kolejowy - szanse i zagrożenia", która odbyta się z inicjatywy Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Fundacji Wieku Pary. Problemy stojące przed samorządami terytorialnymi i poszukiwania rozwiązań. Zamierzenia MTiGM[...]
13
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rys historyczny obrazujący zmienne losy kolei na Ziemi Rybnickiej, związane z rozwojem przemysłu w okresie głębokich przekształceń politycznych i gospodarczych w XIX i XX wieku w południowej części Górnego Śląska. Perspektywy dostosowania kolei w Rybnickim Okręgu Węglowym do obsługi makroregionu Ślą[...]
EN The historical outline illustrating the variables fates of railway in the Rybnik Area, connected with development of industry in the period of deep political and economic transformations in XIX and XX centuries in the South part of Silesia. The perspective of railway adaptation in Rybnik Coal Distri[...]
14
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Obecny stan infrastruktury kolejowej w Polsce a współczesne potrzeby i oczekiwania. Program rozwoju kolei dużych prędkości. Projektowany spójny układ linii nowych i mechanizowanych dla prędkości: 300-350 km/h, 200-250 km/h i 160-200 km/h.
EN The current situation of the railway infrastructure in Poland in contradiction to the Polish needs and expectations. The high speed railway development Programme. The designed coherent system of both the new and mechanization related lines for the speeds equal to 300 -350 km/h, 200-250 km/h and 160-[...]
15
51%
Logistyka
PL Centra logistyczne w realiach współczesnej gospodarki spełniają coraz istotniejszą rolę, wychodząc naprzeciw rosnącym zapotrzebowaniom klientów, chcących w sposób szybki i pewny zapewnić sobie właściwą obsługę transportową. Przykłady funkcjonowania centrów logistycznych wykorzystujących transport ko[...]
EN Satisfying Individual customer needs creates a need to depart from the traditional understanding of transport services crossing the threshold of the existing standards and implementation of market orientation in the company. Therefore It should be noted the growing role of logistics centers. This ar[...]
16
51%
Logistyka
PL W artykule opisano koncepcje europejskich korytarzy transportowych służących ruchowi kolejowemu, stworzona pod auspicjami Unii Europejskiej. Na tym tle zaprezentowano dane statystyczne dotyczące m.in. gęstości linii kolejowych oraz dynamiki towarowych i pasażerskich przewozów kolejowych.
EN This article describes the concept of European transport corridors for the movement of railway, created under the auspices of the European Union. Against this background shows statistical data concerning m. the density of railway lines and the dynamics of cargo and passenger rail services.
17
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 9--22
PL W ostatnich latach można obserwować dynamiczny wzrost długości linii kolei dużych prędkości (KDP)1 na świecie. Ten segment przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym jest w stanie skutecznie konkurować z przewozami transportem drogowym, a nawet (w wybranych relacjach) z transportem lotniczym. Ko[...]
EN In this article the author considers the issues of building the first high-speed rail line in Poland showing the social, economic and ecological benefits. It also considers the arguments of opponents to the construction of these lines and shall discuss the government’s overall program for the constr[...]
18
51%
Archives of Electrical Engineering
EN The article presents measurement methods serving to determine electric and magnetic properties of rails (60E1) used to construct railroad turnouts. Knowledge of a rail's electric and magnetic properties is necessary to analyse the phenomena in the rail's internal structure when under impact of a pow[...]
19
51%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 2 59-62
PL Dogodne położenie naszego kraju rokuje dobre perspektywy wzrostu przewozów. Jednak pod warunkiem, że infrastruktura liniowa i punktowa będzie odpowiadała standardom mogącym zapewnić odpowiednio wysoką jakość świadczonych usług w zakresie budowania łańcuchów dostaw z udziałem transportu kolejowego.
EN The convenient location of Poland and the condition of transhipment facilities on the eastern Polish border promise good prospects for growth of traffic. However, the infrastructure of lines and terminals must meet the appropriate standards of high quality services in building supply chains involvin[...]
20
51%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 12 49-51
PL Składnia abstrakcyjnej notacji ASN.1 i reguły kodowania. Wykorzystanie notacji ASN.1 do definiowania struktur danych protokołów wymiany informacji w systemach sterowania ruchem kolejowym.
EN The structure of abstract ASN.1 notation and the rules of encoding. Usage of ASN.1 notation for defining protocol data structures of information exchange in railway traffic control systems.
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last