Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 231
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport intermodalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule zdefiniowano pojęcie transportu intermodalnego a następnie przedstawiono rolę transportu intermodalnego w Polsce. Zaprezentowano również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród ekspertów branżowych na temat obecnej sytuacji transportu intermodalnego i działań, które należy podjąć [...]
EN In this paper the role of intermodal transport in Poland is described. Then article presented the results of surveys conducted among industry experts about the current situation of intermodal transport in Poland. In the summary, the factors supporting the development of intermodal transport in the f[...]
2
100%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono rys historyczny połączeń typu "ruchoma droga" w Europie, a także wyniki działalności tego typu przewozów w przeciągu ostatnich lat. Skazywana na likwidację z powodu wielu ograniczeń technicznych i ekonomicznych ruchoma droga znajduje swoich zwolenników, czego dowodem są now[...]
EN In the paper historical background of "rolling highway" is presented. There are some haulage results and analysis of Ro-La traffic in Europe. There is opinion about lots of weakness' in this technology, especially in economic and technical area, however there are still lots of advocates of this sort[...]
3
100%
Logistyka
2005 Nr 5 28-29
4
100%
Logistyka
2004 nr 4 62-62
PL Wyzwania stojące przed transportem intermodalnym w zjednoczonej Europie były tematem przewodnim niemiecko-polskiej debaty zorganizowanej 11 maja w Berlinie przez Niemieckie Forum Transportowe (Deutsches Verkhrsforum).
5
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Sposoby promowania w Europie i Polsce alternatywnych proekologicznych gałęzi transportu w celu ograniczenia dynamicznego wzrostu przewozów drogowych. Rekomendacje Komisji Europejskiej w stosunku do rozwoju transportu intermodalnego. Struktura i wielkość przewozów intermodalnych w Europie i prognozy [...]
EN The styles of promotion of the pro-ecological transport systems aiming at the limitation of the road transport growth in Poland and Europe. European Commission recommendations concerning the intermodal transport development. The structure and capacity of intermodal traffic in Europe and forecasts fo[...]
6
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Przewozy intermodalne na świecie. Odniesienia do Polski. Charakterystyka czterech wybranych operatorów intermodalnych w Europie: Kombiverkehr, Hupac, European Rail Shuttele (ERS) i CargoNet AS. Przykłady zamierzeń, projektów i rozwiązań intermodalnych w innych krajach. Wagony do przewozów intermodal[...]
EN Intermodal transport on the world. A reference to Poland. Characteristic of a four select intermodal operators in Europe: Kombiverkehr, Hupac, European Rail Shuttele (ERS) and CargoNet AS. Examples of the intermodal plans, projects and solutions in the other countries. Railway cars for intermodal tr[...]
7
100%
Logistyka
2004 nr 2 18-20
8
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 7--20
PL Kształtowane nowoczesne podejście do transportu traktuje procesy transportowe jako spójne zintegrowane całości. Integracja odbywa się na wielu płaszczyznach np. technologicznej, informacyjnej z uwagi na fakt, że następuje ewolucja metod zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi, a klienci dążą d[...]
EN The concept of social marketing means the application of marketing principles and techniques to influence the target group to voluntarily accept a particular behavior by either rejecting, modifying or abandoning it for the good of the individuals, groups or society as a whole. The goal is to improve[...]
9
80%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 2 59-62
PL Dogodne położenie naszego kraju rokuje dobre perspektywy wzrostu przewozów. Jednak pod warunkiem, że infrastruktura liniowa i punktowa będzie odpowiadała standardom mogącym zapewnić odpowiednio wysoką jakość świadczonych usług w zakresie budowania łańcuchów dostaw z udziałem transportu kolejowego.
EN The convenient location of Poland and the condition of transhipment facilities on the eastern Polish border promise good prospects for growth of traffic. However, the infrastructure of lines and terminals must meet the appropriate standards of high quality services in building supply chains involvin[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W artykule autor przedstawia pojęcie i istotę transportu intermodalnego na tle pojęć transportu kombinowanego oraz multimodalnego. Poprzez opisanie wad i zalet tej gałęzi transportu wskazane zostały sytuacje, w których wykorzystanie transportu intermodalnego jest optymalne z punktu widzenia różnych [...]
EN In the article the Author presents the concept of intermodal transport on the background of the concepts of multimodal and combined transport. Through describing advantages and disadvantages of this transport mode some situations was pointed out when the use of intermodal transport is optimal from d[...]
11
80%
Logistyka
PL Referat stanowi dyskusję na temat opłacalności uruchomienia przewozów intermodalnych w systemie ruchomej drogi w obliczu komodalności transportu. Obecnie tylko w nielicznych krajach Europy organizowane są takie przewozy, mimo Że koszty ponoszone przez społeczeństwo tej formy transportowania ładunków[...]
EN The paper represents discussion on economic side of rolling highway in face of comodality. Actually only Switzerland and Austria launch Ro-La connections although all society pay for bad results of overlarge road transport. Can Ro-La be economically reasonable? Author try to find answer for this que[...]
12
80%
Logistyka
PL Obsługa ładunków transportem intermodalnym należy do jednej z najbardziej ekologicznych form przewozów, gdzie przy spełnieniu pewnych standardów może stać sie czynnikiem konkurencyjności. Bardzo ważnym elementem jest zatem wspieranie zmiany środków transportu w ramach przepływów towarowych, z transp[...]
EN Intermodal transport is one of the most environmentally form of transportation and meeting certain standards can become a competitive factor. Therefore an important element is to support the modal shift of cargo flows from road to environmentally friendlier multimodal transport, using surface modes [...]
13
80%
Logistyka
PL Większość potoków towarowych w Europie koncentruje się wokół Europy Zachodniej oraz Włoch jako największych i najbogatszych rynków zbytu. Jednak akcesja do UE oraz rozwój krajów zlokalizowanych w południowo-wschodniej części kontynentu spowodowała pojawienie się nowych rynków i wyłonienie nowych pot[...]
EN Most of cargo flows in Europe concentrate around West Europe and Italy being the largest and richest markets in the region. However, the accession to EU and development of countries located in South-East part of the continent resulted in development of new markets and increase of new cargo flows. Mo[...]
14
80%
Logistyka
PL Transport intermodalny, a w szczególności przewozy kontenerowe od wielu lat charakteryzują się dynamicznym rozwojem. W tym kontekście szczególne znaczenia nabiera kwestia przygotowania technicznego i organizacyjnego terminali realizujących przeładunki zintegrowanych jednostek ładunkowych. Od wielu l[...]
EN In past year there was visible growth of container. Inland terminals are so-called "low-cost terminals" without any software tools, that can improve condition of operations. There is opinion, that tools of software category are very expensive. The paper presents small simulation with short analyze o[...]
15
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono dyskusję nad systemami automatycznej identyfikacji, które mogą służyć zwiększeniu możliwości składowych i czasu obsługi na terminalu kontenerowym. Referat zawiera schematy i procedury działań na terminalach kontenerowych.
EN The paper is a discussion on utility of AutoID systems usage on container terminals. AutoID systems can improve storage abilities and operating times on transshipment points. The paper consist terminals' flow sheet charts and procedures.
16
80%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 1 6-14
PL W opracowaniu zaprezentowano kolejowe środki techniczne stosowane w transporcie intermodalnym. Przedstawiono krótką charakterystykę przedstawionych systemów transportowych oraz dokonano analizy porównawczej spełnienia obowiązujących wymagań skrajni na liniach kolejowych "AGTC", przez omówione system[...]
EN The railway technical means used in the intermodal transport are presented in this paper. The short characteristic of the presented transport systems is presented and the comparative analysis of meeting the valid requirements of the clearance gauge on the railway lines "AGTC" by the reported transpo[...]
17
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2004 nr 1 71-84
EN Poland is naturally predisposed to become an important platform of the European logistic system. In this context intermodal/ combined transport is expected to gain importance as a way to ensure sustainable and balanced development. The main railway lines of the AGTC agreement and transhipment facili[...]
18
80%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Celem artykułu jest ukazanie problematyki związanej z dystrybucją kontenerów w regionie Morza Bałtyckiego. W artykule scharakteryzowano segmenty rynku lądowo-morskich przewozów intermodalnych oraz przedstawiono zasady rządzące przewozami kontenerowymi w regionie bałtyckim. W opracowaniu przeprowadzo[...]
EN The article presents the problem cocerned with distribution of containers in Baltic Sea Region. The article characterizes segments of the intermodal transport market in inland-sea transport chains and rules of container transport in The Baltic Sea Region. The aim of the article is to show the econom[...]
19
80%
Logistyka
2005 Nr 2 22-24
20
80%
Pojazdy Szynowe
2004 nr 2 68-71
PL Omówiono pojęcia definiujące transport intermodalny. Wskazano na płaszczyzny integra transportu kolejowego i transportu drogowego. Przedstawiono możliwości określenia minimalnej efektywnej odległości stosowania transportu intermodalnego i znaczenie pozyskania informacji pozwalających na oszacowanie [...]
EN In the paper, the basie definitions of intermodal transport are discussed. Some eas of road and raił transport integration are shown. Possibilities of assessment of minimal effective distance of intermodal transport are shown and importance of information elicitation on safety and reliability of roa[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last