Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 211
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Istniejące w Polsce regulacje prawne hamujące modernizację infrastruktury transportowej mimo dostępnych środków finansowych i technicznych. Ograniczenia wynikające z prawa: ochrony środowiska, zamówień publicznych, inwestycyjnego. Działania legislacyjne mające na celu uproszczenie realizacji inwesty[...]
EN The Polish legal regulations being in force slow down the modernization of the transport infrastructure despite the available financial and technical measures. The limitations resulting from the law in such domains as: environment protection, public orders and the investment. Legislative acts having[...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Stymulujące oddziaływanie infrastruktury transportowej na rozwój społeczno-gospodarczy i procesy integracyjne. Tendencje budowy stałych połączeń infrastruktury transportowej, w tym mostów i tuneli stwarzających stałe połączenia lądów oddzielonych od siebie akwenami lub umożliwiających skrócenie doty[...]
EN The stimulating reaction of transport infrastructure towards the social and economical growth and the processes of integration. The trends of building of constant transport infrastructure connections including the bridges and tunnels creating constant point-to-point communication among the lands sep[...]
3
100%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono stan wybranych elementów infrastruktury transportowej w Polsce z uwzględnieniem analizy porównawczej w przekroju województw. Wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1999-2009. Szczególnie dużo uwagi poświęcono charakterystyce infras[...]
EN The article presents the state of selected elements of transport infrastructure in Poland. In the paper a comparatiye analy-sis of regions was performed. There was used Local Data Bank prepared by CSO. The analysis covers the years 1999-2009. The particular attention was paid to the characteristics [...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 39--49
PL [...] Celem artykułu jest próba ukazania transportowych i pozatransportowych efektów rozwoju infrastruktury transportu w regionie. Do szczegółowej analizy posłużył przykład mostu Oresund, który niedawno obchodził dziesięciolecie swojego istnienia i stał się ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego w S[...]
EN Infrastructure is a necessary condition but not only for the regulation of competitive advantage. Therefore, development of infrastructure should be correlated with other measures, so that brought on the basis of synergy principle the greatest effects. This concerns in particular: integrated plannin[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 86 5-22
PL W artykule przedstawiono problematykę zrównoważonego systemu transportu a następnie w tym aspekcie dokonano charakterystyki infrastruktury transportu z uwzględnieniem jej wpływu na realizację procesów przewozowych. Dokonano również charakterystyki wybranych wskaźników monitorujących wykorzystanie ró[...]
EN Paper presents the issue of balanced transport system also in this context the characteristics of the transport infrastructure including its impact on the realization of transport processes were made. The characteristics of the selected indicators that monitor the use of different modes have also be[...]
6
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2009 Z. 23 5-23
PL Pod presją silnie narastających potrzeb transportowych, partnerstwo publiczno-prywatne stało się w wielu krajach dość powszechną formą finansowania i realizacji inwestycji w obszarze infrastruk-tury transportu. Obecnie już ponad 70 krajów świata stosuje na mniejszą lub większa skalę programy PPP. Pr[...]
EN Under the pressure of still growing transport needs, Public-Private Partnership (PPP) has got in many countries wide-spread formula of transport infrastructure funding. Currently, more than 70 countries all over the world have applied PPP programmes in many areas of transport industry. They are bein[...]
7
80%
Badania Operacyjne i Decyzje
2006 nr 3-4 99-112
PL Przedstawiono zróżnicowanie poziomu i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w nowych krajach członkowskich UE oraz w państwach aspirujących do tej organizacji. Rozważa się również tempo i kierunki transformacji badanego zjawiska. Zastosowanie metody statystycznej ma na celu doko[...]
EN The paper presents the diversity of the transport infrastructure development in new EU members and countries aspiring to that organisation. Directions and the tempo of this phenomenon transformation are considered, as well. A statistical analysis is employed to characterise multivariate[...]
8
80%
Journal of KONES
EN The paper presents problems of terrorism threats for transportation infrastructure. The range of transportation infrastructure has spread, and includes railway, inland waterways, road, maritime, air, intermodal transport infrastructure and intelligent transport systems (ITS). ITS means systems in wh[...]
9
80%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Bialystok was characterized by bad condition of infrastructure. Taking into consideration the importance of the region (transit location and connection with national roads) a lot of investments should be made. Modernization of the most important roads in the city is associated with huge costs. This [...]
10
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 21 35-53
PL Efektywne finansowanie publicznej infrastruktury transportu musi spełniać współcześnie szereg ostrych ekonomiczno-finansowych oraz społecznych kryteriów. Nie mogą im sprostać wszystkie kraje, głównie te z wysokim deficytem sektora finansów publicznych i brakiem koniecznych środków na finansowanie ro[...]
EN Public transport infrastructure funding needs to meet nowadays many tough economic, financial and social criteria. It is not an easy task for governments being under huge time pressure, usually heavily indebted and suffering from the lack of necessary funds to fulfil all of them. Normally accessible[...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 439-446
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z transportem. Scharakteryzowano jego podstawowe rodzaje, zwrócono uwagę na infrastrukturę transportową, niektóre operacje i procesy transportowe, oraz aspekty logistyczne z tym związane. Przedstawiono wybrane przykłady modelowania procesów transpor[...]
EN The article presents some aspects connected with transport. The authors have presented its basic types, taking into consideration the transport infrastructure, some transport operations and process and the logistic aspects connected with these issues. Chosen examples of transport processes modeling [...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 31 49--61
PL Wiele zachodzących zjawisk, ich rozwój czy kierunki zmian, uzależnionych jest od przestrzennych interakcji pomiędzy sąsiadującymi regionami. Model przestrzennej analizy shift-share (SSSA) został wprowadzony do badań przez S. Nazarę i G.J.D. Hewingsa. Przedstawia on przestrzennie zmodyfikowane stopy [...]
EN This paper will present the spatial shift-share method as an alternative to classical shift-share analysis, in which it is not taken into account the geographical location of the regions concerned. Many of the economic phenomena, their growth or trends, are dependent on the spatial interactions betw[...]
13
80%
Logistics and Transport
EN The aim of this article is to confirm the hypothesis that "the developed logistic and transport infrastructure of the region has contributed to the improvement of the economic performance of the region". The article presents research showing the relationship between the developed elements of logisti[...]
14
80%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 11 17--25
PL Transport należy do najważniejszych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru. Stąd tak istotne jest wyznaczenie kierunków działań oraz ich realizacja w zakresie tworzenia nowoczesnego, efektywnego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego, łączącego różne gałęzie transporto[...]
EN Transport is one of the core factors determining social-economic development of specific area. Therefore it is so important to determine the lines of actions and their implementation within the scope of creation of modern, effective and safe communication system connecting various transport modes. T[...]
15
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju [1] przedstawiono plany i programy rozwoju infrastruktury transportowej wynikające z dokumentu rządowego Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [2]. W prezentowanej koncepcji pominięto istotny elemen[...]
16
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Relacja z VII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSLOG, zorganizowanej we wrześniu 2007 r. w Szczecinie przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i Katedrę Transportu Szkoły Głównej Handlowej. Główne wątki trzech dyskusji panelowych: 1. Zasady i narzędzia fi[...]
EN The relation from the VII-th edition of the International Scientific Conference TRANSLOG, organized in September 2007 in Szczecin by the Management and Services Economics Department of the Szczecin University and the Faculty of Transport of the Warsaw School of Economics. Main motives of three panel[...]
17
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Bariery realizacji inwestycji transportowych w Polsce wynikające m.in. z braku tzw. innowacyjnych metod finansowania inwestycji infrastrukturalnych, w tym skutecznych instrumentów i mechanizmów oraz form zachęt dla kapitału prywatnego. Ekonomiczne i prawne przesłanki rozwoju PPP w krajach europejski[...]
EN The barriers of realization of transport investments in Poland, resulting among others from absence of so called innovative methods of infrastructure investments financing, within it the efficient both the instruments and mechanisms as well as the forms of incentives towards the private capital. The[...]
18
80%
Inżynieria Maszyn
PL Morze Bałtyckie jest naturalnym ogniwem integrującym infrastrukturę transportową poszczególnych państw regionu. Jednolity system transportowy zbudowany dzięki stabilnemu wzrostowi gospodarczemu oraz intensywnej wymianie handlowej odegra kluczową rolę w integracji gospodarczej państw znajdujących się[...]
EN The Baltic Sea is natural link integrating the transport infrastructure of the countries in the region. A unified transport system constructed due to stable economic growth and active trade will play a key role in economic integration of the countries in the Baltic Sea basin.
19
80%
Logistyka
PL W artykule zostanie przeanalizowany dostęp do infrastruktury drogowej wraz z podziałem na sposoby poboru opłat. Na przykładzie wybranych krajów Europy przedstawione zostaną rodzaje opłat, które bezpośrednio wpływają na korzystanie z infrastruktury i zasilają system transportowy poszczególnych krajów[...]
EN In the paper will be analyzed the access to road infrastructure together with divisions on the manners of levies charges. On the example of chosen European countries will be presented the types of fees that directly affect the use of infrastructure and supply the national transportation system. This[...]
20
80%
Logistyka
1999 nr 3 51-54
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last